Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10177

Projektin nimi: Pönkkäprojekti - tietoa, tukea ja toimintaa nuorisotiedotuspiste aaltosesta

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.8.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tornion kaupunki/ nuorisopalvelut

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0193524-6

Osoite: Suensaarenkatu 4

Puhelinnumero: 016 - 432 465

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tornio.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lanuti.fi/tornio

Vastuuhenkilön nimi: Auli Pietikäinen

Asema: Nuorisosihteeri

Sähköposti: auli.pietikainen(at)tornio.fi

Puhelinnumero: 016 - 432 465

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Torniolaiset, syrjäytymisuhan alla olevat toisen asteen opiskelijat ja yläkoulujen yhdeksännen luokan oppilaat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Torniolaiset ja haaparantalaiset nuoret, nuorten vanhemmat, torniolaisten oppilaitosten ja koulujen oppilaat ja henkilökunta, nuorten parissa toimivien yhdistysten työntekijät, muut lasten ja nuorten parissa toimivat henkilöt.

Edellisen hankkeen aikana luotiin toimiva yhteistyö yläasteiden ja etenkin lukion kanssa. Alkavan projektin aikana lisätään yhteistyötä muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa. Ammattiopisto Lappian kanssa tiivistyy yhteistyö nuoriso-ohjaajan jalkautuessa koululle sekä projektissa järjestettävän koulutuksen ja kurssien myötä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pönkkäprojekti - tietoa, tukea ja toimintaa nuorisotiedotuspiste aaltosesta, toteutetaan ajalla 1.6.2008 - 31.7.2011 Tornion kaupungissa. Pääkohderyhmänä ovat torniolaiset, syrjäytymisuhan alla olevat toisen asteen opiskelijat ja yläkoulujen yhdeksännen luokan oppilaat. Hankkeen toteuttajana ja hallinnoijana toimii Tornion kaupungin nuorisopalvelut ja pääyhteistyökumppaneina Tornion kaupungin koulutoimi, Ammattiopisto Lappia, Humanistinen ammattikorkeakoulu Tornion kampus ja Peräpohjolan Opisto. Muita yhteistyökumppaneita ovat nuoriso- ja urheilujärjestöt sekä Haaparannan nuorisotoimi.

Hankkeen tavoitteena on saada aikaan uudenlaisia, nuorten elämänhallintaa ja sosiaalista osallisuutta tukevia toimintamalleja nuorisotyön ja koulujen toimintaan. Nuorisotyön, koulun, oppilaitosten ja järjestöjen yhteistyön avulla hankkeessa kehitetään yhteisöllisyyttä, vertaistukea, -tiedotusta ja -toimintaa, nuorten ja työntekijöiden välitöntä vuorovaikutusta, tarjotaan erilaisia oppimisympäristöjä ja kannustetaan nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen. Toimenpiteinä ovat nuorten harrastustoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen, tutortoiminnan ja oppilaskuntatoiminnan kehittäminen, vertaistiedotuksen lisääminen, toiselle asteelle siirtyvien nivelvaiheen helpottaminen ja parempi varhaisen puuttumisen mahdollistaminen.

Projektin tuloksena syntyy poikkihallinnollinen tutortoiminnan malli, jossa nuorisotyöntekijät ja opettajat kouluttavat nuoria (lukiolaisia ja ammattilukiolaisia) tuntosarviksi kouluille, "lukkaripajan" vetäjiksi ja ryhmäytystoiminnan ohjausavuksi. Lukion ykkösluokkalaisten ryhmänohjaajaopettajat koulutetaan ja ryhmäytetään.

Nuorisotyöntekijä jalkautuu kouluille. Nuorisotiedotuspisteen ja oppilaskuntien vertaistiedotusta kehitetään nuorten oman radiokerhotoiminnan ja nuorten toimittaman tiedotusmateriaalin avulla. Vertaistoiminnan tuotoksena nuorille järjestetään uusia harrastusryhmiä ja vapaa-ajantoimintaa, joissa ohjaajina toimivat nuoret itse. Poikkihallinnollista ja nuorten ja työntekijöiden yhteistä toimintaa, teemapäiviä ja koulutusta järjestetään nuorisotiedotuspiste aaltosessa ja kouluilla. Nivelvaiheen tukitoimintaa ovat minitiedotuspisteet yläkouluilla, joissa nuorisotyöntekijä on 1 - 2 kertaa viikossa. Nuorisotyön opiskelijat ovat hankkeessa työssäoppijoina ja osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Projektin avulla saavutetut vaikutukset näkyvät oppilaitosten opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden lisääntymisenä. Koulutyön rinnalle on muodostunut poikkihallinollinen tukiverkosto, joka ehkäisee syrjäytymistä ja tarjoaa vuorovaikutusta sekä aikuisten että toisten nuorten kanssa. Nuoret kasvavat yhteisön jäseninä ja luokattomaan lukioon syntyy "ryhmähenki". Tulokset näkyvät nuorisopalvelujen toiminnan monipuolistumisena, avoimien oppimisympäristöjen lisääntymisenä koulujen ja oppilaitosten toiminnassa, nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääntymisenä sekä moniammatillisen yhteistyön syvenemisenä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkaessa laaditaan tiedotussuunnitelma, jota tarkennetaan vuosittain. Projektin toiminnasta tiedotetaan paikallisissa ja maakunnallisissa sanomalehdissä, nuorisotyön ja koulun ammattilehdissä sekä alueradiossa.

Projektin yksi tärkeimmistä tavoitteista on hyvä tiedottaminen. Projektin aikana kehitetään myös vertaistiedotuksesta toimiva väline.

Nuorisotiedotushanke aaltosella on hyvät tiedottamisen kanavat: tiedotuspisteet, nuorisokanava Hertzilän lähetykset, LaNutin ja Hertzilän sivut internetissä. Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa avaa uusia tiedottamisen areenoita, esim. kouluradiot ja oppilaskuntien omat metodit.
Nuorisopalveluilla on viikottain ilmestyvässä joka talouteen jaettavassa ilmoituslehdessä Nuorisonurkka nuorisotyön toiminnan informoimista varten.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koko projektin toiminnan ajan:
- tiedottaminen eri medioissa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti
- hyvistä käytännöistä tiedottaminen Haaparannalla nuorisotyön ja koulun toimijoille
- verkkomateriaalia toiminnasta
- osallistuminen läänin ja valtakunnantason hanketiedotus- ja nuorisotiedotustilaisuuksiin ja tapaamisiin
- osallistuminen läänin nuorisotyökokouksiin
- osallistuminen koulun ja nuoristyön yhteistyötä käsitteleviin tilaisuuksiin
- tiedottaminen koulujen ja oppilaitosten verkostojen kautta paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 263 606

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 263 120

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 364 870

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 328 900

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pönkkäprojekti- tietoa, tukea ja toimintaa nuorisotiedotuspiste aaltosesta pysyi hyvin projektisuunnitelmassa ja projektille laaditussa budjetissa. Projektissa on toteutettu vertaistiedotusta ja lisätty sitä eri mediaviestimien avulla. Nuoret ovat suunnitelleet ja toteuttaneet vapaavalintaisia tiedotusmateriaaleja eri viestimiin. Vertaistukea on lisätty toisen asteen oppilaitoksissa ja luotu yhtenevä vertaistuenmalli, joka on painettu tutoroppaaksi. Opas on ideoitu yhteistyökumppaneiden kanssa ja sen myötä se palvelee jatkossa oppilaitosten tarpeita. Toiminta projektissa on ollut harrastetoiminnan lisäämistä ja niin sanottujen matalankynnyksen toimintaryhmien luomista ja ylläpitämistä. Nuoret ovat itse vaikuttaneet toimintojen sisältöön koko projektin ajan. Tuloksena on saatu poikkihallinnollista yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja näin on pystytty vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi ongelmien syntyyn. Projekti sai aikaan uusia, nuorten elämänhallintaa ja sosiaalista osallisuutta tukevia toimintamalleja nuorisotyön ja koulujen toimintaan.