Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10208

Projektin nimi: Open Zone - Avoimen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden lähikirjastovyöhyke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Joukahaisenkatu 3 A

Puhelinnumero: (02) 263 350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.turkuamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.turkuamk.fi/openzone

Vastuuhenkilön nimi: Juha Kontio

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: juha.kontio(at)turkuamk.fi

Puhelinnumero: 050 385 4122

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Maahanmuuttajaväestö, erityisesti naiset ja nuoret, sekä kirjastoammattilaiset ja alan opiskelijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Turun kaupunginkirjaston kirjastoammatillinen henkilöstö, Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman opiskelijat ja opettajat, Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteisöjournalismin opiskelijat, Turun kristillisen opiston maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijat ja opettajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 217, joista naisia 121

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Open Zone - Avoimen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden lähikirjastovyöhyke

Open Zone - Avoimen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden lähikirjastovyöhyke on Turun ammattikorkeakoulun hallinnoima projekti, joka tukee maahanmuuttajaväestön aktiivista kansalaisuutta kehittämällä kirjastoja avoimina oppimisympäristöinä ja tietoyhteiskunnan yhteisöllisinä kohtaamispaikkoina. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun kaupunginkirjaston, Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak), Turun kristillisen opiston ja alueen maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Projektin kohderyhmänä on maahanmuuttajaväestö, joka tilastojen valossa käyttää kirjastopalveluja valtaväestöä selvästi vähemmän. Käytännössä on havaittu, että maahanmuuttajavaltaisessa lähiössä maahanmuuttajanaiset eivät käytä kirjastoa. Tämän vuoksi projekti kiinnittää erityistä huomiota naisten ja miesten vaihtelevaan asemaan eri kulttuureissa ja pyrkii takaamaan kaikille tasapuolisen mahdollisuuden osallistua yhteiskuntaan. Projektin erityisenä kohderyhmänä ovat naiset ja nuoret.

Projekti edistää maahanmuuttajien rekrytoitumista kirjastoalalle suunnittelemalla ja toteuttamalla heille suunnatun kirjastoalan ammatillisiin tehtäviin pätevöittävän koulutuksen sekä lyhytkestoisemman maahanmuuttajaoppaiden valmennusohjelman. Lisäksi toteutetaan kirjastoammattilaisille suunnattu monikulttuurinen valmennusohjelma ja kehitetään lähikirjastoihin soveltuva monikulttuurinen palvelukonsepti.

Projektin mediakasvatusosuuden tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien media- ja viestintätaitoja ja tukea kirjaston pyrkimystä kehittää maahanmuuttajien kansalaistaitoja. Hanke pyrkii liittämään mediakasvatuksen tiiviimmäksi osaksi maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Koulutuksen painopisteenä on erityisesti audiovisuaalisten ilmaisumuotojen opettaminen ja opetuksessa hyödynnetään Diakin yhteisöjournalistista Avokanava-verkkosivustoa (www.avokanava.fi).

Projektissa tuotetaan oppimateriaali maahanmuuttajien mediakasvatuskoulutukseen. Tavoitteena on vastaavan koulutuksen toteuttamisen mahdollistaminen eri puolilla Suomea kirjastojen ja oppilaitosten välisenä yhteistyönä.

Projektissa kehitettäviä uusia tuotteita ovat työelämälähtöinen pedagoginen toimintamalli osaamisen kehittämiseen, monikulttuurisen kirjastotyön valmennusohjelma, maahanmuuttajien vertaiskouluttajan valmennusohjelma yleisille kirjastoille, maahanmuuttajien kirjastoammatillinen pätevöitymiskoulutus, lähikirjastojen monikulttuurinen palvelukonsepti ja maahanmuuttajille suunnattu mediakasvatuksen koulutus ja oppimateriaali.

Projektin vaikutuksia ovat kirjastoammattilaisten monikulttuurisen osaamisen kehittyminen, maahanmuuttajien mentoritoiminnan käynnistyminen kirjastoissa, lähikirjastojen kehittyminen monikulttuurisina ja avoimina oppimisen vyöhykkeinä sekä maahanmuuttajien media- ja viestintätaitojen kehittyminen,

Open Zone - Avoimen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden lähikirjastovyöhyke -hankkeen kesto on 1.8.2008 - 31.12.2011.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sisäinen tiedotus.
Säännölliset tapaamiset mahdollistavat yhteisöllisen dialogin hankkeen osapuolten välillä. Tehokkaan sisäisen tiedotuksen tavoitteena on varmistaa esteetön tiedonvaihto hankkeen toimijoille ja johtoryhmälle. Tiedotuksen toteuttavat hakijaorganisaation ja osatoteuttajien hankkeessa mukana olevat henkilöt. Keskustelualustana toimii myös verkkoympäristö, josta voi seurata hankkeen etenemistä. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään avoimia oppimisympäristöjä, joihin hankkeen toteuttajilla on vapaa pääsy.

Maahanmuuttajille projektista tiedotetaan kotouttamiskoulutusten yhteydessä sekä maahanmuuttajayhdistysten ja aktiivisten maahanmuuttajien kautta.

Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on varmistaa hankkeen medianäkyvyys, erityisesti Varsinais-Suomen alueella mutta myös valtakunnallisesti maahanmuuttajien kotouttamistoiminnassa sekä kirjastoalalla. Hankkeen toiminnasta tiedotetaan hankkeen kuluessa ja tiedotusmateriaali tuotetaan osana toimintaa ja julkaistaan hyödyntäen esim. Avokanava -julkaisukanavaa (www.avokanava.fi). Hankkeelle rakennetaan avoimet verkkosivut, jonne kootaan myös hankkeessa tehdyt kirjalliset selvitykset ja raportit. Vastuu ulkoisesta tiedottamisesta on projektipäälliköllä.

Kolmas tiedotuksen osa-alue on hankkeen tuloksista ja niistä hyödyntämisestä tiedottaminen. Hankkeesta kootaan julkaisu vuonna 2011.


Hankkeen viestintäsuunnitelma tehdään osana Turun ammattikorkeakoulun ja Diakin opiskelijoiden opintoja syksyllä 2008.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2008
Mediatiedote hankkeen käynnistymisestä.
Kirjastoalan ammattilehdet
Avataan hankkeelle verkkosivut, jotka toimivat hankkeen ulkoisen viestinnän reaaliaikaisena kanavana projektin ajan
Tiedotustilaisuus maahanmuuttajille tiedottajien hakemiseksi maahanmuuttajaryhmien suuntaan

2009
Kirjastopäivät (Turussa kesäkuussa)
Varsinais-Suomen Maakuntakirjastopäivät
Verkkosivujen säännöllinen päivitys
Avokanava: yhteisöjournalismin julkaisukanava
Ammatilliset oppimisverkostot
Kirjastoalan julkaisut
Kansainvälinen kohtauspaikka
Mediatiedotteet tärkeimpien tapahtumien yhteydessä

2010
Varsinais-Suomen Maakuntakirjastopäivät
Käytäntöjen soveltaminen
Avokanava: yhteisöjournalismin julkaisukanava
Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman opintosuunnitelma
Yhteisöjournalismin opintosuunnitelma
Maahanmuuttajakoulutuksen opetussuunnitelma
Ammatilliset oppimisverkostot
Opinnäytetyöt
Ammatilliset lehdet
Mediatiedotteet tärkeimpien tapahtumien yhteydessä

2011
Kirjastopäivät
Varsinais-Suomen Maakuntakirjastopäivät
Käytäntöjen soveltaminen
Avokanava: yhteisöjournalismin julkaisukanava
Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman opintosuunnitelma
Yhteisöjournalismin opintosuunnitelma
Maahanmuuttajakoulutuksen opetussuunnitelma
Ammatilliset oppimisverkostot
Opinnäytetyöt
Mediatiedotus hankkeen toteutumisesta ja vaikutuksista (tiedote ja lehdistötilaisuus)
Hankkeen pohjalta tehdään julkaisu Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarjaan

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 392 310

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 327 802

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 462 310

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 389 352

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohta: maahanmuuttajataustaisen väestön aktiivisen kansalaisuuden tukeminen monikulttuurisia kirjastopalveluja ja maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta kehittämällä.

Projekti tekee näkyvämmäksi kirjaston roolia maahanmuuttajien kotouttamisessa sekä lisää ymmärrystä kirjaston monista mahdollisuuksista tukea maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman suunnittelema ja toteuttama kirjastoalan ammatillinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille maahanmuut-tajille onnistui pääsääntöisesti hyvin.Opiskelijat olivat motivoituneita ja kolmestatoista opiskelijasta yhdeksän pätevöityi kirjastoalalle. Neljä opiskelijaa ei tehnyt opintojaan valmiiksi, tähän saattoi vaikuttaa puutteellinen suomen kielen taito tai vaikeus sovittaa yhteen koulutus ja muut elämän osa-alueet.

Open Zone -hankkeen päättyessä joulukuussa 2011 koulutuksesta valmistuneista opiskelijoista kuusi työskenteli kirjastossa, heistä yksi vakituisesti.

Turun kaupunginkirjaston toimenpiteitä ovat olleet monikielisen kokoelman kehittäminen, kulttuuristen tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen, tietokone- ja kirjasto-opastusten järjestäminen sekä kirjaston vertaisopastuksen pilotointi. Tuloksena on syntynyt kirjaston monikulttuurinen palvelukonsepti, johon kuulkuvat monikulttuurisen työyhteisön kehittäminen sekä yhdessä monikulttuuristen asiakkaisen kanssa kehiteltävät palvelut, kokoelmat ja tapahtumat.

Hankkeen mediakasvatusosioossa on tuotettu mediakasvatuksen oppimateriaali kirjastojen ja kotoutumiskoulutusta antavien oppilaitosten käyttöön.


Projektin saavutti sille asetetut tavoitteet.