Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10166

Projektin nimi: NITOJA - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0502454-6

Osoite: PL 77700

Puhelinnumero: 09 231 999

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: omnia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.nitoja.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kirsi Mikkola

Asema: Kehittämisjohtaja

Sähköposti: kirsi.mikkola(at)omnia.fi

Puhelinnumero: 050 3005702

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Omnian opettajat
- toiminnallisten/työvaltaisten opetusmenetelmien pilottikoulutukseen osallistuvat
- 3. vuosikurssin ryhmänohjaajat
- orientoitumisviikkojen suunnitteluun osallistuvat

Espoon työvoimatoimiston työntekijät

3.3 Välilliset kohderyhmät

Omnian opiskelijahuoltohenkilöstö
Omnian nuorten työpajojen ohjaushenkilökunta
Omnian opettajat

Omnian opiskelijat, jotka ovat keskeyttämisuhan alla.
Omnian opiskelijat, jotka ovat mukana opetusmenetelmäkokeilussa
Omnian opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta työllistymisessä.

Peruskoulujen henkilöstö (opettajat, oppilashuoltohenkilöstö)
Tiedonsiirtoon liittyen peruskoulun oppilaat (8.-9.lk) ja erityisesti joustavan perusopetuksen oppilaat
Vanhemmat ja huoltajat

Espoon seudun nuorten ohjaukseen osallistuvat ammattilaiset (esim. sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät, Espoon seurakuntayhtymän oppilaitostyö)

Yritysten henkilöstö- ja rekrytointityöntekijät

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

NITOJA - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään, TL 2
Projektin kesto: 1.4.2008 - 31.12.2010

Kohderyhmät:
Omnian opettajat
- toiminnallisten/työvaltaisten opetusmenetelmien pilottikoulutukseen osallistuvat
- 3. vuosikurssin ryhmänohjaajat
- orientoitumisviikkojen suunnitteluun osallistuvat
Espoon työvoimatoimiston työntekijät

Välilliset kohderyhmät:
Omnian opiskelijat, jotka ovat keskeyttämisuhan alla.
Omnian opiskelijat, jotka ovat mukana opetusmenetelmäkokeilussa
Omnian opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta työllistymisessä.
Peruskoulujen henkilöstö (opettajat, oppilashuoltohenkilöstö)
Tiedonsiirtoon liittyen peruskoulun oppilaat (8.-9.lk) ja erityisesti joustavan perusopetuksen oppilaat
Vanhemmat ja huoltajat
Espoon seudun nuorten ohjaukseen osallistuvat ammattilaiset (esim. sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät, Espoon seurakuntayhtymän oppilaitostyö)
Yritysten henkilöstö- ja rekrytointityöntekijät

Hallinnoiva organisaatio: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Yhteistyötahot: Omnian omistajakunnat: Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi, Espoon työvoimatoimisto, työelämä, Espoon seurakuntayhtymä, huoltajat

Projektin tavoitteet:
- Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
- Perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtymisen tehostaminen
- Opintojen keskeyttämisten vähentäminen
- Opintojen kautta työelämään siirtymisen edistäminen
- Oppilaitosten henkilöstön tietotaidon lisääminen
- Verkostotyön kehittäminen

Projektin toimenpiteet:
- Tehostetaan ja kehitetään peruskoulusta toiselle asteelle nivelvaiheen tiedonsiirtoa (mm. joustavan perusopetuksen oppilaat)
- Järjestetään koulutus- ja verkostotapaamisia peruskoulun, Omnian, työvoimatoimiston, yritysten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa = NITOMO-toiminta. Aiheina perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja työelämän tuntemuksen lisääminen
- Kehitetään ja kokeillaan opiskelijoiden orientoitumisviikkoja opintojen alkuun.
- Kehitetään toiminnallisia/työvaltaisia opetusmenetelmiä ja annetaan tähän liittyen koulutusta mukaan tuleville opettajille. Benchmarkataan ja järjestetään koulutusta.
- Tuetaan 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien työtä järjestetämällä koulutusta, jonka sisällössä kiinnitetään erityistä huomiota työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen
-Tehostetaan yhteistyötä 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien, työvoimatoimiston ja opiskelijoiden kanssa

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektipäällikkö laatii tiedotussuunnitelman yhdessä projektityöntekijöiden kanssa.
Ohjaus- ja työryhmien nimeäminen, käytännöistä ja kokousaikataulusta sovitaan.
Projektin alkamisajankohtana tiedotetaan Omnian henkilöstölle (sähköinen viikkotiedote, intranet, projektisalkku) projektin alkamisesta, toiminnasta ja tavoitteista.Projektikuvaus liitetään www-sivuille.
Tarkemmin projektin toiminnasta keskustellaan erilaisissa yhteistyöpalavereissa Espoon seudulla ja pääkaupunkiseudulla (työvoimatoimisto, peruskoulut, yrityskumppanit yms.).

Yhteistyökumppaneille tiedotetaan aluksi sähköpostitse.
Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään yhteisiä suunnittelutapaamisia ja niihin osallistuvilta odotetaan tiedon levittämistä omilla tahoillaan. Tiedottamisessa pyritään käyttämään hyväksi erilaisia verkostotapaamisia.

Projektin alkamisesta tehdään lehdistötiedote, joka lähetetään paikallisiin lehtiin. Tällä pyritään tavoittamaan suurta yleisöä ja ammattilaisia.

Opiskelijoille tiedotetaan projektista ohjausryhmän opiskelijajäsenen kautta.

Projektista painetaan esite ja julisteita.Omnian kehittämispalvelujen lukuvuosikalenteri, jossa Nitojalla on oma kuukausisivu.

Projektille tehdään vuonna 2009 omat www-sivut, jotka linkitetään Omnian www-sivujen kautta. Sivuja päivitetään projektin kuluessa.

Espoon seudun paikallislehtiin pyritään saamaan artikkeleita projektitoiminnan aikana.

Projektista tehdään loppujulkaisu, jota lähetetään mahdollisimman laajalti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin hyviä käytäntöjä levitetään Omnian toimintaan mm. kehittämispalveluiden kokouksissa, henkilökohtaisissa kontakteissa, osastopalavereissa, opiskelijahuoltoryhmissä, seminaareissa ja sähköisesti (sähköposti, intranet) koko projektin ajan.
Työvoimahallinnon kanssa levitetään mallia mahdollisuuksien mukaan muualle pääkaupunkiseudulle.
Projekti tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudulla ja levittää hyviä käytäntöjä.
Projekti hyödyntää yhteisiä ESR-Opetushallituksen tapaamisia.
Projektin aikana tutustutaan vastaavanlaisiin projekteihin muualla Suomessa ja tehdään molemminpuolisia projektivierailuja. Yhteistyötä tehdään erityisesti Turun ammatti-instituutin ja Keskuspuiston ammattiopiston hankkeiden kanssa.
Projekti järjestää päätösseminaarin.
Projektille tehdään omat www-sivut lukuvuoden 2008-2009 aikana.
Projektista painetaan loppujulkaisu Omnian julkaisusarjaan, jota lähetetään yhteistyökumppaneille ympäri Suomea. Loppujulkaisu ilmestyy projektin päätyttyä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 304 828

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 286 288

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 358 622

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 340 082

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Nitoja-hanke
Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään 2008 - 2010

Hanke toimi Euroopan Sosiaalirahaston ja OPH:n rahoituksella 1.4.2008 - 31.12.2010. Hanketta hallinnoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. "Nitoo nuoret amikseen, opet ohjaukselliseen otteeseen ja niittaa kaikki duuniin." Hankkeen tulokset ja toiminta ovat luettavissa Omnian julkaisusarjan julkaisussa C10: "Nitoja - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään", www.omnia.fi>projektit tai www.nitoja.fi.

Tavoitteet:
Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
Perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtymisen tehostaminen
Opintojen keskeyttämisten vähentäminen
Opintojen kautta työelämään siirtymisen edistäminen
Oppilaitosten henkilöstön tietotaidon lisääminen
Verkostotyön kehittäminen

Hankkeen yhteistyökumppanit:
Espoon nuorisotoimi, Nuorten tieto- ja neuvontapiste yESBOx
Espoon sosiaali- ja terveyspalvelut
Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, perusopetus
Espoon työ- ja elinkeinotoimisto
Helsingin seudun kauppakamari
Kasavuoren koulu, Kauniainen
Keskuspuiston Ammattiopisto
Kirkkonummen sivistyspalvelukeskus, perusopetus
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Turun ammatti-instituutti
Vantaan ammattiopisto Varia

Hankkeen tulokset:
Peruskoulusta ammatilliseen
Nivelvaiheen toimintamalli: Tapahtumia, kirjallista ja suullista informaatiota nuorille, huoltajille ja ammattilaisille, tiedonsiirto, verkostoyhteistyön kehittämistä. Tavoite: Ammattilaiset osaavat ohjata nuoria entistä paremmin nivelvaiheessa löytämään toisen asteen koulutuspaikka ja nivelvaiheen verkostotyö kehittyy.

Nitomo-koulutusiltapäivät: Ammatillinen ja perusopetus tutuksi, maahanmuuttajataustaisten nuorten ja erityisopiskelijoiden erityiskysymyksiä, pääsy- ja soveltuvuuskokeet, kielikokeet, nivelvaiheohjaus. Tavoite: Lisätä yhteistyötä ja tietoutta koulutusasteiden välillä.

Orientaatiojakso
Noin kolmen päivän orientaatio/perehdytysjakso opintojen alkaessa ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Ohjelmassa on ollut tutustumista Omniaan, omaan toimipisteeseen, muihin opiskelijoihin, henkilökuntaan, opintojen sisältöön ja tulevaan ammattiin. Tavoite: Opiskelijoiden hyvä perehdytys, sitouttaminen opiskeluihin, keskeyttämisten vähentäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Opetukseen ja ohjaukseen
Opettajien opetus- ja ohjausmenetelmällisiä projekteja hankkeen aikana: Yhteisten aineiden ja ammattiaineen yhdessä opettaminen, eri aineiden yhdistäminen yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi, opettajien ja huoltajien yhteistyön kehittäminen (Helmi-reissuvihko), oppiminen opettamisen kautta, yhteisöllisyyttä ja ammatillisuutta viikkokilpailun kautta, draama opetusmenetelmänä, ohjaaminen jatko-opintoihin. Projektit ovat kokonaisuudessaan luettavissa erillisessä julkaisussa "Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit" tai www.nitoja.fi > opetukseen ja ohjaukseen > tapoja. Tavoite: Opetuksen ja ohjauksen kehittäminen, keskeyttämisten vähentäminen.

Ammatillisesta työelämään
Toimintamalli Omnian ja Espoon TE-toimiston yhteistyöstä: Erilaiset tapahtumat, yhteistyö- ja verkostokokoukset, tiedottaminen
Tavoite: Yhteistyön vakiinnuttaminen, verkostotyö ja ohjaustyön tehostaminen.

Valmistuvien ryhmien ryhmänohjaajien koulutusmalli: Opiskelijoiden valmistumiseen, jatko-opintoihin ja työelämään ohjaaminen, työmarkkinatietous, TE-toimiston palveluihin ohjaaminen. Tavoite: Opiskelijoiden valmistumisen suunnitelmallinen tukeminen ja ohjaaminen työelämään ja jatko-opintoihin.

Valmistuneiden opiskelijoiden seurantamalli: Seurantamallin kehittäminen ammattiopistosta valmistuneiden opiskelijoiden tilanteiden selvittämiseksi opintojen jälkeen. Tavoite: Tiedon saanti valmistuneiden tilanteesta, tarvittaessa valmistuneiden jatko-ohjausta sekä tiedon hyödyntäminen esim. perusopetuksen oppilaanohjauksessa ja oman koulutuksen kehittämisessä.

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu. ESR:n ja OPH:n rahoittamat hankkeet- Maahanmuuttaja- nuorten VaSkooli, Nitoja sekä Osaaminen käyttöön - kehittivät yhteistyössä työkalun vertaisarviointia varten. Tämä erillinen julkaisu tarjoaa hanketoimijoille työkalun hankkeiden välisen vertaisarvioinnin toteuttamiseen. Opas sisältää ohjeistuksen vertaisarvioinnin valmistelusta, käytännön toteutuksesta, eri toimijoiden rooleista ja siitä kuinka vertaisarvioinnin päätteeksi annetaan hanketta kehittävää palautetta. Vertaisarviointimallia testattiin sitä kehittäneissä hankkeissa ja arvioinneista saatiin selkeää hyötyä hankkeiden omaan kehittämistyöhön. Vertaisarvioinnin kautta hankkeiden välinen yhteistyö sai uusia muotoja ja konkretisoitui käytännössä tapahtuvaksi tavoitteelliseksi toiminnaksi. Työkalu löytyy nitojan sivuilta www.nitoja.fi.

Kehitetyt toimintamallit ovat jo pääosin juurtuneet ammattiopiston ja yhteistyökumppanien toimintaan.

Avainsanat:
nivelvaihe, syrjäytymisen ehkäisy, ohjauksellinen ote, verkostotyö, sidosryhmäyhteistyö, ammatillinen koulutus, perehdytys, opiskelijat, opettajat, työelämä, ryhmäytyminen