Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10163

Projektin nimi: MOT - Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0213834-5

Osoite: Ammattikoulunkatu 1

Puhelinnumero: (09) 27 381

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.keuda.fi

Projektin kotisivun osoite: www.themesta.net/mot

Vastuuhenkilön nimi: Riitta Narko

Asema: apulaisrehtori

Sähköposti: riitta.narko(at)keuda.fi

Puhelinnumero: 050 361 4522

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Toimialan yritykset ja oppilaitokset
- Työvoimahallinnon ohjaushenkilöstö
- Alan koulutuksessa olevat
- Opetushenkilöstö
- Työpaikkaohjaajat
- Työperäistä maahanmuuttoa organisoivat tahot sekä maahanmuuttajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Toimialan palvelutuotannon vaikutuspiirissä olevat asiakkaat, jotka hyötyvät ammattitaitoisemmista ja koulutetuista palvelujen tuottajista.
- Alasta kiinnostuneet

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 150, joista naisia 75

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 149, joista naisia 114

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kiinteistöpalvelualan kehittymistä hidastaa pula osaavasta henkilöstöstä. Yritykset tarvitsevat entistä enemmän monipalveluosaajia. Toimintaympäristön teknistyminen edellyttää uuden tyyppistä osaamista. Koulutukset eivät ole tällä hetkellä vetovoimaisia ja toimialan imago on heikko. Oppimisympäristöjen kehittäminen ja opetuksen työvaltaistaminen on välttämätöntä. Oppilaitosten on pystyttävä vastaamaan tähän haasteeseen.

Oppilaitosten tavoite on, että heidät nähdään yritysten kanssa aidosti samaan tavoitteeseen pyrkivinä kumppaneina. Yritykset haluavat tehdä yhteistyötä, mutta alan kilpailutilanteessa aidon ja tavoitteellisen yhteistyön rakentaminen on kiinteistöpalvelualalla ollut vähäistä.

Projektissa rakennetaan toimiala- ja klusterikohtaisia yhteistyöverkostoja oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. Keskeistä verkostoissa on paikallinen yhteistyö. Projektikumppanuudella maanlaajuisesti haetaan valtakunnallista yhteistyöverkostoa. Verkostoyhteistyön onnistumiselle nähdään erinomaiset onnistumismahdollisuudet, koska projektiin on aidosti sitoutunut keskeisimmät kiinteistöpalvelualan kouluttajat sekä toimialan valtakunnalliset yritykset. Klusteriyhteistyön onnistumiselle luo edellytykset Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry, jonka taustalla vaikuttaa 14 klusterin työmarkkina- ja henkilöjärjestöä. Järjestöt ovat sitoutuneet projektiin.

Projektissa tehdään tutkimus, jolla selvitetään kiinteistö- ja rakennusklusterin ammattiin opiskelevien nuorten työelämäkäsityksiä -valmiuksien ja -asenteita. Keskeistä on klusterin eri toimialojen opiskelijoiden vertailu, koska kiinnostus eri koulutusohjelmia kohtaan on hyvin erilainen. Tutkimustulokset linjaavat koko projektin kehitystavoitteita ja toimenpiteitä.

Kiinteistöpalvelualan kehittymistä hidastaa pula osaavasta henkilöstöstä. Yritykset tarvitsevat entistä enemmän monipalveluosaajia. Koulutukset eivät ole tällä hetkellä vetovoimaisia ja toimialan imago on heikko. Tähän ongelmaan haetaan projektissa ratkaisua oppimisympäristöjen kehittämisellä ja hakemalla uusia malleja opetuksen työvaltaistamiseen. Toimiala pystyy tarjoamaan myös erilaisille oppijoille monipuolisia työtehtäviä.

Projektissa tavoitteista ja tuloksista tiedotetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti. Olennaista on myös projektin tulosten levittäminen alueille, jotka eivät ole mukana projektin käynnistysvaiheessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma. Ennakkosuunnitelmissa projektista ja sen toimenpiteistä tiedotetaan eri tiedotusvälineissä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Käytettäviä tiedotusvälineitä ovat mm. lehdistö, tiedotustilaisuudet, seminaarit, esitteet ja yritysmateriaali sekä ohjaustoiminnan tueksi laadittu materiaali. Projektille luodaan www-sivut.

Projektista tiedotetaan sekä toimialan omilla messuilla (Asuntomessut, FinnBuild, FinnClean, Kiinteistömessut) että koulutusmessuilla (NextStep ja alueelliset Rekry-tapahtumat). Tiedotuksessa hyödynnetään eri yhteistyötahojen omille sidos- ja kohderyhmilleen käyttämiään viestintäkanavia.

Projektin tiedot liitetään myös valtakunnalliseen toimialan yhteiseen vetovoimamateriaaliin. Materiaalia käytetään aktiivisesti messuilla ja rekrytointitilaisuuksissa sekä työvoimaviranomaisten ohjaushenkilöstölle suunnatuissa tapaamisissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksia levitetään alueellisten verkostojen kautta verkostojen toiminnan ajan, syksystä 2009 eteenpäin.

Projektin loppuvaiheessa kootaan projektista saaduista hyvistä käytänteistä julkaistava loppuraportti. Projektin tuloksia esitellään tapahtumissa ja messuilla (ks. 11.1). Kukin projektin toimija tiedottaa projektin tuloksista omille sidosryhmilleen.

Projektin loppumateriaali kerätään elo- ja syyskuussa 2010. Loppuraportti julkaistaan ja loppuseminaari järjestetään marraskuussa 2010.

Projektin aikana tuotettu Web-pohjainen materiaali on kaikkien käytössä. Projektin toimijat sitoutuvat avoimeen hyvien käytäntöjen esilletuomiseen sekä projektissa syntyneiden käytäntöjen levittämiseen alueellisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 384 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 348 433

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 444 955

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 406 237

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla hankkeen tavoitteena on ollut kiinteistöpalvelualan koulutuksen vetovoiman parantaminen koulutusta kehittämällä, verkostoitumalla ja tiedottamalla. Kiinteistöpalveluala tarvitsee tulevaisuudessa osaajia, sillä ala on nopeimmin kasvava palveluala, jolta jää vuoteen 2010 mennessä n. 50 % työntekijöistä eläkkeelle. Kuitenkin alan nuorisoasteen opiskelupaikkoja on vähennetty alhaisen vetovoiman takia.

Alan kehitys, teknistyminen ja monipuolistuminen asettavat kasvavia vaatimuksia alan työntekijöille, mihin koulutuksen on vastattava. Tähän tarpeeseen vastasi kiinteistöpalvelualan koulutuksen perustutkintouudistus. Projetin tavoitteena oli tukea uusien tutkintojen käyttöön ottoa, kehittää opetussuunnitelmia ja oppimisympäristöjä sekä työvaltaistaa opetusta. Oppilaitosten tavoite oli, että heidät nähdään yritysten kanssa aidosti samaan tavoitteeseen pyrkivinä kumppaneina.

Projektissa on ollut kolme osatoteuttajaa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, joka on toiminut hankkeen hallinnoijana, Koulutuskeskus Salpaus, Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry ja työnjako osatoteuttajien kesken on ollut pääpiirteittäin seuraavanlainen: Kiinteistöpalvelujen perustutkintoon liittyvää opetusta on kehitetty Salpauksessa, Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon liittyvää opetusta on kehitetty Keudassa ja Vetovoima ry on toiminut Keudan projektikoordinaattorin tukena keskittyen tiedottamiseen ja alueellisten verkostojen toiminnan kehittämisessä. Yhteistyö osatoteuttajien kesken on ollut ajoittain hajanaista mutta projektin edetessä koko ajan tiivistyvää ja tuloksellista.

Projektin keskeisenä tuloksena on 7 alueellisen verkoston toiminnan käynnistäminen ks. kohta 8 ja liite 4 verkostotoimintamalli. Verkostojen kautta markkinointiyhteistyötä on lisätty ks. viestintä kohta 6 ja yritykset ovat entistä paremmin oppilaitosten arjessa mukana ks. oppilaitosten ja työelämän yhteistyömalli kohta 11. Verkostot tapaavat 1-3 kertaa lukukaudessa ja tapahtumia järjestetään vaihtelevasti 0-3 lukukaudessa.

Kiinteistöpalvelualan toisen asteen koulutus on lisääntynyt projektin vaikutuksesta. Lisäksi maahanmuuttajille on kehitetty omaa koulutusmallia (ks. kohta 11 monikulttuurisuus koulutus). Tähän malliin on myös liitetty oppisopimiskoulutuksen kokeilu. Maahanmuuttajakoulutuksessa kehitetyt mallit toimivat syrjäytymisen ehkäisyssä.