Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10196

Projektin nimi: Ammattiosaajasta yrittäjäksi

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savon kolutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Osoite: Presidentinkatu 3 E 1

Puhelinnumero: (017) 214 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sakky.fi

Projektin kotisivun osoite: sakky.fi/default.asp?link=2447.5 ysao.fi-kehittämistoiminta-ammattiosaajasta yrittäjäksi

Vastuuhenkilön nimi: Yrjö Olkkonen

Asema: Projektipäällikkö

Sähköposti: yrjo.olkkonen(at)sakky.fi

Puhelinnumero: 044 785 3902

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmät ovat:
1. Opetushenkilökunta
2. Koulutuksessa olevat opiskelijat
3. Koulutuksen suorittaneet
4. Yrittäjyyspainotteisen koulutuksen valinneet
5. Ammatinvaihtajat
6. Muut yrittäjyydestä kiinnostuneet ja yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt, jotka voivat hyödyntää
projektin koulutuksia ja resursseja

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin avulla kehitetään maakunnan yrityselämän (yrittäjät, yrittäjyyttä tukevat organisaatiot) ja op-pilaitoksien yhteistyötä yrittäjyyden osalta. Projektista hyötyvät myös muut oppilaitokset ja elinkei-noelämä hyvien käytänteiden levittämisen esim. yhteis/rinnakkaishankkeiden kautta. Yhteis/rinnakkaishankkeiden kautta järjestetään yhteisiä opetushenkilökunnan yrittäjyyskoulutustilaisuuksia Etelä-Savon- ja Pohjois-Karjalan koulutusorganisaatioiden kanssa. Ylimaakunnallinen yhteistyö myös ohjausryhmätyöskentelyssä levittää hyviä käytänteitä.

Yrittäjäjärjestöt osallistuvat opetushenkilökunnan yrittäjyyskasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen esim. kouluttajan roolissa. Lisäksi Savon Yrittäjät antavat yrittäjyyskasvatusta opettajille ja opiskelijoille harmaan talouden torjumiseksi sekä jatkajayrittäjyysmahdollisuuksista ja Osuva-hankkeen palveluista.

Välke ja Etappi -hankkeiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla tiedotetaan välityömarkkinat -hankkeisiin osallistuville työttömille oman yrityksen perustamismahdollisuuksista ja edesauttamaan oman yrityksen perustamista.

Oppimistori -hankkeen kanssa tehtävä yhteistyö tiivistää oppilaitosten opetushenkilökunnan yhteistyötä ja verkottumista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 433, joista naisia 240

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammattiosaajasta yrittäjäksi-projektissa kehitetään oppilaitosten toimintamalleja yrittäjyyspalvelutar-peisiin vastaamiseksi. Projektin kohderyhmänä ovat opetushenkilökunta, ammatillisessa- tai amk-koulutuksessa olevat tai olleet opiskelijat sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet ja yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt.

Tavoitteena on vastata elinkeinoelämän lisääntyvään tarpeeseen löytää uusia ammattikoulutettuja yrittäjiä sekä kasvattaa yrittäjämyönteisiä työntekijöitä, hallituksen strategiapäätöksen mukaisesti. Lisäksi on tärkeätä lisätä elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyötä tuomalla yrittäjien kokemusta ja osaamista myös yrittäjyysopetukseen. Projektin tuloksena rakentuvalla palvelumallilla vastataan opiskelijoiden kasvavaan kiinnostukseen yrittäjyyttä kohtaan. Opetushenkilökunta tarvitsee lisäosaamista potentiaalisen yrittäjäopiskelijan tunnistamiseen ja eteenpäin ohjaamiseen. Projektissa koulutetaan opetushenkilökuntaa, lisätään yrittäjyysmyönteisyyttä, rakennetaan malleja yrittäjyysopetuksen antamiseen, kehitetään yrittäjyysopetusmateriaalia, luodaan uudenlaista harjoitusyritystoimintaa, kehitetään yritysneuvontapalveluja sekä luodaan tiiviimpää yhteistyötä yrittäjyyttä tukeviin organisaatioihin ja yrittäjiin.

Projektin tavoitteena ovat: 40 opettajalle yrittäjyystuntemus, 5 000 opiskelijalle lisätietoa yrittäjyydestä, 120 opiskelijalle yrittäjyystietous verkko-opetuksen avulla, 12 harjoitusyritystä ja 4 uutta aloitta-vaa/jatkaja yrittäjää.

Projekti toteutetaan Savon koulutuskuntayhtymän, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhteisprojektina tiiviissä yhteistyössä yrittäjien, yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden sekä erilaisten oppilaitosten kanssa. Projektin hyviä käytänteitä ja kokemuksia levitetään muiden oppilaitosten ja lukioasteen kesken sekä muiden vastaavien hankkeiden kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä seudullisen markkinoinnin ja kuntien markkinoinnin kans-sa. Suuri osa tiedotustoiminnasta tapahtuu yhteistyön kautta. Keskeisiä toimia projektista tiedottamises-sa ovat projektin toimintaan kuuluvat yritysverkostotyö, kontaktitapahtumat ja yrityskäynnit. Projektin hyvistä käytänteistä kerrotaan eri hankeyhteistyöyhteyksissä ja ylimaakunnallisessa ohjausryhmätyöskentelyssä Etelä-Savon- ja Pohjois-Karjalan koulutusorgnanisaatioiden kanssa. Hyvistä käytänteistä tiedotetaan myös oppilaitosten omien verkostojen kautta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tiedottamisessa käytettävät mediat:
Itä-Suomen alueuutiset
Paikallisradiot
Lehdistö
- Savon Sanomat
- Iisalmen Sanomat
- Koillis-Savo
- Matti ja Liisa
- Miilu
- Pielavesi-Keitele
- Pitäjäläinen
- Salmetar
- Sisä-Savon Sanomat
- Soisalon Seutu
- Uutis-Jousi
- Warkauden Lehti
- Artikkelit yrittäjien lehdissä
Toteuttajien sisäiset tiedotteet ja tiedotustilaisuudet/koulutukset
Seminaarit

Liite 5. Tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitetyistä hyvistä käytännöistä tiedotetaan yhteistyöverkostossa (yritykset, yrittäjyyttä tukevat organisaatiot, yrittäjäjärjestöt, yhteistyö muiden hankkeiden kanssa) koko hankkeen ajan.
Hyvistä käytännöistä tiedotetaan erityisesti vuonna 2009-2010, jolloin on saatu kokemuksia kartoituk-sista sekä tarvittavien koulutusten toteuttaminen on aloitettu. Projektilla on useita yhteistyöverkostoja ja -hankkeita, joita hyödynnetään hyvien käytänteiden levittämisessä. Lisäksi valtakunnan tasolla seurataan mahdollisia muita käytänteitä, joista voidaan ottaa oppia.

Liite 6. Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytänteiden levittämisestä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 655 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 649 234

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 795 357

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 800 291

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ammattiosaajasta yrittäjäksi -hankkeessa kehitettiin oppilaitosten toimintamalleja vastaamaan yrittäjyystarpeita. Savon- ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymien tavoitteena oli liittää yrittäjyysopinnot kaikkiin tarjoamiinsa koulutuksiin.

Kohderyhmä:
Hankkeen kohderyhminä olivat ammatillinen opetushenkilöstö (2. aste ja amk), ammatillisessa koulutuksessa olevat tai olleet opiskelijat, ammatinvaihtajat sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet ja yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt, jotka voivat hyödyntää projektin koulutuksia ja resursseja.

Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena oli lisätä yrittäjyysmyönteisyyttä, rakentaa malleja yrittäjyysopetuksen antamiseen, tuottaa ja kehittää yrittäjyysopetusmateriaalia sekä luoda uudenlaista harjoitusyritystoimintaa. Lisäksi hankkeessa kehitettiin yhteistyömuotoja yrittäjyyttä tukeviin organisaatioihin ja yrittäjiin sekä edistettiin uusien yritysten syntymistä. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi Savon ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymiin rakennettiin toimintamalli, jonka avulla varmistettiin opiskelijoille yrittäjyystiedon saanti sekä mahdollistettiin joustava yrittäjyysneuvonta. Opettajille järjestettiin koulutusta yrittäjyyskasvatukseen liittyvän ammattitaidon lisäämiseksi sekä potentiaalisen yrittäjäopiskelijan tunnistamiseksi ja eteenpäin ohjaamiseksi. Hankkeen punaisena lankana oli erittäin tärkeän yhteisen asian, yrittäjyyden, eteenpäin vieminen, niin hankeorganisaatioissa kuin kohderyhmille.

Oppilaitoksissa toteutetut tulokyselyt osoittavat, että yli kolmannes opiskelijoista on kiinnostunut yrittäjyysopinnoista.
Tulokset:
Hankkeen myötä oppilaitosten johdon ja opettajien yrittäjyysmyönteisyys on kasvanut ja sitoutuneisuus on nousussa. Oppilaitoksiin on perustettu erilaisia yrittäjyysopettajatiimejä, jotka edelleen kehittävät yrittäjyyskoulutusta ja harjoitusyritystoimintaa. Koulutuskuntayhtymät tarjoavat kaikilla koulutusaloilla yrittäjyysopetusta opetussuunnitelmien mukaisesti. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus opiskella yrittäjyyttä uusien opetussuunnitelmien mukaisesti 30 ov. Hankkeessa on tuotettu Monialainen yrittäjyys- ja Minustakin yrittäjä -opetusmateriaalit. Tämän lisäksi opettajilla on saatavissa toteutusmalli Monialainen yrittäjyys -opintoihin.

Toiminnan tuloksena on perustettu lukuisia harjoitusyrityksiä, joista viimeisimpänä uutuutena aikuiskoulutuksen puolelle perustettu harjoitusyritystoiminta. Toimintaa on käynnistetty myös Enterprise without Borders -opinto-ohjelman mukaisesti. Harjoitusyritystoimintaan on osallistunut noin 160 opiskelijaa Ysaolta ja Sakkyltä. He ovat suorittaneet NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelman, josta he ovat saaneet yrittäjyysopintoja 4-10 opintoviikkoa. Hankkeen aikana on järjestetty neljä 24h -yrittäjyydenteholeiriä. Harjoitusyritystoiminta on edesauttanut harjoitusyrittäjinä toimivien opiskelijoiden siirtymistä aidoiksi yrittäjiksi, esim. autoalalla.

NY -opinto-ohjelmassa mukana olleet opiskelijat suosittelevat harjoitusyritystoimintaa parhaimpana yrittäjyysopintomallina.

Hankkeessa hyväksi käytänteeksi muodostui malli, jossa NY -ohjelmaan hakeminen tapahtuu avoimella hakemuksella tai opettajien suosituksesta. NY-harjoitusyrityksillä on oma kummiyrittäjä, joka neuvoo ja tukee NY-yrittäjiä omalla yrittäjyyskokemuksellaan. Opiskelijat saavat käytännön työelämän tuntemusta ja kokemusta toimiessaan omissa harjoitusyrityksissään, joissa he vastaavat asiakashankinnasta, markkinoinnista, sopimusten teosta sekä tuotteiden ja palveluiden laadusta.

Hanke oli aiheeltaan hyvin ajankohtainen. Talouden notkahduksen ja yrittäjien eläköitymisen vuoksi yrittäjyyskasvatuksen ja uusien yrittäjien kasvattaminen on välttämätöntä. Lähtökohtatilanteena hankkeen alkaessa oli, että yrittäjyyskasvatusta on tarjottu oppilaitoksissa hyvin hajanaisesti. Uusien yrittäjyysopetussuunnitelmien pakollinen käyttöönotto kannusti oppilaitoksia ja opettajia yrittäjyyskasvatuksen pariin. Harjoitusyritystoiminta sekä yrittäjyyskasvatus ovat nyt osana jokapäiväistä normaalia opetustoimintaa.
Yhtenä hyvänä yhteistyötahona voisi olla Savon Yrittäjät ry:n nuorten yrittäjien -rengas. Näiltä nuorilta yrittäjiltä on saatavissa tuoretta ja kokemusperäistä tietoa käytännön yritystoiminnasta nuorille.

Verkostoyhteistyö on hyvä tapa edistää yrittäjyyskasvatusta. Ammattiosaajasta yrittäjäksi -hankkeen myötä Sakkyn, Ysaon ja Savonia-amk:n -oppilaitoksiin on syntynyt yrittäjyyskasvatuksen opettajatiimit, joiden tehtävänä on edelleenkehittää yrittäjyyskoulutusta. On suotavaa, että nämä toimijat tapaavat toisiaan jatkossa edelleen yli organisaatiorajojen. Näin on mahdollista luoda toimiva yrittäjyyskasvatuksen polku toiselta opintoasteelta aina korkeakouluasteelle Pohjois-Savossa. Hanketoimijoiden yhteistyö on ollut erittäin onnistunutta ja innostavaa, jota tullaan jatkamaan edelleen.