Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10214

Projektin nimi: Osaamisesta kasvua - Pohjois-Pohjanmaalla

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.4.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Viestikatu 1

Puhelinnumero: 0295 038 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: Ei ole.

Vastuuhenkilön nimi: Jouko Sarkkinen

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: jouko.sarkkinen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 4368026

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat kotimarkkinoilla toimivat pk -sektorin yritykset. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on noin 18 000 tähän sektoriin kuuluvaa yritystä.

Suuret yritykset voivat olla mukana kehittämistoimenpiteissä vain jos ne tukevat pk-yritysten kehittämistä ja ovat osa kehittämisen kohteena olevaa yritysverkostoa

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pk-yritysten työtekijät sekä pk-yritysten alihankkijaverkostot sekä verkostojen kautta toimivat yhteistoimintatahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 747, joista naisia 166

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 601, joista naisia 130

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 90, joista naisten työpaikkoja 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeelle avustetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimintaa tekemällä TEM:in kilpailuttamien yritystoiminnan kehittämispalveluiden; Analyysi ja Konsultointi palvelutarpeiden arviointia, palveluohjausta ja uusien palvelujen juurruttamista osaksi Yritys-Suomi konseptin mukaista palvelukonseptia. Niin projektin alkuvaiheen konsultointi- ja koulutuspalveluiden kuin uusien Analyysi- ja Koulutuspalveluidenki tarkoituksena on tukea pk-yrytysten kasvua, kykyä uudistua sekä niiden kilpailukyvyn parantamista. Lisäksi toiminta ohjaa yrityksiä käyttämään ulkopuolisia asiantuntijoita oman kehittämisen tukena.

Analyysipalvelu viittaa lain määritelmään asiantuntijapalveluun yritystoiminnan kehittämistarpeiden arvioimiseksi ja kehittämissuunnitelman laatimiseksi (laki julkisesta työvoima -ja yrityspalvelusta (JTYPL) 8 luku 5 §). Asiantuntijapalvelu on yritykselle tapahtuvaa
konsultointia, jonka tarkoituksena on tukea pk-yritysten kasvua, kykyä uudistua sekä
niiden kilpailukyvyn parantamista.

Konsultointipalvelu viittaa lain määritelmään asiantuntijapalvelusta pk-yrityksille laaditun kehittämissuunnitelman toteuttamisen tukemiseksi (laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (JTYPL) 8 luku 5 §).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin kuluessa tiedotetaan erityisesti hyvien yritysesimerkkien kautta. Hyödynnetään paikallista lehdistöä sekä yrittäjäjärjestöjen lehtiä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hyödynnetään ELY -keskuksen sähköistä uutiskirjettä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koko projektin voimassaoloajan tiedotetaan erityisesti hyvien yritysesimerkkien kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 126 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 061 178

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 126 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 061 178

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toteutettiin 1.9.2008 - 30.4.2015 välisenä aikana ELY-keskuksen oman tuotannon hankkeena, ts. toteuttajaorganisaatio oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 2008-2009 välisenä aikana toteuttajaorganisaatio oli Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus. Sisäisenä hankkeena toteuttaminen mahdollisti palveluiden, (asiantuntijapalveluiden ja koulutusohjelmien) kytkeytymisen laajempiin yrityksen kehittämispalvelukokonaisuuksiin. Lisäksi kaikki ELY-keskuksen asiantuntijat kykenivät ohjaamaan muissa yhteyksissä yhteyden ottaneita yrityksiä palveluiden pariin.

Projektin yhteistyö toimi erittäin hyvin niin ELY-keskuksen sisällä kuin erilaisten ulkopuolisten rahoittaja- ja yhteistyötahojenkin kanssa. Yrittäjät saivat ohjausta tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden pariin mm. TE -toimistosta, pankeista ja Finnveralta, sekä alueen yritysneuvontaa tuottavilta organisaatioilta.

Projektilla myönnettiin pitkäkestoisia TEM:ön kilpailuttamia ohjelmia ja tuotteistettuja asiantuntijapalveluita niitä tarvitseville ja hakeville yrityksille. Palveluiden kysyntä säilyi hyvänä Pohjois-Pohjanmaalla koko toteutuskauden ajan. Vuonna 2013 projektilla toteutettavien ohjelmien myöntö loppui, koska niiden kilpailutettu voimassaoloaika päättyi.

TEM kilpailutti uusia asiantuntijapalveluita ja koulutusohjelmia yrityksille. Uudet konsultointipalvelut lanseerattiin nimellä Yritysten kehittämispalvelut ja uudet koulutusohjelmat nimillä, Kasvuun johtaminen, Talouden ja tuottavuuden johtaminen ja Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen. Valtakunnalliset palvelut olivat yritysten saatavilla vuoden 2014 loppupuolelta alkaen.

Projekti saavutti projektisuunnitelmassa esitetyt tavoitteet melko hyvin. Projektissa aloittaneiden osalta saavutettiin 80,2 % arvioidusta. Koulutus ja henkilötyöpäivissä saavutettiin 57,7 % koska koulutusohjelmien hinta nousi projektin toteutusaikana, eikä sitä oltu arvioitu projektia aloitettaessa.

Heikoimmin onnistuttiin uusien työpaikkojen luomisessa, 8,9 % ennakoidusta ja uusien yritysten osalta 20% ennakoidusta. Syitä uusien työpaikkojen vähäisyyteen ja uusien yritysten perustamiseen on monia. Yksi tosiasia täytyy kuitenkin huomioida arvioinnissa. Projektin toimenpiteiden toteutusaikana vuosina 2009 -2013 Suomen valtion bkt kokonaiskasvu (vuoden 2010 hinnoin) oli vain 2,8 %. Lähde: http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_kansantalous.html.