Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10185

Projektin nimi: Älykkäät oppimisympäristöt - kehittämisvaihe

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.5.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin yliopisto, Aluekehitys- ja innovaatiopalvelut

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: PL 122

Puhelinnumero: 016 341 341

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ulapland.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Riitta-Liisa Heikkinen-Moilanen

Asema: yksikön johtaja

Sähköposti: rlheikki(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 040 735 7900

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Pelkosenniemi, Kemijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostavat Kemijärven elinkeinotoimi ja sivistysosasto sekä matkailualan koulutusta tarjoavat oppilaitokset.
Alueen matkailun kehittäjätahot ja yrittäjäjärjestöt.
Matkailuyritykset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Matkailualan koulutuksen kehittäjätahot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joista naisia 9

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke jakautuu sisällöllisesti käynnistämisvaiheeseen (1.1.2008 -31.9.2008) ja varsinaiseen tutkimus- ja kehittämisvaiheeseen (1.6.2008- 31.7.2010). Hanke edistää osaltaan Pohjois-Suomen matkailun asemaa kansainvälisessä ja kansallisessa kilpailussa kehittämällä uuden toimintamallin matkailualan ammattilaisten koulutukseen sekä toisella asteella että työllisyyskoulutuksessa. Samalla varmistetaan looginen ja vaiheittain
syvenevä jatkumo matkailualan opintoihin peruskoulusta yliopistoon.

Hankkeen tavoitteena on synnyttää uusi kansainvälinen matkailualan oppimisen toimintamalli (Älykkäät oppimisympäristöt). Malli vastaa proaktiivisesti alan muuttuviin tarpeisiin. Kehittämisessä yhdistetään yliopistollinen matkailun, oppimisympäristöjen ja -teknologioiden sekä tulevaisuuden tutkimus innovatiiviseen kehittämisprosessiin tukemaan Kemijärveltä Pyhätunturille siirtyvää matkailualan peruskoulutusta. Samalla suunnitellaan looginen ja vaiheittain syvenevä jatkumo matkailualan opintoihin peruskoulusta yliopistoon sekä luodaan uusi vetovoimainen matkailualan työvoimapoliittisen koulutuksen malli.

Toimintamallissa matkailualan oppiminen organisoidaan avoimen oppimisympäristön periaatteiden pohjalta. Avoimuudella tarkoitetaan yhtäältä oppimisympäristön ajasta ja paikasta riippumatonta saavutettavuutta sekä toisaalta sisältöjen reaaliaikaisuutta ja tulevaisuutta ennakoivaa älykkyyttä. Käytännössä tämä merkitsee matkailuliiketoiminnan, tutkimuksen ja tulevaisuuden ennakoinnin tiivistä kehittämisprosessia.
Kehittäminen tapahtuu vuorovaikutteisen tuotekehitysmallin toimintaperiaatteita noudattaen. Käytännössä se tarkoittaa tiivistä vuorovaikutusta opetushenkilöstön, opiskelijoiden, tutkijoiden ja matkailuyrittäjien kanssa.
Erityisesti huolehditaan oppimissuunnitelmatyössä työelämälähtöisyyden aidosta toteutumisesta
kehittämisvaiheen alusta alkaen.
Käynnistymisvaiheessa rakennetaan kansainvälinen kumppanuusverkosto (Espanja, Itävalta), jonka tavoitteena on oppimisympäristöissä kulttuurinen ja osaamisen vaihto yhteisten oppimisjaksojen muodossa.
Kehittämisvaiheeseen liittyy toimintamallin pilotointi, jossa tutkivalla ja kehittävällä otteella käynnistetään varsinainen Älykkään innovaatioympäristöt -toimintamallin tuotekehitys.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan EU- projektien tiedotusohjeiston mukaisesti.
Tiedottamista tehdään esiselvityksen alusta alkaen. Sidosryhmille tiedottaminen tapahtuu suorien kontaktien kautta. Tämä on erityisen tärkeätä, jotta kaikki hankkeen onnistumisen kannalta merkittävät tahot voivat aidosti sitoutua hankkeeseen.

Projekti kertoo tuloksista heti niiden valmistuttua ja avoin tiedottaminen kuuluu hankkeen avoimen
innovaatioympäristön toimintapolitiikkaan

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Saavutetuista tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua.
Alustavan aikataulun mukaan keväällä järjestetään hankkeen tuloksista ja suunnitteilla olevasta matkailualan koulutuksen toimintamallista kertova noin päivän mittainen tiedotustilaisuus. Tilaisuus toimii samalla Pyhän matkailualan koulutuksen markkinointina.
Projektin lopussa (syyskuussa) on toinen merkittävä tiedotustilaisuus, joka toimii kehittämiskokonaisuuden pilottivaiheen starttitilaisuutena.
Lisäksi hankkeen kansainvälisiä kumppaneita ja heidän osuuttaan hankkeessa esitellään tiedotusvälineille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 600

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 90 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 87 100

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kemijärven ja Pelkosenniemen yhteisessä elinkeinostrategiassa kärkitoimialoiksi mainitaan matkailu ja puunjalostus. Matkailuelinkeinossa Itä-Lapin alueella uusien työntekijöiden tarpeeksi on arvioitu noin 100 henkilöä jokaista vuotta kohden seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Itä-Lapin ammattioppilaitoksen tavoitteena on vahvistaa vetovoimaa matkailualasta kiinnostuneiden opiskelijoista keskuudessa. Oppilaitoksen tulisi kyetä vastaamaan ennakoivasti ja joustavasti matkailualan muuttuviin tarpeisiin. Opetussuunnitelmien uudistaminen ja sen myötä voimakas profiloituminen kansallisessa koulutustarjontakilpailussa tulee olemaan iso haaste oppilaitokselle. Verkostoituminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa tukee uudistumista. Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia.

Projekti toimi käynnistymisvaiheena laajemmalla kehittämiskokonaisuudelle. Projektin tavoitteet kohdentuivat kahteen teemaan:
- Oppimissuunnitelman sisältöjen perusteiden valmistelu tutkimuksellisella otteella (ennakointitiedon hyödyntäminen)
- Oppimisen suunnittelutyön tukeminen.

Projketin kohderyhminä olivat Itä-Lapin ammattiopiston matkailualan opettajat, Kemijärven elinkeinotoimi ja sisvistysosasto, Pelkoseniemen kunnan elikeinotoimisto, Itä-Lapin matkailukehittäjät sekä alueen matkailuyritykset.

Älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa vältettiin tietoisesti liian opetussuunnitelmakeskeistä lähestymistapaa. Toimintamallia laajennettiin alue- ja elinkeinokehittämisen suuntaan. Tältä pohjalta päädyttiin tulevien kehittämishankkeiden suhteen Itä-Lapin ;TravEd -viisikkoon, (kehittämisen strategisiin painoaloihin):

1. TravEd koulutushanke

- Itä-Lapin ammattiopiston matkailualan koulutus käynnistetään Pyhätunturilla vuonna 2010. Perustutkinnon pohjakoulutusvaatimukseksi tulee ylioppilas tai ammatillinen perustutkinto.
- Tämän ja tulevien koulutusohjelmien markkinoinnissa tullaan käyttämään luovasti erilaisia markkinointikanavia (ml. sosiaalinen media)
- Olennaisena lähtökohtana on kielitaidon ja kulttuurisen kompetenssin kehittäminen
- OpetussuunnitelmankKeskiössä ovat uudet pedagogiset mallit ja älykkäät tulevaisuuden oppimisympäristöt

2. TravEd - tutkimushanke

- Lapin yliopiston mediapedagogiikkakeskus valmistelee Tekesiin valmistelurahahakemuksen. Pidempikestoinen, useamman yliopiston kanssa toteuttava, kansainvälinen tutkimushanke on tarkoitus käynnistää vuonna 2011.
- mukaan haetaan rahoittajiksi alueen kunnat ja matkailuyrittäjät sekä mahdollisia muita teknologia-alan yrityksiä
- ennakointitietoa on integroitu hankkeeseen ja havaittu tutkimushankkeen tärkeys ja tarpeellisuus koulutuksen kehittämiseksi

3. TravEd - palveluiden kehityshanke

- palvelumuotoilu: palvelustrategioiden, palvelukonseptien, palveluprosessien ja palveluympäristöjen kehittäminen
- keskiössä on talvisesonki ja sen tuotteet


4. TravEd -aluekehityshanke

- matkailun ja muun aluekehittämisen vuorovaikutus
- "kriittinen massa olennainen" dynaamisuus tärkeää
- kulttuurisen kompetenssin kehittäminen
- Venäjä -yhteyksien entistä tehokkaampi hyödyntäminen

5. Matkailukeskus 2015

- tulevaisuuden palvelut ja konseptit (palveluinnovaatiot, palvelumuotoilu)
- tulevaisuuden hotellihuoneet ja muut tilat (ubiikkiteemat)
- finanssi -innovaatiot (uudet tuotto-omistuksen kaltaiset järjestelyt)
- kaiken kehittämistoiminnan kokoava hanke

Traved -viisikosta Matkailukeskus 2015 -kokonaisuus korostaa kesäsesongin kehittämistä ja ympärivuotisuutta, tuottavuutta ja liiketoiminnallista näkökulmaa.

Itseisarvoisista hankkeista tulisi päästä kehittämiskokonaisuuteen, joka synnyttää uusia yrityksiä ja sitä kautta ympärivuotisia työpaikkoja.

Elinkeinollisuus ja aluekehitys tulevat olemaan kaikissa kokonaisuuden kehittämisteemoissa keskeisinä ajatuksina ja moottoreina. Kilpailueduksi muodostuvaa tulevaisuusajattelua päästään hyödyntämään aikaisessa vaiheessa. Huolta on pidettävä, että kehittyvät ideat olisivat elinkelpoisia vielä vuonna 2015 tai jopa 2020. Tulevaisuudentutkimuksen perspektiivin vahva mukanaolo on jatkossakin tärkeää.

Älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen laaja-alaista viitekehystä pidettiin hyvänä ja mielenkiintoisia avauksia tuottaneena. Tiivis yhteistyö kuntien elinkeinokehittämisen ja erityisesti Pyhän matkailukeskuksen kanssa nopeutti ja yhdisti samanaikaisia kehittämistoimenpiteitä.

Suunniteltu koulutus tulee palvelemaan Itä-Lapin matkailualan osaamistarpeita. Kehittyvät koulutusohjelmat perustuvat vankkaan ennakointitietoon matkailutrendeistä sekä uusiin oppimisteoreettisiin, pedagogisiin ja oppimisteknologisiin ratkaisuihin. Näillä toimenpiteillä Itä-Lapin ammattiopiston matkailukoulutus varmistaa kilpailukykynsä opiskelijarekrytoinnissa. Koulutusohjelmatasolla tullaan tekemään yhteistyötä Lapin korkeakoulukonsernin Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) kanssa.