Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10188

Projektin nimi: Treenataan

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan aikuisopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Osoite: Talonpojankatu 6

Puhelinnumero: 06-8258111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kpakk.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektin internetportaalin osoite on www.treenataan.kpakk.fi

Vastuuhenkilön nimi: Iiris Myllykangas

Asema: kehityspäällikkö

Sähköposti: iiris.myllykangas(at)kpakk.fi

Puhelinnumero: 044-7250801

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kannus, Kokkola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat työperusteiset maahanmuuttajat EU-alueen lähtömaista, EU-alueen
ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka työskentelevät jo maassa ja työssäolevat maahanmuuttajat sekä maahanmuuttajia työllistäneet alueen työyhteisöt ja yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat muut yhteistyöverkostossa olevat toimijat: koulutusorganisaatiot, työhallinto sekä muut viranomaistahot, rahoittaja ja Kokkolan seutukunta. Kokemukset ja hyvät käytännöt monikulttuurisen työyhteisön kehittämisestä sekä yhteistyö hyödyttävät toimijoita myös projektin jälkeen. Lisäksi maahanmuuttajien työllistyminen vaikuttaa muihin Suomessa oleviin maahanmuuttajiin kannustavasti ja lisää heidän motivaatiotaan hankkia ammattitaitoa ja koulutusta vastaavaa työtä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 15, joista naisia 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 22, joista naisia 6

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Alueelle on jo rekrytoitu työperusteisia maahanmuuttajia vastaamaan kasvavaan työvoimapulaan, todellinen työvoimapula tulee olemaan pahimmillaan muutaman vuoden kuluttua. Jo maassa oleville sekä myöhemmin tuleville työperusteisille maahanmuuttajille tarvitaan uusia räätälöityjä tukipalveluita työhön ja työyhteisöön sopeutumiseksi ja työssä selviämiseksi sekä uudentyyppisiä tukipalveluita edistämään maahanmuuttajan arkeen kotoutumista. Aikuisopisto on jo aloittanut aktiivisena työperusteisen maahanmuuton edistäjänä ja toteuttajana.

Projektin kohderyhmänä ovat työperusteiset maahanmuuttajat EU-alueen lähtömaista, EU-alueen ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka työskentelevät jo maassa ja työssäolevat maahanmuuttajat sekä maahanmuuttajia työllistäneet alueen työyhteisöt ja yritykset. Projektin aikana kiinnitetään huomiota työperusteisen maahanmuuttajan yksilöllisiin tarpeisiin saada tukea ja ohjausta työelämätilanteissa, kielen/työelämäkielen oppimisen ongelmatilanteissa sekä arkeen kotoutumisessa. Projektin aikana kartoitetaan työnantajien tuki- ja ohjaustarpeita sekä jo olemassa olevaa hankkeen ja alueen painopistealueille soveltuvaa tukimateriaalia.

Projektin tuloksena kehitetään työssäolevan maahanmuuttajan työtehtäviin ja työyhteisön toimintakulttuureihin sopeutumiseen, kielenoppimiseen / työelämäkieli ja arkeen kotoutumiseen ohjauksen ja tuen palvelumalli, joka on hyödynnettävissä projektin päättymisen jälkeen työperusteisen maahanmuuttajan yksilöllisessä tukemisessa. Projektin tuloksena voidaan tuottaa myös työssäolevan maahanmuuttajan ohjaukseen soveltuvaa materiaalia sekä monimuotoisen työympäristön kehittämiseen liittyvää materiaalia. Lisäksi voidaan valmentaa maahanmuuttajataustaisia vertaistuutoreita tukemaan uusien työssäolevien maahanmuuttajien sopeutumista työkulttuuriin.

Kehitettävistä ohjaus- ja tukipalveluista hyötyvät alueen työnantajat, maahanmuuttajat, ammatilliset oppilaitokset sekä työvoimatoimistot ja muut viranomaistahot.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Keski-Pohjanmaan aikuisopiston hanketoimintaa koskevan yhteisen tiedotussuunnitelman mukaisesti. Tiedotussuunnitelma on liitteenä.

Yhteistä tiedotussuunnitelmaa ja alueellisia erityispiirteitä täydennetään projektin käynnistymisen yhteydessä tarpeen mukaan. Tästä sovitaan erikseen työ- ja ohjausryhmässä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedottamisen ja hyvien käytänteiden levittämisen aikatalutus määritellään em. Keski-Pohjanmaan
aikuisopiston yhteisessä tiedotussuunnitelmassa. Yhteisten käytäntöjen levittämistä tehdään koko prosessin aikana yhteistyössä muiden projektitoimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 84 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 92 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 91 999

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Maahanmuuttajille suunnatun Treenataan-projektin tavoitteena oli kehittää ohjauksellinen toimintamalli, jonka avulla tuetaan ja edistetään työperusteisen maahanmuuttajan / työssä olevan maahanmuuttajan kotoutumisprosessia. Projektin toimenpiteillä tavoite saavutettiin onnistuneesti.
Projektin keskeisiä toimenpiteitä olivat:
1 Kartoitus ja palautteet
Projektin alkuvaiheessa maahanmuuttajien työantajille ja työperusteisille maahanmuuttajille toteutettu kartoitus ja ohjauksesta saadut palautteet auttoivat huomattavasti projektin toimintojen suunnittelussa ja uudelleen suuntaamisessa. Toiminnot voitiin suunnitella ja niitä voitiin kehittää kohderyhmän todellisten tarpeiden mukaan.
2 Kielenoppimisen ohjaus/tuki
Kielenoppimisen ohjauksella ja tuella vastattiin kartoituksessa esiin tulleisiin työnantajien ja maahanmuuttajien tarpeisiin ja toiveisiin. Kielenoppimisen ohjausta toteutettiin osittain suomen kielen iltakoulutusten rinnalla tukemaan projektin kohderyhmän erityistarpeita kielenopiskelussa. Ohjauspalvelun yhdistäminen kielikoulutukseen oli toimiva ratkaisu ja edisti ohjaukseen sitoutuneiden osallistujien kielenoppimista merkittävästi. Ohjausta toteutettiin sekä ryhmä- että yksilöohjauksena. Projektissa pilotoitiin myös blogissa tapahtuvaa kielenopiskelua ja sen ohjausta. Blogiopiskelu ja -ohjaus soveltuivat hyvin aktiivisille ja itsenäiseen työskentelyyn tottuneille osallistujille. Blogiohjauksesta saatiin paljon hyviä kokemuksia. Malli sopii hyvin työssä oleville maahanmuuttajille, koska se ei ole aikaan sidottu. Se sopii myös kauempana asuville maahanmuuttajille, koska se ei ole paikkaan sidottu. Projektin loppuvaiheessa toteutettiin myös työperusteisten maahanmuuttajien perheenjäsenille oma pienryhmäohjaus kielenoppimisesta, näin vasta maahan tulleet perheenjäsenet pääsivät nopeasti kielenoppimisessa alkuun ja saivat ohjausta kielenopiskelun jatkoa varten.
3 Kotoutumisen ohjaus/tuki sekä Treenataan-ohjausportaali
Kotoutumisen ohjausta ja tukea toteutettiin sekä ryhmä- että yksilöohjauksena. Sekä kartoituksesta että projektin eri vaiheissa kerätyistä arviointipalautteista kävi ilmi, että kotoutumisen ohjaus- ja tukipalvelu oli toimiva ja tärkeä palvelu kotoutumisen alkuvaiheessa. Yksilöohjauksella varmistettiin ohjaus ja tuki arkielämän tilanteissa, jotka olivat maahanmuuttajille puutteellisen kielitaidon vuoksi haasteellisia tai mahdottomia hoitaa itsenäisesti. Projektiin osallistuneet kiinankieliset työperusteiset maahanmuuttajat saivat myös omankielistä ryhmäohjausta kotoutumisessa. Projektissa kehitettiin lisäksi kotoutumista tukeva helpotetulla suomella kirjoitettu Treenataan-ohjausportaali, jota myös hyödynnettiin ryhmäohjauksessa. Lisäksi osallistujia ohjattiin käyttämään portaalia myös itsenäisesti kotoutumiseen liittyvissä asioissa tiedonhankintakanavana. Portaali on koettu tärkeäksi, lisäksi se hyödyttää alueen maahanmuuttajia sekä maahanmuuttaohjaustyötä tekeviä myös projektin päättymisen jälkeen. Maahanmuuttajille tärkeistä tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedottamista ja sosiaalista verkostoitumista varten perustettiin myös facebook-yhteisö maahanmuuttajille ja maahanmuuttajatyötä tekeville. Facebook-sivua voidaan hyödyntää myös jatkossa tiedonvälityskanavana ja ohjausmuotona.