Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10211

Projektin nimi: TyöTae: Toimenpiteitä tulevaisuuden työvoimavarojen turvaamiseksi

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työelämän tutkimuskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0155668-4

Osoite: 33014 Tampereen yliopisto

Puhelinnumero: 03 3551 7138

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uta.fi/laitokset/tyoelama

Projektin kotisivun osoite: www.combinno.net ja www.hyvatyonantaja.fi ja www.hyvatyonantaja.blogspot.com/

Vastuuhenkilön nimi: Anu Järvensivu

Asema: erikoistutkija, projektipäällikkö

Sähköposti: anu.jarvensivu(at)uta.fi

Puhelinnumero: 03 - 3551 7138

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Ylä-Pirkanmaan, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Virrat, Ruovesi, Parkano, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pirkanmaan työvoimatoimiston (Parkanon, Virtain ja Mäntän toimipisteet) ja Sastamalan työvoimatoimiston alueen pk-yritykset, mikroyritykset ja niiden verkostot sekä julkisten organisaatioiden työpaikat. Hankkeen alkuvaiheessa järjestetään aloitusseminaareja, joihin kutsutaan suuria määriä yrityksiä. Tästä joukosta tulee valikoitumaan 40 työpaikkaa, jotka osallistuvat jatkossakin hankkeen seminaareihin ja työpajoihin. Sen lisäksi valitaan 20 työpaikkaa, joiden kanssa toimitaan tiiviimmin.
Kuntasektorilla pidetään erityisenä kohderyhmänä ylimpää johtoa. Hanke hakeutuu tämän lisäksi yhteistyöhön kaikissa Pirkanmaan seutukunnissa vastaavaa kehittämistarvetta ratkaisemaan pyrkivien toimintojen ja aktiviteettien kanssa. Näistä voidaan mainita etenkin Valkeakosken seudun kehitysyhtiö Oy, jonka kanssa kartoitetaan kummankin osapuolen toisiaan täydentäviä osaamisalueita ja päätetään tarkoituksenmukaisista yhteistyömuodoista hankepäätösten saapumisen jälkeen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta tulee koskettamaan useita seudullisia toimijoita, jotka tavoittelevat toiminnallaan yritysten toimintaedellytyksien ja kilpailukyvyn vahvistamista. Seutuyhdistykset toimivat merkittävinä yhteistyötahoina tiedotusta hoitavina organisaatioina. Useita seudullisen kehittäjäverkoston jäseniä kutsutaan sekä asiantuntijoiksi että osallistujiksi hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin. Tällaisia henkilöitä ovat eri oppilaitoksien, yrittäjäjärjestöjen ja muiden alueella toimivien hankkeiden edustajat sekä TE-keskuksen ja seudullisten yrityspalveluiden asiantuntijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 940, joista naisia 302

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 324, joista naisia 160

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osaavan työvoiman turvaamiseen keskittyvässä hankkeessa tavoitellaan
1) työelämän kehittämisosaamisen vahvistamista työpaikoilla,
2) verkostoitumisen tukemista vahvistamalla keskeisten toimijoiden innovaatioyhteistyötä seutujen sisällä ja seutujen välillä sekä
3) työhallinnon työnantajapalveluiden kehittymisen tukemista vahvistamalla työnantajapalveluiden työelämätietoutta, työkalupakkia ja kehittämisosaamista sekä rakentamalla uudenlaisia toimintamalleja työpaikkojen, työvoimatoimistojen ja muiden toimijoiden välille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pirkanmaan (Mäntän, Virtain ja Parkanon toimipisteet) ja Vammalan seudun työvoimatoimistojen alueiden pk-yritykset ja julkisten organisaatioiden työpaikat. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä kaikkien seutukuntien keskeisten toimijoiden kanssa.

Menetelmät
Hankkeessa käytetään Työelämän tutkimuskeskuksen aiemmissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa kehitettyjä työvälineitä ja ideoidaan tarpeen mukaan uusia. Sovellettavissa olevia menetelmiä ovat esimerkiksi Tuskamittari (henkilöstökysely), Osaavan työvoiman turvaamissuunnitelma, erilaiset kehittämissuunnitelmat, koulutussuunnitelmat, työnopastuksen käsikirjat, jatkuvan kehittämisen käytännöt ja foorumit, osaamisen siirtämisen käytännöt, työprosessitiedon kehittämismenetelmät, Takaisinrekrytointikampanja, yläasteikäisille kohdistettu yrityksiä tutuksi tekevä kilpailu sekä kehittäjäryhmä-työskentely. Hankkeen aikana kehitetään Hyvään työnantajan sertifikaattiin liittyvä verkkokyselytyökalu.

Projektin tulokset
Työpaikkoihin kohdistettujen kehittämistoimien kautta hanke parantaa työorganisaatioiden tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä mahdollisuuksia saada osaavaa työvoimaa. Projektilla aktivoidaan työpaikkojen kehittämistoimintaa sekä seutujen sisäistä ja välistä yhteistoimintaa osaavan työvoiman turvaamiseen liittyen. Hankkeen tuotoksena on myös työhallinnon työnantajapalvelujen kehittyminen ja uusien toimintamallien ja käytäntöjen luominen sekä verkostomaisen toiminnan vahvistuminen yritysten, työhallinnon, oppilaitosten sekä keskeisten kuntien elinkeinopolitiikkaan vaikuttavien tahojen välillä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Ennen hankkeen alkamista tiedotuksesta huolehtivat alueen työvoimatoimistot ja seudulliset elinkeinoyhtiöt. Hankkeen alkuvaiheisiin kuuluvat yritysvierailut, joiden tarkoituksena on sitouttaa työpaikkoja mukaan projektiin sekä huolehtia tavoitteiden ja toimenpiteiden osallistujalähtöisyydestä.

Yrityksen sisällä projektista tiedottaminen tapahtuu nimetyn yhdyshenkilön välityksellä.
Paikallislehdistö on ollut kiinnostunut pilottihankkeen toiminnasta ja tulevan hankkeen aikanakin tullee toimimaan hyvänä informaatiokanavana yritysten ulkopuolella. Ylä-Pirkanmaalla toimii Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry keskeisenä tiedotusorganisaattorina, jonka nettisivuilla tullaan jatkossakin tiedottamaan projektin toiminnasta. Käytettävissä ovat myös Combinno-oppimisverkoston internet-sivut.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana kerätään kokemuksia dokumenteiksi sekä järjestetään kokemusten ja kehiteltyjen toimenpiteiden ja konseptien yhteistoiminnallisia arviointitilaisuuksia. Hyvät käytännöt pääsevät esiin myös hankkeen järjestämissä seminaareissa. Erilaisia arviointitilaisuuksia ja seminaareja järjestetään keskimäärin 1-2 kertaa vuodessa. Hankkeessa toteutetaan myös tutkimustoimintaa, joka toimii prosessin tukena ja arviointina ja opitun levittäjänä erityisesti hankkeen loppuvaiheessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 575 159

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 534 965

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 687 888

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 597 371

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

TyöTae-hankkeen tavoitteena oli edesauttaa osaavan työvoiman turvaamista Pohjois-Pirkanmaalla ja Sastamalassa vahvistamalla työelämän kehittämisosaamista sekä yrityksissä että niiden toimintaympäristössä. Hankkeen päätavoite jaettiin kolmeen alatavoitteeseen:

1. työelämän kehittämisosaamisen vahvistaminen
2. työhallinnon työnantajapalveluiden kehittäminen
3. verkostomaisen toiminnan vahvistaminen yritysten ja niiden elinvoimaisuudesta kiinnostuneiden seudullisten toimijoiden välillä.

Työelämän kehittämisosaamista vahvistettiin tarjoamalla yrityksille laaja-alaista asiantuntijatukea kehittämistoiminnan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. Lisäksi hanke järjesti yritysten henkilöstölle suunnattuja työelämän kehittämiseen liittyviä yleisötilaisuuksia sekä tiedotti kehittämistoimintaan liittyvistä mahdollisuuksista sosiaalisen median sekä hankkeessa julkaistun materiaalin välityksellä.

Hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa käsiteltiin mm. seuraavanlaisia teemoja:

- Jatkuvan parantamisen parhaat käytännöt
- Kaikki irti taantumasta -tilaisuudet Mänttä-Vilppulassa, Parkanossa ja Virroilla, jotka soivat yritysten henkilöstölle mahdollisuuden saada tietoa yrityksille suunnatuista palveluista äkillisissä muutostilanteissa. Järjestelyt toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Pirkanmaan TE-toimiston ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa.
- Vauhtia Uuteen Nousuun -tilaisuudet, joiden avulla pyrittiin tukemaan yritysten sopeutumista taantuman jälkeiseen tilanteeseen. Tilaisuudet järjestettiin Mänttä-Vilppulassa, Parkanossa ja Virroilla sekä lisäksi myös Ruovedellä. Hanke toimi yhteistyössä TAKK:n ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa.
- Esimiesten työhyvinvointiin keskittyvä seminaari Sastamalassa yhteistyössä paikallisen kehittäjäverkoston kanssa.
- Esimiesten työhyvinvointiin keskittyvä seminaari Mänttä-Vilppulassa yhteistyössä DEMO-verkoston kanssa.
- Parkanon ja Kihniön sosiaali- ja terveysalan palvelutuottajien yhteistyömahdollisuuksiin liittyvät kaksi tilaisuutta.

Yksi hankkeen keskeisimmistä tuloksista on yritysten kehittämistoiminnan tueksi rakennettu maksuton Hyvä työnantaja -verkkokyselypalvelu. Se mahdollistaa henkilöstökyselyn toteuttamisen helposti ja nopeasti, jolloin voimavarat voidaan suunnata kehittämistoimintaan. Oman työpaikan tuloksia voi verrata toimialan muihin työpaikkoihin. Kyselypalvelulla on laajat tiedon tuottamisen mahdollisuudet sekä työelämän tutkimuksen että aluehallinnon näkökulmista.

Kysely löytyy osoitteesta:
https://www.hyvatyonantaja.fi

Hankkeessa on koostettu internetistä löytyvä kirjanen esimiesten työhyvinvoinnin tueksi:
http://www.uta.fi/yky/tutkimus/wrc/index.html

Hanke oli myös mukana kehittämässä yhteishankintakoulutuksen hallinnollista prosessia ja yhteishankintakoulutuksen käynnistämistä ja toteutusta tukevaa materiaalia. Hankkeessa kehitettiin pienille yrityksille soveltuva verkostomaisen yhteishankintakoulutuksen prosessimalli. Siinä yhteishankintaprosessi viedään läpi eri toimijoiden sujuvalla yhteistyöllä ja roolituksella. Menettely varmistaa koulutusten kytkeytymisen yritysten kehittämisprosesseihin sekä riittävän palveluohjauksen saannin yhteishankintaprosessille. Mallissa ulkopuoliset asiantuntijat kartoittavat ensin yritysten tarpeet ja keräävät yhteen yritysverkoston, jolla on samankaltaisia tarpeita. Tämän jälkeen otetaan yhteys TE-toimistoon ja yhteisvoimin etsitään ja kilpailutetaan kouluttajia. Lopulta asiantuntijat arvioivat koulutuksen.

Työhallinnon työnantajapalveluita tuettiin Pohjois-Pirkanmaan TE-toimiston toimipisteissä järjestetyissä kehittämistilaisuuksissa. Virkailijoiden osaamis- ja koulutustarpeet kartoitettiin haastattelemalla heidät. Haastattelutuloksista koostettiin raportti, joka esiteltiin toimiston johtajalle ja henkilöstölle. Lisäksi TE-toimiston virkailijoiden työn tueksi koostettiin yrityspalveluesite yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Yritysneuvojille rakennettiin Täsmälaskuri, jonka avulla on helppo verrata Täsmä-koulutuksen ja lomautusjärjestelyjen aiheuttamia kustannuksia.

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n toimeksiannosta toteutettiin sastamalaisille mikroyrittäjille palvelutarvekysely ja sen tuloksista koostettiin yhteenvetoraportti.

Yritysten elinvoimaisuudesta kiinnostuneiden seudullisten toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet tukivat yritysten ja näiden toimijoiden välistä verkostoitumista monin eri tavoin.