Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10198

Projektin nimi: Arbetslivsperioder för lärare och utbildare

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Axxell Utbildning Ab

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 2064886-7

Osoite: Nils Grabbegatan 5

Puhelinnumero: 0290 0170

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.axxell.fi

Projektin kotisivun osoite: www.axxell.fi/sv/startsidan/projekt/arbetslivsperioder.html

Vastuuhenkilön nimi: Annika Bussman

Asema: rektor

Sähköposti: annika.bussman(at)axxell.fi

Puhelinnumero: 0290 017346

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Målgruppen för projektet är lärarna och utbildarna i Axxell samt de personer som genomför arbetsplatshandledarutbildning.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Indirekta målgrupper för projektet är det företag eller kommunala arbetsplatser där lärarna /utbildarna avlägger sina arbetslivsperioder

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 60, joista naisia 38

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 59, joista naisia 41

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Axxell Utbildning Ab, upprätthållare av yrkesutbildning för ungdomar och vuxna samt folkhögskolutbildning i södra Finland från Lappfjärd i nordväst till Pernå i sydost, genomför projektet "Arbetslivsperioder för lärare och utbildare". Projektet riktar sig till de ca 170 lärare och utbildare som fungerar på någon av de 11 verksamhetsenheterna på nio orter där Axxell har verksamhet.

De centrala åtgärderna är att ge möjlighet åt 26 lärare eller utbildare av Axxells totala ca 170 att genomföra en arbetslivsperiod på 1-3 månader. Arbetsplatsen för arbetslivsperioden skall väljas så att den på sätt eller annat är en viktig samarbetspart för läroanstalten. Samarbetet kan vara frågan om t.ex det att arbetsplatsen tar emot ungdomar på inlärning i arbetet och bedömer yrkesprov i den läroplansbaserade utbildningen, har läroavtalsstuderande, tar emot vuxna för fristående examenstillfällen, är potentiell deltagare i fortbildning ordnad av Axxell eller kan vara en part i olika slag av studerandearbeten, lärdomsprov m.m Samtidigt skall arbetsuppgifterna vara sådana att lärarens yrkeskompetens breddas eller fördjupas.

Den andra centrala delen är att de lärare som avlägger perioder på arbetsplatserna samtidigt ombesörjer en utbildning av 1-3 arbetsplatshandledare på arbetsplatsen. I de fall där vuxenutbildare genomför arbetslivsperioder kan de delar av utbildningen som berör den läroplansbaserade utbildningen skötas av projektkoordinatorn.

Den planerade tidtabellen för projektet kan beskrivas genom antalet projektdeltagare per år enligt följande: År 2008: 2 st, År 2009: 10 st, År 2010: 14 st. År 2011: 3st lärare.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Information om projektet sprids inom Axxell genom de kanaler som finns för skriftlig information internt, dvs intranet samt informationsblad. Muntlig information ges via ledningsgruppen, lärarlagens möten, inlärning i arbete-gruppens möten och styrgruppen till alla presumtiva projektdeltagare. Informationen upprepas regelbundet 1-2 gånger per termin så att man säkrar att hela personalen har kunskap om projektets möjligheter.

Projketkoordinatorn skriver ett allmänt informationsbald om projektet som läraren ger till de arbetsplatser där han/hon söker om möjligheter att få genomföra arbetslivsperiod.

Under projektets gång strävar man efter att 1 gång/år få in en artikel om verksamheten i dagspressen, antingen i form av allmän information om projektet eller specifikt om olika lärares pågående projektdeltagande.

Läroanstalten har på sina hemsidor information om projektet.

Information ges även på branschträffar, skolledarträffar samt andra möjliga sammankomster för svenskspråkiga skolor som ordnas av FISYL, UBS eller annan organisation.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Varje lärare som genomfört en arbetslivsperiod rapporterar muntligt om projekterfarenheterna vid följande lärarlagsmöte efter att man återgått till arbetet i läroanstalten. Efter detta avlägger läraren en skriftlig rapport till koordinatorn där även datumet för den muntliga rapporteringen antecknas. Detta betyder 2 rapporteringar med anledning av projektdeltagande 2008, 10 rapporteringar 2009, 14 rapporteringar 2010. Därutöver hålls ett slutseminarium vårterminen 2011 för att ytterligare summera erfarenheterna och definiera ifall det finns andra möjligheter att ytterligare sprida resultaten.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 149 064

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 149 064

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 171 423

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 171 423

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Målsättningen för antalet lärare och utbildare på arbetslivsperiod var 26. Inom projektet gick 20 lärare ut på totalt 161 veckor i arbetslivet. Antalet förverkligade perioder på olika arbetsplatser var 24 då en del lärare arbetade på två olika arbetsplatser under arbetslivsperioden.
Målsättningen för antalet utbildade arbetsplatshandledare hade uppsatts till 39. Under projekttiden utbildades 34 nya arbetsplatshandledare såväl i Finland som på arbetsplatserna utomlands.