Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10162

Projektin nimi: Startti yrittäjäksi

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.7.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 2000, Viestikatu 1-3

Puhelinnumero: 020 636 0080

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-savo/starttiyrittajaksi

Vastuuhenkilön nimi: Jari Vitikainen

Asema: Yrityspalvelupäällikkö

Sähköposti: jari.vitikainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358 040 755 4533

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin pääasiallisena kohderyhmänä ovat yritystoiminnasta kiinnostuneet sekä yrittäjäksi aikovat henkilöt (työttömät, työttömyysuhan alaiset, työssä olevat, työvoiman ulkopuolella olevat), yritystoimintaa alle 3 vuotta harjoittaneet henkilöt sekä yritysneuvojat ja työ- ja elinkeinopalvelujen henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työ- ja elinkeinohallinto, seudulliset elinkeinoyhtiöt, oppilaitokset, koulutusyritykset sekä yrittäjäjärjestöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 450, joista naisia 178

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2095, joista naisia 883

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 70, joista naisten työpaikkoja 28

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1130, joista naisten työpaikkoja 434

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 70, joista naisten perustamia 28

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1037, joista naisten perustamia 382

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Starttiyrittäjä -projektin kohderyhmänä ovat yritystoiminnasta kiinnostuneet sekä yrittäjäksi aikovat henkilöt, yritystoimintaa alle 3 vuotta harjoittaneet henkilöt sekä yritysneuvojat ja työ- ja elinkeinopalvelujen henkilöstö.

Projektissa edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilöiden omaehtoista työllistymistä sekä parannetaan aloittavien yrittäjien mahdollisuuksia päästä kasvu-uralle nykyistä nopeammin. Projektin tavoitteena on kehittää aloittavien yrittäjien saamaa yrittäjäkoulutuspalvelua ja luoda aloittaville yrittäjille parempia menestymisedellytyksiä. Tavoitteena on kehittää yrittäjyydestä tiedottamista, yrittäjiksi aikovien koulutus- ja neuvontapalveluja sekä aloittavien yrittäjien jatko-ohjausta moduulikoulutusmallilla ja asiantuntijapalveluilla heidän tarpeita paremmin palvelevaksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää koulutusten systemaattista organisointia. Tavoitteena on myös tukea koulutuksella starttirahaneuvontaa antavia viranomaisia sekä kehittää yritysten omistajanvaihdoksia edistävää viranomaisten palvelutoimintaa, koulutusta ja neuvontaa.

Tuloksena asiakasta neuvova henkilö pystyy paremmin arvioimaan henkilön palvelutarpeen ja soveltuvuuden koulutukseen ja hänellä on paremmat tiedot maakunnassa järjestettävistä erilaisista koulutus- ja neuvontapalveluista. Projektin tulokset hyödyttävät palvelua tarvitsevaa asiakasta ja auttavat häntä paremmin ja nopeammin kehittämään liiketoimintasuunnitelmaansa tai yritystään liiketoiminnan laajentamiseksi ja tuloksellisuuden parantamiseksi.

Kehittämistoimenpiteiden avulla aloitettavien yritysten määrä säilyy Pohjois-Savossa väestömuutoksista huolimatta hyvällä tasolla. Aloitettujen yritysten kannattavuus lisääntyy ja yrityksillä on paremmat mahdollisuudet kasvattaa toimintaansa. Viranomaisilla on hyviksi todetut toimintamallit aiempaa tuloksellisempaan yrittäjyystiedotukseen, yrittäjäkoulutukseen ja omistajanvaihdosten edistämiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottamista tehdään koko projektin ajan tiedotussuunnitelman mukaisesti. Projektin toiminnasta ja saaduista kokemuksista tiedotetaan eri tiedotusvälineiden kautta (www-sivut, lehdistö ja radio). Projektin palveluista tehdään esitteitä. Hankkeen lopussa järjestetään erillisiä tietoiskuja, seminaari tms. hankkeessa kehitetyistä hyvistä käytännöistä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin toiminnassa havaituista hyvistä käytännöistä tiedottamista tehdään koko projektin ajan tiedotussuunnitelman mukaisesti eri tiedotusvälineiden kautta. Hyviä käytäntöjä juurrutetaan ja niistä tiedotetaan koko projektiajan tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa, tavoitteena ottaa ne käyttöön ELY-keskuksessa sekä yhteistyökumppaneiden organisaatioissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 595 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 546 201

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 619 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 546 201

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli kehittää Pohjois-Savon ELY-keskuksen tarjoamaa yrittäjyydestä kiinnostuneille suunnattua tiedottamista sekä aloittavien yrittäjien yrittäjäkoulutus- ja neuvontapalvelua asiakaslähtöisemmiksi ja asiakkaan eri tilanteisiin paremmin soveltuvammiksi.

Tavoitteena oli myös se, että palvelujen kehittämisen tuloksena yritystoimintaa suunnittelevat ja sitä aloittavat henkilöt pystyvät kehittämään paremmin liiketoimintasuunnitelmaansa ja aloittamaan nopeammin kannattavan yritystoiminnan. Lisäksi oli tavoitteena kehittää toimintamalli yrittäjiksi aikovien koulutus- ja neuvontapalveluihin ja niiden systemaattiseen organisointiin.


Hankkeen järjestämän yrittäjäkoulutuksen on käynyt noin 36 prosenttia hankkeen aikana ESR-varoista myönnetyn starttirahan avulla yrityksensä perustaneista henkilöistä. Kansallisista varoista starttirahaa saaneista puolestaan noin 19 prosenttia on käynyt yrittäjäkoulutuksen.

Hankkeen järjestämään yrityksen perustamisen teemapäivän suoritti hyväksytysti yhteensä 1476 ja lyhyen iltakoulutuksen 569 henkilöä. Yhteensä 2045 henkilöä.

Yrittäjäkoulutuksella on ollut selvästi vaikutusta asiakkaille tulevaisuudensuunnitelmien selkeyttäjänä, omien osaamistarpeiden tunnistamisessa sekä osaamisen hyödyntämisessä. Näissä asioissa noin kolme neljästä on kokenut saaneen vähintäänkin jonkin verran vaikutteita osallistumisestaan yrittäjäkoulutukseen. Yrittäjäkoulutus on vaikuttanut myös melko hyvin erilaisten valmiuksien paranemiseen useilla osallistujilla. Erityisesti taloushallinnon valmiuksien on koettu parantuneen. Yrittäjäkoulutuksella on nähty olevan melko hyvin myös vaikutusta markkinointi-, myynti- ja tiedonhankintavalmiuksien paranemiseen.

Hankkeen sidosryhmät pitivät hankkeen tarjoaman yrittäjäkoulutuksen synnyttämää lisäarvoa osaamiseen hyvin merkittävänä. Erityisesti on nähty, että yrityksiä perustavien oman yritysidean kriittinen arviointi on lisääntynyt ja osaaminen sekä realismi yrittäjyyttä kohtaan ovat kasvaneet.