Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10216

Projektin nimi: Työperäisen maahanmuuton edistäminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.5.2008 ja päättyy 14.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Viestikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 020 636 0020

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.te-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/tpm

Projektin kotisivun osoite: www.te-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/tpm

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Liisa Hietala

Asema: Ryhmäpäällikkö

Sähköposti: anna-liisa.hietala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 436 8219

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työnantajat, joilla on pulaa osaavasta työvoimasta sekä työnhakijat, EU-alueen työnantajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen kunnat ja kaupungit hyötyvät yritysten talouskasvusta sekä alueella oleskelevat maahanmuuttajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työperäisen maahanmuuton edistämiseksi Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus käynnistää hankkeen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hankkeen ensimmäisenä vuonna on tarkoitus tehdä selvitys hankkeen toiminta-alueen työmarkkinoiden tilanteesta ja rekrytoinnintarpeista sekä kartoittaa työnantajien tarpeita ulkomaisen työvoiman rekrytoimisen tukemiseksi. Selvitysten tulosten pohjalta laaditaan alueelle maahanmuuttostrategia, jossa linjataan toimenpiteet tuleville vuosille. Pohjois-Pohjanmaan alueelle ei ole aikaisemmin tehty yhtenäistä maahanmuuttostrategiaa.

Strategian pohjalta kehitetään yhteistyötä alueen eri toimijoiden välillä työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi. Osana toimintaa verkostoidutaan muiden työperäisen maahanmuuton edistämisessä aktivoituneiden tahojen/alueiden kanssa sekä tehdään yhteistyötä ministeriön tukirakenteen ja mahdollisesti työvoiman lähtömaiden kanssa. Työnantajien tarpeiden pohjalta kehitetään yhteistä järjestelmää yritysten ulkomaisen rekrytoinnin helpottamiseksi sekä työntekijöiden ja heidän perheidensä viihtyvyyden tukemiseksi. Työn vuoksi muuttaneille työntekijöille ja heidän perheilleen kehitetään yhteistyössä viranomaisten ja työvoimaa tarvitsevien yritysten kanssa palveluverkosto, joka osaltaan tukee muuttajien kotoutumista. Palveluverkoston kautta alueelle muuttoa harkitsevat saavat tietoa alueesta, sen palveluista ja työvoimaa tarvitsevista yrityksistä. Yhteistyössä yritysten kanssa voidaan järjestää mm. kielikoulutusta muuttajille, jotka eivät ole työvoimatoimiston asiakkaita ja siten pääse osallisiksi kotouttamistoimenpiteistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille tehdään tiedotussuunnitelma, jossa tarkemmin eritellään tiedottamisen tavat, sisällöt ja aikataulut.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti on osana Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallista kehittämisohjelmaa, jossa ministeriössä olevan tukirakenteen kautta osaprojektit toimivat yhteityössä ja siten levittävät hyviksi havaittuja käytäntöjä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 351 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 307 088

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 544 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 307 088

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin ulkomaalaisen työvoiman rekrytointiin liittyvä kysely yrityksille, yhdistyksille ja kunnille. Kysely lähetettiin yli 6000 vastaanottajalle ja vastauksia saatiin yhteensä 1000. Kyselyä täydennettiin pienemmälle joukolle (N=54) suunnatulla puhelinhaastattelulla. Tietoa syvennettiin edelleen henkilökohtaisten käyntien (46 kpl) avulla yrityksissä ja organisaatioissa. Nämä käynnit olivat osaltaan myös verkostoitumista alueen maahanmuuttotoimijoiden kanssa. Toinen osa verkostoitumista on ollut osallistuminen seminaareihin ja seminaarien järjestäminen. Hanke on osallistunut yhteensä 28 maahanmuuttoasioihin/ yrittäjyyteen liittyvään seminaariin joko alueella tai valtakunnallisiin seminaareihin Helsingissä. Yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa on järjestetty neljä maahanmuuttoon liittyvää seminaaria. Seminaarien yhteydessä on jaettu tietoa rekrytointikyselystä ja hankkeessa tuotetusta maahanmuuttostrategiasta. Yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa on järjestetty Yhteistyössä Home like Oulu –hankkeen kanssa pantiin alulle maahanmuuttajien työllisyyteen liittyvien toimijoiden verkostotapaaminen. Verkostossa toimivat tahot ovat järjestäneet yhteensä 6 verkostotapaamista, joissa on ollut osallistujia 10-20 henkilöä edustaen hankkeita, oppilaitoksia ja viranomaisia. Tapaamisissa on välitetty tietoa ja kunkin omia kokemuksia maahanmuuttajien työllistämiseen liittyen.

Hankkeessa laadittiin Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia. Strategia laadittiin neljässä työseminaarissa, joissa edustettuina laaja joukko (37-64 henkilöä) alueen maahanmuuttotoimijoita. Strategialuonnosta täydennettiin laajan lausuntokierroksen avulla. Maahanmuuttostrategia julkaistiin ELY-keskuksen julkaisusarjassa (suomen- ja englanninkieliset -julkaisut 88 sivua) sekä suomen- ja englanninkieliset 16-sivuiset tiivistelmäversiot. Julkaisuja painettiin yhteensä suomenkielisiä 800 kpl, englanninkielisiä 600 kpl sekä tiivistelmäversioita 1600 suomenkielistä ja 1000 englanninkielistä. Strategia julkistettiin julkistamisseminaarissa johon osallistui yhteensä 150 henkilöä. Strategiajulkaisua jaettiin julkistamistilaisuuden lisäksi laajalla postijakelulla yhteensä 780 eri vastaanottajalle koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle ja Kainuuseen sekä laajemmin myös muualla maahan, mm. Työ- ja elinkeinoministeriöön, Ely-keskuksiin, valtakunnallisen Matto-tukirakenteen hankkeille. Strategian toteutusta ja toimeenpanoa valvoo jatkossa Ely-keskuksen maahanmuuttoasiaintoimikunta.

Yhteenvetona hankkeen tuloksista voidaan todeta seuraavaa. Konkreettisen maahanmuuttostrategian lisäksi hanke on tuottanut ja välittänyt tietoa maahanmuuttajien rekrytoinnista ja työllisyydestä alueella. Lisäksi hanke on ollut osaltaan vahvistamassa maahanmuuttajatoimijoiden yhteistyön lisääntymistä alueella sekä strategiaprosessin että seminaarien ja verkostoitumistapaamisten kautta.