Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10172

Projektin nimi: Bothnia Work

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmaan TE-toimisto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Wolffintie 35 B

Puhelinnumero: 0295 056 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: Hankkeen kotisivut www.bothniawork.fi

Vastuuhenkilön nimi: Helvi Riihimäki

Asema: Johtaja

Sähköposti: helvi.riihimaki(at)te-toimisto.fi

Puhelinnumero: 0295 056 150

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työvoimaa ulkomailta rekrytoivat työnantajat, ulkomaiset työntekijät ja -hakijat EU alueelta sekä maassa jo olevat maahanmuuttajat, joilla on vakituinen tai jatkuva oleskelulupa Suomessa heidän alkuperäisestä
kotimaastaan huolimatta. Toimintamallien kehittämistyössä mukana olevat organisaatiot ja viranomaiset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Rekrytoivien työnantajien henkilökunta, työperäisesti maahanmuuttavien perheenjäsenet,
henkilöstöpalveluyritykset ja kotouttamista tukevat kolmannen sektorin toimijat (esim. harrastustoiminta).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 350, joista naisia 178

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 406, joista naisia 189

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten työpaikkoja 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joista naisten tutkintoja 9

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjelman valtakunnallisesta osiosta aktivoidaan työnantajia omaehtoiseen ja tarvelähtöiseen työvoiman hankintaan ja tuetaan rekrytointia räätälöidyllä työvoimakoulutuksella ja työpaikalla tapahtuvalla työnohjauksella sekä kotouttavilla toimenpiteillä. Koulutuspalvelu voi toteutua myös vaihtovalmennuksen periaatteella. Työssä olevina maahanmuuttajia voidaan ohjata myös omaehtoiseen koulutukseen.

Työperäisen maahanmuuton tukipalvelu. Työperäisen maahanmuuton tulee olla onnistuakseen kysyntälähtöistä eli työnantajien ja projektin aktiivista toimintaa lähtömaassa sen viranomaisen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Vain näin voidaan olla takaamassa työvoiman rekrytoinnin uskottavuutta ja työllistymisen pitkäjänteisyyttä suomalaisten työmarkkinapelisääntöjen puitteissa. Työvoiman rekrytointi on investointi osaamiseen. Sen onnistumiseksi tulee luoda työnantajia tukevia palveluprosesseja lähtömaan valintatilanteesta työvoiman ja mahdollisesti muuttajan koko perheen kotouttamiseen ja ammatilliseen tukeen asti työpaikalla. Palveluprosessi voi sisältää lähtömaassa vähimmillään osaamis- ja ammattitaitokartoituksen, motiivikartoituksen sekä sosioekonomisenarvioinnin tekemisen yhdessä potentiaalisen työnantajan kanssa ja laajimmillaan koulutustarpeen arvioinnin henkilökohtaisen kehittämisohjelman suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi ammatillisena sekä muuna koulutuksena työvaltaisin, työelämäläheisin koulutusmenetelmin. Koulutus on yhteishankintaa. Koulutus voi olla myös koko rekrytoivaa työyhteisöä koskevaa vaihtovalmennusta/ sisääntulovalmennusta. Vaihtovalmennukseen voi kulua myös koulutusta työhön opastamisesta ja työpaikkaohjaajien valmennusta ottamaan vastaan monikulttuurisuuden mukanaan tuomat haasteet työpaikalla.

Toiminnassa hyödynnetään kansainvälisiä kokemuksia ja osaamista. Ohjelmassa tulisi toteuttaa niitä toimenpiteitä, joilla varmistetaan työvoiman osaamisen nostaminen sille tasolle, mitä työyhteisön kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää. Työperäinen maahanmuutto on jo tosiasia ja volyymi kasvaa jatkuvasti. Ensi huuman jälkeen on ilmeistä että työnantajalähtöinen palvelutarve kasvaa työvoiman ja heidän perheittensä integroimiseksi pohjalaisille työmarkkinoille ja yhteisöihin. Työperäisen maahanmuuton edistäminen on mittava yhteistyöhaaste useille eri viranomaisille ja niiden yhteistyölle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottaminen on kolmivaiheinen prosessi. Ensi vaiheessa markkinoidaan palvelua potentiaalisille asiakkaille. Toisessa vaiheessa tiedotetaan toiminnasta ja kokemuksesta tiedotusvälineissä eli annetaan projektille näkyvyyttä myös palveluiden markkinoinnin tueksi. Kolmannessa vaiheessa tiedotetaan hyvistä kokemuksista ja toimintamalleista. Ohjausryhmä hyväksyy kaiken tiedottamisen pohjaksi tiedotussuunnitelman. Kaiken aikaa pyritään siihen että sidosryhmät saadaan mukaan oppivina organisaatioina hyödyntämään kehitettäviä palvelumalleja omassa toiminnassaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvät palvelumallit myyvät itse itsensä ja siksi pyritään avoimeen tiedottamiseen. Keskeistä on kuitenkin toiminta oppivan organisaation periaatteella. Koska hyvien käytäntöjen soveltajista keskeinen taho on TE-toimisto niin siksi hanke myös toteutetaan omana hankkeena. Kouluttajat oppivat osaltaan hyviä toimintamalleja prosessin aikana yhteistyössä TE-toimistojen kanssa. Ohjausryhmän rooli on keskeinen hyvien mallien levittymisessä ollen keskeinen toimija oppimisprosessissa. Erillisillä seminaareilla saadaan usein vain näkyvyyttä hankkeelle. Ohjausryhmä hyväksyy hyvien käytäntöjen levittämissuunnitelman osana tiedotussuunnitelmaa. Levittämisen kannalta on tärkeää edistää tiedotuksen avulla ja hyvillä esimerkeillä työnantajien aktiivisuutta hyödyntää hankkeen palveluita ja vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 770 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 722 557

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 4 330 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 402 610

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lähtökohtana on ollut kehittää työperäistä maahanmuuttoa Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella ja auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ulkomaisen ammattityövoiman löytämisessä EU/ETA-maista silloin, kun ammattiosaajia on ollut vaikea saada kotimaasta. Tarkoitus on ollut kokeilla ja löytää keinot, reitit ja yhteydet sekä rutiinit ulkomaisille rekrytointitoimenpiteille. Myös ulkomaista rekrytointia edesauttavia tukitoimenpiteitä ja olosuhteita sekä eri toimijoiden roolituksia on mietitty ja kehitetty mahdollisuuksien mukaan.

Hanke on rahoittanut myös maassa olevien maahanmuuttajien ammatillista kouluttamista: sähköasentajan tutkinto, perushoitajan tutkinnon perusteet, rakennusalan perusteet, asioimistulkki sekä erilaisia kortteja, jotka mahdollistavat maahanmuuttajan työllistymisen tai työssä jatkamisen, kuten hygieniapassi. Lisäksi projekti rahoitti ja järjesti Espanjasta Vaasan kaupungin palvelukseen rekrytoimiemme sairaanhoitajien sekä hammaslääkäreiden työyhteisöille työyhteisökoulutuksen. Puolen vuoden Suomessa työskentelyn jälkeen järjestimme työhön tulleille sairaanhoitajille myös ns. kriisikoulutusta, joka tarkoitus oli auttaa ymmärtämään eteen tulevaa mielen myllerrystä ja kriittistä kotimaan ja työskentelymaan olosuhteiden sekä työelämän ja kulttuurin vertailua.

Projektissa on myös kirjoitettu ja tehty Pohjanmaan ELY-keskusalueelle työperäisen maahanmuuton strategia, jonka aikana on tehty laajalti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Bothnia Work -hanke on rekrytoinut pääasiassa erilaisia sosiaali- ja terveysalan osaajia. Sen lisäksi on annettu tietoa ja koulutusta muiden alojen osaajille ja työssä oleville. On myös järjestetty kieli- ja työelämäopetusta lähtömaassa Espanjassa tänne valituille sairaanhoitajille ja hammaslääkäreille.