Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10209

Projektin nimi: Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2249317-6

Osoite: PL 304

Puhelinnumero: 015-221 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.esedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pointti.eu

Vastuuhenkilön nimi: Kati Torniainen

Asema: Hankepäällikkö

Sähköposti: kati.torniainen(at)esedu.fi

Puhelinnumero: 0405757743

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat:

- Ohjaus-, tuki- ja neuvontapalveluita tarvitsevat maahanmuuttajat ja työperusteiset muuttajat perheineen.
- Maahanmuuttajat, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai joiden osaaminen tarvitsee suomalaista päivittämistä.
- Työhallinnon asiakkaina olevat maahanmuuttajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välilliset kohderyhmät ovat:
- Työnantajat ja työpaikkaohjaajat
- Ammattiopistojen opettajat ja ryhmänohjaajat
- Työ- ja elinkeinotoimistojen neuvojat
- Järjestöjen toimijat
- Maakunnan kuntien työntekijät ja muut viranomaistahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 325, joista naisia 145

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 388, joista naisia 272

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten tutkintoja 3

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pointti - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa-hanke toteutetaan Etelä-Savossa 1.1.2008 - 31.12.2014. Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan Etelä-Savossa asuvien ja alueelle muuttavien maahanmuuttajien ohjaus-, neuvonta-, koulutus- ja työllistymisen palveluja.
Hanke perustuu kehittämiskumppanuuksiin.

Kehittämiskumppanuuksia on kaksi: Mikkelissä ja Savonlinnassa. Mikkelin kumppanuudessa ovat mukana Etelä-Savon ammattiopisto (ESEDU), Etelä-Savon TE-palvelut ja Mlin seudun maahanmuuttajatyön tuki Mimosa ry. Savonlinnan kumppanuudessa ovat mukana Slinnan ammatti- ja aikuisopisto (SAMI), Etelä-Savon TE-palvelut ja Linnalan Setlementti ry. Kehittämiskumppanuuksilla on yhteinen projektiryhmä. Verkostoissa toimii myös kuntien ja järjestöjen palvelujentarjoajia sekä muita hankkeita (esim. OpinOvi Etelä-Savo).

Hanke toimii yhteistyössä valtakunnallisen TEM:n ALPO -Alkuvaiheen polku Suomeen muuttaneille -tukirakennehankkeen kanssa. Pointissa luodut tuotteet Kunnan kotoutumisen edistämisen mittari ja maahanmuuttajien neuvontaa tilastoiva ALPO-rekisteri jäävät valtakunnalliseen käyttöön.

Hankkeessa on luotu poikkihallinnollinen sektorirajat ylittävä PALVELUOHJAUSMALLI v. 2008-2010. Palveluohjausta juurrutetaan eri toimijoiden väliseksi joustavaksi työtavaksi toimia maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa. Julkisen sektorin työntekijöitä tuetaan peruspalvelujen tuottamisessa maahanmuuttajille materiaalien, asiantuntijaverkoston konsulttiavun ja verkkopalvelujen (Infopankki) avulla.

OHJAUSPISTEET tarjoavat palveluneuvontaa ja -ohjausta koulutukseen, työllistymiseen ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa maahanmuuttajalle ja työperäiselle muuttajalle. Ohjauspisteet tarjoavat henkilökohtaisen neuvonnan- ja ohjauksen lisäksi hankkeessa tuotettuja oppaita ja esitteitä maahanmuuttajille ja yhteistyökumppaneille.

Hankkeessa kehitetään uusille maahanmuuttajille omakielistä yhteiskuntaan orientoivaa kotoutumisvalmennusta sekä järjestöjen omakielistä neuvontaa.

Maahanmuuttajien TYÖVOIMAPALVELUIDEN kehittämistä tehdään kiinteässä yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Jatkohankkeessa huomioidaan uusiutuva kotouttamislaki.

Hankkeen alkupuolella kehitettiin maahanmuuttajien AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MALLI (pilottina Mikkelissä lähihoitajakoulutus). Työvälineenä on PALVELUOHJAUS, jota käytetään Savonlinnassa myös valmistavassa koulutuksessa. Hankkeen jatkuessa kehitetään KOTOUTUMISKOULUTUKSEN JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NIVELVAIHETTA sekä joustavia koulutuspolkuja.

Hankkeen tuloksena maakunnassa jo asuvat maahanmuuttajat sekä työperäiset muuttajat perheineen saavat tarvitsemiaan palveluita. Mahdollisuudet saada työmarkkinakelpoinen koulutus paranee, työllistymispalvelut tehostuvat, kotoutumispolku lyhenee ja työllistyminen avoimille työmarkkinoille nopeutuu. Viranomaistyön tueksi perustetaan asiantuntijaverkosto, joka tuottaa poikkihallinnollista konsultointia maahanmuuttajien erityiskysymyksissä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektissa ja osaprojekteissa laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma. Projekti perustuu verkostoyhteistyöhön eri toimijoiden välillä, jolloin tiedonkulun tulee olla luontevaa ja helppoa.

Tiedotussuunnitelma rakennetaan kolmelle eri tasolle:
- paikallisesti organisaatioiden sisällä tapahtuva tiedottaminen
- alueellisesti laajemmassa verkostossa tapahtuva tiedottaminen
- valtakunnallinen tiedottaminen.

Tiedottamisesta ovat vastuussa hallinnoija ja toteuttajaorganisaatiot yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan.

Rekrytointi-/markkinointivaiheessa hankkeesta tiedotetaan kumppaneiden kanssa kohderyhmälle eri kielisillä esitteillä ja tiedotustilaisuuksilla. Työvoimapoliittiisiin koulutuksiin hakeudutaan työhallinnon kautta. Osaprojektit tiedottavat sisäisesti omissa organisaatioissaan.
Toteutusvaiheessa tiedottaminen jatkuu esittein ja hankkeelle tehdään omat www-sivut. Tiedottamisessa hyödynnetään osaprojektien omia tiedotuskanavia sekä maakunnallisia tiedotusvälineitä.

Tulosten levittämisessä käytetään edellä mainittuja kanavia, mallinnetaan projektin hyvät käytännöt levitettäväksi tuotteeksi ja järjestetään seminaari aiheesta. Projekti linkittyy vastaaviin valtakunnallisiin hankkeisiin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa otetaan huomioon levittämisen näkökulma alusta lähtien. Koko maakuntaa koskevassa ja eri toimijoiden välisessä hankkeessa jaetaan ja levitetään sisäisesti hankkeen kehittämiskohteiden hyviä käytäntöjä verkoston sisällä koko projektin kaaren ajan säännöllisissä projektiryhmien kokouksissa. Keskeiset tuotteet ovat poikkihallinnollinen maahanmuuttajien palveluohjauksen malli ja maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen malli.

Yhdessä kehitetyt ja mallinnetut tuotteet levitetään ja juurrutetaan omiin organisaatioihin projektin aikana. Ammatillisen koulutuksessa pilottiryhmien aikana luodut mallit juurrutetaan eri koulutusaloille yksilöllisten koulutuspaikkojen kautta. Hyvistä käytännöistä tehdään julkaisu sekä järjestetään seminaari hankkeen päättyessä.

Hanke toimii yhteistyössä Itä-Suomen vastaavien hankkeitten kanssa, joitten kanssa sillä on yhteistoimintafoorumit, joissa vaihdetaan kokemuksia sekä hyvistä että huonoista käytännöistä. Hanke toimii yhteistyössä myös TEM:n ALPO- tukirakennehankkeen kanssa, jonka kautta hankkeessa tehty kehittämistyö levitetään valtakunnallisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 504 342

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 503 099

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 677 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 678 631

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Savossa kehitettiin maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä vuosina 2008-2014 Pointti-hankkeen avulla. Hanketta toteuttivat
- toisen asteen oppilaitokset Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
- Etelä-Savon TE-toimisto
- kolmannen sektorin toimijat Mikkelin maahanmuuttajatyöntuki Mimosa ry ja Linnalan Setlementti ry.

Pointissa kehitettiin kokonaisvaltaista tukea kotoutumiselle. Toimenpiteet tukivat maahanmuuttajien alkuvaihetta ja arkea, kouluttautumista ja työllistymistä.

Kulttuuritietoinen tiedottaminen ja viestintä on perusedellytys sille, että maahanmuuttajat löytävät yhteiskunnan palvelut ja osaavat asioida niissä. Hankkeessa tehtiin erilaisia monikielisiä esitteitä ja oppaita, jotka auttavat vieraskielisiä kuntalaisia kotoutumaan. Tervetuloa Mikkeliin / Savonlinnaan -oppaista otettiin yli 8000 kpl:n painokset ja niitä jaettiin uusille tulijoille mm. maistraateissa ja TE-toimistoissa. Etelä-Savon 3 kaupunkia liitettiin Infopankki.fi-palveluun.

Matalan kynnyksen neuvontapisteet Mikkelissä ja Savonlinnassa tavoittivat yli 2000 eri maahanmuuttajaa kaikista Etelä-Savon kunnista. Neuvontapalvelut palvelivat kaikkia maahanmuuttajia muuttosyystä riippumatta. Neuvontapisteestä löytyi yhteen paikkaan koottuna yleisneuvontaa. Se tuki ja nopeutti kotoutumista ja arjen sujumista. Eniten kysyttiin neuvoja päätösten ja prosessien ymmärtämiseen, työhön ja työntekemiseen sekä lomakkeiden täyttämiseen liittyvissä asioissa.

Pointissa pilotoitiin omakielistä työelämä- ja kotoutumisvalmennusta alkuvaiheen tukena. Koulutetut valmentajat kertoivat pienryhmissä uusille maahanmuuttajille oman kielen ja kulttuurisen taustan kautta yhteiskunnasta ja palveluista.

Ammatillisen koulutuksen puolella kehitettiin ja kuvattiin maahanmuuttajataustaisen opiskelijan palveluohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksessa tapahtuvalla palveluohjauksella tarkoitetaan koulutukseen, työllistymiseen ja arkielämään liittyvää tiedottamista, neuvontaa ja ohjausta. Palveluohjaus mm. vähentää poissaoloja ja keskeyttämisiä.

Kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheeseen kehitettiin toimenpiteitä ja tukipalveluita sekä uudelleenarvioitiin koulutusten rakenteita ja parantamista siten, että ammatilliseen koulutukseen siirtyminen helpottuu ja varmistuu. Uusi tuote oli ammattialapajat.

Maahanmuuttajien uraneuvontaa ja -ohjausta toteutettiin osana työllistymisen palvelujen kehittämistä. Uraneuvonta nopeuttaa työllistymistä oikealle ammattialalle.

Maahanmuuttajan työharjoittelun laadullisesti hyvä ohjaaminen eri konteksteissa on tärkeää. Tätä toteutettiin hankkeen aikana ja siitä saatiin hyviä tuloksia.

Maahanmuuttajien osaamista ja valmiutta työelämässä tuettiin lisäämällä työelämän tietoja ja taitoja. Näillä tarkoitetaan mm. työnhakutaitoja, oman osaamisen arviointia suhteessa työelämän vaatimuksiin sekä yleistä työelämätietoutta.

Hankkeen pitkäkestoisista asiakkaista (252 henkilöä) oli Ura-tietojen 15.4.2014 mukaan työttömänä 45, töissä 22, palkkatuella 8, oppisopimuksella 1, omaehtoisessa koulutuksessa 32, työvoimakoulutuksessa 24. Ei hakijana oli 33 ja ei asiakkaana 56. Oletettavaa on, että nämä 89 henkilöä ovat työelämässä.

Hankkeessa kehitettiin kaksi tuotetta, jotka jäävät TEM:n Kotouttamisen osaamiskeskukseen.
1. Maahanmuuttajien neuvonnan ja ohjauksen määriä, asiakasprofiileja ja kysyttyjä asioita voidaan seurata ns. ALPO-rekisterin avulla. Rekisteri kehitettiin alun perin Pointissa ja jatkokehitettiin yhdessä ALPO-hankkeen kanssa. Rekisteriä on käyttänyt tähän mennessä noin 20 neuvontapistettä eri puolilla Suomea.
2. Kunnan kotoutumisen mittari. Sen avulla kunnat voivat itsearvioida omia kotoutumisen edistämisen toimiaan ja löytää niihin laadullisia kehittämiskohteita. Kotomittari juurtui Kotouttamisen osaamiskeskuksen www.kotouttaminen.fi -sivuille.

Pointti-hanke tuki viranomaisten kotouttamisosaamisen kehittymistä järjestämällä koulutuksia ja työpajoja, koulutuksiin osallistui n. 900 henkilöä. Hankkeessa mm. tuotettiin materiaaleja viranomaisten työn tueksi, tehtiin Etelä-Savon maahanmuuttoselvitys 2013 ja toimitettiin tilastotietoa alueen maahanmuuttajista kuntiin ja muihin organisaatioihin. Hanke kokosi uusia verkostoja, jotka jäävät toimimaan. Työelämään koulutettiin noin 250 työpaikkaohjaaja.

Ulkoisen arvioinnin mukaan hankkeen pysyväluonteisempi välillinen vaikuttavuus syntyy erityisesti kahta kautta:
1) Palvelujärjestelmää (erityisesti neuvonta ja ohjaus) ylläpitävän toimijaverkoston osaamisen kasvun, parantuneiden palvelujen ja työkalujen sekä keskinäisen työnjaon selkiytymisen kautta sekä
2) asiakkaiden yksilöllisen edistymisen kautta omilla kotoutumispoluillaan (ml. opiskelu ja työllistyminen), joiden rakentamisessa hankkeella on ollut rooli.

Loppujulkaisu Kun olisi yksi paikka sekä kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit ja raportit löytyvät osoitteesta www.pointti.eu. Loppujulkaisusta löytyy 8 kuvausmallia.