Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10159

Projektin nimi: SPURTTI - Työperusteisen maahanmuuton edistäminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 236

Puhelinnumero: 010 19 1450

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Kjell Henrichson

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: kjell.henrichson(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 838 8865

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohdemaiksi valittujen EU-maiden työ- ja mahdollisesti muut viranomaiset myös oppilaitokset ja yritykset.
Suomeen työperusteisesti muuttoa harkitsevat ja heidän perheenjäsenensä.
Suomeen rekrytoitavat ulkomaalaiset työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.
Suomen yksityiset ja julkissektorin työnantajat, jotka tarvitsevat ulkomaalaisia työntekijöitä.
Työpaikat ja työyhteisöt, joihin tulee ulkomailta rekrytoituja.
Ulkomaisia rekrytointeja tukevat ja työperusteisesti maahan saapuville palveluja tuottavat Suomen viranomaiset.
Työhön tulleet, yrittäjäksi aikovat ja/tai ovat yrittäjiä, myös lomautetut tai irtisanotut ja heidän perheenjäsenensä sekä työssäolevat 3. maiden kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Julkishallinto sekä työnantajina että palveluiden kehittäjinä ja tuottajina, erityisesti työ­hallinto sekä OPM:n ja STM:n hallinnonalat.
Suomen työmarkkinat ja työelämä sekä suomalainen yhteiskunta laajasti.
Suomalaiset yritykset.
Suomalaiset koulutusorganisaatiot.
Lähtömaiden yhteiskunnat.
Työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöt, Suomen Kuntaliitto.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 200, joista naisia 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 313, joista naisia 173

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti on syntynyt valtakunnallisen kehittämisohjelman pohjalta. Työvoiman saatavuus vaikeutuu lähitulevaisuudessa - erityisesti vuosikymmenen vaihteen jälkeen nykyisen työvoiman siirtyessä enenevässä määrin eläkkeelle. Julkinen työnvälitys työperusteisen maahanmuuton varteenotettavana kanavana avaa mahdollisuuksia työnantajien monipuoliseen palveluun työvoiman niukkuuden tilanteessa. Tavoitteena on, että hallittua työperustesta maahanmuuttoa voidaan jatkossa yhä useammin edistää eurooppalaisen yhteistyön kautta. Projekti toimii yhteistyössä EURESin kanssa ja projektin tulokset juurrutetaan osaksi EURES-järjestelmää.
Projektin kohderyhmät ovat erityisesti kohdemaiksi valittujen EU-maiden työ- ja mahdollisesti muut viranomaiset, Suomeen työperusteisesti muuttoa harkitsevat ja heidän perheenjäsenensä,
suomalaiset työnantajat, jotka tarvitsevat ulkomaalaisia työntekijöitä sekä työpaikat ja työyhteisöt, joihin tulee ulkomailta rekrytoituja sekä jo maassa olevat ulkomaalaiset.
Toimenpiteena projektissa on ensinnäkin pilottiprojektien kehittäminen ja tukeminen: kehitetään pilottiprojektit kuvattujen toimenpiteiden toteuttamiseksi ja testaamiseksi ottaen huomioon eri alojen ja eri kokoisten työnantajien tarpeet. Projektissa rakennetaan ja kehitetään
yhteistyöverkostoja Suomen ja niiden EU-maiden kanssa, joista työntekijöitä on hankkeen puitteissa tarkoitus rekrytoida.
Työnantajia tuetaan rekrytoinnissa järjestämällä tapaamisia, asiantuntijapalveluja ja rekrytointitilaisuuksia kohdemaassa tarvittaessa myös ammattitaidon testauksia. Muuttopäätöksen tehneille kehitetään opastusjärjestelmä sisältäen mm. tiedotuksen, neuvonnan, mahdollisen koulutuksen ja ammattitaidon testauksen ja muun opastamisen sekä lähtömaassa että Suomessa. Projektissa pilotoidaan myös työpaikan henkilöstön valmennusta osana ulkomaisen työvoiman vastaanottoa työpaikalla. Nuorisotakuun hengessä pilotoidaan myös nuorten kansainvälisiä työnhakuryhmiä Eurooppaan työhön aikoville nuorille. Lisäksi valtakunnallisen kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on lainsäädännön muutostarpeiden tunnistaminen.
Projektin aikana kehitettyjä hyviä käytäntöjä levitetään valtakunnallisesti ja siirretään soveltuvin osin osaksi EURES-palvelua.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Koko ajan projektin edetessä julkisia tiedotuskanavia ja internet-sivuja hyväksikäyttäen. Työnantajille projektia markkinoidaan henkilökohtaisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen juurruttaminen ja haltuunotto tapahtuu projektin edetessä. Tämän varmistaa kiinteä Eures-yhteistyö työ- ja elinkeinotoimistossa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 466 945

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 386 842

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 474 483

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 386 842

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

Vuonna 2008 Spurtti - työperusteisen maahanmuuton edistäminen -hanke lähti kehittämään kansainvälisen rekrytoinnin tukipalveluita. Työvoiman saatavuus vaikeutuu monilla aloilla lähi-tulevaisuudessa, kun työvoimaa siirtyy enenevässä määrin eläkkeelle. Kansainvälinen rekrytointi on yksi keino, jolla TE-hallinto huolehtii osaavan työvoiman saatavuudesta tilanteissa, joissa työvoimaa ei ole saatavissa eikä nopeasti koulutettavissa Suomessa jo asuvista. Toimintansa aikana Spurtti kehitti palveluita ja verkostoja tukemaan kansainvälistä rekrytointia ja edisti osaltaan varsinaissuomalaisten yritysten kilpailukykyä.
Projektin tavoitteisiin päästiin asiakaslähtöisellä toiminnalla sekä tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Näitä yhteistyökumppaneita olivat mm. EURES, muut toimintalinja 4 -hankkeet, työnantaja-asiakkaat sekä kouluttajat/palveluntuottajat. Rekrytoinnit keskittyivät työvoimapula-aloille, joten olemme tuoneet Varsinais-Suomeen esimerkiksi sairaanhoitajia ja maa-taloustyöntekijöitä. Kansainvälisen rekrytoinnin tukipalveluiksi Spurtti kehitti rekrytoinnin kohdemaassa tapahtuvan lähtömaakoulutuksen sekä pilotoi hitsaajien ammattitaidon testausta Bulgariassa. Lähtömaakoulutus on tehokas tapa oppia kieltä sekä kulttuuria ja työtapoja. Kustannussyistä lähtömaakoulutusta sekä ammattitaidontestausta suositellaan vain aloille, joissa on pulaa sitoutuneista erityisosaajista kuten sosiaali- ja terveysalalla. Spurtti myös selvitti sosiaali- ja terveysalan tutkintojen yhteneväisyyttä Espanjan ja Suomen välillä sekä nimikesuojakysymyksiä Valviran kanssa.
Onnistunut kansainvälinen rekrytointi ulottuu lähtömaasta Suomeen. Spurtti selvitti ulkomaalaisten työntekijöiden viranomaisasioinnin kompastuskiviä ja nyt ongelmakohdat ovat viranomaisilla tiedossa. Omakielinen neuvonta -palvelu on auttanut ulkomaalaisia erilaisten ongelmien kuten työttömyys- ja sosiaaliturva-asioiden kanssa. Suomessa kansainvälistä työvoimaa omaaville työyhteisöille on tarjolla kansainvälisen viestinnän koulutus. Ulkomaalaisille työntekijöille kehitettiin tehokas tapa oppia kieltä työpaikkasuomi/ruotsi-koulutuksen avulla. Suomalaisten ulkomaille työnhaun tukemiseksi Spurtti pilotoi kansainvälisen työnhaun ryhmiä Varsinais-Suomen alueella. Kaikki palvelut lukuun ottamatta omakielistä neuvontaa siirtyvät EURESin haltuun koko valtakunnan tasolla vuonna 2015. EURESin kehittämistyötä jatkaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus uudella Euroopan sosiaalirahaston rahoittamalla kaudella 2014-2020.