Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10176

Projektin nimi: YRITTÄJYYSKOULU

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Toripuistikko 5-7, 3 krs.

Puhelinnumero: 020 798 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lao.fi/yrittajyyskoulu

Vastuuhenkilön nimi: Seija Ovaskainen

Asema: toimialajohtaja

Sähköposti: seija.ovaskainen(at)lao.fi

Puhelinnumero: 020 798 4611

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kittilä, Rovaniemi, Ranua, Inari, Sodankylä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat Lapin ammattiopiston opiskelijat (n. 7000 opiskelijaa) ja henkilöstö (n. 500 työntekijää) sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijat ( n. 150 opiskelijaa) ja henkilöstö (n. 65 tyontekijää).

Lapin ammattiopisto tekee hankkeessa yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa jakaen yrittäjyyden edistämiseen soveltuvia hyviä käytänteitä.

Hankkeen tavoitteena on saada aikaan kaikille opiskelijoille (eri vuosikurssien ohjelmiin soveltuvin osin) tietoisuus yrittäjyydestä oman alan uravaihtoehtona.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös tuoda henkilöstölle yrittäjyys osaksi minän maailmaa ja tuoda yrittäjyys osaksi oppilaitoksemme arkea. Käytännössä tämä tarkoittaa yrittäjyyden esilletuomista opetussuunnitelmien sisällöissä, käytetyissä opetusmenetelmissä ja henkilöstön koulutuksissa sekä mm. harjoitusyritystoiminnan, tietoiskujen, tapahtumapäivien, yritysvierailujen ja yhteistyöverkostojen kautta.

Yrittäjyyskouluun varataan yrittäjiksi valmentautuville perustutkinnon suorittajille 25 paikkaa / vuosi. Ensimmäisenä vuotena (2008) aloituspaikkoja varataan 30.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yrittäjät ja TE-keskus

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 118, joista naisia 61

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda yrittäjyydestä kiinnostuneille valmiudet yritystoiminnan aloittamiseen opintojen päätyttyä ja saada aikaan kaikille opiskelijoille (eri vuosikurssien ohjelmiin soveltuvin osin) tietoisuus yrittäjyydestä oman alan uravaihtoehtona. Ammatillisessa koulutuksessa hyvään ammattiosaamiseen sisällytetään valmius toimia myös yrittäjänä.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös tuoda henkilöstölle yrittäjyys osaksi minän maailmaa. Tavoitteena on vaikuttaa opettajien arvomaailmaan siten, että yrittäjyys koetaan positiivisena ja monipuolisena toimintana (sisäinen yrittäjyys) jokapäiväisessä työssä.

Hankkeen tavoitteet saavutetaan luomalla ammattiopiston toimintaa tukemaan yrittäjyyskoulu.

Hankkeen aikana luodaan ja rakennetaan yrittäjyyskoulun toimintamalli sekä käynnistetään toiminta. Hankkeen päätyttyä toiminta on pysyvää ja mallinnettua. Hankkeen aikana yrittäjyyskoulu mallinnetaan siten, että sen toiminta on jatkossa mahdollista rahoittaa ammattiopiston perusrahoituksen turvin.

Lapin ammattiopisto tekee hankkeessa yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa jakaen yrittäjyyden edistämiseen soveltuvia hyviä käytänteitä.

Yrittäjyyskoulu toimii ammattiopiston yrittäjyyden ja yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin kehittäjänä.

Yrittäjyyskoulun kautta organisoidaan opiskelijoille henkilökohtaistettuja yrittäjyysopintoja, omia yrittäjyyspolkuja. Yrittäjyyspolulla opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa voidaan ottaa huomioon opiskelijan yksilölliset tavoitteet (perustutkintojen yrittäjyysopinnot, 20 ov:n yrittäjyysopinnot, yrittäjyys TOP, vierailut, yhteistyö TE-keskuksen, pankkien, vakuutusyhtiöiden ym. kanssa, yrittäjämäisesti suoritetut ammatilliset opinnot, osuuskunta toiminta ym.).

Ura- ja rekrytointipalveluiden kehittämisessä panostetaan yrittäjyyden esiintuomiseen uravaihtoehtona.

Lapin ammattiopisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus kehittävät yhteistyömahdollisuuksia yrittäjyyden edistämiseksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan alueen lehdissä, sisäisissä tiedotuslehdissä, markkinointimateriaalin kautta, yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksissa, seminaareissa, koulutustilaisuuksissa, internet-sivuilla ja henkilökohtaisten verkostojen kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kevät 2008 - lehdistötiedotteet, sisäinen tiedotus, yleinen markkinointimateriaali, internet sivujen luominen, yrittäjien tilaisuudet
Syksy 2008 - lehdistotiedotteet yrittäjyyskoulun toiminnan aloittamisesta, sisäinen tiedotus
Talvi 2009 - 2010 - sisäinen tiedotus ja koulutustilaisuudet
Kevät 2010 ja Syksy 2010 - seminaarit, lehdistötiedotteet ja loppuraportin levittäminen

Koko hankkeen ajan ollaan tiiviissä yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa ja tiedotetaan heille aktiivisesti yrittäjyyskoulun toiminnasta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 235 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 225 190

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 295 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 282 727

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lapin ammattiopiston toteuttaman Yrittäjyyskoulu -hankkeen tavoitteena oli luoda yrittäjyysvalmennukseen toimintamalli, joka palvelee kaikkien ammattialojen opiskelijoita.

Hankkeen aikana kehitettiin toimintamalli, joka tarjoaa yrittäjyyteen tähtääville perustutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden hakeutua yrittäjyysvalmennukseen perustutkinnon suorittamisen rinnalla.

Yrittäjyysvalmennuspaikkoja on vuosittain tarjolla 30 ja niihin valitaan opiskelijat haastattelujen perusteella. Hakijoita on ollut vuosittain noin 100. Tärkeimpänä kriteerinä valintatilanteessa on opiskelijan aito kiinnostus ja motivaatio yrittäjyyteen. Suurimmalla osalla yrittäjyysvalmennukseen valituista opiskelijoista on olemassa oleva liikeidea tai he ovat jatkamassa perheyritystä.

Yrittäjyysvalmennuksessa on mukana (tilanne 31.12.2010) opiskelijoita 20:stä eri perustutkinnosta. Valmennuksen aloittaneita opiskelijoita on ollut yhteensä 105, joista valmistuneita on 8 ja keskeyttäneitä 15. Aktiivisesti valmennusprosessissa on mukana 82 opiskelijaa. Keskeyttämisen syitä ovat olleet äityisloma, oppilaitoksen vaihtaminen ja motivaation puute.

Yrittäjyysvalmennus toteutetuaan yhteisten treenien, pienryhmätapaamisten ja henkilökohtaisten tapaamisten kautta. Ryhmien treenit, joissa käydään läpi yrittäjyyden peruselementtejä, toteutetaan pääsääntöisesti keskiviikko iltapäivisin ja eri toimipisteiden opiskelijat kokoontuvat silloin yhteen. Muut valmennustilanteet, kuten pienryhmätapaamiset ja henkilökohtaiset tapaamiset toteutetaan lukujärjestykseen sopivina aikoina. Valmennusprosessin lähtökohtana on jokaisen opiskelijan henkilökohtainen oppimis- ja yrittäjyyssuunnitelma.

Lapin ammattiopiston lisäksi yrittäjyysvalmennusta on toteutettu Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa, jossa yrittäjyysvalmennus toteutettiin osin etänä Lapin ammattiopistosta ja osin lähiopetuksena. Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa valmennuksen aloitti 12 opiskelijaa, joista 2 keskeytti.

Yrittäjyyskoulun toimintamalli on saanut paljon kiinnostusta osakseen median ja muiden oppilaitosten taholta. Yrittäjyyskoulun toimintamalli sai vuoden kunniamaininnan vuoden 2009 yrittäjyysopetusmenetelmä kilpailussa ja vuoden 2010 kilpailussa toimintamalli valittiin Suomen parhaaksi. Yrittäjyysopetusmenetelmä kilpailun järjestävät vuosittain Taitaja -organisaatio ja Suomen yrittäjät.

Hankkeen päätyttyä vuoden 2011 alusta yrittäjyyskoulun toiminta jatkuu oppilaitoksen perusrahoituksella hankkeen aikana kehitetyn toimintamallin mukaisesti.

Hankkeen videomuotoisesti tuotetettu loppuraportti on katsottavissa seuraavan osoitteen kautta: http://www.youtube.com/watch?v=aejHD1lL9Zk.