Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10192

Projektin nimi: Työyhteisöjen monimuotoisuus

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Diakonia-ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0115776-3

Osoite: Huvilakatu 31

Puhelinnumero: 040 501 8542

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.diak.fi

Projektin kotisivun osoite: www.diak.fi/tyomme

Vastuuhenkilön nimi: Anja Manninen

Asema: va yksikönjohtaja

Sähköposti: anja.manninen(at)diak.fi

Puhelinnumero: 040 869 6039

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat Etelä-Savon alueella toimivat pk-yritysten ja julkisen ja kolmannen sektorin työyhteisöt, jotka ovat motivoituneita kehittämään työyhteisönsä toimintakulttuuria ja hyvinvointia monenlaisen työvoiman hyödyntämisen näkökulmasta sekä osallistumaan projektin tavoitteiden mukaiseen toimintaan ja sen resurssointiin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välilliset kohderyhmät ovat Etelä-Savon alueen heikossa työmarkkina-asemassa olevat maahanmuuttajat, ikääntyneet, vajaakuntoiset ja vammaiset työntekijät ja työnhakijat sekä viranomaiset ja elinkeinoelämä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 208, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 266, joista naisia 203

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on löytää ja kehittää toimintamalleja, joilla edistetään avointen työmarkkinoiden halua (yhteiskuntavastuun tuominen osaksi yrityksen toimintaa), valmiutta (työyhteisöjen monimuotoisuusosaamisen kehittäminen) ja mahdollisuuksia (perehdyttämismenetelmien kehittäminen, työtehtävien räätälöinti) työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Näitä malleja ja menetelmiä pilotoidaan työyhteisöissä Etelä-Savon alueella.
Projektin keskeiset toimenpiteet ovat:
1. Sosiaalisen työllistämisen markkinointi avoimille työmarkkinoille:
- työllistämisen edellytysten ja kehittämistarpeiden selvittäminen työnantajien tarvitseman tuen osalta
- työnantajien yhteiskuntavastuun edellytysten ja esteiden kartoittaminen
- heikossa työmarkkina-asemassa oleville soveltuvien työtehtävien kartoittaminen työyhteisöissä
2. Työyhteisöjen monimuotoisuusosaamisen ja -johtamisen kehittäminen
- työyhteisöjen valmentaminen monimuotoisuuteen
- työyhteisöön liittymisen ja työyhteisöjen yhteisöllisyyden tukeminen
- esimiesten ja mentoreiden valmennus
3. Monimuotoisten työntekijöiden työyhteisöihin sijoittumisen edistäminen
- työn vaatimusten ja työntekijän osaamisen räätälöinti
- työhön perehdyttämismallien kehittäminen
4. Toiminnan arviointi ja sen pohjalta ehdotuksen tekeminen, miten heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiskynnystä avoimille työmarkkinoille voidaan madaltaa
5. Tulosten levittäminen

Projektissa kehitettävät uudet tuotteet ovat:
- työyhteisökohtaiset toimenpideohjelmat
- monimuotoisuusosaamisen ja - johtamisen työyhteisövalmennukset
- esimiesten ja mentoreiden valmennusohjelmat
- räätälöidyt perehdyttämismenetelmät

Hankkeessa syntyy ehdotus, miten pilottityöyhteisöissä saavutettuja tuloksia voidaan hyödyntää laajemmin muissa työyhteisöissä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedottamisessa noudatetaan EU:n komission ja Etelä-Savon TE-keskuksen tiedottamista koskevia ohjeita. Hankkeelle laaditaan viestintäsuunnitelma, jossa määritellään ainakin tiedotuksen tavoitteet, resurssit, vastuut, kohderyhmät, keskeiset viestinnän menetelmät ja kanavat sekä viestintätoimenpiteiden aikataulu. Viestintäsuunnitelma hyväksytään ohjausryhmässä hankkeen käynnistyttyä.
Hankkeessa noudatetaan aktiivista tiedotuspolitiikkaa tavoitteena tulosten mahdollisimman laaja
levittäminen. Tiedotuksessa keskeisessä asemassa ovat tapahtumat, hankeseminaarit, lehdistötilaisuudet sekä hanke-esittelyt alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Projektin toiminnasta laaditaan loppuraportti ohjausryhmälle ja vastuuviranomaiselle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2008:
Yksityiskohtaisen viestintäsuunnitelman laatiminen: tapahtumat, seminaarit, lehdistötilaisuudet sekä projektin esittely paikallisilla, alueellisilla ja valtakunnallisilla foorumeilla.
Viestintäsuunnitelman mukainen tiedottaminen projektin käynnistymisestä.

Vuosi 2009:
Viestintäsuunnitelman mukainen tiedottaminen työyhteisövalmennuksista, vertaistoiminnasta ja mentorointijärjestelmästä

Vuosi 2010:
Viestintäsuunnitelman mukainen tiedottaminen työyhteisövalmennuksista, vertaistoiminnasta ja mentorointijärjestelmästä
Loppuraportti
Viestintäsuunnitelman mukainen tiedottaminen projektin tuloksista, hyvistä käytännöistä ja tuotekehityssuunnitelmista paikallisilla, alueellisilla ja valtakunnallisilla foorumeilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 231 519

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 222 849

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 246 731

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 227 371

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin toteutus oli monimuotoinen ja vaiheikas useine henkilövaihdoksineen, taloustilanteen muuttumisineen, rahoitussuunnitelmien mukauttamisineen ja alkuperäisen hankesuunnitelman uudelleen arviointeineen kahteenkin kertaan hankeaikana.
Projektin keskeisenä tavoitteena oli pilottityöyhteisöjen avulla mallintaa laajempaan käyttöön monimuotoisuus teeman hyödyntäminen Etela-Savon alueen työyhteisöissä ja sitä kautta vaikuttaa työllistymiseen ja tasa-arvoiseen osallisuuteen yhteiskunnassa. Tuotteistettu Monimuotoisuus valmennus- koulutuskokonaisuus vastaa tähän haasteeseen ja tavoitteeseen hyvin. Lisäksi hankeessa toteutettiin malli -"Työyhteisöjen monimuotoistumisprosessi" - pilottityöyhteisöistä saadun kokemuksen pohjalta. Malli esiteltiin päätösseminaarissa. Se jää Diakonia-ammattikorkeakoulun verkkosivujen kautta yleiseen käyttöön. Hankkeesta tehty julkaisu Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on myös julkista materiaalia kaikille asiasta kiinnostuneille Julkaisu toimitettiin Kirkkohallitukselle.
Hanke tuotti myös seurantasuunnitelman pilottiyhteisöissä tapahtuvan monimuotoissuuskehityksen seuraamiseksi.