Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10189

Projektin nimi: Osaamisesta kasvua - Varsinais-Suomi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Ratapihankatu 36

Puhelinnumero: 0206360060

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omaa internet-osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Martti Rantala

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: martti.rantala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 438 361

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat pääasiassa erilaisissa murros- tai muutosvaiheessa olevat pk-yritykset tai pk-yritysryhmät ja toimialat, joilla on tarvetta vahvistaa liiketoiminta- ja kansainvälistymisosaamista ja tätä kautta parantaa kilpailukykyä ja saavuttaa toiminnan kasvua (yritysten johto ja avainhenkilöt) sekä poistaa esteitä em. tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin ollen kohderyhmään kuuluvat kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset, kansainvälistyvät pk-yritykset, uutta teknologiaa hyödyntävät pk-yritykset (myös informaatioteknologia), palvelualan yrityksistä erityisesti ns. tietointensiiviset KIBS -yritykset sekä enenevissä määrin myös luovien alojen yritykset. Lisäksi huomioidaan maakunnan kärki- ja kasvualojen yritysverkostoihin kuuluvat yritykset.
Suuret yritykset voivat olla mukana, jos ne tukevat pk-yritysten kehittämistä ja ovat osana kehittämisen kohteena olevaa yritysverkostoa.

Erityisenä kohderyhmänä vuyoden 2011 lopusta ovat meriteollisuuden yritykset ja näitä varten projektille perustetaan alaprojekti meriteollisuuden toimialan kehittämistä varten. Alaprojektille haettava määräraha on valtakunnallista, jota Osaamisesta kasvua -projekti hallinnoi. Pääpaino on valtakunnallisella kansainvälistymishankkeella. Muita palveluja ovat mm. tuotteistetut asiantuntijapalvelut, täsmäkonsultaatiot ja erilaiset valmennusohjelmat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pk-yritysten työntekijät sekä pk-yritysten alihankkijaverkostot sekä verkostojen kautta toimivat yhteistoimintatahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1700, joista naisia 400

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1506, joista naisia 402

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 33, joista naisten työpaikkoja 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämisohjelman tavoitteena on pk-yritysten kasvun edistäminen sekä yritysten johdon ja avainhenkilöiden osaamisen kehittäminen turvaamalla johdon ja asiantuntijoiden osaaminen yrityksen liiketoiminnan muutostilanteissa (mm. kasvu, kansainvälistyminen, uuden teknologian käyttöönotto, tuottavuuden kehittäminen, verkostojen rakentaminen). Toiminta on kysyntälähtöistä ja perustuu vahvasti aiempaan toimintaan ja hyödyntäen saatavilla olevaa ennakointitietoa. Parannetaan yritysten osaamista edistävien palvelujen ja tuotteiden synergiaa ja vaikuttavuutta sekä yhteistyötä palveluiden tuottajien kanssa.

Kehittämisohjelmassa tarjotaan tarvelähtöisiä pk-yrityksille räätälöityjä ja monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita sekä valmennusohjelmia kasvun, osaamisen ja kansainvälistymisen turvaamiseksi. Palvelut voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen: 1) palvelut pk-yritysten ja yritysverkostojen kasvun ja kansainvälistymisen aktivointiin, 2) pk-yritysten liiketoimintastrategiaan perustuvat johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät palvelut.

Lisäksi laajennetaan ja monipuolistetaan meriteollisuuden ja siihen verkottuvien yritysten liiketoimintaa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin kuluessa tiedotetaan erityisesti hyvien yritysesimerkkien kautta. Hyödynnetään paikallista lehdistöä sekä Varsinais-Suomen yrittäjien omaa lehteä. Lisäksi hyödynnetään ASKO-järjestelmän tarjoamaa viestintämahdollisuutta sekä sähköistä uutiskrjettä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koko projektin voimassaoloajan tiedotetaan erityisesti hyvien yritysesimerkkien kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 6 268 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 6 081 918

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 6 268 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 081 918

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

"Osaamisesta kasvua" -projektin tavoitteena oli edistää varsinais-suomalaisten pk-yritysten johto- ja avainhenkilöiden liiketoimintaosaamista yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden vahvistamiseksi sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisessä ympäristössä. Tavoitteeksi asetettiin suunnata toimintaa tukemaan Varsinais-Suomen elinkeinorakenteen monipuolisuutta noudattamalla samalla ELY-keskuksen strategian mukaisia tavoitteita. Projektille perustetun meriteollisuusalaprojektin tavoitteena oli kohdentaa toimenpiteitä valtakunnallisesti meriteollisuuden kehittämiseen painottaen meriteollisuuden ja telakoiden alihankkijaverkoston liiketoimintamahdollisuuksien monipuolistamista huomioiden mahdollisuudet myös uusilla toimialoilla. Tavoitteisiin pääsemiseksi toteutettiin kohderyhmien yrityksille eri elinkaaren vaiheisiin suunniteltuja yrityskohtaisia konsultointipalveluja sekä koulutus- ja kehittämisohjelmia.

Projektissa toteutettiin pk-yritysten tarpeisiin perustuvaa yritysjohto- ja asiantuntijalähtöistä toimintaa, jossa keskeiset toimenpiteet määriteltyjen kehittämistarpeiden pohjalta olivat: konsultointi- ja valmennusohjelmat, tuotteistetut asiantuntijapalvelut, yrityskohtaiset täsmäkonsultoinnit sekä tarvekartoitukset. Projekti on onnistunut kohdentamaan palveluitaan erityisesti kasvuhaluisiin, kasvukykyisiin sekä kasvumahdollisuuksia omaaviin yrityksiin.

Projektiin osallistuneiden yritysten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta voidaan todeta, että yritykset ovat selkeästi nähneet projektissa toteutettujen toimenpiteiden tuloksena omien toimintaprosessiensa kehittämisen merkityksen kasvukykyjä edistävänä tekijänä. Kansainvälistymisen merkitys kasvaa kasvutavoitteiden noustessa. Projektin toiminta oli osallistuville yrityksille tehokas ja joustava nopeasti reagoivan palvelukokonaisuuden ansiosta. Tästä on tullut paljon myönteistä palautetta yrityskentältä.

Tärkeimmiksi kasvustrategioiksi osallistuneet yritykset näkivät liiketoimintamallin uudistamisen, uusien asiakkaiden, tuotteiden ja markkina-alueiden löytymisen, markkinointikokonaisuuden kehittämisen (tuote, hinta, markkinointiviestintä) tuotantokapasiteetin kasvattamisen sekä yhteistyön toisen yrityksen tai verkoston kanssa. Kaikki tehdyt toimenpiteet ovat edesauttaneet kilpailukyvyn voimistumista. Kokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan todeta, että projekti ylitti sille asetetut tavoitteet.