Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10157

Projektin nimi: VETÄVÄ 2

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.8.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Myllyprojektiyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1065954-6

Osoite: Pärnävaarantie 32

Puhelinnumero: 0400-983194

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.myllyprojekti.fi

Projektin kotisivun osoite: www.myllyprojekti.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kimmo Vartiainen

Asema: Puheenjohtaja

Sähköposti: kimmo.vartiainen(at)myllyprojekti.fi

Puhelinnumero: 050-3061524

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Liperi, Joensuu, Outokumpu, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä on perusopetuksen päättäneet nuoret jotka eivät ole hakeneet tai saaneet jatko-opiskelupaikkaa. Kohderyhmänä ovat myös nuoret: -jotka ovat keskeyttäneet peruskoulun jälkeisen jatko-opiskelun, -ovat muuten heikossa sosiaalisessa tilanteessa, -vaarassa syrjäytyä koulutuksesta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektiin osallistuvien nuorten positiivisen kehityksen kautta, toiminta vaikuttaa positiivisesti myös nuoren perheeseen. Projektihenkilöstö pitää yhteyttä hankkeeseen osallistuvan nuoren vanhempiin ja tarvittaessa neuvoo ongelmatilanteissa tai antaa tietoja nuoren tarvitsemissa asioissa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 60, joista naisia 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 45, joista naisia 16

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VETÄVÄ 2 - projekti jatkaa vuosina 2006 - 2007 syntyneen VETÄVÄ-toimintamallin kehittämistä ja laajentamista. Myllyprojektiyhdistys ry vastaa hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta. Projektia toteutetaan vuosina 2008 - 2010. Projekti etsii keinoja niiden alle 20-vuotiaiden nuorten löytämiseksi ja koulutukseen saattamiseksi, jotka eivät ole minkään viranomaisen tai muun tahon tiedossa tai ohjauksessa. Projekti kehittää ennaltaehkäisevän VETÄVÄ-toimintamallin osa-alueita, kuten nuorten motivaation sytyttäminen toimintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun, sekä kehittää uusia menetelmiä, työkaluja ja tukimuotoja nuorten ohjaamiseksi koulutukseen. Projektiin otetaan mukaan 16 - 20-vuotiaita nuoria jatkuvasti, jotka pääasiassa ohjautuvat toimintaan yhteistyöverkoston kautta. Toiminnan sisältö suunnitellaan nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan.Toiminta-aika hankkeessa vaihtelee 6 ja 12 kuukauden välillä. Projektin kumppaneina ovat (6/08) Joensuun kaupungin sosiaalitoimi, Liperin kunnan sosiaalitoimi, Ouokummun kaupungin sosiaalitoimi. Yhteistyötä tehdään myös edellämainittujen kaupunkien ja kuntien opinto-ohjaajien, koulukuraattoreiden, työvoimahallinnon viranomaisten ja nuorisoverstaiden kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin kumppaneille ja muille hankkeesta kiinnostuneille tahoille, kuten oppilaitoksille ja työvoimatoimistoille tiedotetaan toiminnan aloittamisesta, toimintalinjauksista ja tavoitteista. Tiedottaminen painottuu projektihenkilöstön ja kumppaneiden väliseen jatkuvaan tiedonkulkuun. Projektin toiminnasta tiedotetaan oppilaitoksille, ammattiopistoille ja työvoimatoimistoille mahdollisten koulupudokkaiden löytämiseksi ja mahdollisen keskeytysuhan alla olevien nuorten saattamiseksi hankkeen toimintaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektina aikana projektihenkilöstö toteuttaa verkostotapaamisia kaikkien kumppanuustahojen kanssa noin kahden kuukauden välein. Tapaamisten tavoitteena on tiedottaa hankkeen kulusta, toteutuneista toimintatavoista, käytännöistä ja kerätä palautetta toiminnan kehittämiseksi. Hankkeen päätyttyä projektihenkilöstö jakaa syntynyttä tarkennettua VETÄVÄ-toimintamallia pääasiassa sähköisessä muodossa mahdollisimman laajalle alueelle valtakunnallisen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö allianssi ry.n ja Nuorten akatemian avulla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 194 901

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 183 685

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 214 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 203 685

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

VETÄVÄ 2- hankkeeen keskeisimpänä ja laajimpana tavoitteena oli 16-20 vuotiaiden Joensuun seutukunnan nuorten koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisy.
Kohderyhmäksi määriteltiin nuoret, jotka jäävät peruskoulun jälkeen ilman jatkokoulutuspaikkaa, keskeyttävät jatkokoulutuspaikassa tai jättävät koulutuspaikan vastaanottamatta.

VETÄVÄ 2 on jatkanut vuosina 2006 - 2007 syntyneen VETÄVÄ-toimintamallin kehittämistä ja laajentamista, kuten nuoren motivaation sytyttämistä toimintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun.

VETÄVÄ- toimintamalli jakautuu kahteen menetelmälliseen orientaatioon: Konkreettista koulutus- tai työkokeilupaikkojen etsimistä yhdessä nuoren kanssa, koulun käynnin tukemista sekä apua arkisissa ongelmissa. Nuoren psyykkisen ja sosiaalisen vahvistumisen tukeminen harrastusten kautta.

Hankkeessa toteutettiin Myllyprojektiyhdistyksen pitkäaikaista seikkailukasvatukseen, reflektoiviin keskusteluihin ja ajattelemaan pysähtymisen metodiperinnettä yksilöohjauksina ja ryhmätoimintoina.

Hanke työntekijöitä oli kolme, joista yhdellä on sosiaalialan, yhdellä nuorisoalan ja yhdellä opetusalan koulutus.
Projektin kumppaneina olivat Joensuun-, Liperi/Outokummun- ja Kontiolahden sosiaalitoimet omarahoitusosuudella.

VETÄVÄ 2:ssa testattiin etsivän nuorisotyön jalkautumisen mallia, joka erityisesti korostuu pitkien välimatkojen ja huonojen kulkuyhteyksien kentällä.

Toiminnan painopiste ja panostus on ollut räätälöidyssä yksilöohjauksessa, joka käytännössä on tarkoittanut että nuori on haettu kotoa toimintaan, tai maksettu matkakustannukset mikäli toiminta ei ole tapahtunut kodin piirissä. Ohjaajat ovat tutustuttaneet joskus vastahakoisiakin nuoria erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin ja tapoihin löytää iloa ja vastapainoa arjen harmauteen ja apaattiseen mieleen.
Toiminnan aikana toteutettiin myös kolme viikon mittaista elämyspedagogista leiriä.

Hankkeen ongelmat kytkeytyivät lähinnä siihen, ettei ole tavoitettu suunniteltuja määriä nuoria ja nuoria ei saatu innostumaan seikkailutoimintaan olennaisesti kuuluvasta ryhmätoiminnasta.
Koska hankkeeseen osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen, monen nuoren suostuttelu oli usein haastavaa eikä siinä aina onnistuttu.
Yhteistyötahojen kanssa ongelmia oli siinä, että heillä ei ollut oikeutta antaa asiakkaidensa tai opiskelijoidensa tietoa ulkopuolisille.
Ongelmaksi koettiin myös sidosryhmien ja hanke-ehtojen kohtaamattomuus, tarkoittaen että peruskoulua käyvät eivät voineet olla hankkeessa mukana. Asiakkaiden hankinta tapahtui yhteistyökumppaneiden yhteydenoton kautta.

Hanke on paikannut sitä toiminta-aukkoa, johon esimerkiksi peruspalveluvirastosta tai koulusta kyetä jalkautumaan.VETÄVÄ 2 on toiminnallaan helpottanut oppilaanohjaajien ja kuraattorien työpaineita täydennyshaun aikoihin.Kesällä 2009 hanketyöntekijät saivat 28:nuoren yhteystiedot jotka olivat jääneet ilman aloituspaikkaa.

Hankkeeseen oli resursoitu myös toimintarahaa, mikä mahdollisti monipuolisen otteen nuorten elämänalueisiin - esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien esittelemisen.

Vaikka suurimmalla osalla hankenuorista ei ollut toimintaa aloittaessa suurta intoa tai kipinää toimintaan,melkein kaikilla oli kuitenkin jonkinlainen halu parantaa ongelmalliseksi koettua tilannetta.

Hankenuoria oli yhteensä 33. Nuorten tilanne 15.8.2010 Ammattitutkintoa opiskelemassa 14 nuorta. Nuorten tukihankkeissa ja työpajoilla 6 nuorta. Sairaslomalla 1. Työttömänä 6. Ei yhteyttä 3 nuoreen. Toteutuneita työpäiviä oli yhteensä 342.

VETÄVÄ 2 oli matalan byrokratian projekti, jolla oli kyky reagoida nopeasti nuorten ongelmia kohdatessa, samoin kuin valmiuksia muuttaa toimintaa tarvittaessa.

Projektin tulokset on myös koottu kirjaksi "Yhdeltä toiselle lingotut" (Päivi Harinen,Tuula Joro,Terhi Halonen,Leila Hurmalainen. Tampere 2010).Kirja kuvaa, miltä pohjoiskarjalainen nuoruus ja nuorten parissa työskentely näyttävät erialan ammattilaisten näkökulmista aikana, jota leimaavat koulutus- ja harrastusmahdollisuuksien keskittäminen ja koveneva kilpailu "paikasta auringossa". Kirja pyrkii tuomaan myös esille yhdistysten tarjoaman hanketoiminnan merkitystä osana niin sanottujen reuna-alueiden alati haasteellisemmaksi muuttuvaa nuorisotoimintaa ja ohjaustyötä. Kirja sopii luettavaksi erityisesti sellaisille, joiden haaveena ja aikomuksena on sijoittua työskentelemään siihen verkostoon, joka tänään on kudottu nuoren elämänongelmien haltuun ottamiseksi. Kirjaa voi tiedustella Myllyprojektiyhdistyksestä.

Etsivän työn työparitoiminta aloittaa Liperin kunnan hallinnoimana, Liperin, Outokummun, Joensuun alueella Myllyprojektiyhdistys ry:n tuottamana VETÄVÄ-palveluna 1.9.2010. Palvelussa on otettu huomioon uuden nuorisolain muutokset. Kohderyhmänä ovat 15 - 20 vuotiaat nuoret. Pääpaino on ns.nivelvaiheessa olevissa 15 - 17- vuotiaissa nuorissa, joiden ongelmat keskittyvät perusasteen loppuun saatamiseen tai toisen asteen keskeyttämisuhkiin.