Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10180

Projektin nimi: Upeeta2 - Uutta palveluliiketoimintaa ennalta ehkäisyn ja työhyvinvoinnin avuksi

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.4.2008 ja päättyy 31.12.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0855115-7

Osoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: (03) 8114 11

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lahtisbp.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Sari Hänninen

Asema: kehityspäällikkö

Sähköposti: sari.hanninen(at)lahtisbp.fi

Puhelinnumero: 050 3838328

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Orimattila, Nastola, Hollola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektiin osallistuvien ry- ja osuuskuntapohjaisten työterveystoimijoiden sekä yritysten omien työterveysyksikköjen omistaja-, jäsen- ja asiakasyritysten henkilökunta (n. 8000 työntekijää) sekä ennakoivia työhyvinvointipalveluja tuottavat yritykset ja organisaatiot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu myös em. työterveysyksikköjen yhteistyön ja toiminnan kehittämiseen sekä eläkeikää lähestyviin työntekijöihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 800, joista naisia 250

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Upeeta-hankkeen tavoitteet on laadittu yhdessä Päijät-Hämeen alueen yhdistys- ja osuuskuntapohjaisten työterveyshuoltojen, yritysten omien työterveysyksiköiden ja hyvinvointipalveluiden tuottajien kanssa. Konseptin ydin on, että kootaan yhteen yritykset, jotka ovat luontevalla tavalla muutenkin osa jotain jo olemassa olevaa verkostoa ja tuotteistetaan palvelutuottajien kanssa tarpeisiin vastaavat palvelut ja toimintamuodot.

Tämän verkoston yritysten ja hyvinvointipalvelutuottajien kanssa ideoidaan yritysten henkilöstölle sopiva tapa toteuttaa hyvinvointiprosesseja yrityksissä. Tavoitteena on käynnistää pk-yrityksissä pitkäkestoisia hyvinvointiprosesseja paikallisten palvelutuottajien toteuttamina. Projekti koostuu kolmesta osa-projektista: Ennalta ehkäisyyn keskittyvä palveluliiketoiminta ja palvelutuotantotapojen kehittäminen, Työterveyshuoltojen yhteistyö ja Eläkeikää lähestyvien työntekijöiden palvelukonseptien kehittäminen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Järjestetyissä tilaisuuksissa kuten, yritystapahtumissa ja aktivointitapahtumissa, workshopeissa, yhteistyökokouksissa. Aluekeskusverkoston ja hyvinvointiklusteriviestinnän yhteydessä sekä vuotuisin järjestettävillä Terve elämä -messuilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin loppuvaiheessa kootaan hyvät käytännöt ja levitetään eri tiedotustilaisuuksissa tieto onnistumisista. Tarkoitus on, että hyväksi havaitut yritysten henkilöstöä aktivoivat toimintamallit siirtyvät palvelutuottajien uusiksi palvelutuotantotavoiksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 124 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 106 786

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 131 260

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 114 046

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektia toteutti Lahden Tiede ja yrityspuisto yhteistyössä kolmen osatoteuttajan kanssa. Projektin toteutuksessa ja toimenpiteiden kehittämisessä oli keskeistä eri sidosryhmien sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin. Projektin alussa kartoitetuista alueella toimivista yritysomisteisista työterveyshuolloista sitoutui toimintaan seitsemän työterveyshuoltoa, joiden yhteistyön kehittämiseen toimenpiteet kohdennettiin. Lisäksi ennakoivien työhyvinvointipalveluiden toimenpiteet kohdistettiin mukana olevien työterveyshuoltojen omistaja-, asiakas ja jäsenyrityksiin.

Toiminnan tuloksena viisi alueen yritysomisteista työterveyshuoltoa (Askon työterveys ry, Työterveyspalvelu Lahti ry, Vipusen työterveyshuolto, Lahti Precissionin ja Rauten työterveyshuollot) yhdistivät toimintansa vuoden 2010 alusta lähtien. Uuden alueellisen toimijan nimeksi tuli Lahden seudun Yritysterveys ry ja sen pääasema sijoittuu Askonkadulle. Sivupisteet jäävät Nastolaan (Rautentielle) ja Lahteen Vipusenkadulle. Uusi Lahden seudun Yritysterveys ry järjestää aloitusvaiheessa työterveyshuoltopalvelut yli 200 yrityksen noin 3000 työntekijälle. Yksikkö työllistää alitusvaiheessa 1,7 lääkäriä, 4 työterveyshoitajaa ja yhden vastaanottovirkailijan.
Yhdistymisen seurauksena toiminta tehostuu ja kustannukset pysyvät alhaisina verrattuna suuriin monikansallisiin terveyspalveluja tarjoaviin yrityksiin. Lisäksi joustavauutta ja tehokkuutta toimntaan tuo muun muassa yhteinen ajanvarausjärjestelmä sekä mahdollisuus käyttää useamman yksikön palveluita työssäkäyntialueella.

Lisäksi kolme muuta alueen työterveyshuoltoa (Orimattilan työterveyshuolto, Koskisen Oy:n työterveys ja Okeroisten työterveys) tehostivat yhteistyötään muun muassa yhteisen lääkärin palveluilla ja suunnitteilla on myös yhteisen työterveyshoitajan palkkaaminen. Lisäksi tietojärjestelmän hankkimisessa on päädytty saman ohjelmistoon, joka mahdollistaan yhteistyön kehittämisen niiltä osin myös jatkossa.

Projektin tuloksena saavutetun alueen yritysomisteisen työtereyshuollon vahvistamisella ja yhteistyön lisäämisellä on turvattu yritysomisteisen työterveyshuoltokentän säilyminen alueella alan kiristyvässä kilpailussa. Näin myös jakossa työterveyshuoltopalvelut pystytään järjestämään alueen yrityksille kustannustehokkaasti ja joustavasti.

Projektissa kehitettiin ja käynnistettiin yhteistyössä työterveyden, palveluntuottajien ja yritysten kanssa palvelutuotantomalleja ja -tapoja, joilla pk -yrityksiin saataisiin käynnistettyä terveyttä ylläpitäviä hyvinvointiprosesseja.

Milo- tilaa työn ilolle ja työssä viihtymiselle: Konseptin ytimessä on työohjauksen keinoin tukea työntekijöitä rakentamaan ja ylläpitämään työhyvinvointiaan työyhteisön aktiivisena jäsenenä. Milo -konseptilla haetaan ratkaisua erityisesti nuorten työntekijöiden lisääntyviin työssä jaksamisen ongelmiin. Kyseessä on ennaltaehkäisevää työhyvinvoinnin edistämistä yhteistyössä yrityksen henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa. Milo toiminta pohjaa työnohjaajan vetämään ryhmäkeskustelutapaamisiin. Pilottiryhmän käynnistämistä suunniteltiin kahden yrityksen kanssa. Näin Upeeta 2 hankkeessa siirryttiin liikuntapainotteisesta työhyvinvoinnin edistämisestä myös henkisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Projektissa kehitettiin yritysten eläkkeelle siirtyville työntekijöille suunnattua palvelupakettia yhteistyössä työterveyshuollon ja yritysten kanssa. Paketin tarkoitus on tuottaa työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijälle omakustanteisesti samankaltainen työtrveyspalvelu kuin työsuhteen kestäessä. Palvelulla tarjotaan asiakkaalle turvallinen "terveyspalvelu" pääsääntöisesti tutussa ympäristössä.

Henkilökohtainen huoltosopimus koostuu kahdesta osiosta: 55+ henkilökohtainen huoltojärjestelmä ja sähköinen terveystikku
- Työterveyshuollossa tehtävä asiakkaan lähtötilanteen kartoittaminen ja dokumentointi. Säännöllinen tilannekatsaus ns. huoltotapaaminen esim. yhden vuoden välein. Kyseessä on turvallinen jatkosopimus eläkkeelle jäävälle henkilölle ja hinnoiteltu tuote, jossa työterveyshuollon tarjoama palvelun laajuus on rajattu ennakkoon.
- Henkilökohtaisen huoltosopimuksen toinen osa käsittää ajan tasalla pidettävän huoltokirjan, jossa on keskeiset tiedot terveydestä, kunnosta, ravinnosta ja niiden tulosseurannasta. Osa huoltokirjaa on sähköinen terveystikku, jossa on muun muassa asiakkaan tärkeimmät henkilökohtaiset terveystiedot. Tikku on tarkoitettu mukana pidettäväksi esim. matkoilla.

Lisäksi hankkeessa käynnistettiin matalankynnyksen liikuntastartti työssäkäyville vähän liikkuville sekä kuntosaliryhmä työssäkäyville naisille, joka jatkaa vielä projektin päättymisen jälkeen.

Hankkeen hallinnoijavaihdokseen liittyen Tiede ja yrityspuiston hallinnoima Upeeta 2 -hanke lopetettiin 12/2009 TE-keskuksen toivomuksesta. Uudelle hallinnoijalle eli Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy:lle -LAKESille valmisteltiin Upeeta 3 -hanke toteuttamaan kesken jääneitä toimintoja ja tavoitteita.