Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10174

Projektin nimi: Ennakointiohjelma, Keski-Pohjanmaa

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Hovioikeudenpuistikko 19 A

Puhelinnumero: 020 636 0140

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: Ei omia internet-sivuja Projektin aineistoa on saatavissa ELY-keskuksen ja maakuntaliiton internet-s

Vastuuhenkilön nimi: Jaakko Vehkaperä

Asema: ESR-koordinaattori

Sähköposti: jaakko.vehkapera(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050 312 8728

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritykset ja yrityspalveluorganisaatiot, työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöt, koulutus- ja työvoimapalveluorganisaatioiden henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

Muut ennakointia harjoittavat toimijat ja viranomaiset sekä suuri yleisö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 52, joista naisia 33

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjelman painopisteitä on kaksi:
a) perustiedon mahdollisimman kattava hankinta työnantajilta nykytilanteesta ja tulevista työvoima-, henkilöstökoulutus- ja muista tarpeista TKTT ja KOTTI mallia sekä muuta ja muiden ennakointia tukevaa tietoa (työvoiman kysynnän ja tarjonnan muutokset, toimialojen ja ammattiryhmien ikärakenteet jne.) yhteen sovittaen ja
b) kerätyn tiedon hyödyntäminen osaavana henkilöstöpalveluna työnantajille ja strategisena työvoimaviranomaisen toiminnan suuntaamisena. Ennakoinnissa on eritoten kysymys aikuiskoulutuksen suuntaamisesta keskeisille tarvealueille. Suodatetulla tiedolla on oma muiden muassa asenteisiin vaikuttava arvonsa levitettäessä työmarkkinatietoa työnantajille, työnhakijoille, muille sidosryhmille ja suurelle yleisölle.
Perustietoa kerätään tilastollisen pohjan laajentamiseksi ja työmarkkinatuntemuksen syventämiseksi sekä työnantajakontaktien kattavuuden lisäämiseksi.. Tarkoitus on löytää ne työnantajat joilla on tarve syvennettyyn palveluun ja palveluohjaukseen.Tiedon keruu yhteen sovitetaan täydentämään työvoimatoimistojen tekemää työnantajahaastattelutyötä. Haastattelujen ja työnantajakäyntien sisältöä painotetaan entistä enemmän tiedon keruusta työpaikalla toteutettavien jatkotoimenpiteiden sopimisen suuntaan eli henkilöstöpalveluiden suunnitteluun.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottaminen on kolmivaiheinen prosessi. Ensi vaiheessa markkinoidaan palvelua potentiaalisille asiakkaille. Toisessa vaiheessa tiedotetaan toiminnasta ja kokemuksesta tiedotusvälineissä eli annetaan projektille näkyvyyttä myös palveluiden markkinoinnin tueksi. Kolmannessa vaiheessa tiedotetaan hyvistä kokemuksista ja toimintamalleista. Kaiken aikaa pyritään siihen että sidosryhmät saadaan mukaan oppivina organisaatioina hyödyntämään kehitettäviä palvelumalleja omassa toiminnassaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvät palvelumallit myyvät itse itsensä ja siksi pyritään avoimeen tiedottamiseen. Keskeistä on kuitenkin toiminta oppivan organisaation periaatteella. Koska hyvien käytäntöjen soveltajista keskeinen taho on työvoimatoimisto niin siksi hanke myös toteutetaan omana hankkeena. Kouluttajat oppivat osaltaan hyviä toimintamalleja prosessin aikana yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa. Ohjausryhmän rooli on keskeinen hyvien mallien levittymisessä ollen keskeinen toimija oppimisprosessissa. Erillisillä seminaareilla saadaan usein vain näkyvyyttä hankkeelle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 310 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 307 391

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 310 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 307 391

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tulokset on täyttäneet sille asetetut tavoitteet. Projektin tuloksena on kehitetty mittava tietopaketti maakunnan työmarkkinoiden menneestä kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Tuloksista on tiedotettu sekä ennakointitilaisuuksissa että internetin välityksellä ja myös julkaisumuodossa. Projektissa on toteutettu ostopalveluna työttömille tarkoitetut urakartoitus- ja uraseulakoulutukset.