Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10197

Projektin nimi: Produforum Nyland

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.1.2008 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f.

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1637159-4

Osoite: Simonsgatan 8

Puhelinnumero: 0207 738400

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.luckan.fi

Projektin kotisivun osoite: www.produforum.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jessica Lerche

Asema: verksamhetsledare

Sähköposti: jessica.lerche(at)luckan.fi

Puhelinnumero: 050 373 3925

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi, Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Direkta målgrupper är aktörer inom den kreativa branschen i Nyland, kommunala kulturaktörer, tredje sektorn och utbildningsaktörer.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektets indirekta målgrupper och samarbetsparter är kulturbyråer, kulturintressebevakande fonder och svenska institutioner, festivaler, städer och lokala beslutsfattare, företag inom andra branscher, högskolor och utbildningsinstitutioner, kulturstuderande, internationella samarbetsparter, medier samt statliga organ, ss. landskapsförbund m.fl.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1810, joista naisia 1351

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten perustamia 5

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektet Produforum Nyland bygger upp goda arbetsförutsättningar och höjer kompetensen för producenter, kulturentreprenörer och konstnärer i Nyland, med speciell focus på östra Nyland under 2010-12. Genom Produforum Nyland får östra Nyland en god möjlighet till regional utveckling genom kultursamarbete och -företagsamhet. Östra Nyland inkorporeras i den kulturella kompetenspool som byggts upp inom Produforum. Projektet stöder nya samarbetsformer mellan utbildningsfältet, kulturaktörer, företag, professionella kulturarbetare och kulturfältets studerande. Produforum Nyland kartlägger de professionella kulturaktörerna och deras behov Nyland samt delger resultat för adekvata aktörer. Produforummodellen, som utvecklas i Produforum Nyland bygger på idén om en öppen källkod som kan implementeras i olika regioner.
Konkreta resultat är nya metoder för smidigt samarbete på kulturfältet, ett system för utbyte av tjänster, gemensamma nationella och internationella marknadsföringsmetoder och en gemensam modell för ekonomihantering för små kulturaktörer.Andra resultat är ett resursforum där projekterfarenheter och processbeskrivningar dokumenteras, där material för lärande och kulturproduktion, rapporter och kompetenser samlas. Produforums bidrar konkret i inventeringar och utformningar av regionala kulturpolitiska strategier med finlandssvenska förtecken, i anslutning till kommun- och servicereformen. Kulturens betydelse ökar inom alla samhällssektorer. Produforum Nyland utgör en öppen arena för sektroröverskridande samarbete. Resultatet är en konkret kompetenshöjning kultur-, utbildnings-, socialsektorn och för aktörer i näringslivet.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektets marknadsföring sköts via många medier; på projektets, huvudmannens och
samarbetsorganisationernas hemsidor och social media, via projektets nyhetsbrev, e-postutskick, artiklar och annonsering, via projektets tryckta material, seminarier och evenemang och med kontakt till branschtidskrifter.

Tillsammans med www.kulturhuset.fi, KSF media och Luckorna utvecklar vi nya informationstjänster. Samarbetet med KSF Medias händelsekalender evenemaX erbjuder kulturaktörer bättre marknadsföringsmöjligheter för projektet genom att information om evenemang via kalendern syns i alla KSF Medias svenska dagstidningar i Svenskfinland.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Under hela projektperioden och efter projektets avslutning finns projektets hemsida tillgänglig i sin helhet. Via hemsidan och sociala medier presenteras projektets verksamhet, erfarenheter och resultat.
2008
Framgångsrika arbetssätt sprids genom de regionala samarbetsdiskussionerna under planeringen av det riksomfattande Produforum projektet. Text och digitalt material över projektet produceras.
Via Yrkeshögskolan Novias utbildning och samarbetsparter sprids arbetssätten till hela finlandssvenska kulturfältet. Manualer och material sammanställs. Produforums erfarenheter sprids internationellt under konferenser, möten och utbildningar där aktörer eller samarbetsorganisationer deltar.
2009
Projektets interna och externa utvärdering, med start våren 2007 utvecklas, och resultat och goda exempel sprids via seminarier, festivaler och konferenser samt med strategidokument, rapporter och manualer.
2010-2012
Information om arbetssätt sprids via rapporter, aktörernas aktiviteter, i nationella och internationella sammanhang samt genom kulturpolitiska strategidokumenten, manualer och processbeskrivningarna kring utvecklingen av regionala kulturcenter.
Projekterfarenheter sprids via landskapsförbunden, Luckorna samt de delaktiga kommunerna. Projektets interna och externa utvärdering slutförs och resultaten presenteras på hemsidor, via social media, presentationer och rapporter.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 200 385

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 160 548

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 627 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 316 827

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

En plattform för samarbete
Produforum har varit ett samarbetsprojekt mellan kulturaktörer, kulturfältet, kommuner och städer, utbildning och studerande, skol-, vård och business-sektorn. Möten, präglade av öppenhet och samverkan, har genomförts och utgjort ramen för projektet.

Den övergripande målsättningen
har varit att skapa goda arbetsförutsättningar för det fria kulturfältet, genom skapande av ett öppet nätverk och kompetenshöjning på entreprenöriella områden inom kulturproduktion som marknadsföring, ekonomi, sektoröverskridande verksamhet mm

Värdegrund
har varit att arbeta demokratiskt, icke-hierarkiskt arbetssätt. Vi har utgått från att detta är en förutsättning för innovativt och kreativt arbete och samarbete på det kulturella området och att det attraherar vår målgrupp. Projektet har utvecklat nya samarbetsformer mellan utbildningsfältet, kulturaktörer, företag, professionella kulturarbetare och kulturfältets studerande och kartlagt de professionella kulturaktörerna och deras behov i Nyland.

Arbetsformerna
Co-working space.
Det fysiska rummet har visat sig vara avgörande. Det var det största behovet som aktörerna uttryckte i behovskartläggningen inför projektet. Andra starka behov gällde ett fungerande nätverk, ett sammanhang och forum för samverkan och utbyte av idéer samt behovet av kompetenshöjning.

Projektet hyrde i ett tidigt skede gemensamma kontors- och möteslokaler för aktörerna i Kulturfabriken Korjaamo. Produforum Nyland har också haft kontors- och mötesutrymmen i Kulturhuset Karelia i Ekenäs från hösten 2009. Under 2010 hyrdes kontorsutrymmen i Borgå centrum av kulturföreningen Grand. Dessa gemensamma utrymmen har underlättat arbetet för de fria grupperna och finns kvar efter projekttidens slut. I västra Nyland upprätthålls gemensamma arbetsutrymmen i Tryckis och i huvudstadsregionen ställer Produforums vänner r.f. sådana till förfogande.

Aktörsmötena
har varit en regelbundet återkommande kontaktyta mellan konstnärer och tränar deltagarna i att presentera verksamhet, idéer och tankar och i att ge och ta feedback. De har också fungerat som projektets operativa grupp, där behov har kunnat kartläggas efter hand och projektets verksamheter har kunnat dryftas. Aktörsmötena har skapat nya samarbeten, nya lösningar som har burit frukt och som också kan göra det på sikt.

Aktörsmötena har utgjort ryggraden i nätverket och har ordnats regelbundet i västra Nyland, östra Nyland och huvudstadsregionen. De ordnas enligt en etablerad och enkel modell som baserar sig på projektets grundläggande värderingar.

Fortbildning
Projektet har haft omfattande målsättningar både till antal och innehåll. Projektet har strävat efter att lyssna efter och kartlägga behov och att möta dessa, det har gällt kompetenshöjning, utvecklande av samarbete mellan aktörer, kulturhus och kommunala verksamheter mm. Detta avspeglar sig i att antalet personer som haft nytta av projektet varit 1811, ant. producentverkstäder varit 75 och ant. seminarier varit 120. Utförda enkäter visar att vår målgrupp haft stor nytta av att projektets inriktning varit denna.

Fem års arbete har resulterat i regionala Produforumverksamheter och nätverk som omfattar de många samarbetsformer som utvecklats inom projektet och vilka blivit en del av vardagen i Nylands regioner. De regionala verksamheterna som fortsätter efter projektets slut återfinns östra, västra och i mellersta Nyland. Viktiga förutsättningar för att dessa verksamheter nu kan fortsätta är att det fria kulturfältets aktörer erfarit att nätverksarbete lönar sig, det skapar sammanhang, identitet, möjligheter till utbyten och samarbeten. Att erfarenheterna är dessa beror på att projektet kunnat verka under en lång tid, att projektpersonalen tagit uppdraget att möta fältets behov på stort allvar och att de kunnat förverkliga en omfattande verksamhet genom aktiva insatser från tjänstemännen på kommunernas ochs städernas kulturbyråer och andra instanser och från den anställda hos projektets huvudman.

Framtiden
I Västnyland utvecklas modellen i anslutning till verksamheten i Luckan i Raseborg verksamheter och i östra Nyland fortsätter arbetet inom ramen för Kulturföreningen Grands och Luckans i Borgå verksamhet. De två huvudmännen har fastställt verksamhetsplaner för år 2013 som omfattar centrala aktiviteter vilka ger mervärde för respektive region och målgrupp. I huvudstadregionen ingår huvudmannen ett samarbetsavtal med de parter som varit engagerade i projektets verksamhet. Produforummodellen, en plattform för stödjande, sektoröverskridande och innovativ verksamhet mellan kulturfältet och andra sektorer i samhället, är utgångspunkten för det fortsatta arbetet.

Projektet har kunnat identifiera framtida utvecklingsbehov. Dessa är att arbeta för ett Kulturens servicenätverk och konceptutveckling för aktörer inom kulturturism. Dessutom modeller för hur konstnärliga metoder kan användas för att utveckla arbetslivet men tonvikt på välmående och hälsa.