Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10169

Projektin nimi: AlueEnnakko Aluellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.7.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kauppakatu 40 B

Puhelinnumero: 020 63 60110

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: Projektin tuottama aineisto päivitettiin soveltuvin osin ELY-keskuksen Internet-sivuille.

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Mauranen

Asema: työvoimapalveluasiantuntija

Sähköposti: ulla.mauranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 246 4617

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

TE-keskuksen yritysrajapinnassa toimivat asiantuntijat, yritysneuvojat, työvoimaneuvojat, koulutusneuvojat, aluehallinnon päättäjät, aluesuunnittelijat, koulutussuunnittelijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

työnhakijat työvoimatoimistoissa, yrittäjät, työnantajat, opinto-ohjaajat, ammatinvalintapsykologit, kuntien virkamiehet, opettajat, konsultit

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on saada aikaan laajan tietomateriaalin pohjalta prosessoitu yhteinen näkemys Pohjois-Karjalan tulevaisuudennäkymistä. Tuleviasuuteen vaikutetaan aktiiviesti tiedostamalla ja ja jalostamalla eri toimijen toimnepiteitä. Hanke tuottaa jalostettua tietoa Pohjois-Karjalan työvoimakoulutus- ja kehittämistarpeista eri viranomaisten, kehittäjien, kouluttajien ja suunnittelijoiden hyödynnettäväksi ja alueellisen strategisen valmistelun tueksi. Tuotoksena on vaihtoehtoisia ratkaisumalleja päätöksentekijöille sekä julkisen rahoituksen suuntaamiseen maakunnassa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle tehtävän tiedotussuunnitelman mukaisesti kohderyhmille ja yleisölle.
Internet-sivujen päivittäminen.
Vuoden 2011 aikana toteutetaan ennakoinnin asiantuntijaseminaari ja työllisyyden edistämistoimikuntien koulutus/seminaari, joissa hankkeen tuloksista tiedotetaan ja joissa pohjustetaan hankkeen tulsoten juurruttamista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Maakunnan sisällä verkoston keskuudessa
Itä-Suomessa maakunnan kehittäjä- ja koulutusorganisaatioiden kesken
Valtakunnallisesti

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 603 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 578 832

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 603 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 578 832

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

AlueEnnakko-hankkeen päätoteuttajana toimi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja osatoteuttajana Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen tehtävänä oli edistää toimintaympäristön muutoksia ja työmarkkinoiden toimivuutta koskevan tiedon prosessointia erilaisilla foorumeilla. AlueEnnakko-hankkeella pyrittiin vastaamaan kolmeen keskeiseen tarpeeseen, jotka oli todettu jo aikaisemman Pohjois-Karjalan TE-keskuksen hallinnoiman ennakointihankkeen Ennakko2010 arvioinnissa:

1. Yhteistyökuvio ennakointitiedon prosessoinnissa - koko prosessin kehittäminen ja vetovastuu.
2. Alueellisten työvoima- ja koulutustarpeiden kokoaminen, tiedon jatkojalostaminen ja tiedottaminen yritys- ja työvoimaneuvojien työhön, sekä avuksi koulutus- ja kehittämissuunnitteluun.
3. Alueellisen ennakointitiedon työstäminen strategista suunnittelua varten.

Hankkeen toiminnassa painottui ajankohtaisen toimialatiedon kerääminen kerääminen ja analysointi. Hankkeen konkreettisina tuotoksina syntyi kaikkiaan seitsemän Pohjois-Karjalan talouskatsaus -julkaisua, joissa analysoitiin maakunnan talouden ja työllisyyden kehitystä Tilastokeskuksen nopeiden suhdanteiden aineiston avulla. Talouskatsauksen tuottamisessa hyödynnettiin TE-hallinnon asiantuntijoiden lisäksi maakuntaliiton ja alueellisten kehitysyhtiöiden asiantuntijoita. Nopeiden suhdanteiden aineistoa pystyttiin hyödyntämään suoraan strategisessa suunnittelussa ja toimenpiteiden kohdentamisessa muutosaloille ja alueille.

Hanke kokosi alueellisia työvoima- ja koulutustarpeita osallistumalla työvoima- ja koulutustarvetutkimusten (TKTT) toteutukseen ja järjestämällä toimialakohtaisia asiantuntijaraateja, joissa pyrittiin saamaan esille toimialojen keskeiset muutostekijät ja niihin liittyvät osaamistarpeet. Osaamis- ja työvoimatarpeissa tapahtuneesta muutoksesta raportoitiin alueen oppilaitoksille ja ne pyrittiin huomioimaan työvoimapoliittisen koulutuksen suunnittelussa. AlueEnnakko -hanke osallistui vuosittain laadittavan työvoimakoulutuksen linjauskirjeen laadintaan tuottamalla koulutussuunnittelun pohjaksi toimialakohtaista tietoa työvoima- ja osaamistarpeiden muutoksista.

Lisäksi hanke lisäsi tietopohjaa strategisen suunnittelun tueksi tuottamalla toimialakohtaisia erillisselvityksiä. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toteutti hankkeen osarahoituksella neljä raporttia:
1) Kaksi selvitystä sosiaali- ja terveysalalta: Julkisen sektorin työvoimatarpeista ja yksityisestä palvelutuotannosta.
2) Teknologiateollisuuden uudistumisohjelman
3) Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman
Edellä mainitut raportit ovat ladattavissa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internet-sivuilta kohdasta julkaisut.

Lisäksi hanke osallistui Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun toteuttaman "Bioenergian liiketaloudelliset mahdollisuudet" -selvityksen toteuttamiseen, sekä Joensuun yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus SPATIA:n tekemän "Joensuun seudun sopeutuminen Perloksen tuotannon lopettamiseen" -raporttien kustannuksiin. Ostopalveluna AlueEnnakko -hanke selvitti Pohjois-Karjalan nautatilojen kehitysnäkymiä. Nautatilojen kehitysnäkymät raportin laati TNS-gallup.