Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10218

Projektin nimi: Teknologiaosaamisen ja innovaatiopalvelujen vahvistaminen JAMK:ssa (TEKNOPA)

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Osoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: 020 743 38100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jamk.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jouko Pitkänen

Asema: Koulutuspäällikkö

Sähköposti: jouko.pitkanen(at)jamk.fi

Puhelinnumero: 040 746 8220

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Keuruun

Kunnat: Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Petäjävesi, Viitasaari, Muurame, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Karstula

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstö ja pilottivaiheeseen osallistuvien yritysten henkilöstöt.

Projektiin osallistuvista yrityksistä 5 % sijoittuu Saarijärvi-Viitasaari seudulle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Keski-Suomen koneenrakennusteollisuus, suunnittelutoimistot, tutkimuslaitokset ja oppilaitokset, kehittämisorganisaatiot sekä Keski-Suomen Uudistuvat koneet ja laitteet -klusteriin kuuluvat ja niille palveluja tuottavat yritykset.

Yritykset ovat mukana asiantuntija-, koulutus-, innovaatio- ja tuotekehityspalvelujen tuotteistamista edeltävässä tarkemmassa palvelutarvekartoituksessa. Yrityksiltä pyydetään palautetta tuotteistusprosesseista ja pilotointivaiheessa olevista palvelutuotteista. Varsinainen palvelujen tuottaminen myös pilotointivaiheessa on rajattu tämän hankkeen ulkopuolelle.

Projektiin mukaan tulevien suuryritysten rooli on tuoda asiantuntemusta pk-yrityksistä koostuvan yhteistyöverkostonsa kehittämispalvelujen suunnitteluun ja tuotteistamiseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23, joista naisia 3

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tekniikan ja liikenteen yksikkö on toteuttanut vuosina 2007 ja 2008 yhdessä kone- ja metallialan yritysten sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden edustajien kanssa neljä hankesuunnittelutyöpajaa. Niiden tavoitteena on ollut selvittää koneita ja laitteita valmistavien sekä niille palveluja tarjoavien yritysten kehittämistarpeita. Näiden työpajojen mukaan em. alojen yritysten kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää tuottavuuteen, osaamiseen, tuotekehitykseen ja tuotteen elinkaarenhallintaan panostamista. Lisäksi olisi tarpeen alueellisesti sovittu toimintamalli ja vastuutaho, jolla on selkeä rooli toimialan kehittämistarpeiden tunnistajana ja hankkeistajana.

Toiminnan perustana tulee olla riittävän laajapohjainen asiantuntijuus, jota tuetaan monipuolisilla, toimivilla tuotekehitys- ja oppimisympäristöillä sekä tuotteistetuilla palveluilla. Lisäksi on tarpeen rakentaa aktiivisesti asiantuntijuus- ja innovaatioverkostoja, jotka mahdollistavat kansainvälisen tutkimustiedon hyödyntämisen alueen yritysten kehittämistyössä.

Projektin kehitystavoitteet ovat:
1) Tukea Keski-Suomen uudistuvat koneet ja laitteet -kärkiklusteriin kuuluvien yritysten liiketoimintastrategioita.

2) Turvata kone- ja metallialan yritysten osaamisen kehittämistä ja työpaikkojen säilymistä Keski-Suomessa.
3) Tehostaa kone- ja metallialan yritysten tuotekehitysprosesseja.
4) Vahvistaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiaosaamista, palveluja ja roolia aluekehittäjänä.

Lisäksi projektin tavoitteena on suunnitelmallisesti kehittää ja laajentaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologia-asiantuntijuutta ja -osaamista edistämään uudistuvat koneet ja laitteet -kärkiklusteriin kuuluvien yritysten kehittymistä ja kilpailukykyä Keski-Suomessa.

Projektin tuloksina:
1) Keski-Suomen alueella toimivia yrityksiä kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisillä tuotteistetuilla asiantuntija-, koulutus-, innovaatio- ja tuotekehityspalveluilla.
2) Teknologiatuotteiden tuotekehityspalvelut muodostavat tuotteen koko elinkaaren kattavan kokonaisuuden.
3)Dynaamisesti kuormitettujen rakenteiden testaukseen, analysointiin ja kehittämiseen tarvittava osaaminen on vahvistunut.
4) Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijuustiimeillä on kansain-välisesti tunnustetut valmiudet tuotteiden käytettävyyden ja ergonomian analysointiin ja kehittämiseen (DfH - Design for Human).

Vaikutukset:
Projektin toimenpiteillä kehitetään asiantuntijuutta ja palveluja, joilla voidaan nopeuttaa Keski-Suomen alueella toimivien koneenrakennusalan yritysten tuotteiden ja teknologioiden uusiutumista ja edistää niiden kilpailukykyä. Tuotekehityspalveluilla turvataan tuotekehitys- ja teollisuustyöpaikkojen säilymistä Keski-Suomessa.


Projektilla on vahva merkitys teknologiaan liittyvien koulutuspalvelujen ja niissä tarvittavan osaamisen kehittäjänä.

Kohderyhmän palautteen perusteella voidaan arvioida projektin aiheuttamia vaikutuksia lähtötilanteeseen verrattuna.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottaminen perustuu projektin alussa laadittavaan tiedotussuunnitelmaan, jossa kuvataan:
1. Mitä ja miten osapuolille hyödyllistä tietoa kerätään?
2. Mitä kerätystä tiedosta raportoidaan/tiedotetaan ja kenelle (sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen)?
3. Raportoinnin/tiedotuksen muoto ja toteutustavat
4. Tiedottamisen ajoitus suhteessa projektin aikatauluun

Tiedotussuunnitelmaa päivitetään projektin aikana.

Projektin tiedottamisessa noudatetaan EU:n viestintäohjeistusta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista ja hyvistä käytänteistä tiedottaminen painottuu vuodelle 2010. Projektin tuloksia ja sen aikana löydettyjä hyviä käytänteitä julkaistaan medioissa, opinnäytetöinä, artikkeleina ammattilehdissä sekä projektia ja sen tuloksia käsittelevissä julkaisuissa.

Projektin toteutuksesta ja tuloksista tiedotetaan projektin väli- ja loppuraporteissa projektiin osallistuville tahoille ja sidosryhmille projektin aikana ja sen päätyttyä.

Projektissa kehitettävistä palveluista laaditaan projektin toteutuksen aikana esite, jota levitetään sähköisesti potentiaalisille asiakkaille ja muille yhteistyöverkostoille.

Tuoteistettuja palveluja esitellään soveltuvissa korkeakoulujen järjestämissä tilaisuuksissa, koneenrakennusalan seminaareissa ja messutapahtumissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 178 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 178 650

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 238 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 238 200

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Toteutus:
Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstö kehitti projektin aikana teknologiayrityksille suunnattuja ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä tuotteistettuja asiantuntija-, koulutus-, innovaatio- ja tuotekehityspalveluja. Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstöä osallistui tuotteistamiskoulutuksiin.

Projektissa järjestettiin foorumeja, joiden avulla tuotiin esille yritysten kehittämistarpeita ja yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

JAMK:n henkilöstö vahvisti osaamistaan liittyen konseptointiin ja tuotteistaminen, käyttäjäkokemuksen mittaamiseen ja hyödyntämiseen. Projektissa järjestettiin Jyväskylän World Usability Day -seminaari 12.11.2009 yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. Käytettävyyteen, ergonomiaan, käyttäjätutkimukseen ja esteettömyyteen liittyviä menetelmiä kehitettiin ja kehitystyöstä saadun tiedon pohjalta JAMK:n käytettävyysasiantuntijat tuotteistivat näiden menetelmien soveltamiseen liittyviä palveluja (DfH - Design for Human).

JAMK:n projektihenkilöstö toimi kansallisissa ja kansainvälisissä yritys- ja asiantuntijaverkostoissa erityisesti kunnossapidon ja käytettävyyden asiantuntijuusalueilla.

Projektin toteutukseen liittyviin toimenpiteisiin osallistui yhteensä 22 henkilöä.

Tulokset:
JAMK:n opetushenkilöstön teknologia-asiantuntijuus sekä työelämäyhteydet lisääntyivät.

Uusia tuotteistettuja palveluja tehtiin kunnossapidon, automaation, tuotannon, tuotekehityksen ja käytettävyyden asiantuntijuusalueilla. Yhteensä tuotteita syntyi 17 kpl.

Dynaamisesti kuormitettujen rakenteiden testaukseen, analysointiin ja kehittämiseen tarvittava osaaminen vahvistui projektissa ja yrityksille toteutettavat testaus- ja analysointipalvelut saatiin pääosin suunniteltua sekä pilotoitua.