Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10181

Projektin nimi: Oppimistori-toiminta - avaimia Pohjois-Savon väestön hyvinvoinnin edistämiseen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 31.5.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007067-8

Osoite: Microkatu 1 C

Puhelinnumero: 017 255 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonia.fi

Projektin kotisivun osoite: dmkk.savonia.fi/oppimistori ja www.viretori.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marja Lappalainen

Asema: Koulutuspäällikkö

Sähköposti: marja.lappalainen(at)savonia.fi

Puhelinnumero: 044 785 6411

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Iisalmi, Varkaus, Sonkajärvi, Kuopio, Suonenjoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

-Savon ammatti- ja aikuisopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion yliopiston opettajat ja opiskelijat.
-Julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö
-Hoito- ja hoivayrittäjät ja yritysten henkilöstö
-Seurakuntien henkilöstö
-Kolmannen sektorin henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektissa tuotettujen hyvien käytänteiden leviäminen yhteistyötahoverkoston ulkopuolelle.
Työntekijöiden osaamista vahvistavia toimintoja ovat verkostoituminen, yhteiset koulutukset, mentorointi, ohjaus ja vertaistuki. Nämä tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja sitä kautta mahdollisesti vaikuttavat kustannussäästöihin sosiaali- ja terveysalalla.
Hankkeen tuottamia pedagogisia ratkaisu- ja toimintamalleja voidaan hyödyntää muiden alojen koulutuksessa.
Projektin toiminta tukee väestön hyvinvointia ja vähentää julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja tuottaa näin terveys- ja sosiaalipalvelujen kustannussäästöjä.
Hankkeen tuottamia hyvinvointipalvelumalleja voidaan hyödyntää laajasti kotimaassa ja maan rajojen ulkopuolella.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 764, joista naisia 641

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OPPIMISTORI-TOIMINTA -AVAIMIA POHJOIS-SAVON VÄESTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN 1.3.2008 - 31.5.2010

Projektin keskeisenä päämääränä on tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaavien työntekijöiden kouluttaminen ja Pohjois-Savon väestön hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä yrittäjyyden lisääminen ja kustannussäästöjen saaminen terveyspalveluiden tuottamisen puolella (vrt. P-S:n maakuntastrategia). Pohjois-Savon väestön hyvinvoinnin verkosto- ja koulutusmalli-hankkeen v. 2007 aikana kerättiin tietoja yhteistyötahoilta. Näiden pohjalta laadittiin tämän projektin tavoitteet.

Tavoitteena on kehittää
1. hyvinvointialan koulutusta vastaamaan tulevaisuuden työelämän ja asiantuntevan työnvoiman saamisen haasteisiin. Tämä toteutetaan opetusta kehittämällä mm. aloittamalla VireTori-toiminta, jossa opiskelijat tarjoavat opintoihinsa liittyviä hyvinvointipalveluja, ohjausta ja neuvontaa asiakkaille. Toiminnassa korostuvat tekemällä oppien, moniammatillisuus, yrittäjyys, ergonomia ja kulttuurisuus. Projektissa vakiinnutetaan yhteistyö Kuopion yliopiston, Savonia ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä seurakuntien välille Pohjois-Savon alueella.
2. hyvinvointialan palveluja ja -yrittäjyyttä. Tämä toteutetaan hyvinvointipalveluja laajentaen mm. perustamalla VireTorilla toimintatoreja Savonia-amk:n ja Savon ammatti- ja aikuisopiston tiloihin, kehittämällä toimintaa asiakkaiden luona, rakentamalla toimintapaketteja moniammatillisesti opiskelijoiden kanssa sekä laajentamalla aiemmin koottu vanhuksiin keskittyvä yhteistyöverkosto koko väestöön. Lisäksi vahvistetaan yrittäjyysvalmiuksia ja yrittäjyyttä sekä hyvinvointialan tutkimustoimintaa. Täydennyskoulutusta tuotetaan koordinoidusti uudenlaisella yhteistyöllä.
3. alueen väestön hyvinvointia edistäviä uusia työtapoja ja vahvistaa yhteisöllisyyttä yhteistyöverkoston alueella. Tämä toteutetaan opiskelujen kytkemisellä aikaisempaa tiiviimmin alueellisiin ja paikallisiin hyvinvointipalveluihin, kehittämällä hyvinvointia edistävää ergonomista toimintaa sekä lisäämällä VireTori-toiminnan näkyvyyttä.

Kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat projektin koulutusorganisaatioiden opettajat ja opiskelijat, yksityiset hoiva-hoitopalveluyrittäjät ja työntekijät, julkisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, seurakuntien henkilöstö ja kolmannen sektorin toimijat.

Projekti tuottaa
-yrittäjähenkistä hyvinvointialan asiantuntijatyövoimaa
- monialaisen ja erilaisia mahdollisuuksia tarjoavan oppimisympäristön
- näkyvän ja kehittyvän hyvinvointiosaamisen yhteistyöverkoston, jossa toimivat
koulutusorganisaatiot ja laaja-alaisesti työelämä
- koulutusta ja kehittämishankkeita alan henkilöstölle ja opiskelijoille
- joustavan palvelutarpeisiin vastaavan toimintaympäristön pohjoissavolaisten hyvinvoinnin
tukemiseksi
- kaikkien edellä mainittujen toimintojen ja palvelujen vakiintuminen koulutuksessa ja
yhteistyöverkostossa

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

-Rekrytointi-/markkinointivaihe: konferenssit, seminaarit, messut, näyttelyt, eri projektien käynnistystilaisuudet, www-sivut, lehdistötiedotteet, julisteet, lehtiset
-Toteutusvaihe: www-sivut
-Tulosten levittäminen: www-sivut, seminaarit, esittelyt, media, verkoston toimijat tiedottavat -VireTori-toiminnasta omille viiteryhmilleen (opiskelijat, yrittäjät, julkinen sosiaali- ja terveysala, opettajat, kolmas sektori jne.)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

-Tiedottamisessa huomioidaan hyvien käytänteiden eri kohderyhmät: koulutusorganisaatiot, yrittäjät, julkinen sektori, kolmas sektori, seurakunnat sekä muut mahdolliset tahot. Näissä huomioidaan sekä työnantajapuoli että työntekijät ja asiakkkat eli yleisölle suunnattu tiedotus.
Vuosi 2008:
-www-sivut, e-mailit yhteistyötahoille, lehdistötiedotteet, messuille osallistuminen, projektin esitteet, yksilö yksilölle - tiedottaminen
-Opiskelijoille tiedottaminen: tiedotustilaisuudet, e-mailit, opiskelijamessut, oppitunnit, diasarjat
Vuosi 2009:
-www-sivut, e-mailit yhteistyötahoille, lehdistötiedotteet, messuille osallistuminen, projektin esitteet, yksilö yksilölle - tiedottaminen
-Opiskelijoille tiedottaminen: tiedotustilaisuudet, e-mailit, opiskelijamessut, oppitunnit, diasarjat
Vuosi 2010:
-Päätösseminaari
-Hyvien käytänteiden levittäminen: seminaarit, toiset hankkeet, media, posterit, messut, www-sivut.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 600 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 589 672

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 669 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 657 741

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama Oppimistori-toiminta-avaimia Pohjois-Savon väestön hyvinvoinnin edistämiseen- projekti toteutui yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
Projektin tavoitteena on ollut hyvinvointialan koulutuksen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden työelämän ja asiantuntevan työvoiman saamisen haasteisiin, hyvinvointialan palvelujen ja yrittäjyyden kehittäminen sekä alueen väestön hyvinvointia edistävien uusien työtapojen kehittäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen yhteistyöverkoston alueella. Projektin kokonaisbudjetti oli 674 000€.
Projektissa on suunniteltu ja aloitettu uusi oppimisympäristö, VireTori, jossa Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat tarjoavat moniammatillisesti, tekemällä oppien opintoihinsa liittyen hyvinvointipalveluja alueen väestölle. Toimintaa voidaan toteuttaa perus- ja jatko-opinnoissa. Palveluja tarjotaan oppilaitosten tiloissa sekä muissa toiminnan mukaisissa paikoissa. Toimintaan on perustettu kaksi fyysistä toimipaikkaa VireTori/Valkeinen ja VireTori/Pressa.
Projektissa suunniteltuja, VireTorilla toteutettavia, hyvinvointipalveluja ovat luovat toiminnat, terveysmittaukset, toimintakyvyn arvioinnit ja toimintakykyä tukevat toiminnat, neuvonta ja ohjaus, leikkikenttätoiminta, kerhotoiminta sekä perhe- ja asiakastyö kodeissa. Nämä palvelut ovat kohdistuneet omaishoitajille ja heidän läheisilleen, lapsiperheille, järjestöjen ja yhdistysten jäsenille, hoiva- ja hoitoalan yritysten asiakkaille ja henkilöstölle, toimintakeskusten asiakkaille ja henkilöstölle, peruskoulun oppilaille sekä yksityisille VireTorin asiakkaille. VireTori-toiminnassa vuoden 2009 aikana oli 4959 ja keväällä 2010 1750 asiakaskäyntiä.
Projektin toimijoille ja kohderyhmille järjestettiin koulutusta moniammatillisuudesta, tekemällä oppimisesta ja työhyvinvoinnista. Lisäksi kohderyhmille suunnattiin ergonomiaan, ravitsemukseen ja ikääntyvien mielenterveyteen liittyvää koulutusta.
Opiskelijat kokivat VireTorilla toimiessaan asiakkaiden kohtaamisen ja neuvonnan merkittäviksi oppimiskokemuksiksi. Opiskelijat kokivat hyvänä, että heillä oli aikaa asiakkaille ja heitä pääsi kohtaamaan erilaisissa toimintaympäristöissä kuten kotona. Mahdollisuus itsenäiseen, moniammatilliseen työskentelyyn, asioiden hoitamiseen ja vastuunottoon omasta toiminnasta koettiin hyvinä oppimiskokemuksina. Opiskelijoiden mukaan useamman viikon jakso tuki oppimista paremmin kuin muutaman päivän toiminta VireTorilla.
Asiakkaat ovat kokeneet VireTorin matalan kynnyksen paikkana, jonne on helppo tulla. Palvelu on koettu tarpeellisena, joustavana ja mielenterveyttä tukevana. Opiskelijoiden toiminta on ollut kiireetöntä ja palvelu on ollut ystävällistä, iloista, asiakaslähtöistä ja asiantuntevaa. Muun muassa perhe- ja asiakastyö kodeissa, kerhotoiminnat ja ruokakurssit ovat tukeneet omaishoitajien ja kotona asuvien ihmisten arjessa selviytymistä.
Opettajien mukaan asiakastyössä tekemällä oppiminen on koettu hyväksi opetusmenetelmäksi. Toiminnassa koulutusorganisaatiot ja yhteistyökumppanit ovat hyödyntäneet olemassa olevia yhteistyöverkostojaan ja linkittyneet uudella tavalla yhteistyössä.
Projektin päättymisen jälkeen VireTori jatkuu opetussuunnitelmien mukaisena oppilaitosten toimintana.
Projekti on valittu Itä-Suomen rakennerahastoportaaliin esimerkkinä hyvästä hankkeesta.