Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10219

Projektin nimi: Hakijasta tekijäksi

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Pohjois-Karjalan Aikuisopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Osoite: PL 70

Puhelinnumero: (013) 244200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkky.fi/aiko

Projektin kotisivun osoite: www.pkky.fi/aiko/hakijastatekijaksi

Vastuuhenkilön nimi: Timo Sihvonen

Asema: projektikoordinaattori Pohjois-Karjalan Aikuisopistossa

Sähköposti: timo.sihvonen(at)pkky.fi

Puhelinnumero: 0500 572139

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät työnhakijat ja toistaiseksi lomautetut, joiden työllistymistä voidaan edistää hankkeen antaman tuen ja ohjauksen sekä osaamisen puutteita korjaavan koulutuksen avulla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työantajat, yritykset ym. työpaikat
Kunnat
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 350, joista naisia 175

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 370, joista naisia 200

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten työpaikkoja 7

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten tutkintoja 9

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hakijasta tekijäksi -projektin kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat. Hankkeen tavoitteena on
- Työttömyyden vähentäminen todentamalla osallistujien ammatillista osaamista ja ohjaamalla osaamisvajeita täyttävään, työnsaantia tai yrittäjyyttä edistävään koulutukseen ja tarjoamalla työnhakijoille ja työpaikoille rajoja madaltavia kohtaanto- ja kontaktipintoja.
- Työllistyvyyttä parantavan ja työntekijöiden saatavuutta helpottavan työelämälähtöisen osaamisen edistäminen kartoittamalla työpaikkojen vaatimuksia, määrittelemällä työnhakijoiden osaamisaukkoja ja ohjaamalla työelämässä todetun tarpeen mukaiseen koulutukseen tai perehdytyksen kautta suoraan työpaikkaan.
- Työpaikkojen työvoiman ja tiedonsaannin edistäminen toimimalla linkkinä ja tiedonvälittäjänä koulutusmahdollisuuksiin ja työvoiman työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja tukiin liittyvissä asioissa.
- Määrällisenä tavoitteena on, että osallistujista 60 % sijoittuu hankkeen jälkeen työhön tai koulutukseen, joka edistää osallistujan työmarkkinakelpoisuutta.

Hanke parantaa toiminta-alueensa työttömien työllisyyttä ja työmarkkinakelpoisuutta sekä työvoiman kohtaantoa. Hanke edistää työvoiman saantia lisäämällä työvoiman ammatillista osaamista ja käynnistämällä vanhentuneen ammattitaidon ajantasaistamisen. Hanke edistää ammatillista liikkuvuutta ohjaamalla osallistujia työmarkkinalähtöiseen uudelleenkoulutukseen. Toimintaympäristön laadulliset vaikutukset ilmenevät työllisyyden paranemisena, työelämälähtöisen koulutuksen lisääntymisenä ja rekrytoinnin tehostumisena. Vaikutuksia arvioidaan dokumentoidun tiedon, palautteiden, itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin kautta. Hankkeen toimenpiteitä ovat lähtötilannekartoitukset, yksilölliset toimintasuunnitelmat, ohjauskeskustelut, osaamiskartoitukset, ammattitaitokartoitukset ja ammatillisen osaamisen todentamiset, työharjoittelu, työelämävalmennus, palkkatuettu työ, osaamisaukkoja paikkaava ammatillinen koulutus, perehdyttäminen, kontaktit työpaikkojen työnantajiin ja yhdyshenkilöihin ja motivointi ammatilliseen ja alueelliseen liikkuvuuteen, tiedonhankinta työpaikkojen työvoima- ja osaamistarpeista sekä kontaktien hankinta ja linkitys.

Hankkeen toiminta-alue on Joensuun seutu. Hankkeella on projektipäällikkö ja neljä projektiohjaajaa (kolme Joensuussa ja yksi Outokummussa) sekä osa-aikainen projektisihteeri.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alkamisesta ja toiminta-ajatuksesta tiedotetaan aloitusvaiheessa työvoima- ja elinkeinoviranomaisille ym. yhteistyökumppaneille, potentiaalisille osallistujille, hallinnoivan organisaation eri tasoille ja ns. suurelle yleisölle erillisin tiedottein, tiedotustilaisuuksien, joukkotiedotusvälineiden ja Internetin kautta. Tehdään tiedotussuunnitelma. Internetiin ja intranetiin tehdään hankkeelle kotisivut. Laaditaan hanketta markkinoiva juliste sekä potentiaalisille osallistujille (erikseen työnhakijoille ja työnantajille) suunnatut yleisesitteet, jotka painatetaan. Tiedotusta ja markkinointia jatketaan hankkeen aikana potentiaalisille osallistujille, yhteistyökumppaneille suoramarkkinointina, tiedottein ja lehti-ilmoituksin. Tietoja hankkeen edistymisestä välitetään rahoittajalle, ohjausryhmälle ja yhteistyötahoille väliraporttien avulla. Projektin taloustiedot toimitetaan rahoittajatahoille maksatushakemuksina sekä seuranta-, väli- ja loppuraportissa. Hankkeen toiminnasta tiedotetaan muille samantyyppisille hankkeille yhteistyötapaamisissa sekä esittein ja Internetin välityksellä. Projektin päättyessä tuloksista ja kokemuksista, onnistumisista ja epäonnistumisista kerrotaan yhteistyötahoille loppuraportissa ja joukkotiedotusvälineille suunnatussa tiedotteessa. Kokonaistiedottamisesta ja -markkinoinnista vastaa projektipäällikkö ja toiminta-alueellaan projektiohjaaja sekä yritysasiamies.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tulosseurannan, palautteen, itsearvioinnin ja kehityskeskusteluiden kautta seulotaan hyviksi koettuja käytäntöjä. Näitä esitellään yhteistyökumppaneille, sidosryhmille, rahoittajille, muille projekteille ja suurelle yleisölle loppuraportissa, tiedotteissa, kokouksissa, artikkeleissa ja Internetissä. Hyvien käytänteiden tunnistaminen perustuu tavoitteelliseen toimintaan ja siitä saatuun kokemukseen, joten hyvistä käytännöistä tiedottaminen painottuu hankkeen loppuvuoteen, projektin täysimittaisen toiminnan toiselle eli jälkimmäiselle vuodelle, jolloin kokemuspohja alkaa mahdollistaa johtopäätösten tekoa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 824 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 767 863

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 941 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 885 363

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hakijasta tekijäksi -projektin kohderyhmänä olivat työttömät työnhakijat ja toistaiseksi lomautetut, joiden työllistymistä arvioitiin voitavan edistää hankkeen antaman tuen ja ohjauksen sekä osaamisen puutteita korjaavan koulutuksen avulla. Kohderyhmässä huomioitiin erityisesti ne, joilla katsottiin olevan mahdollisuuksia työllistyä aloille, joilla ennakoitiin ilmenevän pulaa työvoimasta. Välillisinä kohderyhminä ovat olleet yritykset, joiden työvoima- ja koulutustarpeita yritysasiamies ja ohjaajat ovat selvittäneet.
Hankkeen tavoitteena oli:
Edistää työllistymistä kartoittamalla hankkeeseen osallistuvien elämäntilannetta ja ammatillinen osaamista sekä ohjaamalla heitä osaamista kehittävään, työnsaantia edistävään tai yrittäjyyteen kannustavaan koulutukseen, tukemalla ja neuvomalla työnhakuun liittyvissä toimenpiteissä.
Edistää työelämälähtöistä osaamista, joka parantaa työllisyyttä ja työntekijöiden saatavuutta.
Tarjota työnhakijoille ja työpaikoille rajoja madaltavia kohtaanto- ja kontaktipintoja ja edistää ammatillista liikkuvuutta.
Määrittää työpaikkojen ja työnhakijoiden osaamistarpeita ja ohjata heitä työelämässä todettujen tarpeiden mukaiseen koulutukseen tai suoraan työpaikkaan.
Edistää tiedonvälitystä koulutusmahdollisuuksiin, työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja tukiin liittyvissä asioissa.
Toimia linkkinä työttömän työnhakijan, yritysten sekä työ- ja elinkeinohallinnon välillä.
Hankkeen toiminta-aika oli 1.8.2008 - 30.6.2011 ja hankkeessa oli yksi projektipäällikkö, neljä projektiohjaajaa ja ajalla 3.11.2008 - 31.12.2010 yksi projektisihteeri (työaika 40 %).
Toiminta-alue oli Joensuun ja Outokummun kaupungit sekä Ilomantsin, Kontiolahden ja Polvijärven kunnat.
Hakijasta tekijäksi hankkeessa aloitti yhteensä 370 henkilöä, joista naisia oli 54 %. Aloittaneista 15 - 24-vuotiaita oli 12 %, 25 - 44-vuotiaita 49 %, 45 - 54-vuotiaita 30 % ja 55 - 64-vuotiaita 9 %. Koulutustaso on jakaantunut niin, että perusasteen koulutus oli 16 %:lla, keskiasteen koulutus 51 %:lla, keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta 2 %:lla ja korkea-asteen koulutus 31 %:lla. Heikossa työmarkkina-asemassa olevia aloittaneista on ollut 29 % ja pitkäaikaistyöttömiä 33 %.
Päättäneitä on yhteensä 354 ja keskeyttäneitä 16. Kaikista hankkeen päättäneistä on mennyt työhön avoimille työmarkkinoille 18,6 %, palkkatuettuun työhön 27,1 %, koulutukseen 24,9 % ja työelämän ulkopuolelle 3,7 %. Työttömänä oli 25.7 %. Näistä parikymmentä henkilöä oli jo hakenut tai hakemassa erilaisiin myöhemmin alkaviin ammatillisiin koulutuksiin, mutta heitä ei luonnollisesti laskettu mukaan koulutuksen aloittaneiden ryhmään.

Hankkeen tavoitteena oli, että sen aloittaa 350 henkilöä, joista hankkeen päättymisen jälkeen on työttömänä korkeintaan 40 %. Yhteistyöyrityksiä tavoiteltiin hankkeeseen 50, uusia työpaikkoja 20 ja uusia yrityksiä kaksi. Yhteistyöyrityksiä oli yhteensä 65 ja muita organisaatioita 63. Uusiksi työpaikoiksi määriteltiin 13 työpaikkaa, mutta uusia yrityksiä ei osallistujien toimesta perustettu. Näin ollen voitaneen arvioida, että perustavoitteet saavutettiin. Uusien työpaikkojen määrittelyssä projekteilla on erilaisia lähtökohtia ja tulkintoja, mutta uusien yritysten kohdalla voidaan todeta, että tavoitetta (kaksi uutta yritystä) ei saavutettu. Yrittäjyyden mahdollisuutta ei ohjaus- ja muussa asiakastyössä sivuutettu, vaan itse itsensä työllistämismahdollisuuksia tutkailtiin jo alkukartoituksessa eikä esimerkiksi alan koulutusmahdollisuuksien esillä pitämistä unohdettu prosessin kestäessäkään. Tutkintoja hankkeen aikana suoritettiin 13 ja osatutkintoja 67.
Hankkeeseen osallistujat antoivat palautteen pääosin Internetin kautta arviointiasteikon ollessa 1 - 5. Annetun palautteen kokonaiskeskiarvo oli 4,15.
Hankkeessa on toteutettu ja kehitetty yksilöllisen kouluttautumisen ja työllistymisen ohjauspalvelumalli.