Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10190

Projektin nimi: Hämeenlinnan seudun maahanmuuttajaneuvonta ja -opastusjärjestelmän kehittäminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.4.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeenlinnan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0146921-4

Osoite: Arvi Kariston katu 2 A

Puhelinnumero: 03-621 2556

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: Hameenlinna.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hameenlinna.fi/immigration

Vastuuhenkilön nimi: Eija Leppänen (1.1.2009 alkaen Risto Jokinen, p. 03-621 2376)

Asema: sosiaalityön johtaja

Sähköposti: eija.leppanen(at)hameenlinna.fi

Puhelinnumero: 03-621 2483

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna, Janakkala, Hattula

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa on kolme varsinaista kohderyhmää:
1. Hämeenlinnan seudun eritaustaiset maanhanmuuttajat (työn vuoksi muuttavat, itsenäiset muuttajat EU:sta ja EU:n ulkopuolelta, opiskelijat, avioliiton kautta, paluumuuttajat, pakolaiset, myönteisen oleskeluluvan saaneet, perheen kokoajat, vuokratyövoima)
2. Työnantajat, joilla on/haluavat maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä
3. Kunnan eri organisaatiot ja toimialat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Maahanmuuttajien kanssa työskentelevät viranomaiset. Yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka ovat tekemisissä maahanmuuttajien kanssa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hämeenlinnan seudun ja kaupungin maahanmuuttajaväestön lukumäärä on viime vuosina kasvanut ja kasvaa edelleen. Tilastokeskuksen mukaan 31.12.2007 seudulla asui vakituisesti 1.289 ulkomaalaistaustaista (kansalaisuuden perusteella), joista 881 kaupungin alueella. Tilapäisesti seudulla oleskelee edellisen lisäksi 100-150 ulkomaalaista. Pakolaistaustaisia maahanmuuttajista on noin 1/4.

Hankkeessa on kolme kohderyhmää: eritaustaiset maahanmuuttajat (työn vuoksi, itsenäiset muuttajat, pakolaiset, paluumuuttajat, myönteisen oleskeluluvan saneet, vuokratyövoima), työnantajat joilla on tai haluavat maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä sekä julkisen sektorin eri organisaatiot. Hankkeen ydintavoitteita ovat: 1) luoda ja kehittää seudulle matalan kynnyksen neuvonta- ja opastuspiste, joka toimii osana kuntien normaalia palvelutarjontaa maahanmuuttajille ja yrityksille sekä muille toimijoille 2) kehittää maahanmuuttajien omakielisiä ohjauspalveluja 3) maahanmuuttajien syrjäytymisen ja palvelujen ulkopuolelle putoamisen ehkäisy sekä 4) toimia kiinteässä yhteistyössä seudun ja valtakunnan muiden hankkeiden ja vastaavien toimijoiden kanssa (benchmarking).

Hankkeen aluksi selvitetään nykyisin seudulla asuva ulkomaalaistaustainen väestö, heidän oikeutensa ja velvollisuutensa oleskelulupien perusteella sekä heidän käytettävissään olevan palvelujärjestelmän toimivuus, yhteistyötarpeet ja mahdolliset epäkohdat. Nykytilan kartoitus toteutetaan myös työnantajille, jotka palkkaavat tai ovat palkkaamaassa maahanmuuttajia. Kartoitusten avulla selvitetäään opastus- ja neuvontapisteen toiminnallinen ja sisällöllinen tarve.
Hankkeen toisena toimintavuonna toteutetaan kaupunkiin matalan kynnyksen neuvonta ja opastuspiste, joka palvelee keskitetysti kaikkia ydintoimijoita. Hankkeen toisena ja kolmantena vuonna suunnitellaan ja toteutetaan suomenkielen opetukseen toimintamalli, joka kohdistuu kaikille tarvitseville maahanmuuttajille ottaen huomioon heidän aiempi koulutus ja kokemus. Työperäisen maahanmuuton vahvistumiseksi toteutetaan maahanmuuttajien työhönperehdytys ja työelämävalmiuksien kehittäminen ja mallintaminen koskemaan myös kolmen Suomessa olovuoden jälkeistä aikaa, maahanmuuttajapalvelujen laajenemiseksi toteutetaan sähköinen palveluopas (eri kieliversiot).

Hämeenlinnan seudulla arvioidaan kasvavan maahanmuuttajaryhmän olevan työperäiset maahanmuuttajat, jolloin syntyy tarve kehittää uudenlaisia joustavia palveluita. Hankkeelta odotettavat tulokset liittyvät maahanmuuttajien ja seudun toimijoiden neuvonnan ja opastuksen lisääntymiseen (kiinteä neuvonta- ja opastuspiste), moniprosessisen kotoutumisen selkiytymiseen, kotouttamiskoulutuksen laajenemiseen koskemaan myös työperäisiä maahanmuuttajia, suvaitsevaisuusilmapiirin parantumiseen sekä maahanmuuttohallinnon kehittymiseen työperäistä muuttoa tukevaksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen ensimmäisenä vuonna laaditaan hankkeen tiedotussuunnitelma. Käytetään hyväksi eri tiedotusvälineitä (lehdistö, paikallisradio, ilmaisjulkaisut ym.). Laajan, monialaisen ja toimivan yhteistyöverkoston kautta tiedonvaihto eri neuvotteluissa ja yhteyksissä. Jatkuva tiedotus Internetissä ja Kehränetissä (kaupungin intranet). Seminaareissa ja koulutustapahtumissa. Kaupungin järjestämisssä kulttuuri- ym. tapahtumissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin työntekijöillä mahdollisuus laajasti osallistua valtakunnallisiin tapahtumiin ja koulutuksiin koko projektin ajan. Jatkuva benchmarking muiden valtakunnallisten hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Kokemustenvaihto projektien kesken. Hankkeella omat internetsivut.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 406 368

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 397 287

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 509 753

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 499 578

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

2009 aikana projekti verkottui laajasti, markkinoi toimintaansa eri tahoilla ja käynnisti Infon Kastellin opastus- ja neuvontapisteessä. Pisteeseen hankittiin erikielistä tiedotusmateriaalia ja tuotettiin oma esite. Aloitettiin omakielisen ohjauksen tuottaminen laajentamalla Kastellin ohjaustoimintaa venäjän ja vironkielen päivystyksellä. Hanke jalkautui oppilaitoksiin ja aloitti päivystystunnit Vanajaveden opistolla ja Koulutuskeskus Tavastiassa maahanmuuttajaopetuksen yhteydessä.
Vuonna 2009 projektin toiminta laajeni Arxin kolmannen kerroksen toimitilaan perustettiin yhdessä monikulttuurisen työn kanssa monikulttuurinen olohuone ja ryhmätila, jossa voidaan järjestää kerho-, koulutus- ja tiedotustoimintaa. Hanke teki venäjänkielisten asukkaiden keskuudessa palvelutarpeiden kartoituksen venäjänkielisten asukkaiden palvelutuotannon tueksi ja tehokkuuden lisäämiseksi.Raportointikaudella kehitettiin nopeaan työllistymisen tähtäävän työhönperehdytys malli yhteistyössä TE-keskuksen, kolmannen sektorin edustajien, elinkeinoelämän ja kaupungin eri tahojen kanssa ja saman aikaisesti jatkoi edellisenä vuonna aloitettuja ohjaus-, opastus ja neuvonta toimintaa sekä laajensi omakielisiä palveluita samalla jatkaen ja kehittäen hyväksi todettuja projektitoimintoja.
Vuoden 2011 keskeisen sisällön projektityölle antoi Kastellin asiakaspäivystysten, ryhmätoimintojen sekä painettujen ja sähköisten materiaalien tuottaminen ja ylläpito. Maahanmuuttoinfon opastuksen ja neuvonnan erikieliset päivystykset jatkuivat ja oppilaitoksissa kiertäviä päivystyksiä jatkettiin normaalisti. Omakielistä opastusta kehitettiin yhteistyössä Työmaa ja ALMA projektien kanssa tuottamalla omakielisten neuvojien täydennyskoulutusta. Kurssin kävi HML:sta 4 maahanmuuttajataustaista henkilöä, joiden neuvojan koulutusta on mahdollista hyödyntää omankielisten neuvontapalveluiden tarjoamisessa. Hämeenlinnan maahanmuuttajapalveluiden internet sivujen sisältöä työstettiin yhdessä kaupungin verkkotoimittajan kanssa ja tuotettiin Virtuaalipolun sähköinen opaskartta. Otettiin käyttöön maahanmuuttoinfo@hameenlinna.fi sekä maahanmuuttoinfo.venaja@hameenlinna.fi sähköpostiosoitteet asiakkaita varten.
Verkostoyhteistyötä jatkettiin Hämeenlinnassa toimivien monikulttuurisia toimintoja tarjoavien tahojen kanssa osallistumalla erilaisten tapahtumien järjestelyihin ja lisäämällä Infon näkyvyyttä. Hämeenlinnassa toimivien etnisten ryhmien toimimista tuettiin järjestämällä yhteistyössä Maahanmuuttajapalveluiden monikulttuurisentyön kanssa maahanmuuttajayhdistyksien perustamiseen liittyvää koulutusta. Hanke toteutti Pakolaisavun ja MMP:n kanssa 'Asumispakkiohjaaja' -koulutuksen vapaaehtoisille. sekä viranomaisille suunnattu;Yhteinen asuinympäristömme - monikulttuurisen asumisen haasteet ja voimavarat -koulutus. Yhteistyötä tehtiin Osallisena Suomessa hankkeen kanssa osallistumalla työnvaativuudenarviointi koulutukseen sekä Kylä kaupungissa hankkeen minipilottien kanssa Jukolan asuinalueen maahanmuuttajat huomioivassa kehittämisessä (harjoittelupaikat ja suomenkielenoppiminen).
Valtakunnallista maahanmuuttotyön kehittymistä seurattiin osallistumalla sisäministeriön maahanmuuttoaiheisiin teemaryhmiin sekä uuden kotouttamislain koulutukseen ja maahanmuuttotyön koordinaattoripäiviin (Kansainvälistyvä Suomi). Hanke toteutti omakielisen seminaarin ammatillisesta koulutuksesta ja työllistymisen haasteista yhteistyössä Suomen Afganistan seuran ja Tavastia Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa.Hämeenlinnan seudulla asuvien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tilastoinnin seurantaa suunniteltiin yhdessä kaupungin paikkatietopalveluiden ja kehittämisyksikön kanssa sekä osallistuttiin Hameenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelman työpajoihin. Lokakuun lopussa tehtiin opinto- ja tutustumismatka Ruotsiin Solnan kaupungin maahanmuuttotyöhön.

Maahanmuuttotietoutta ja tiedotusta jaettiin Janakkalan perehdyttämiskoulutuksessa sekä teemakeskustelupäivässä Itäisessä lähiökeskuksessa. Lisäksi maahanmuuttotyön osaamista jaettiin ottamalla opiskelijoita harjoittelemaan ja tutustumaan projektin toimintaan ja tiedottamalla aktiivisesti sähköpostilistoilla yhteistyökumppaneille (oppilaitokset, te-toimisto, yhdistykset, sosiaalityo, seurakunnat jne.) ajankohtaisista maahanmuuttoon liittyvistä asioista, koulutuksista ja tapahtumista.
2012 hanke tuotti maahanmuuttajille suunnatun yleisoppaan 'Tervetuloa Hämeenlinnaan' 8:lla eri kielellä sekä peruskoulujen oppaan maahanmuuttajaperheille, joka on painettu seitsemälle kielelle.