Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10175

Projektin nimi: Yrittäjäpolven vaihdos (YPV )

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia/Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2109309-0

Osoite: Lumikontie 2

Puhelinnumero: 010 38350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tokem.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hyvajatkaa.fi

Vastuuhenkilön nimi: Eero Pekkarinen

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: eero.pekkarinen(at)tokem.fi

Puhelinnumero: 0400 690 966

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Oppilaitosten opettajat ja henkilöstö (lähinnä yrittäjyyden opettajat eri toimi- ja koulutusaloilta), jotka osallistuvat hankkeen alussa YPV-koulutuksiin ja siirtävät oppimaansa YPV-mallin rakentamiseen ja toteuttamiseen hankkeen aikana sekä hankkeen jälkeen.

Toisella asteella, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opiskelevat, jotka suuntautuvat yritystoiminnan aloittamiseen (erityisesti perheyrittäjyyden näkökulma) --> mahdolliset uudet yrittäjät, jatkajayrittäjät

Omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset; yritystoiminnan siirtäjät ja uudet yrittäjät.

Kohderyhmän määrä:
Opettajia ja muuta henkilökuntaa oppilaitoksissa yhteensä n. 25 - 30 henkilöä (lisätty myös kohtaan 6.6)
n. 20 ypv yritystä, joista osallistuu keskim. 2 hlöä/yritys (opiskelijoita ja yrittäjiä), yhteensä 40 henkilöä, lisäksi n. 20 amk - opiskelijaa vapaavalintaisissa YPV - opinnoissa

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen muut yritykset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 73, joista naisia 27

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 14, joista naisten tutkintoja 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12, joista naisten tutkintoja 4

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

YPV-hanke on lappilaisten ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja yliopiston yhteinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on vastata yrittäjäpolvenvaihdostilanteissa esille tulevien ongelmien ratkaisuun. Keskeistä on luoda malli yritystoiminnasta luopuvien yrittäjien ja potentiaalisten jatkajien kohtaamiselle. Toiminta-alueena on koko Lapin lääni ja siksi hyödynnetään sähköistä viestintää ja verkko-oppimisympäristöjä. Hankkeessa luodaan monialainen yrittäjyyden opintokokonaisuus, joka toteutetaan sekä oppilaitos- että pk-yritysympäristössä. Hankkeen aikana tiivistetään oppilaitosten, yritysten, TE-keskuksen, yrittäjäjärjestöjen ja neuvontaorganisaatioiden yhteistyötä. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia valmiita TE-keskuksen neuvonta- ja koulutuspalveluja sekä muita hyviä toimintamalleja.Kannustetaan ja tuetaan opiskelijaa yrittäjäpolulle ja jatkajayrittäjäksi sekä tuetaan liiketoiminnasta luopuvaa yrittäjää omassa ratkaisussaan. Hankkeen tuloksena syntyy monialainen yrittäjyyspolku olemassa olevien polkujen rinnalle. Hankkeen kautta verkostoidutaan eri amk:ien jatkajakoulujen kanssa niin, että jatkajayrittäjät voivat löytää luopujayrittäjäparinsa toisen jatkajakoulun kautta. Jatkajakoulujen kanssa voidaan järjestää myös muuta yhteistoimintaa esim. koulutuksellista ja yritysten välistä yhteistoimintaa Verkostoitumista tapahtuu myös YPV-hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle tehdään www-sivut oppilaitosten www-sivujen yhteyteen.

Yhteistyökumppaneille tiedotetaan hankkeen toimenpiteistä säännöllisesti hankkeen aikana

Hankkeesta järjestetään tiedotustilaisuus hankkeen ensimmäisenä vuonna sekä hankkeen loppupuolella. Hankkeesta kirjoitetaan artikkeleita paikallislehtiin ja yrittäjien julkaisuun.

Hankkeesta laaditaan julkaisu, joka julkaistaan hankkeen loppupuolella sähköisesti ja painettuna amk:n julkaisusarjassa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen alkuvaiheessa: osallistuvien organisaatioiden hyviä käytänteitä levitetään osallistujien kesken yhteisissä tapahtumissa ja hyödynnetään YPV-mallia koottaessa.
Hankkeen kuluessa: hankkeen aikana kehitettävää YPV-mallia levitetään osallistuvien oppilaitosten sisällä, jatkajakouluverkostossa ja laajemminkin oppilaitoksissa.
Hankkeen loppuvaiheessa: YPV-mallin hyviä käytänteitä esitellään oppilaitoksille, jatkajakouluverkostossa, ja erityisesti potentiaalisille sukupolvenvaihdosyrityksille kohdistetulla tiedottamisella.
Levittämiseen käytetään www-sivuja, lehtiartikkeleita paikallislehdissä ja yrittäjien julkaisuissa. YPV-mallista laaditaan julkaisu ammattikorkeakoulun julkaisusarjaan. YPV-mallia esitellään myös seminaareissa (esim. ammattikorkeakoulujen t&k-päivät, Finnpin-seminaarit, yrittäjäpäivillä, yrittäjien talvisavotassa).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 328 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 320 031

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 453 623

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 478 082

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lapissa on noin joka kuudes yritys sukupolven- ja omistajanvaihdoksen edessä seuraavan viiden vuoden aikana. Suurin haaste näille yrityksille on sopivan ja ammattitaitoisen jatkajan löytäminen. Yrittäjäpolven vaihdos -hankkeen (YPV) tavoitteena on ollut vastata yrittäjäpolvenvaihdostilanteissa esiin tuleviin ongelmiin luomalla toimintamalli, jossa keskeistä on löytää potentiaalinen jatkaja yritystoiminnasta luopuvalle yrittäjälle. Hankkeessa on tuettu yrittäjäpolvenvaihdosprosessia mataloittamalla opiskelijan kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseen ja autettu yrittäjää luopumaan yrityksestään suunnitellusti.

Hankkeen toimijoina ovat olleet Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Ammattiopisto Lappia ja Lapin ammattiopisto. Hanke on tehnyt yhteistyötä mm. alueellisten kehittämisyhtiöiden ja yrittäjäjärjestöjen sekä valtakunnallisen Jatkajakouluverkoston kanssa. Hankkeen ensisijaisina kohderyhmänä ovat olleet lappilaiset yritystoiminnan siirtämistä suunnittelevat pk-yritykset sekä yritystoiminnan jatkamisesta kiinnostuneet korkeakoulujen ja ammattioppilaitosten opiskelijat.

Soveltuvia opiskelijoita on kartoitettu mm. yrittäjyyskyselyjen avulla, mutta heidän löytämisensä on osoittautunut suunniteltua haastavammaksi. Potentiaalisia jatkajia on hankkeen toiminnan aikana löytynyt kuitenkin myös muualta kuin mukana olevien oppilaitosten opiskelijoista.

Omistajanvaihdosta suunnittelevia yrityksiä haettiin hankkeen aikana mukaan eri keinoin. Yritystoiminnasta luopuvien yrittäjien tavoittaminen onnistui näiden avulla varsin hyvin. Yhteistyö yrittäjäyhdistysten ja kuntien kehittämisorganisaatioiden kanssa on auttanut hankkeen tunnettuuden lisäämisessä ja uskottavuudessa yrityskentän suuntaan.

Projektia toteutettiin viiden eri oppilaitoksen sekä muiden tahojen yhteistyönä monimuotoisesti. Toimijat ovat toteuttaneet opiskelijoiden ja alueen yrittäjien rekrytointia ja neuvontaa sekä osallistuneet YPV-toimintamallin kehittämiseen ja toteutukseen. Yhteisesti järjestettiin mm. YPV-koulutus, työpajoja sekä muita asiantuntijatilaisuuksia. YPV-koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa yrittäjäosaamista ja valmentaa osapuolia mentaalisesti omistajanvaihdokseen. Eri teemoista järjestetyt työpajat keskittyivät yrittäjyyden ja yrittäjäpolvenvaihdostilanteissa esiin tulevien ongelmakohtien ratkaisuun sekä ajankohtaisen tiedon välittämiseen. Yrittäjiä kiinnostavan ja usein vaikealta tuntuvan yrityksen arvonmäärityksen osalta järjestettiin eri puolilla Lappia useita työpajoja. Lisäksi hankkeen aikana toteutettiin myös yrityksen myyntiin liittyviä tapahtumia, joissa fokuksena oli löytää mahdollisia jatkajia myynnissä oleville yrityksille. Ammattiopistot ovat vastanneet hankkeen yhteisten tehtävien ohella ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin tähtäävän yrittäjyyskoulutuksen räätälöimisestä omistajanvaihdosnäkökulmaan.

Yrittäjäpolvenvaihdosten edesauttamiseksi YPV-hankkeessa on kehitetty yhdessä alueellisten kehittämisyhtiöiden kanssa toimintamalli, jonka avulla yrittäjäpolvenvaihdosta suunnittelevat lappilaiset yritykset löytäisivät yritystoiminnalleen jatkajan. Yritysjärjestelyjä pohtivalle ikääntyvälle yrittäjälle voidaan tuoda esille vaihtoehtona yrittäjyysmahdollisuuden tarjoaminen uusille tekijöille.

Kehitetyssä toimintamallissa vapautuva yrittäjyysmahdollisuus selvitetään yhdessä yrittäjän kanssa ja perustiedot kootaan hyvajatkaa.fi -sivustolle. Yrittäjyydestä kiinnostuneet jatkajakandit löytävät kiinnostavia mahdollisuuksia joko suoraan verkkosivuston tai esimerkiksi kehittämisyhtiön yritysneuvonnan kautta. Jatkaja miettii lähes aina omaa valmiuttaan ryhtyä yrittäjäksi toimivaan yritykseen. Oppilaitosten kautta heitä valmennetaan henkisesti ja tiedollisesti yrittäjyyteen.

Toimintamallissa oppilaitosten kautta on kartoitettu mahdollisia yritystoiminnan jatkajia sekä kehitetty jatkajakandien valmennusta, verkkosivustoa ja eri tapahtumia yrittäjäpolvenvaihdosten tukemiseen. Yritysten löytämisessä on hyödynnetty kehittämisyhtiön rekisterejä ja kontakteja. Hanketoiminnan aikana on havaittu toimivaksi käytännöksi, että prosessissa kuntien kehittämisorganisaatiot tai yrityspalvelut vastaavat varsinaisista yritysjärjestelyihin liittyvistä toimenpiteistä. Sopivia yhteistyökumppaneita palvelumallissa ovat alueen kehittämisyhtiöt, yrittäjäjärjestöt, kauppakamari sekä oppilaitokset.

Toimintamalli luo sekä yritystoiminnasta luopuvalle yrittäjälle että valmista yritystä etsivälle selkeän mahdollisuuden edetä prosessissaan. YPV-prosessia tukeva verkkosivusto toimii viestintäkanavana ja kohtauspaikkana eri osapuolille.