Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10206

Projektin nimi: Produforum Östra Nyland

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.1.2008 ja päättyy 31.12.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Posintra Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1481499-6

Osoite: Veckjärventie 3

Puhelinnumero: 0108367700

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.posintra.fi/

Projektin kotisivun osoite: Projektets webbadresser är www.posintra.fi/37 och www.polte.fi/fi/?page_id=21 Projektet har ock

Vastuuhenkilön nimi: Fredrick von Shoultz

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: fvs(at)stok.fi

Puhelinnumero: 0405541586

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon

Kunnat: Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Evenemangsarrangörer i Östra Nyland och producenter samt företag inom media och mediateknologier samt EvenamaX. Företaget KSF Media Ab deltar fr.o.m. projektstarten, men minst 5 företag skall involveras i samarbetet.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektets indirekta målgrupper och samarbetsparter är kultur- turism- och näringslivsbyråer, festivaler, kommuner, företag inom andra branscher och internationella samarbetsparter. Indirekta målgrupper är också studerande, kultur- och utbildningsorganisationer som kan samarbeta med Produforum Östra Nyland.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33, joista naisia 16

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektet Produforum Östra Nyland bygger upp verksamhetsmodeller för att utveckla affärsverksamhet och produkter genom samverkan mellan evenemang och media, d.v.s. produkter där evenemangen är en källa för innehållen i evenemangens mångsidiga informationsspridning (press, tv, radio, internet o.s.v.), som bidrar till att göra evenemangen mer attraktiva, synliga och höja deras kvalitet. Dessutom koordinerar projektet kartläggningar av producenters, evenemangsarrangörers och företagens kompetens inom affärsverksamhet och innehållsproduktion inom informationsspridning samt utvärderar möjligheter till ny produktutveckling i Östra Nyland.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektet informerar om kartläggningen av kompetensen hösten 2008, om övriga goda verksamhetsmodeller via worshops och seminarier (våren och hösten 2008). Information om pilotprojekten för märkesåret 2009 och samarbete med Produforum och övriga nationella projekt publiceras hösten 2008 och resultaten för pilotprojekten hösten 2009. Ett eget pressinfo om fortsatt strategi inom agendamedia och som kan medföra ökat samarbete med tex producenter publiceras våren 2010 tillsammans med samarbetspartnerna. Som informationskanaler på nätet används främst www.matkailuntietotori.fi och www.evenemax.fi.

Pressinfo våren 2008 om att projektet startar, e-post informationsspridning
Pressinfo hösten 2008 om kartläggningen, e-post informationsspridning och webplatsinfo.
Webplatsinfo och e-post informationsspridning våren - hösten 2009.
Pressinfo i samband med seminarium hösten 2009.
Pressinfo om strategi och fortsatt verksamhet i januari 2010.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2008
Framgångsrika arbetssätt sprids genom workshops och seminarier samt under planeringen av det riksomfattande Produforum projektet.
Pressinfo våren 2008 om att projektet startar, e-post informationsspridning
Pressinfo hösten 2008 om kartläggningen, e-post informationsspridning och webplatsinfo.


2009
Projektets interna utvärdering utvecklas vidare för spridning av goda resultat som projektet medfört samt övriga nationella goda resultat under workshops och seminarier 2009. Dessutom publiceras webplatsinfo våren 2009 om pilotprojekten, informationsspridning sker även via e-post våren - hösten 2009.
Pressinfo i samband med seminarium hösten 2009.
Pressinfo om fortsatt strategi i januari 2010.
Pilotprojekten marknadsförs genom nytta företagssamarbete

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 54 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 263

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 66 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 291

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Utgångspunkten för projektet var att utveckla en verksamhetsmodell genom vilket man kan öka de östnyländska producenternas s.k. mediekompetens, det vill säga bygga på kunskapen om nymedia i marknadsförings- och informationssyfte av evenemang samt sätta in verksamheten i ett nätverk. Som verksamhetsmodell använde man sig av en modell som projektet Produforum Nyland har utvecklat, där man samlar fria aktörer inom kulturens område inom regionen till ett nätverk och stöder det med kompetenshöjande åtgärder, i vissa fall med en gemensam arbetslokalitet. Deltagarna erbjuds handledning i kulturproduktion, kontakter knyts mellan aktörerna, mentorskap erbjuds, seminarier om aktuella ämnen arrangeras. Målet är att under år 2009 på en gång pilotera nymedia som marknadsförings- och informationskanal. Ett mål var också att utveckla en verksamhetsmodell för en landskapsomfattande evenemangskalender i samarbete med projektet EvenemaX.
Under projekttiden har man byggt upp ett producentnätverk i enlighet med Produforums verksamhetsmodell. Mentorskap och handledning har erbjudits för landskapets producenter och andra företagare inom den kreativa branschen. Projektet har arrangerat tre seminarier. År 2009 genomfördes pilotering med nya media i evenemangsmarknadsföring och -kommunikation. Som pilotevenemang utsågs Winterfest 09.
År 2008 genomfördes en kartläggning gemensamt med projektet EvenemaX. I kartläggningen kommer arrangörernas tankar fram angående evenemangens mediesynlighet i framtiden, och på vilket sätt evenemangskalendern EvenemaX kan stå till tjänst. Kartläggningen visade också att det finns ett klart behov av en evenemangskalender för landskapet. En sådan skulle ha stor genomslagskraft och locka aktiva användare.
Projektets andra kartläggning behandlade utvecklingen av en affärsverksamhetsmodell för den landskapsomfattande evenemangskalendern. I kartläggningen klargjordes kommunernas och evenemangsarrangörernas behov av en koncentrerad landskapsomfattande evenemangskalender, dess finansiering, olika alternativ för datainmatningen och beredskapen att delta i utvecklingen av den också i framtiden. Resultatet av kartläggningen visade att aktörerna vill ha en plats dit all datainmatning i evenemangskalendern är koncentrerad. Finansieringsmodellen visar också att om kommunen är med i en centraliserad evenemangskalender är kostnaden mindre jämfört med att upprätthålla en egen kalender. Kommunernas betalningsandel skulle baseras på antalet invånare.
Hösten 2009 genomfördes en tredje kartläggning med syfte att samla in information om huruvida aktörernas verksamhet är synlig på webben och i olika sociala medier.
Projektet har stärkt de deltagande aktörernas kompetens och samarbete. Trots utmaningen att få aktörerna att engagera sig i projektet kan man utgående från den positiva responsen dra slutsatsen att samarbetet mellan olika aktörer har varit framgångsrikt och att nya tankar har väckts hos deltagarna. Den gemensamma verksamhetslokalen har använts flitigt, och nu finns behov av större lokaliteter. Mellan olika språkgrupper har nya kontakter skapats.
I projektet lyckades man initiera en ny typ av samarbete mellan den kreativa branschens aktörer och Haaga-Helia. Samarbetet har redan resulterat i olika uppdrag i form av lärdomsprov och studierapporter. Som bäst förnyas läroplanen vid enheten i Borgå. I detta arbete har man tagit fasta på det nya samarbetet som skapades under projektets gång mellan yrkeshögskola, aktörer och utvecklingspartner. Det här märks genom att ett nytt studieinnehåll har utarbetats vid Haaga-Helias enhet i Borgå. Vid utformningen av läroplanen har man betonat en projektbaserad undervisning med tanke på arbetslivet samt till sitt innehåll en kreativ ekonomi. Genom denna åtgärd kan man i framtiden fylla det tomrum som har funnits i landskapet beträffande professionella aktörer.
Ett av de viktigaste resultaten är att Stiftelsen för Konstfabriken är villig att fortsätta att använda Produforums verksamhetsmodell i den egna verksamheten efter att renoveringen av Konstfabriken har slutförts. Innan dess upprätthålls på uppdrag av Luckan i huvudstadregionen Produforums verksamhetsmodell i Östra Nylands Kulturhus Grand, ifall finansiären godkänner en ändringsansökan.