Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10158

Projektin nimi: FYYRA - välityömarkkinat haltuun Varsinais-Suomessa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.6.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Itsenäisyydenaukio 2

Puhelinnumero: 0295 022 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole ollut omaa internet -osoitetta, siitä on tiedotettu ELY-keskuksen sivuilla.

Vastuuhenkilön nimi: Kjell Henrichson

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: kjell.henrichson(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 022 564

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat: henkilöt, joiden työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Heillä voi myös olla puutteellinen tai vanhentunut ammatillinen koulutus, pirstaleinen työhistoria tai työllistymistä vaikeuttava vajaakuntoisuus. Kohderyhmään voi kuulua myös työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevia.
Heikentyneessä työmarkkinatilanteessa, erityisesti vuosien 2009 - 2011 aikana, toimenpiteitä tarjotaan kaikille työnhakijoille, jotka tarvitsevat tukea kiinnittyäkseen vakaampaan työuraan. Rakennetyöttömyyden edelleen kasvaessa Varsinais-Suomen alueella ja uuden taloudellisen taantuman ja rakennemuutoksen uhatessa toimenpiteitä tarjotaan vuosina 2012 - 2014 työnhakijoille, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä ja jotka tarvitsevat erityistä tukea työllistyäkseen. Tarvittaessa toimenpiteiden suuntaamisessa huomioidaan erityisesti toimialat, ammatit ja paikalliset alueet, joilla äkillisen rakennemuutoksen aiheuttaman taloudellisen taantuman uhka on suurin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toissijaisena kohderyhmänä ovat työ- ja elinkeinohallinnon virkailijat - erityisesti työ- ja elinkeinotoimistojen johto - sekä yritykset, kunnat ja järjestöt Varsinais-Suomessa.

Työ- ja elinkeinotoimistot nimeävät hankkeen toteutusta varten F Y Y R A yhdyshenkilöt. F Y Y R A - yhdyshenkilöiden rooli työ- ja elinkeinotoimistoissa on tukea alahankesuunnitelmien teossa ja toteutuksessa sekä levittää projektissa havaittuja hyviä käytäntöjä. Yhdyshenkilöt ovat projektin toteutukselle tärkeä verkosto.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1820, joista naisia 882

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1483, joista naisia 678

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

F Y Y R A - projekti koordinoi ESR-ohjelman toimintalinjan 2: työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen - tavoitteiden mukaisia kehittämishankkeita, jotka liittyvät välityömarkkinoihin. Projektissa ELY-keskus koordinoi yhteistyötä ulkopuolisten hanketoteuttajien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa (yritykset, palveluntuottajat, kunnat, työhallinto). Välityömarkkinoiden suunnitelmallinen rakentaminen tapahtuu työhallinnon, yritysten, kuntien ja järjestöjen yhteistyönä huomioiden alueelliset työllisyysnäkymät, työvoiman ikärakenne ja osaaminen sekä elinkeinorakenne. Verkostotyöskentelyyn kutsutaan mukaan työllisyyttä ja toimivia välityömarkkinoita edistäviä tahoja, jotta välityömarkkinoiden kehittäminen voi tapahtua eri toimijoiden tasavertaisena kumppanuutena yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Lisäksi tavoitteena on varmistaa ESR-rahoituksella ja kansallisella rahoituksella toteutettavien toimenpiteiden koordinaatiota sekä rahoituksen optimaalista käyttöä siten, että eri rahoituslähteistä rahoitettu toiminta täydentää ja tukee toisiaan.

Projektin kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat; esimerkiksi vailla ammatillista koulutusta olevat tai pitkään työmarkkinoilta poissa olleet, sekä muut, joilla on vaikeuksia työllistyä suoraan avoimille työmarkkinoille lyhyemmänkin työttömyysjakson perusteella. Kohderyhmä voi myös olla työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevat henkilöt tavoitteena nostaa työllisyysastetta. Projektin toissijaisena kohderyhmänä ovat työhallinnon virkailijat - erityisesti työ- ja elinkeinotoimistojen johto - sekä yritykset, kunnat ja järjestöt Varsinais-Suomessa.

Tavoitteina on välityömarkkinoiden suunnitelmallinen kehittäminen, yritysyhteistyön lisääminen, kolmannen sektorin roolin selkiyttäminen ja toiminnan työelämälähtöisyys sekä nykyistä yksilöllisempien palveluiden kehittäminen kohderyhmän työnhakijoille sekä yrityssektorin työllistäjille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- hankkeen ohjausryhmä seuraa tiedotuksen toteutumista laatimansa yksityiskohtaisemman tiedotussuunittelman avulla
- tiedotus on projektin keskeinen lähtökohta monitoimijaisen yhteistyön varmistajana ja kokoavana elementtinä
- tiedotuksen yhtenä peruspilarina toimivat henkilökohtaiset kontaktit yrityksiin, kuntiin, järjestöihin sekä palveluntuottajiin ja muihin projektitoimijoihin
- F Y Y R A julkaisee teemoittaisia oppaita, artikkelikokoelmia ja muita vastaavia julkaisuja, jotka ovat luettavissa myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen WWW - sivuilla
- F Y Y R A n tiedotetaan myös hydyntäen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen internet -sivuja
- projektin toiminnassa korostuvat yhteiset tilaisuudet, jotka voivat olla teemoittaisia tai välityömarkkinoiden ajankohtaisia asioita peilaavia
- tilaisuudet voivat esim. olla seminaareja tai työkokouksia pienemmälle ryhmälle

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koska projektia toteutetaan pääosin lyhytkestoisissa alahankkeissa kulkee levittämisvaihe koko ajan projektin toteutuksen rinnalla. F Y Y R A - projekti tulee toimimaan useiden välityömarkkinahankkeiden yhteistyöfoorumina, jolloin hyvien käytäntöjen leviäminen voidaan varmistaa osana yhteistyön jatkumoa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 8 966 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 813 040

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 201 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 022 067

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

FYYRA - välityömarkkinat haltuun Varsinais-Suomessa -projektin tavoitteena oli välityömarkkinoiden suunnitelmallinen kehittäminen, yritysyhteistyön lisääminen, kolmannen sektorin roolin selkiyttäminen ja toiminnan työelämälähtöisyyden lisääminen sekä aiempaa yksilöllisempien palveluiden kehittäminen kohderyhmän työnhakijoille sekä yritys-sektorin työnantajille.

FYYRA-projektin koordinaatiotyöskentelyssä työkaluina käytettiin käytetty erilaisia tuotteistettuja työtapoja, verkostoyhteistyöryhmiä ja kokouskäytäntöjä. FYYRApiiri ja FYYRArinki ovat olleet yhteistyöverkostoja, joihin kutsuttiin työllisyyttä edistäviä hankkeita ja muita toimijoita ml. TE-toimiston edustajat sekä tarpeen mukaan muiden organisaatioiden asiantuntijoita. Verkostoille järjestettiin mm. yhteisiä työkokouksia, työryhmätyöskentelyä, koulutusta sekä seminaari-päiviä.

FYYRApaja oli projektin toteuttama ohjaavan koulutuksen malli, johon sisällytettiin teoriaopetusta, työssäoppimista, mahdollisuus erilaisten osaamistodistusten suorittamiseen sekä koulutuksen jälkeen puolen vuoden ajan mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. Koulutuksia järjestettiin hankkeen aikana n. sata, niihin osallistui yhteensä 1215 henkilöä.

FYYRA-projekti käynnisti vuonna 2012 Hoiva-avustaja TOPPIS -koulutusten pilotoinnin. TOPPIS-koulutus on ollut yksi TEM:n suosittama koulutuksen ja palkkatuetun työn yhdistämisen malli. Pilotoinneissa olivat mukana myös kaksi työllisyyspoliittista avustusta saavaa hanketta sekä Turun kaupunki, FYYRAprojektin rooli oli toimia Hoiva-avustaja TOPPIS -koulutusten koordinoijana. Saatujen kokemusten pohjalta alueella käynnistyi muutakin TOPPIS-koulutusta.

FYYRAohjaus- ja FYYRApolku-alahankkeilla kehitettiin yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia kohderyhmän työnhakijoille ja samalla tuettiin työelämälähtöisen työnantajayhteistyön kehittämisestä. FYYRAohjaus-alahankkeessa TE-toimiston toimipaikoissa työskentelevät FYYRAohjaajat tukivat ja edistivät kohderyhmän asiakkaita kohti avoimia työmarkkinoita.

FYYRApolku-alahankkeiden kautta delegoitiin TE-toimistolle palkkatukimäärärahaa erikseen määritellyille kohderyhmille. FYYRAn palkkatukimäärärahalla työllistettiin 907 henkilöä.

Yhtenä alahankkeena vuonna 2014 käynnistettiin Kohtaamispaikka Trooli2014, joka palveli erityisesti yksi - kaksi vuotta työttömänä olleita henkilöitä. Troolissa annettiin sekä yksilö- että ryhmämuotoista ohjausta ja järjestettiin erilaisia kohderyhmän työnhakua ja työllistymistä edistäviä palveluita ja tapahtumia.

FYYRAprojektin kehittämistyössä hyödynnettiin erilaisia asiakaskuulemisia mm. sähköisenä kyselynä. Palkkatukea saaneille työnantajille toteutettiin kolmena vuonna kysely, jolla selvitettiin palkkatukityöllistämiseen liittyvää tiedottamista, palvelua sekä työllistämisen tuloksellisuutta. Työnhakija-asiakkaille toteutettiin asiakaskuuleminen, jolla kerättiin pitkittyneen työttömyyden omaavien henkilöiden näkemyksiä ja kokemuksia heille tarjotuista TE-hallinnon palveluista. Projektissa käynnistettiin myös työllisyyspoliittista avustusta saaviin hankkeisiin osallistuneiden työnhakija-asiakkaiden kokeman vaikuttavuuden mittaamismenetelmä. Lisäksi eri kokousten ja seminaarien palautekyselyitä on hyödynnetty projektin toiminnan suuntaamisessa ja kehittämisessä.

FYYRA-projektin toiminnalla edistettiin välityömarkkinoiden rakentumista työ- ja elinkeinohallinnon, yritysten, kuntien ja järjestöjen yhteistyönä huomioiden alueelliset työllisyysnäkymät, työvoiman ikärakenne ja osaaminen sekä elinkeinorakenne. Projektin alahankkeilla tuettiin työnhakija-asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta, työvoimakoulutusta sekä palkkatuettua työtä. Käytäntöjä on kehitetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jolloin toimijat ovat olleet mukana käytäntöjen kehittämistyössä alusta lukien ja hyväksi havaitut, toimivat käytännöt voitiin ottaa suoraan käyttöön.