Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10203

Projektin nimi: Hyvinvointipalvelujen tuottajien osaamisen ja asiakasyhteistyön kehittäminen HYRI

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 31.12.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hyvinvoinnin KT-keskus

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0996167-6

Osoite: PL 230

Puhelinnumero: 03-6461

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hamk.fi/hyvinvointi

Vastuuhenkilön nimi: Merja Saarela

Asema: Hyvinvoinnin Koulutus-ja tutkimuskeskuksen johtaja

Sähköposti: merja.saarela(at)hamk.fi

Puhelinnumero: 040-7650710

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hyvinvoinnin palveluntuottajien johto ja avainhenkilöt pk-yrityksistä ja kolmannen sektorin säätiöistä ja eri yhdistyksistä. Myös muuta henkilöstöä voi tulla mukaan koulutukseen sovitulla tavalla.

Hämeenlinnan seutukunnan perusturvan johtoa ja hyvinvointipalvelujen henkilöstöä sovitulla tavalla (Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa olevien palveluntuottajien asiakkaat ja omaiset, muut hyvinvointipalvelujen tuottajat, Hämeenlinnan perusturva ja muiden Kanta-Hämeen kuntien perusturva, yrittäjäjärjestöt, kansalaisjärjestöt ja yhdistykset, seurakunnat. Poliittiset päätöksentekijät kunnissa, aluekehitystoiminta, Kehittämiskeskus Oy Häme ja Hämeen TE-keskus.

HAMK:n Yrittäjyyden ja liiketoiminnan koulutus- ja tutkimuskeskuksen, Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtajat ja eri koulutusohjelmien johtajat, opettajat, alan opiskelijat ja opiskelijoiden harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat kohderyhmien organisaatioissa. Myös HAMK:n viestintäyksikön ja eLearning Centerin kanssa tehdään yhteistyötä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 40, joista naisia 34

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke kohdistuu hyvinvointipalveluja tuottavien pk-yritysten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien koulutukseen ja valmennukseen. Hankkeessa on mukana julkinen sektori perusturvan osalta yhteistyökumppanina. Hankkeessa etsitään uusia, innovatiivisia koulutus- ja yhteistyötapoja hyvinvoinnin palveluntuottajien yrittäjämäisen osaamisen kehittämiseksi ja liiketoiminnan vahvistamiseksi muuttuvassa palvelutuotannossa.

Monet alan yritykset ovat pieniä ja resurssit koulutukseen minimaaliset. Useat hyvinvointipalvelujen tuottajat, sekä yksityiset yrittäjät että kolmannen sektorin palveluntuottajat (säätiöt, yhdistykset) tekevät sopimuksia kuntien kanssa, jolloin tarvitaan tuotteistamis-, markkinointi- ja kilpailuttamisosaamista. Asiakasyhteistyö tulee esille esimerkiksi palvelujen tilaamisessa ja järjestämisessä, kuten asumis- ja hoivapalveluissa, kotipalveluissa, kotisiivouksessa, fysioterapiassa ja kuntoutuksessa sekä muissa hyvinvointia tukevissa palveluissa.

Hyvinvointipalveluja tarvitaan hoivapalvelujen lisäksi oman kunnon ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen,
jolloin kyse on myös hyvinvointia tukevista ja ennaltaehkäisevistä kunto-, liikunta-, hoito- ja harrastuspalveluista (wellbeing). Näitä tuottavat paikalliset pk-yritykset, kuten kunto- ja fysioterapiayritykset sekä yhdistykset ja säätiöt eri ikäisille ja erityisryhmille. Hyvinvointialan asiantuntijat työllistyvät myös tätä kautta. Hankkeessa paikannetaan erilaisia hyvinvoinnin palveluntuottajia ja mahdollisia alihankintaketjuja.

Tavoiteena on edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta yrittäjämäiseen osaamiseen suunnatulla koulutuksella ja verkostoitumisella. Kolmas sektori tukee ihmisten arkielämää ja kotona selviytymistä esim.vertaistuella, kotimiespalvelulla Hämeenlinnan seudulla ja palveluneuvonnalla sekä sairaan lapsen hoidolla ja lasten liikunnan tukemisella. Sektorin kautta työllistyminen on tulevaisuuden yksi vaihtoehto. Hankkeessa tätä toimintaa kehitetään yrittäjämäiseen suuntaan ja valmennetaan tuotekehittelyyn ja johtamiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta järjestetään INFO aloitusseminaarin yhteydessä kohderyhmille, sidosryhmille ja MEDIA:lle. Hanketta markkinoidaan myös suorilla yhteydenotoilla hyvinvoinnin palveluntuottajiin Kehittämiskeskus Oy Hämeen yritysrekisteristä saatujen yritystietojen kautta. Hanketta esitellään alueryhmässä, jossa on mukana yrittäjiä ja kuntien edustajia. Alueryhmän toimintaa koordinoi kehittämiskeskus.

Hankkeen tiivistelmä viedään HAMK:n portaaliin tiedotussivuille hankkeen alkaessa. Hankkeen perustiedot viedään HAMK:n projektori-ohjelmaan ja sitä täydennetään hankeprosessin aikana. Hankkeesta kirjoitetaan tietoiskuja HAMK:n sisäisiin lehtiin, paikallislehtiin ja ammattilehtiin sekä informoidaan Kanta-Hämeen alueen muita palveluntuottajia esimerkiksi Hämeen Kehittämiskeskus Häme Oy:tä, hoivayrittäjäyhdistyksen, Hämeenlinnan kaupungin ja muiden kuntien perusturvan kautta.

Hankkeesta tehdään kuvaesite, jota jaetaan kohderyhmien organisaatioille sekä erilaisissa yhteistyö- tilaisuuksissa. Esitettä lähetetään myös postissa yhteistyötahoille laajemmin ja jakelua varten tehdään jakelulista. Tiedottaminen on pääosin projektipäällikön vastuulla, mutta viestintäyksikön ja myös Hyvinvoinnin KT-keskuksen tiedotussihteerin vastuulla. Työnjaosta sovitaan tarkemmin näiden kesken.

Hankkeelle perustetaan MOODLE:n tiedosto, jota ylläpitää projektipäällikkö ja projektisihteeri.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana levitetään hyviä käytäntöjä kohderyhmien jäsenille mahdollisuuksien mukaan valmennuksen ja vertaistapaamisien yhteydessä keväällä 2009 ja syksyllä 2009 sekä päätösseminaareissa. Hankkeen päättyessä vuoden 2009 lopussa hyvät käytännöt kirjataan ja raportoidaan ohjausryhmälle ja hankkeen kohderyhmille. Hyvistä käytännöistä ja hankkeessa toteutetuista koulutusmenetelmistä tehdään tiedosto HAMK:n portaaliin www-sivuille. Hankkeen päättyessä niistä tiedotetaan ajankohtaisina tiedotteina portaalissa.

Päätösseminaarissa vuoden 2009 lopussa esitellään hankkeen toteutusta ja tuloksia.
Tuloksia levitetään Kanta-Hämeen alueella hyvinvointipalveluja koskevissa koulutuksissa ja alueellisissa kuntatapaamisissa hankkeen päättymisen jälkeen. Päätösseminaariin kutsutaan
myös muiden yrittäjähankkeiden yhdyshenkilöitä Kanta-Hämeen alueelta.

Muiden vastaavien hankkeiden kanssa tehdään yhteistyötä hyvien käytäntöjen levittämisessä vuoden 2009 aikana. Tässä esimerkiksi pyritään yhteisen tapahtuman järjestämiseen tai osallistumiseen Lapin läänin alueella kolmatta sektoria koskevan EAKR:n hankkeen kanssa. Kyseessä voi olla esimerkiksi hankkeissa saadun kokemuksen vaihto tai jonkin hyvän käytännön esittely.

Raportti pyritään saamaan myös Kehittämiskeskus Oy HÄME:n yritystiedostoihin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 64 792

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 699

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 78 662

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 619

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli hyvinvoinnin palveluntuottajien yrittäjämäisen osaamisen ja asiakasyhteistyön kehittäminen. Hankkeen tuloksena syntyi koulutusmalli, jossa eri sektoreita edustavia kohderyhmiä koulutettiin ja valmennettiin yhdessä. Tiedonsaanti palvelutuotannosta, verkostoituminen ja kumppanuus kehittyivät. Hankkeen edetessä on syntynyt HYRI-verkosto, joka jatkaa työskentelyään Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskuksen kanssa.
Edelleen tavoitteena oli Hämeen ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden integrointi hankkeeseen siten, että opettajien yrittäjyys-osaaminen lisääntyy ja opiskelijoiden yrittäjyyskasvatus vahvistuu. Liiketalouden ja hyvinvoinnin opettajia on osallistunut koulutukseen ja Action learning-valmennukseen. Koulutusohjelmien opiskelijoita on osallistunut liiketoimintaluennoille ja hankkeen kohde- ja sidosryhmissä on tehty kolme opinnäytetyötä ja tekeillä on kuusi opinnäytetyötä.
Tavoitteena oli myös kaksi uutta yritystä ja neljä uutta työpaikkaa.
Hankkeen kohdeorganisaatioihin on syntynyt kuusi uutta työpaikkaa, kolme yrityksiin ja kolme yhdistyksiin. Yksi sosiaalisen yrityksen perustamiseen tähtäävä opinnäytetyö on suunnitteluvaiheessa.
Hankkeen aikana on oltu yhteydessä Hämeenlinnan kaupungin joihinkin tilaajapäälliköihin, jotka vastaavat ikääntyneiden, lasten ja nuorten sekä vammaisten palvelujen tilauksista. Tilauslomakkeet ja -sopimukset ovat olleet valmisteluvaiheessa.