Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10204

Projektin nimi: NUOVE, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto, SÄP-ryhmä

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Osoite: PL 32

Puhelinnumero: 010606000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tem.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi/NUOVE

Vastuuhenkilön nimi: Kari Rintanen

Asema: kehitysjohtaja

Sähköposti: kari.rintanen(at)tem.fi

Puhelinnumero: 010 60 49207

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat työ- ja elinkeinohallinnon koulutusneuvonnan ja uraohjauksen ammattilaiset sidosryhmäkumppaneineen. Palvelujen tuottamiselle verkossa luodaan yhteinen konsepti, työtapa ja välineet. Koulutusneuvontaa verkossa tulevat kehittämään ja antamaan koulutusneuvontaan erikoistuneet virkailijat sidosryhmäkumppaneineen ja uraohjausta verkossa ammatinvalintapsykologit.
Vuonna 2007 työvoimatoimistoissa koulutusneuvontaan käytettiin 111 henkilötyövuotta. Päätoimisia koulutusneuvojia oli 100. Samana vuonna ammatinvalinta- ja urasuunnitteluun käytettiin 215 henkilötyövuotta (vastaa jotakuinkin ammatinvalintapsykologien virkojen määrää).

Tärkeimpien sidosryhmien henkilöt neuvontatehtävissä: vuonna 2007 Opintoluotsin vastaajapalvelussa toimi 2,5 työntekijää ja CIMOn tieto- ja neuvontapalvelussa oli 4 henkilöä. Koulutushakupalveluissa on opetushallituksessa myös neuvontaa antavia henkilöitä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat sähköisten koulutusneuvonta ja uraohjauspalveluita käyttä-
vät kansalaiset ja organsisaatiot, jotka tekevät neuvonta- ja ohjaustyötä (esim. Kela, järjestöt,
kunta- ja yksityinen sektori).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 40, joista naisia 38

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 142, joista naisia 122

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima NUOVE neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti toteutetaan vuosina 2008-20011 kolmena kokonaisuutena; Sähköisten koulutusneuvonta- ja ura-ohjauspalvelujen kehittäminen (vv.2008-2011) sekä Ohjauspalvelujen palaute- ja arviointijärjestel-män kehittämistutkimus (vv. 2008-2011) ja Kehittämisohjelman arviointitutkimus koskien koko kehittämisohjelmaa;Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisohjelmalla. Projektin kohderyhmänä ovat työ- ja elinkeinohallinon koulutusneuvota- ja uraohjauspalveluita tuottavat henkilöt ja palveluihin liittyvät sidosryhmät.
Projektin tavoitteena on kehittää yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon, opetushallinnon ja sidos-ryhmien kanssa koulutusneuvonnan ja uraohjauksen verkkopalveluita siten, että palvelujen saata-vuus, asiakaslähtöisyys, tuottavuus ja laatu vahvistuvat. Kehittämistyössä tehdään sähköisten koulutusneuvonta ja uraohjauspalvelujen tuottamisen toimintamalli, sopivat työvälineet, määritellään laatukriteerit ja seurantamenetelmät. Verkkopalveluosion uusia tuotteita ovat: kansalaisille ja ammattilaisille suunnattu koulutusneuvonnan ja uraohajuksen www-sivusto, valtakunnallinen uraohjauksen puhelinpalvelu, koulutusnevuonnan ja uraohjauksen asiakashallinnoinnin tietojärjestelmä virkailijoille.Kehittämisohjelman arviointi jatkuu v.2012 - 2013 TEM:n ja toteuttajan välisellä sopimuksella.

Projektin Ohjauksen strateginen asema ja tutkimus osa-alueen tehtävänä on arvioida koko valtakunnallisen kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumista ja tukea kansallisen poikkihallinnollisen ohjaus-strategian kehittämistä, arviointia ja toimeenpanoa sekä selvittää ohjauksellisen ajattelun yhteyttä koulutustarjonnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi arvioidaan neuvonnan ja ohjauksen eri työmuotojen kustannustehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta.

Projektin yhteistyötahoja ovat opetusministeriö, opetushallitus, HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, henkilöliikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimo ja SOPO ry.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin ohjausryhmä on hyväksynyt 15.12.2008 projektin viestintästrategian ja 1. vuoden viestintäsuunnitelman. Vuoden 2010-2011 viestintäsuunntielma valmistui 31.10.2009 mennessä.
Tiedotusta tekee myös valtakunnallisen kehittämisohjeman koordinaatioprojekti.
MUUTOS SUUNNITELMAAN: Tiedotussuunnitelma on päivitetty elokuussa 2011. Projekti päättyy jo 31.12.2011 rahoittajan päätöksen ja ohjekirjeen (12.9.2011) mukaisesti. Tiedotus on hoidettu yhteistyössä toteuttajan ja yhteistyötahojen (OKM) edustajien kanssa. Projektin tähänastiset tulokset esitellään eri foorumeilla syksyllä ohjausryhmän ja toteuttajan kanssa keskusetellun mukaisesti.Tilanteesta on tiedotettu sidosryhmiä. Tulokset ovat olleet esillä Hki:ssä 20.9. sähköiset palvelut -kehittämisryhmän tapaamisessa, 2.-3.11. ESR-levittämisseminaarissa (Jkl:ssä) ja tuloksista ja tulevaisuudesta kerrotaan myös projektin päätöstilaisuudessa 30.11. yhdessä toteuttajan, taustaorganisaatioon ja sidosryhmien edustajien kanssa. Tehty työ jaetaan hyödynnettäväksi TEM:n sisällä ja sidosryhmien tarpeisiin. Materiaali tallennetaan lopuksi TEM:n arkistoon ohjeistuksen mukaisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö tulee hyödyntämään projektin tuloksia omassa palvelutoiminnassaan uusien palvelujen pilotoinnista alkaen (v 2010). Palveluja esitellään neuvottelupäivillä ja esitys niiden vakinaistamisesta tehdään vuonna 2011-2012. Koulutusmoduli otetaan osaksi asiakaspalveluvirkailijoiden koulutusta 2010 alkaen.
Valtakunnan muut ohjaus- ja neuvontatahot, erityisesti oppilaitosten opinto-ohjaajat ja opintosihteerit, voivat suoraan hyödyntää hankkeen tuloksia jo pilotointiaikana 2009-2010 ja sen jälkeen, mikäli palvelut vakinaistetaan.
Hankkeen ohjaus- ja neuvontapalvelun sähköistä alustaa voidaan hyödyntää laajasti myös muissa asiakaspalveluissa. Mikäli saadut kokemukset ovat niin hyviä, että TEM johtoryhmä hyväksyy kehitetyn työtavan ja -välineet, on sähköistä alustaa on mahdollista käyttää kaikessa TEM-konsernin asiakaspalvelussa. TEM/SÄP-ryhmän kanssa selvitetään heti pilotoinnista alkaen (vuodesta 2009) näitä käyttömahdollisuuksia.
Tutkimusosion tuloksena syntyviä seuranta- ja arviointimenetelmiä voivat soveltaa kaikki neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät toimijat eri konteksteissa.
Molemmissa projektin osioissa hyviä käytäntöjä levitetään raporteissa, seminaareissa, koulutuksissa ja ohjeistoissa työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalveluhenkilökunnalle, yhteistyökumppaneille ja neuvonta- ja ohjauspalveluja eri konteksteissa tekeville. Hyviä käytäntöjä levitetään myös Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin kautta.MUUTOS projektin toteutusaikataulussa.Katso ed.!

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 739 122

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 722 805

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 739 122

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 722 805

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Eri elämäntilanteessa olevan nuoren tai aikuisen ja ohjauspalvelujen ammattilaisia palveleva tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden (TNO) kehittäminen sai vauhtia kolmen vuoden ajan ESR-osarahoitteisesta NUOVE-projektista. Ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämisen keskiössä on eri elämäntilanteessa olevan nuoren
tai aikuisen ohjauksellisuuden tukeminen. Lisäresurssia saatiin Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämisohjelman (OKATNO) avulla.
Ohjelman horisontaalisena tavoitteena on parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta. TEM ja OKM hallinnoivat tätä valtakunnallista
kehittämisohjelmaa ja sen rahoitus tulee Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

NUOVE-projektin kehittämistyön tuloksena saatiin tutkimus ohjauspalveluiden tilasta, ohjaustarvearviomittaristo ja itsearviointitehtäviä sekä kokeilu monikanapalvelusta. Kyseessä oli syksyllä 2010 ja keväällä 2011 toteutettu kokeilu, jossa kansalaiset saivat ammatinvalintapsykologin palveluja puhelimitse.
Kokeilusta saatiin hyviä tuloksia: puhelinpalvelu täydensi kasvokkain annettavaa ohjausta ja asiakkailta saatu palaute oli pääosin kiitettävää.

Nuove-projektin vastuulla ollut valtakunnallisen OKATNO-kehittämisohjelman arviointi. Työ jatkuu TEM:n ja Kuntoutussäätiön välisellä sopimuksella ohjelmakauden loppuun. Kehittävän arvioinnin kohteena on ollut kaikkiaan noin 40 OpinOvi-projektia.

TE- ja opetushallinnon ohjausvastuulla olevien asiakkaiden tarpeisiin räätälöity projekti tuotti lisäarvoa kansalliseen kehittämistyöhön. Nuove-projektin aikana käynnistetty palveluiden kehittäminen jatkuu TEM:ssä ja tavoitteena on, että muun muassa ohjaustarpeen arviointiin liittyviä palvelutuotteita voidaan ottaa käyttöön vuoden 2012 aikana.

Elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia voimistetaan jatkossakin Osuvuutta kehittämisohjelman ESR-hankkeissa. Palvelujen kehittämisessä tulee huomioida asiakaslähtöisyys ja yhden luukun periaate. Palvelujärjestelmien kehittämisessä mennään kohti keskitettyjä palvelumalleja, kuten Yritys-Suomi.fi -portaali. Uudet
palvelut vaativat uutta osaamista myös palveluja etsiviltä kansalaisilta ja tämä tulee huomioida TNO-palvelujen kehittämistyössä.

Löydät projektin tuottamat materiaalit osoitteesta www.opinovi.fi/nuove