Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10171

Projektin nimi: Bothnia Integration

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmaan TE-toimisto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Wolffintie 35 B

Puhelinnumero: 010 19 4067

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: Projektin kotisivu on osoitteessa www.bothniaintegration.fi, Tiedottaminen Internetissä toimii myös

Vastuuhenkilön nimi: Helvi Riihimäki

Asema: Johtaja

Sähköposti: helvi.riihimaki(at)te-toimisto.fi

Puhelinnumero: 010 60 46280

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Maahanmuuttajat ja myös työperusteisesti maahan muuttavat. Toinen kohderyhmä ovat
maahanmuuttajapalveluiden tuottajat, ohjauskeskusten henkilöstö ja työnantajat, yritysten johto ja
henkilöstö. Asiakasvalinnassa tulee ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvonäkökulma.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tiedotusvälineet ja suuri yleisö ovat välillinen kohde asenteiden muokkaamiseksi ja ennakkoluulojen hälventämiseksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 800, joista naisia 440

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 822, joista naisia 467

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten työpaikkoja 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toiminta lähtee palveluverkoston rakentamisesta ja moniammatillisesta/poikkihallinnollisesta kehittämisestä ja jo tehdyn kehittämistyön hyödyntämisestä. Elinkeinoja palvelevat tahot tulisi saada mukaan osaksi toimijoiden verkostoa. Palvelun lähtökohtana on työllistäminen mitä tukevat kotouttavat toimenpiteet. Maahanmuuttajat tulee saada viivytyksettä työelämän piiriin. Työtä ja kotoutusta tulee voida vuorotella ja limittää keskenään, joka tapahtuu mm. kotouttamiskoulutusta kehittämällä. Hankkeessa selvitetään työpaikalla tarvittavaa tukea (yksilö ja/tai työyhteisö) ja sen eri muotoja ja mahdollisuuksia vastata haasteisiin.Työhön valmentaminen ja työpaikalla tapahtuva ohjaus ovat keskeisiä toimintatapoja ja kehittämiskohteita. Ohjatut työkokeilut voivat olla yksi lähtökohta työllistämiskotoutukselle.

Maahanmuuttajien työllistämisessä voidaan hyödyntää myös välittäviä työmarkkinoita, työvoimapoolimallia ja maahanmuuttajien yrittämisen tukemista. Maahanmuuttajia voidaan verkostoyhteistyössä ohjata myös muiden hankkeiden asiakkaiksi. Hankkeessa kehitetään alueellisten maahanmuuttajaverkostojen yhteistyömalleja, yhteistyössä alueen projektien kanssa. Welcome Office -hankkeen toimintaa tuetaan luomalla ja keräämällä informaatiomateriaalia nettiportaaliin.

Hankkeessa selvitetään ohjauskeskusten määrällistä ja alueellista tarvetta ja toimijoiden osaamisen tukemista vaativat toimet ja niiden toteutus sekä toiminnan vaatimat resurssit.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottaminen on kolmivaiheinen prosessi. Ensi vaiheessa markkinoidaan palvelua potentiaalisille asiakkaille. Toisessa vaiheessa tiedotetaan toiminnasta ja kokemuksesta tiedotusvälineissä eli annetaan projektille näkyvyyttä myös palveluiden markkinoinnin tueksi. Kolmannessa vaiheessa tiedotetaan hyvistä kokemuksista ja toimintamalleista. Kaiken aikaa pyritään siihen että sidosryhmät saadaan mukaan oppivina organisaatioina hyödyntämään kehitettäviä palvelumalleja omassa toiminnassaan.Ohjausryhmä hyväksyy kaiken tiedottamisen pohjaksi tiedotussuunnitelman.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvät palvelumallit myyvät itse itsensä ja siksi pyritään avoimeen tiedottamiseen. Keskeistä on kuitenkin toiminta oppivan organisaation periaatteella. Koska hyvien käytäntöjen soveltajista keskeinen taho on TE-toimisto niin siksi hanke myös toteutetaan omana hankkeena. Kouluttajat oppivat osaltaan hyviä toimintamalleja prosessin aikana yhteistyössä TE-toimistojen kanssa. Ohjausryhmän rooli on keskeinen hyvien mallien levittymisessä ollen keskeinen toimija oppimisprosessissa. Erillisillä seminaareilla saadaan usein vain näkyvyyttä hankkeelle.Ohjausryhmä hyväksyy hyvien käytäntöjen levittämissuunnitelman osana tiedotussuunnitelmaa. Levittämisen kannalta on tärkeää edistää tiedotuksen avulla ja hyvillä esimerkeillä työnantajien aktiivisuutta hyödyntää hankkeen palveluita ja vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 793 452

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 788 190

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 793 452

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 788 190

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti on luonut Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle soveltuva malli maahanmuuttajien ohjauskeskukselle. Projektin suunnittelemaa mallia neuvontapisteelle toteuttaa Welcome Office hanke, joka lähti käyntiin maaliskuussa 2012. Neuvontapisteet toimivat nimellä Welcome Office Vaasassa (päätoimipiste), Närpiössä ja Pietarsaaressa.
Hankkeen tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistämistä edistäviä malleja. Perimmäinen tavoite oli maahanmuuttajien työllistyminen tai työllistymistä tukevaan koulutukseen ohjaaminen. Maahanmuuttajille on tarjottu työllistymistä tukevia toimenpiteitä, joten maahanmuuttajia on työllistynyt projektin palkkatukirahalla sekä yksityiselle sektorille että kunnille. Projektin koulutuksilla kohennettiin maahanmuuttajien ammatillista osaamista ja työelämätaitoja sekä suomen/ ruotsin kielen taitoa. Projektin aikana on järjestetty yhteensä 67 työvoimakoulutusta.
Yhteistyötä yrityksiin on tehty palkkatuen aikana. Yrittäjät ovat saaneet projektin kautta ohjausta tiedon saannissa ja neuvoja menettelytavoissa. Tällä tavalla on rakennettu hyviä yhteyksiä yrittäjien kanssa sekä varmistettu pysyvämpiä työsuhteita.
Tavoitteena oli alueellisten palveluverkostojen toiminnan organisointi asiakastyön tueksi. Kehitimme yhteistyömalleja jo ennestään toimineen kotouttamisverkoston kanssa. Yhteistyö- ja asiantuntijaverkostokumppanuuksia on kehitetty ja laajennettu koko projektin ajan sekä Pohjanmaan että Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
Bothnia Integration projektin tavoitteisiin kuului kehittää Pohjanmaan TE-toimiston henkilöstön osaamista. Projektissa on mallinnettu Alkuvaiheen ohjausta ja on tehty materiaaleja maahanmuuttajapalvelun tueksi. On laadittu informaatio- ja ohjausmateriaalia ulkomaalaisille opiskelijoille, tämä on apuna TE-asiantuntijoiden työssä. Projekti tuki TE- toimistojen henkilökunnan osaamista järjestämällä Pohjanmaan TE-toimiston kaikkien toimipisteiden henkilökunnalle perehdytys-/ kertaustilaisuuksia.