Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10205

Projektin nimi: Osaaminen käyttöön - Työvoimaa uudesta suunnasta

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Invalidisäätiö / Keskuspuiston ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0201375-3

Osoite: PL 29 ( Tenholantie 10 )

Puhelinnumero: 09 - 47481

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.keskuspuisto.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Miika Keijonen

Asema: kehityspäällikkö

Sähköposti: miika.keijonen(at)keskuspuisto.fi

Puhelinnumero: 09 - 47482529

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, joille kaikille on tehty henkilökohtainen opetuksen järjestelyä koskeva suunnitelma. Kohderyhmän opiskelijat ovat joko integroidussa tai pienryhmänä toteutettavassa erityisopetuksessa. He voivat suorittaa joko perustutkintoa tai ammattitutkintoa. Kohderyhmään kuuluva henkilö opiskelee Keskuspuiston ammattiopistossa, OMNIASSA, Ammattiopisto Luovin Helsingin yksikössä tai Helsingin kaupungin opetusviraston alaisessa oppilaitoksessa jossa keskitytään erityisesti tekniikan ja liikenteen koulutusaloihin. Projektin aikana tuetaan 250 opiskelijaa.
Projektin toisena varsinaisena kohderyhmänä ovat opettajat jotka työskentelevät yllä mainituissa oppilaitoksissa. Tehostetun ohjauksen mallin juurruttamisen edellytyksenä on että opettajat sisäistävät toimintatavan ja osaavat omien opiskelijoidensa kohdalla hyödyntää työvalmentajan palveluja aina tarpeen vaatiessa. Opettajat saavat hankkeessa työvalmentajan kautta tehostetun ohjauksen toimintamalliin konsultointia ja valmennusta. Projektin aikana kohderyhmään kuuluu 150 opetushenkilöstön jäsentä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat myös yhteistyökuntien työllistämispalvelujen työntekijät sekä työvoimarinomaiset projektin toteutus alueella. Yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa kehitetään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden siirtymäsuunnittelua hyvissä ajoin ennen koulutuksen päättymistä. Samalla mahdollistetaan opiskelijan reaaliosaamisen välittyminen koulusta työvoimahallinnolle. Työvoimahallinnolle tarjotaan myös koulutusta esim. oppimisvaikeuksista sekä niiden tunnistamisesta.
Kuntien kanssa kehitetään edelleen yhteistyötä työllistämistä tukevien palvelujen, erityisesti välityömarkkinoiden ja työhön ohjaavien palvelujen kanssa. Myös kuntien edustajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua eri teemoilla järjestettäviin koulutuksiin.
Työnantajat tulevat hankkeen kohderyhmäksi kun opiskelija ohjautuu tehostetun ohjauksen mallin mukaisesti työssäoppimisjaksolleen tai työllistyy kyseiselle työnantajalle.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 400, joista naisia 300

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 401, joista naisia 227

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 44, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osaaminen käyttöön - Työvoimaa uudesta suunnasta
Keskuspuiston ammattiopisto, Bovallius ammattiopisto, OMNIA, Ammattiopisto Luovi, Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki toteuttavat Osaaminen käyttöön- Työvoimaa uudesta suunnasta - hankkeen, jonka tavoitteena on sekä kehittää työssäoppimisen tukemista että edistää työllistymistä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Helsingin kaupungin opetusviraston alaisten oppilaitosten kanssa. Hanke toteutetaan 1.4.2008-31.12.2010.
Hankkeessa kehitetään yhteistyötä sekä ammatillisten erityisoppilaitosten että tavallisten oppilaitosten välillä, oppilaitosten ja työhallinnon välillä sekä oppilaitosten, työhallinnon ja kuntien työllistymistä tukevien palvelujen välillä.
Hankkeessa kehitetään työhönvalmennusta tehostetun ohjauksen mallin kautta, jolla tuetaan mukana olevien oppilaitoksen erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita heidän työssäoppimisjaksojensa aikana sekä siirtymävaiheessa koulutuksesta työelämään.
Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitetään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden siirtymäsuunnittelua hyvissä ajoin ennen koulutuksen päättymistä. Samalla mahdollistetaan opiskelijan reaaliosaamisen välittyminen koulusta eteenpäin. Työ- ja elinkeinotoimistoille tarjotaan koulutusta esim. oppimisvaikeuksista sekä niiden tunnistamisesta.
Kuntien kanssa kehitetään yhteistyötä työllistämistä tukevien palvelujen, erityisesti välityömarkkinoiden ja työhön ohjaavien palvelujen kanssa. Myös kuntien edustajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua eri teemoilla järjestettäviin koulutuksiin.
Hankkeen toiminta-alueena on pääkaupunkiseutu sekä Turun seutu. Keskuspuiston ammattiopisto hallinnoi hanketta ja vastaa sen toteutuksesta.
Projektin tuotteena juurrutetaan tehostetun ohjauksen toimintamallia sekä ammatillisiin erityisoppilaitoksiin että yleisiin oppilaitoksiin. Mallin juurruttamisen myötä syntyy uusi yhteistyötoimintakulttuuri erityisoppilaitosten ja yleisten oppilaitosten välille joka konkretisoituu arjessa tehtäväksi yhteistyöksi työvalmentaja toiminnan kautta. Toimintamallista tehdään prosessikuvaus avaintoimijoita haastattelemalla. Prosessikuvausta laajennetaan koskemaan työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kunnallisten palvelujen kanssa tehtävää yhteistyötä. Tuotteena syntyy ylihallinnonalojen ulottuvan toimintamallin prosessikuvaus.
Siirtymäsuunnittelua tehostetaan ja siirtymäsuunnitelma muokataan osaksi henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa.
Hankkeesa kehitetään myös opiskelijan todellista osaamista kuvaava koulutuksesta työelämään tiedonsiirtolomake, jonka kautta esim.työ- ja elinkeinotoimistojen työntekijät saavat oikean kuvan opiskelijan sen hetkisestä osaamisesta.
Yhteistyössä Nitoja-hankkeen ja maahanmuuttaja Vaskooli-hankkeen kanssa kehitetään myös hankkeiden välistä vertaisarviointia.

Lisätietoja: Miika Keijonen
Keskuspuiston ammattiopisto
miika.keijonen@keskuspuisto.fi
Gsm. 050-4091506

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottaminen aloitetaan heti projektin alkamisen jälkeen toukokuussa 2008 sähköpostitse lähetettävällä kirjeellä kaikille projektiin osallistuville tahoille. Touko-kesäkuussa 2008 julkaistaan myös projektin esite. Projektipäällikkö ja Keskuspuiston ammattiopiston markkinointisihteeri vastaavat e-kirjeen lähettämisestä ja esitteen tekemisestä yhdessä oppilaitosten koordinaattorien kanssa.
Projektista tiedottamisen seuraavassa vaiheessa elo-syyskuussa 2008 järjestetään tiedotustilaisuus kaikissa projektiin osallistuvissa oppilaitoksissa. Tiedotustilaisuudet työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntien työllistämisyksiköissä pidetään loka-marraskuussa 2008.
Tiedottamistoimintaa tehdään myös työseminaareissa joita järjestetään projektin aikana kahdesti ( 2009 ja 2010). Työseminaareihin kutsutaan osallistujia sekä ammatillisista oppilaitoksista, työ- ja elinkeinohallinnosta ja kunnista.
Projektista tiedottamista tapahtuu myös projektin järjestämien koulutuksien kautta. Keskuspuiston ammattiopistolla julkaistaan kerran vuodessa projektiuutiset, jonka kautta projektista myös tiedotetaan.
Projekti osallistuu rahoittajien sekä muiden toimijoiden järjestämiin ohjelmakauden seminaareihin joissa myös tiedotetaan hankkeesta.
Projektin toimintaa kuvaavia artikkeleja laaditaan sekä työnantajahaastattelujen että kohdreryhmälle järjestettyjen kyselyjen tuloksista.
Projektin toiminnasta tiedotetaan myös kaikkien oppilaitosten www-sivuilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä aloitetaan levittämään tammikuussa 2009. Tässä vaiheessa tehostetun ohjauksen toimintamallia on testattu kaikissa projektiin kuuluvissa oppilaitoksissa ja yhteistyötä on tehty sekä työ- ja elinkeinotoimistojen että kunnallisten työllistämispalvelujen kanssa. Mallin levittäminen tapahtuu työseminaarien kautta. Työseminaareja järjestetään projektin aikana 2009 sekä 2010. Työseminaareihin kutsutaan osallistujia sekä ammatillisista oppilaitoksista, työ- ja elinkeinohallinnosta että kunnista.
Hanke järjestää koulutuksia sekä opetushenkilöstölle että työ- ja elinkeinotoimistojen henkilöstölle koko projektin ajan. Suunnitelman mukaan koulutuspaketit järjestetään sekä 2009 että 2010. Koulutusten kautta hyviä käytäntöjä jalkautetaan ja juurrutetaan.
Projektissa hyväksi havaittuja käytäntöjä ja lopullisia tuloksia esitellään päätösseminaarissa joka järjestetään lokakuussa 2010.
Projektin tuloksia ja toimintamallia levitetään myös toisten projektien järjestämissä seminaareissa ja tilaisuuksissa sekä rahoittajien järjestämissä tilaisuuksissa.
Projektin tuloksia levitetään myös projektissa tehtävien kyselyjen kautta. Hyviä käytäntöjä levitetään myös projektin tuloksista kirjoitettujen artikkelien pohjalta.
Projektin tuotokset sekä hyvät käytännöt kerätään myös kaikkien toimijoiden wwww-sivuille, josta ne ovat vapaasti käytettävissä. Projekti näkyy toimijoiden www-sivuilla elokuussa 2008 mennessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 353 736

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 353 736

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 406 936

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 402 769

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Keskuspuiston ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Omnia, Bovallius ammattiopisto sekä Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelu ja Espoon kaupungin työhönvalmennuskeskus toteuttivat Osaaminen käyttöön - työvoimaa uudesta suunnasta hankkeen 1.4.2008-31.12.2010. Projektin tärkeänä yhteistyökumppanina toimi Helsingin tekniikan alan oppilaitos. Hankkeen lähtökohtana oli kehitttää ja juurruttaa toimintamallia jonka kautta pystytään tarjoamaan entistä yksilöllisempää ja tehostetumpaa ohjausta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille erityisesti liittyen opiskelijoiden työssäoppimisen tukemiseen ja siirtymävaiheeseen koulutuksesta työhön. Näillä toimenpiteillä pystytään koulutuksen läpäisemistä edistämään ja keskeytyksiä ennaltaehkäistään. Lisääntynyt yritysyhteistyö tiivistää yhteydenpitoa työnantajiin ja mahdollistaa uusia yhteistyömuotoja. Hankkeen toimenpiteitä on kohdistettu tehostettuna ohjauksena suoraan opiskelijoihin, joka on ollut hankkeen ensisijainen kohderyhmä sekä konsultaatioina ja koulutuksina opettajiin ja TE-toimistojen henkilöstöön. Samalla kun yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa on ohjattu opiskelijoita työssäoppimisjaksoille ja/tai siirtymävaiheessa koulusta työelämään on toimittu intensiivisesti yhteistyössä myös yritysten edustajien kanssa, joita on yhtälailla ohjattu ja konsultoitu erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen näkökulmasta. Tärkeänä yhteistyökumppanina erityisesti siirtymävaiheessa ovat olleet myös kuntien erilaiset työllisyyspalvelut. Voidaankin sanoa, että tavoitteena ollut malli yhteistyöstä on realisoitunut. Hankkeen aikana olemme pystyneet luomaan yli hallinonrajojen menevää yhteistyötä jonka keskiössä ovat opiskelijat.
Hankkeessa kehitettiin seuraavia uusia toimintamalleja ja käytäntöjä:
1)Tehostetun ohjauksen toimintamalli (työvalmentajamalli)
Työvalmentajamalli työllistymisen tukemiseksi. Malli on jo käytössä erityisoppilaitoksessa. Tähän malliin liittyy myös Te-toimistoille tehty koulutusmalli, joka on Keskuspuiston ammattiopistossa yksi maksullisen palvelutoiminnan palvelutuote.
2)Verkostoyhteistyömalli
Verkostoyhteistyömalli Te-toimiston, välityömarkkinoiden sekä työllistymistä tukevien että työtä tarjoavien tahojen kanssa. Verkostoyhteistyömalli mahdollistaa opiskelijoiden hallitun ja suunnitellun sekä tavoitteellisen siirtymisen koulusta eteenpäin joko työelämään, välityömarkkinoille tai kunnallisiin palveluin. Verkostoyhteistyömalli mahdollistaa myös muun yhteistyön sujuvuuden toimijoiden välillä, koska verkostot muodostuvat ihmisistä ja ihmisten välinen vuorovaikutus/tuttuus madaltaa yhteistyön kynnystä.
3) Alueellinen toiminta-/siirtymämalli (Toisen siirtymävaiheen lomake)
Oppilaitosten ja työ- ja elinkeinotoimistojen henkilökunta on huomannut, että heidän työnsä on helpottunut siirtymätietolomakkeen avulla. Lomake on valmis ja Keskuspuiston ammattiopistossa se on löydettävissä opiskelijatietorekisteristä ja sen voi tulostaa joko sellaisenaan tai osana HOJKSia. Ammattiopisto Luovissa ollaan myös siirtymässä samankaltaiseen malliin kuin Keskupuistossa, mutta Omniassa mallin juurrutaminen on vielä kesken, koska siellä on käytössä erilainen opiskelijatietojärjestelmästä.
Lisäksi lisätuotteina valmistuvat seuraavat mallit:
4) Valmistumisinfo-malli
Valmistumisinfo antaa tieto koulutuksesta työelämään siirtymistä varten. Info on tarkoitettu kaikille opinnoissaan valmistuville opiskelijoille, heidän ryhmänohjaajilleen sekä muille asiasta kiinnostuneille henkilöstön jäsenille.
5) Työnantajayhteistyömalli
Työnantajayhteistyömallin kautta työnantajilla on mahdollisuus tarvittaessa rekrytoida osaajia. Malli pohjautuu työssäoppimiseen, jonka kautta opiskelijat saavat mahdollisuuden näyttää osaamistaan ja työvalmentaja toimii työllistämisen asiantuntijana. Työnantajayhteistyömallissa oppilaitokset hyötyvät systemaattisesta työnantajakonseptista, jonka kautta yritysyhteistyö on kontrolloitua, tavoitteellista ja tuloksellista.
6)Projektien vertaisarviointimalli
Nitoja - hanke, Maahanmuuttajanuorten Vaskooli- hanke sekä Osaaminen käyttöön - työvoimaa uudesta suunnasta-hanke kehittivät yhteistyössä hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalun. Työkalun tavoitteena on antaa suuntaviivoja ja ohjeita hanketoimijoille hankkeiden välisen vertaisarvioinnin toteuttamiseen. Opas sisältää selkeän ohjeistuksen kuinka vertaisarviointiin valmistaudutaan, kuinka sitä käytännössä toteutetaan ja kuinka vertaisarvioinnin päätteeksi annetaan hanketta kehittävää palautetta ja mikä on kunkin toimijan rooli vertaisarvioinnin toteutuksen eri vaiheissa. Vertaisarviointimallia on jo testattu sitä kehittäneissä organisaatioissa ja arvioinneista on saatu selkeää hyötyä hankkeiden edelleen kehittämiseksi.
7) Ryhmämuotoinen työhönvalmennus
Opiskelijoille on toteutettu vapaasti valittavien tuntien puitteissa työnhakukurssia, jossa on käyty läpi niin opiskelijoiden vahvuuksiin, osaamiseen, työelämän vaatimuksiin kuin työnhakuunkin liittyviä asioita.