Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10164

Projektin nimi: Amikset asuntoloiden kehittäjinä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Nuorten Akatemia

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0995462-8

Osoite: Asemapäällikönkatu 1

Puhelinnumero: 020 7552 674

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.nuortenakatemia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.nuortenakatemia.fi/asuntolatoiminta

Vastuuhenkilön nimi: Anu Iivanainen

Asema: Koulutoiminnan päällikkö

Sähköposti: anu.iivanainen(at)nuortenakatemia.fi

Puhelinnumero: 040 504 6909

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin ensisijainen kohderyhmä on asuntolaohjaajat. Heidän lisäkseen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat oppilaitoksen ja asuntolatoiminnan sekä näiden välisen yhteistyön kehittämisestä vastaavat muut henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projekti kohdistuu erityisesti asuntoloissa asuviin opiskelijoihin sekä paikkakunnan nuorisotoimeen ja järjestöihin sekä muihin nuorten parissa toimiviin tahoihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päämäärät:
- Nuorten omaehtoisen toiminnan ja harrastamisen lisääminen toisen asteen ammatillisten oppilaitosten asuntoloissa
- Nuorten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen lisääminen
- Yhteisöllisyyden, aktiivisen kansalaisuuden ja arjenhallinnan tukeminen järjestämällä mielekästä tekemistä vapaa-ajalle

Hankkeen toteutus koostuu kahdesta osiosta: 1) asuntolakohtaiset kehittämisprojektit ja 2) nuorten omaehtoisen kerhotoiminnan, OsClubien käynnistäminen asuntoloissa. Osioista koostetaan valtakunnallinen malli nuorten oman toiminnan tukemisesta asuntoloissa.

Kehittämisprojektit asuntoloissa
- Nostetaan esille nuorten, asuntolaohjaajien ja oppilaitoksen johdon näkemyksiä siitä, miten asuntolatoimintaa tulisi kehittää hyödyntäen esim. ryhmähaastatteluja
- Kehitetään ja kokeillaan uusia välineitä nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseksi asuntoloissa. Kukin pilottiasuntoloista valitsee itselleen sopivan kehittämisteeman. Alustavasti teemoiksi ovat nousseet esim. sosiaalista vahvistamista ja elämänhallintataitojen vahvistamista tarvitsevien nuorten tukeminen, harrastustoiminnan tukemisen systematisointi ja arviointi, asuntolan ja oppilaitoksen välinen yhteistyö, asuntolan ja muiden nuorten parissa toimivien tahojen välinen yhteistyö, harrastustoiminnassa opitun tunnistaminen ja tunnustaminen.
- Koostetaan syntyneiden hyvien käytäntöjen pohjalta malli, jolla voidaan tukea nuorten omaehtoista toimintaa asuntoloissa
- Levitetään toimintamallia materiaalien, koulutuksen ja seminaarien avulla

Kerhotoiminnan kehittäminen asuntoloissa
- Suunnitellaan malli kerhotoiminnan kehittämiseen asuntoloissa hyödyntäen Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry:n OsClub-toiminnan tuloksia (kerhotoimintaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa)
- Tuotetaan ja pilotoidaan materiaali OsClub-toiminnan vetäjille
- Suunnitellaan ja pilotoidaan koulutus OsClubien vetäjille
- Järjestetään 4 koulutusta, joissa koulutetaan 40 OsClubin vetäjää
- Käynnistetään 10 OsClubia
- Tuetaan OsClubien toimintaa
- Koostetaan kerhotoiminnasta valtakunnallinen malli ja levitetään toimintamallia

Mallinnettujen hyvien käytäntöjen pohjalta koostetaan valtakunnallinen malli, jota levitetään koulutuksen avulla ja seminaarein.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

4-6/2008 Projektista tiedottaminen oppilaitoksille ja pilottiasuntoloiden haku
11/2008 Pilottiprojektien kokoontuminen
8/2008-10/2010 Pilottiasuntolat viestivät oppilaitoksissaan projektien etenemisestä
1-11/2010 Alueellisista asuntolaohjaajapäivistä tiedottaminen sähköpostin, nettisivujen ja SAKU:n hyvinvointiverkoston välityksellä ja alueelliset asuntolaohjaajapäivät.
6/2010 Valtakunnallisessa asuntolaohjaajapäivässä materiaalin esittely
1-9/2010 Levittämistilaisuuksien markkinointi nettisivujen ja sähköpostin avulla
1-10/2010 Levittämistilaisuudet

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

6/2008-5/2010 Hyvien käytäntöjen kerääminen pilottiasuntoloista ja muista asuntoloista
1-5/2010 Valtakunnallisen mallin työstäminen nuorten omaehtoisen toiminnan tukemisesta asuntolatoiminnassa hyvien käytäntöjen ja kehittämisprojektien tulosten pohjalta
1-10/2010 Levittämistilaisuudet: seminaarit, koulutukset

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 142 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 141 117

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 167 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 166 217

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Amikset asuntoloiden kehittäjinä -hankkeen PÄÄMÄÄRÄNÄ oli:
1. Nuorten oman toiminnan ja harrastamisen lisääminen asuntoloissa
- Aktiivisten nuorten innostaminen tekemään itse
- Vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten tukeminen
2. Nuorten ja aikuisten vuorovaikutuksen lisääminen asuntoloissa
3. Yhteisöllisyyden, aktiivisen kansalaisuuden ja arjenhallinnan tukeminen järjestämällä mielekästä tekemistä vapaa-ajalle

Hankkeen KEINOIKSI valittiin:
- Hyvien, nuorten omaa toimintaa tukevien käytäntöjen kokoaminen pilottiasuntoloista ja muista asuntoloista (bikva-haastattelut pilottiasuntoloissa ja niistä syntynyt raportti, hyvien käytäntöjen kerääminen sähköpostikyselyllä ja seminaareissa)
- Uusien nuorten omaa toimintaa tukevien käytäntöjen kehittäminen ja kokeilu pilottiasuntoloissa (asuntolakohtaiset kehittämisprojektit pilottiasuntolat, OsClubit/nuorten omaehtoinen kerhotoiminta, Mahis-koulutus/vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten tukeminen)
- Hyvien, nuorten omaa toimintaa tukevien käytäntöjen koostaminen materiaaliksi asuntolaohjaajien käyttöön (Nuori tekee, ohjaaja tukee - asuntolaohjaajan opas nuorten oman toiminnan tukemiseen)
- Hyvien käytäntöjen levittäminen materiaalin avulla ja asuntolaohjaajien kokemusten vaihtoa tukemalla (materiaalin levitys sähköpostin ja nettisivujen avulla, alueelliset asuntolaohjaajapäivät)

TULOKSET
Hankkeessa tuotettiin
- Malli nuorten oman toiminnan kehittämiseksi toisen asteen ammatillisten oppilaitosten asuntoloissa
- Nuori tekee, ohjaaja tukee - asuntolaohjaajan opas: Opas asuntolaohjaajalle nuorten oman toiminnan tukemiseen asuntolatoiminnassa. Oppaaseen on koottu harjoitteita, esimerkkejä ja kokemuksia asuntoloista eri puolelta Suomea. Opas käsittelee mm. asuntolan vuosisuunnitelman tekemistä nuorten kanssa, ryhmäyttämistä, toiminnan ideointia, nuorten projektien ohjaamista, arjen hallintaan liittyvien teemojen käsittelyä (mm. terveys, päihteet, talous) sekä yhteistyötä oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Opas tuotettiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opiston Yhdessä asuen ja oppien -hankkeen kanssa.
- Sovellus BIKVA-arviointimenetelmän (Bikva = Brugerindragelse i kvalitetsvurdering, asiakkaiden osallisuus laadunvarmistajana) käytöstä asuntolatoiminnan kehittämisessä. Menetelmä on kuvattu raportissa: Vapaa-ajantoiminta toisen asteen ammatillisten oppilaitosten asuntoloissa - tuntien täytettä vai tavoitteellista toimintaa?.
- Nuorten omaehtoisen kerhotoiminnan malli (OsClub)

Hankkeen koordinaattorina toimi Nuorten Akatemia. Nuorten omaehtoisen kerhotoiminnan (OsClubit) vastasi Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU. Levittämisessä tehtiin yhteistyötä Suomen ammatillisen koulutuksen urheilu- ja liikuntaliitto SAKU:n kanssa. Hankkeessa pilottioppilaitoksina ja asuntoloina olivat Jyväskylän ammattiopiston asuntola Jyväskylässä, Koulutuskeskus Tavastian Punaportin asuntola Hämeenlinnassa, Sastamalan koulutuskuntayhtymän Vammalan ammattikoulun asuntola Sastamalassa ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Keski-Pohjanmaan Kulttuuriopiston asuntola Kälviällä.