Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10183

Projektin nimi: PROMIS-keskuksen toimintamallin ja -rakenteen sekä prototyyppipalveluiden kehittämishanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.8.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1007067-8

Osoite: PL 6 (Microkatu 1)

Puhelinnumero: 017-2556000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.promiscentre.fi ja protons.savonia.fi

Vastuuhenkilön nimi: Matti Sipilä

Asema: tutkimuspäällikkö

Sähköposti: matti.sipila(at)savonia.fi

Puhelinnumero: 044-7855563

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Kuopion

Kunnat: Kuopio, Joensuu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Mittaus- ja prosessitekniikan, sensoritekniikan, numeerisen mallinnuksen, elektroniikan, mekaniikan sekä diagnostisten menetelmien parissa tuotekehitystä tekevien yritysten henkilöstö erityisesti Pohjois-Savon alueella
- Lääketeollisuuden t&k toiminnan ja tuotannon parissa työskentelevät henkilöt ja ryhmät erityisesti Pohjois-Savon alueella
- Savonia-amk:n, Kuopion yliopiston, VTT:n Kuopion yksikön t&k henkilöstö ja tutkimusryhmät
- Savonia-amk:n, Kuopion yliopiston opettajat ja opiskelijat
- Yrittäjät erityisesti Pohjois-Savon alueella
- Teknologiakeskusten henkilökunta Pohjois-Savon alueella
- Kansalliset ja kansainväliset yritykset, jotka toimivat erityisesti lääketeollisuuden, prosessilaitteiden ja mittalaitteiden valmistuksen parissa

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Pohjois-Savon alueen ulkopuoliset yritykset
- Kaupunkien yrityspalvelut
- Yrittäjäjärjestöt
- T&K toiminnan rahoittajat
- Joensuun yliopisto (t&k henkilöstö, opettajat, opiskelijat)
- Kuluttajat (pitkällä tähtäimellä lääkkeiden hinta alenee, kun PAT toteutuu lääketuotannossa)
- Kansaneläkelaitoksen lääkekorvauksien kasvupaineiden hillitseminen (pitkällä tähtäimellä)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joista naisia 1

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PROMIS-keskus (Pharmaceutical Process Measurement and Simulation Centre) on Kuopion yliopiston (Farmasian teknologian ja biofarmasian laitos, Fysiikan laitos, BioMater-keskus), VTT:n, Savonia-ammattikorkeakoulun Tekniikan (Informaatiotekniikan kehitysyksikkö) ja Joensuun yliopiston (Fysiikan ja matematiikan laitos) yhteistyöverkosto, joka tukee lääketeollisuuden t&k-toimintaa.

Tässä projektissa luodaan vahvasti poikkitieteellisen PROMIS-keskuksen toimintamalli ja rakenne (Kuopion yliopisto) sekä lääketeollisuudelle soveltuvat prototyyppikehityspalvelut (Savonia-amk). Projektin aikana verkostutaan erityisesti lähialueen yritysten kanssa ja luodaan yhteistyö kansainvälisen tutkimusyhteistyöverkoston kanssa. Tavoitteena on vakiinnuttaa keskukselle hyvät käytänteet (kuten IPR), pysyvät yhteistyö- ja viestintämallit sekä aloittaa uusien tutkimushankkeiden valmistelu sidosryhmien kanssa. Korkeakoulut järjestävät VTT:n kanssa myös toimialaosaamista tukevaa koulutusta.

Savonia-amk:n t&k-strategian mukaisesti projektissa tuetaan PK-yritysten kehittymistä. PROMIS-keskus tarjoaa yrityksille teknologiapolkuja erityisosaamisen soveltamiseksi ja Kuopio Innovation Oy:n kontaktien avulla alueelle on mahdollista saada uutta kv t&k-toimintaa. Projekti edistää myös lääketeollisten laitteistojen muokkaamista EU-markkinoille.

PROMIS-keskuksen perustamisen taustalla on se, että lääkkeiden laatu halutaan lisääntyvissä määrin varmistaa jo valmistuksen aikana prosessinaikaisen monitoroinnin ja kontrolloinnin avulla (PAT). USA:n ruoka- ja lääkevalvontakeskuksen (FDA) ja Euroopan lääkearviointiviraston (EMEA) tukema kehityssuunta mahdollistaa mm. lääkkeiden huomattavasti kohonneiden valmistuskustannusten pienentämisen sekä paremman laadun. Lääketeollisuuden muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata PROMIS-keskuksen tarjoamalla monialaisella osaamisella. Kuopion alueen uudet sensoritekniikan resurssit luovat pohjan keskuksen tehokkaalle toiminnalle.

Projektissa Savonia-amk:n sensoritekniikan nykyistä t&k-osaamista kehitetään vastaanottamaan myös lääketeollisuuden vaatimukset. Savonian osuus on rajattu PROMIS-keskuksessa omaksi kokonaisuudekseen, jossa korostuu amk:n rooli yliopistolla kehitettävien uusien menetelmien tuotteistajana ennen yritysten omaa tuotekehitystä ja valmistusta (innovaatiosta tuotteeksi).

Savonia-amk kehittää projektin aikana lääketeollisuuden alalla käytettävien laitteistojen prototyyppituotantoa varten palvelumallin. Palvelutoiminta otetaan käyttöön konkreettisten pilottikohteiden avulla. Prototyyppituotannossa tarvittavat osaamisalueet on jo aiemmin tunnistettu ja tunnustettu ammattikorkeakoulussa vahvoiksi aloiksi.

Projektissa selvitetään ohjelmistotuotantoprosessin lainsäädäntöä lääketeollisuudessa. Tietoa hyödynnetään opetuksessa ja selvitystarpeen esittäneissä yrityksissä. Sama lainsäädäntö koskee osin myös lääketieteellisiä laitteita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Aktiivisella viestinnällä tehostetaan toimijoiden yhteistyötä sekä aktivoidaan hankeideoita ja vauhditetaan tutkimushankkeiden käynnistymistä

Projektin aikana PROMIS-keskukselle laaditaan vakiintuneet viestintäkäytännöt (viestintäsuunitelma) ja arvioidaan hankekokonaisuuden (tutkimuskeskuksen) hyödynnettävyyttä laajemmin (Kuopion yliopisto). Kaikilla PROMIS-keskuksen toimijoilla on siis yhtenäinen viestintä- ja tiedotusmalli.

Projektissa mukana oleville yhteistyöyrityksille ja -organisaatioille tiedotetaan projektin ohjausryhmään kuuluvien henkilöiden kautta. Ohjausryhmän yleinen viestintä ja tiedotus hoidetaan pääasiassa sähköpostitse. Projektin tiedotus laajemmin tehdään yhteistyössä PROMIS-keskuksen muiden hankkeiden kanssa.

PROMIS-keskuksen ja tämän projektin toimintaa markkinoidaan myös Kuopio Innovation Oy:n toimesta (TUVI-hanke).

Projektissa tarvittavaan markkinointitiedottamiseen hyödynnetään Savonia-amk:n markkinointihenkilöstön asiantuntemusta ja heidän suosittelemiaan medioita Savonia-amk:n omassa markkinoinnissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti osallistuu yhdessä PROMIS-keskuksen eri tahojen kanssa seminaaritilaisuuksien järjestämiseen kohderyhmille. Seminaareja järjestetään useita vuosina 2008-2011.

Vuonna 2010-2011 järjestetään erityinen panostus markkinointiin ja tiedon välittämiseen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Projekti järjestää ohjelmistojen kehittämistä koskevasta lainsäädännöstä seminaarin yhteistyössä VTT:n Kuopion yksikön kanssa vuonna 2009.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 600 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 583 196

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 644 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 616 399

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

PROMIS Centre (www.promiscentre.fi) on Itä-Suomen yliopiston, VTT:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun vuonna 2008 muodostama tutkimuskonsortio, joka keskittyy lääketeollisuuden prosessien ja laitteiden kehittämiseen. Vuosina 2008-2011 toimintaa on rahoitettu tutkimushankkeilla, joissa on ollut oleellisessa roolissa kansallinen ja kansainvälinen yritysyhteistyö. PROMIS Centren ensimmäisen toimintavaiheen aikana hankekokonaisuuden volyymi oli 6.2 M€. Projektissa muodostetun toimintastrategian mukaisesti tutkimuskonsortion toisen vaiheen (2011-2013) tutkimushankkeista osa on jo käynnissä ja niissä keskitytään vahvasti jatkuvatoimiseen lääkkeenvalmistusprosessiin.

Tässä projektissa kehitettiin PROMIS Centren toimintamalli, joka jalostui lopulliseen muotoonsa projektin aikana käyttöönotettujen hyvien käytäntöjen avulla. Toimintamallissa yhdistyy kolmen koulutus- ja tutkimusorganisaation vahvuusalueita siten, että lopputuloksena on kansainväliseltäkin tasolta tarkasteltuna ainutlaatuista lääketeollisuuden tutkimus- ja kehitystoimintaosaamista. Projektin aikana muodostettu PROMIS Centren toimintamalli selkeyttää ja tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä Kuopiossa sekä laajentaa alueellista erikoisosaamista.

Projekti mahdollisti sen, että PROMIS Centren toimintaa esiteltiin useille kansainvälisille sekä kansallisille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille mm. konferenssien yhteydessä ja erikseen järjestetyillä vierailuilla. Projektin kuluessa PROMIS Centren yhteistyöyritysten lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut. Uusia kumppaneita on pääasiassa lääke- ja mittalaiteteollisuudesta ja merkittävä osa niistä on kansainvälisiä toimijoita. Erityisesti suurten KV-yritysten yhteistyö PROMIS Centren kanssa mahdollistaa uusien markkinointikanavien luomisen alueen yritysten omille tuotteille ja myös uusien tuotteiden edustuksen vastaanottamisen Pohjois-Savossa.

Projekti on selkeyttänyt Itä-Suomen yliopiston, VTT:n ja Savonia-AMK:n rooleja alueellisessa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, erityisesti lääketeollisuuden ja sensoritekniikan aloilla. PROMIS Centren hankkeissa toimivien henkilöiden välille on saatu luotua pysyviä kontakteja ja myös työntekijöiden liikkuvuutta organisaatioiden välillä on tapahtunut. Uusia kontakteja on muodostunut tutkimushenkilöstön lisäksi erityisesti opetushenkilöstölle.

Projekti osoitti selvästi sen, että tutkimustulosten kaupallistamisprosessi tehostuu Savonian ja yliopiston välisen yhteistoiminnan avulla. Yhteistyön kautta molemmat toteuttajatahot voivat keskittyä omiin vahvuuksiinsa, mutta tutkimuksen jalkautuminen markkinoille tehostuu. Tämä osoitettiin kehittämällä PROMIS Centren prototyyppikehityspalveluita erilaisten pilottikohteiden avulla.

Savonia-AMK:n osaamisen kehittyminen ja kontaktiverkoston laajentuminen Itä-Suomen yliopiston sekä VTT:n kanssa mahdollistaa sen, että AMK:n TKI- ja opetustoiminnassa voidaan käsitellä PROMIS Centren toimijoiden lääketeollisuuteen liittyviä laiteteknisiä aihioita prototyyppitasolle saakka. AMK:n läpikäymien pilottiaihoiden kautta käsiteltiin myös langattoman tiedonsiirron mahdollisuuksia lääketeollisuusympäristössä, sekä sähköisten häiriöiden esto- ja päästötestauksen ohjeistuksia. Keskeisiä mikro- ja nanotekniikan osaamisalueita (mm. erikoismikroskopiatekniikat ja mikropunnitus) kehitettiin vastaamaan lääketeollisuuden ja farmasian alan tutkimuksen tarpeita.

Projektin kuluessa järjestettiin koulutustapahtumia ja PROMIS Centren tutkijatapaamisia. Itä-Suomen yliopisto osallistui mm. kansainvälisen EUPAT4-konferenssin järjestämiseen Kuopiossa.Tämän lisäksi järjestettiin toteuttajien yhteistyönä erityisesti alueen korkeakoulujen opiskelijoille ja tutkijoille suunnattuja pienempiä seminaareja, joissa oli luennoitsijoina KV-asiantuntijoita.

PROMIS Centren toiminta (toimiala, toimintamalli, toimintaympäristö, resurssit) arvioitiin kansainvälisen arvioitsijan toimesta 2010-2011. PROMIS Centren toimintaa kuvattiin onnistuneena useiden erilaisten innovatiivisten teknologoiden kehittämisessä, joista osalla on suuri kaupallistamispotentiaali. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja jatkohankkeiden suunnittelussa. Evaluaation suositukset on otettu pääasiassa käytäntöön.

Suurin osa projektin vaikutuksista kohdistui projektin välittömiin kohderyhmiin ja keskeiseen toimintaympäristöön (=PROMIS Centren toimintaorganisaatiot ja työntekijät). Voidaan todeta, että projektin tuloksena farmasian teknologian alan tutkijoiden tutkimustulosten ja tuote-ideoiden todentaminen on kehittynyt. PROMIS Centren nykyinen toimintamuoto mahdollistaa sen, että aloittavat ja/tai pienet yritykset pääsevät aiempaa helpommin hyödyntämään yliopiston, AMK:n ja VTT:n voimavaroja. Projektin aikana läpikäytyjen prototyyppikehityksen pilottikohteiden ja GAMP-ohjeistuksen koostamisen johdosta korkeakoulujen koulutuksessa voidaan ottaa huomioon aiempaa laajemmin farmasian alan tekniikan ja ohjelmistokehityksen tarpeet.