Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10213

Projektin nimi: RUSSIA SERVICES

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Lönnrotinkatu 7

Puhelinnumero: 010 2178 623

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.hse.fi/pienyrityskeskus

Projektin kotisivun osoite: www.russiaservices.fi

Vastuuhenkilön nimi: Pentti Mustalampi

Asema: johtaja

Sähköposti: pentti.mustalampi(at)pyk.hkkk.fi

Puhelinnumero: 0102178623

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Yritykset, jotka ovat kiinnostuneita venäläisistä asiakkaista, yhteistyökumppaneista ja Venäjän- kaupan harjoittamisesta ja kehittämisestä.
- Yritykset, jotka haluavat parantaa ja kehittää palvelunsa venäläisten kysyntää ja odotuksia vastaavaksi. Kohderyhmään kuuluvat yrittäjät, yritysjohto ja henkilöstö. Lisäksi hankkeen kohteena ovat julkisen sektorin eri organisaatiot, joiden toimenkuvaan sisältyy enenevässä määrin toiminta venäläisten kanssa.
- Venäläiset, jotka omistavat kiinteistön (esim. omakotitalo, loma-asunto, lomakylä, osake, liikekiinteistö) Suomessa ja ovat kiinnostuneita sijoittamisesta Suomessa.
- Venäläiset työnantajat ja työntekijät Suomessa. (työelämän pelisäännöt)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Eri alojen yritykset, työnantajat, kiinteistönvälitys ja kiinteistön omistukseen kiinteästi liittyvät toimijatahot, julkinen sektori, kyläyhteistö ja yksityishenkilöt.
Soveltuvin osin myös Venäjältä Suomeen saapuvat matkailijat ja liikemiehet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 103, joista naisia 53

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 160, joista naisia 106

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohderyhmänä ovat yritykset, jotka ovat kiinnostuneita venäläisistä asiakkaista, yhteistyökumppaneista ja Venäjän-kaupan harjoittamisesta ja haluavat parantaa ja kehittää palvelunsa venäläisten kysyntää ja odotuksia vastaavaksi.
Kohderyhmään kuuluvat lisäksi Suomessa kiinteistön omistavat venäläiset sekä Suomessa olevat venäläiset työntekijät ja työnantajat.

Tavoitteena on saada Etelä-Savoon mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty venäläisistä matkailijoista, yrittäjistä ja sijoittajista. Jotta suomalaisten ja venäläisten välinen yhteistyö olisi tuloksellista, tarvitaan molemminpuolista tietotaitoa ja kulttuurintuntemusta. Hankkeella parannetaan alueen yritysten palvelutasoa ja edistetään suomalaisyritysten kilpailukykyä.

Venäläisten kiinnostus Suomen kiinteistöjä ja muita sijoitusmahdollisuuksia kohtaan lisääntyy koko ajan. Hankkeen avulla saatetaan venäläisten kiinteistönomistajien tietoon Suomessa vallitseva lainsäädäntö ja käytäntö. Luodaan tuotepaketti, joka palvelee sekä suomalaisia palveluntuottajia että venäläisiä asiakkaita.

Hankkeen keskeisiä teemoja ovat palvelujen kehittäminen, tuotteistaminen ja kulttuurituntemuksen sekä kielitaidon lisääminen.

Toimenpiteet:

Koulutus- ja kehittämisohjelma:
- Toteutetaan koulutuksia, joiden avulla vahvistetaan Venäjän-kaupan osaamista ja parannetaan suomalaisten yrittäjien valmiuksia asioida venäläisten kanssa sekä markkinoida palveluja ja tuotteita heille. Koulutusta järjestetään Suomessa ja osittain Venäjällä, lähinnä Pietarissa.
- Tarjotaan tukipalveluja, joiden avulla edistetään kaupankäyntiä, verkostoitumista ja verkkomarkkinoinnin kehittämistä.
- Yrityksille tarjotaan räätälöityä valmennusta niiden tarpeiden mukaisesti.

Kiinteistönomistamiseen, sijoittamiseen ja työelämään liittyvä hankeosio Suomessa:
- Kootaan kiinteistökansio venäläiselle kiinteistönomistajalle.
- Luodaan selkeä ja kiinnostava verkkopalvelu.
- Järjestetään kiinteistönomistamiseen ja tyoelämän pelisääntöihin liittyviä tilaisuuksia tarpeen mukaan.
- Luodaan tuotepaketti, joka palvelee sekä suomalaisia palveluntuottajia että venäläisiä asiakkaita.
Tarvittaessa annetaan lisäneuvontaa.

Suomalaisten käyttöön kootaan asiakaspalvelua ja yritysyhteistyötä tukeva tietopaketti.
Siitä on hyötyä myös silloin, kun halutaan ymmärtää venäläistä kulttuuria, kieltä ja toimintatapoja.

Hankkeen tuloksena venäläisille suunnatut palvelut kehittyvät sekä syntyy uusia palvelutuotteita. Verkkomarkkinoinnin osuus palvelujen markkinoinnissa lisääntyy ja yritysten näkyvyys internetissä ja Venäjällä paranee. Venäjän kielen taidon ja kulttuurintuntemuksen myötä yritykset voivat palvella venäläisiä asiakkaita entistä paremmin. Verkostot laajenevat ja konkreettinen kaupankäynti ja yhteistyö lisääntyy. Rinnakkaiselo suomalaisten ja venäläisten välillä helpottuu kulttuurien ja toimintatapojen tullessa tutuiksi. Samalla edistetään taloudellista, ekologista ja sosiaalista kehitystä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- Hankkeesta tehdään kuvaus hanketoimijoiden kotisivuille.
- Laaditaan markkinointikirje/tiedote, jota välitetään eri tavoin mahdollisimman laajalle kohderyhmälle.
- Laaditaan tiedotteita viestintävälineille hankkeen eri vaiheissa.
- Hankkeen tarjoamaa koulutusta ja toimintaa markkinoidaan lehti-ilmoituksilla.
- Tehdään hanke-esite.
- Tuotetaan verkkosivusto, joka on hankkeen keskeisin tietolähde. Sivusto palvelee sekä suomalaista että venäläistä kohderyhmää.
- Hyödynnetään hankkeen toteuttajien eri tavoin syntyneitä verkostoja sekä Suomessa että Venäjällä.
- Tiedottamisessa hyödynnetään myös Ruralia-instituutin, Pienyrityskeskuksen ja Mikkelin yliopistokeskuksen julkaisuja ja verkostoja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa syntyvät hyvät käytännöt hyödynnetään ja otetaan käyttöön hankkeen aikana sen eri vaiheissa. Niistä tiedotetaan sidosryhmille, tiedotusvälineille ja muille tahoille eri tapahtumien esim. seminaarien yhteydessä. Tuloksista ja käytännöistä julkaistaan artikkeleja hankkeen nettisivustolla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 547 673

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 547 673

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 603 245

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 612 099

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Russia Services -hankkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanke on sisältänyt kaksi osiota:
Training - Koulutus- ja kehittämisohjelma, toteuttaja: Pienyrityskeskus
Reception - Kiinteistönomistamiseen, sijoittamiseen ja työelämään liittyvä osio, toteuttaja: Ruralia-instituutti

Hanketoimijat ovat vastanneet osioista itsenäisesti. Osapuolet ovat suunnitelleet, kehittäneet ja toteuttaneet hankekokonaisuuteen liittyviä toimenpiteitä yhdessä päästäkseen asetettuihin tavoitteisiin. Hanke on tehnyt laaja-alaista yhteistyötä toisten hankkeiden ja eri organisaatioiden kanssa.

Tavoitteena on ollut edistää ja lisätä alueelle suuntautuvaa venäläisten matkailua ja saada toiminta-alueelle suurin mahdollinen taloudellinen hyöty venäläisistä matkailijoista, yrittäjistä ja sijoittajista. Keskeinen tarkoitus on ollut lisätä suomalaisten valmiuksia toimia venäläisten kanssa ja siten edistää myös Etelä-Savon taloudellista, sosiaalista ja ekologista kehitystä. Tavoitteena on ollut myös kehittää molemminpuolista kulttuurituntemusta ja tietotaitoa. Keskeisiä teemoja ovat olleet myös palvelujen kehittäminen, tuotteistaminen ja kielitaidon lisääminen.

Etelä-Savosta ovat olleet kiinnostuneita myös venäläiset sijoittajat. Lähialueilta rekrytoitavan kausityövoiman tarve on keskittynyt nimenomaan itäiseen Suomeen. Hankkeen myötä on haluttu edistää myös näihin asioihin liittyvää suomalaista toimintakulttuuria ja työelämässä että kiinteistön omistamiseen liittyvissä asioissa. Käytännönläheisen tiedon kokoamisen tavoitteena on ollut suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen ja työllistymisen nopeuttaminen.

Kohderyhmä:
-alueen yritykset, jotka ovat olleet kiinnostuneita venäläisistä asiakkaista, yhteistyökumppaneista ja Venäjän-kaupan harjoittamisesta ja kehittämisestä
-yritykset, jotka ovat halunneet parantaa ja kehittää palveluja venäläisille
-yrittäjät, yritysjohto ja henkilöstö
-julkisen sektorin eri organisaatiot, joiden toimenkuvaan sisältyy toiminta
-kyläyhteisöt ja yksityishenkilöt, jotka ovat tekemisissä venäläisten kanssa
-Suomessa kiinteistön omistavat venäläiset
-Suomessa olevat venäläiset työnantajat ja työntekijät
-Venäjältä Suomeen saapuvat matkailijat ja liikemiehet

Hankkeessa on toteutettu yht. 37 koulutusta/valmennusta/muuta tapahtumaa: 19 pitempikestoista ja 18 lyhytkestoista. Hankkeessa on järjestetty 15 kielikoulutusta, 9 markkinointikoulutusta/
-valmennusta, 4 tapa- ja liiketoimintakulttuurikoulutusta ja 9 koulutusta muista aihealueista.

Pitempikestoisissa koulutuksissa/muissa tapahtumissa on ollut aloittaneita henkilöitä 160, yrityksiä 81 ja muita organisaatioita 17. Lyhytkestoisissa toimenpiteissä on ollut aloittaneita henkilöitä 205, yrityksiä 66 ja muita organisaatioita 15.

Hankkeessa on kehitetty käytännönläheinen venäläisten Suomessa asumiseen, työskentelyyn ja vapaa-ajanviettoon liittyvä Reception-neuvontapiste, jonka aineisto on koottuna hankkeessa tuotetuille verkkosivuille. Aiemmin vastaavanlaista neuvontakokonaisuutta ei ole ollut saatavilla. Innovatiivinen esitystapa, jossa neuvonta-aineisto on verkkosivuilla samansisältöisenä sekä suomeksi että venäjäksi rinnatusten, laajentaa neuvontaoppaan hyödyntämis- ja käyttömahdollisuuksia. Myös sisällön lisääminen ja päivittäminen on helppo toteuttaa.

Myös hankkeen aikana tuotettu kausityöopas on ensimmäinen Suomessa työskenteleville suunnattu käytännönläheinen opas, jossa työskentelyyn liittyvät perusasiat on ilmaistu selkokielellä. Hankkeessa on tuotettu myös yksityistietä käsittelevä opas, joka on kiinnostanut sekä suomalaisia että venäläisiä tien käyttäjiä. Lisäksi on tuotettu Sasha ja Masha mökillä Suomessa -opas, josta löytyy venäläisille suunnatut suom. mökkielämän aakkoset.

Hanke on toteuttanut Työelämäsertifikaatin pilotoinnin Etelä-Savossa tarkoituksena parantaa ulkomaalaisten suomalaista työelämää koskevaa tietoutta sekä edistää heidän työllistymistään ja kotoutumistaan suomalaiseen kulttuuriin.

Kokonaisuudessaan hanke on edennyt johdonmukaisesti, ja hankkeelle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti:
-venäjän kielen taito ja venäläisen kulttuurin tuntemus alueella on lisääntynyt
-alueen yritysten markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutaidot ovat kehittyneet venäläisen kohderyhmän ollessa kysymyksessä
-runsas verkostojen laajeneminen on ollut ilmeistä hankkeen aikana
-suomalaisten ja venäläisten väliseen yhteistyöhön ja kanssakäymiseen on hankkeen myötä saatu monipuolista ja eri tavoin tuotettua tukea ja tietoa
-hankkeen myötä on tuettu taloudellista, ekologista ja sosiaalista kehitystä
-hankkeelle on suunniteltu ja tuotettu monipuolinen verkkosivusto (suomi - venäjä), josta löytyy mm. tietoa Suomesta liittyen venäläisten Suomessa asumiseen, vapaa-ajan viettoon ja työskentelyyn liittyvistä asioista
-hankkeen aikana on pilotoitu ven. työntekijöille suunnattu työelämäsertifikaatti