Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10221

Projektin nimi: LaatuSavo, Pohjois-Savon matkailukeskusten laadullinen kehittäminen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 30.4.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1007067-8

Osoite: PL 6

Puhelinnumero: 017-255 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonia-amk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.savonia.fi/laatusavo

Vastuuhenkilön nimi: Hilkka Lassila

Asema: Vs tutkimuspäällikkö

Sähköposti: hilkka.lassila(at)savonia.fi

Puhelinnumero: 044-785 6088

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Tervo, Kaavi, Iisalmi, Rautavaara, Nilsiä, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Pohjois-Savon merkittävimpien matkailukeskusten ja -kohteiden yritykset/toimijat ja heidän henkilökuntansa sekä sidosryhmät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisen kohderyhmän muodostavat alueen oppilaitosten opiskelijat, jotka osallistuvat hankkeeseen työharjoittelujen, projektiopintojen ja opinnäytetöiden kautta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 64, joista naisia 32

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 174, joista naisia 93

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

LaatuSavo -hankkeen tavoitteena on kouluttaa ja kehittää pohjoissavolaisten matkailukeskusten (Tahko, Vesileppis, Metsäkartano, Lohimaa ja Runni) matkailuyrityksiä ja heidän sidosryhmiään. Hankkeessa toteutettaan matkailukeskusten ja -kohteiden alueilla laatuvalmennuksia ja ympäristökatselmuksia. Lisäksi yritysten henkilöstön osaamista parannetaan täsmäkoulutusten ja yrityskohtaisten kehittämispäivien avulla. Koulutusten ja laatuvalmennusten kautta parannetaan yritysten työntekijöiden osaamis- ja tuotetasoa sekä luodaan selkeytyneitä toimintamalleja, joihin liittyviä kokemuksia voidaan vaihtaa keskusten välillä. Samalla luodaan pilottina matkailukeskusten majoituspalvelujen laatuluokitukset. Matkailukeskusten osaamistason nousun, laadun kehittymisen ja laatuluokitusten tarkentumisen kautta parannetaan ja monipuolistetaan asiakkaille suunnatun palvelun laatua.

Koulutuksissa painotetaan alueen yritysten, organisaatioiden ja toimijoiden henkilöstön liiketoiminta-, johtamis- ja yrittäjyysosaamisen sekä hyvinvointi-, laatu- ja ympäristöosaamisen kehittämistä. Tavoitteena on saada hyvinvointijohtamisesta Pohjois-Savon matkailukeskuksille strategisesti merkittävä kilpailutekijä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektipäälikkö vastaa hankkeen tiedottamisesta koko projektin ajan. Tiedottaminen alkaa hankkeen markkinointivaiheesta, jatkuu läpi toteutusvaiheen ja päättyy lopputulosten levittämiseen. Tiedottamista tehdään niin paikallislehtiin, -radioon kuin -televisioon sekä maakuntalehteen ja valtakunnallisiin tiedotusvälineisiin. Tiedottamisessa noudatetaan EU:n tiedotusohjeita 2007-2013.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen keskeisestä toiminnasta ja hyvistä käytänteistä tiedotetaan jatkuvasti hankkeen kuluessa verkostomaisen työskentelyn avulla. Hankkeen tuloksista tiedotetaan kohderyhmälle ja muille tahoille erillisillä tiedotteilla hankevetäjän toimesta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 166 810

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 142 162

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 213 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 182 029

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

LaatuSavo, Pohjois-Savon matkailukeskusten laadullinen kehittäminen -hanke on kouluttanut ja kehittänyt pohjoissavolaisten matkailukeskusten yritysten henkilöstöä 1.3.2008-30.4.2011 ajalla. Hankkeessa on ollut mukana 22 matkailun eri toimialoilla toimivaa yritystä Juankosken Ruukin , Lohimaan, Metsäkartanon, Tahkon, Runnin ja Vesileppiksen alueilta.

Hankkeen toimenpiteet ovat keskittyneet täsmäkoulutuksiin, Laatutonni-valmennukseen ja ympäristötoimenpiteisiin.Hankkeen koulutusosio koostui 24 koulutuspäivästä ja kolmesta yrityskohtaisesta kehittämispäivästä/yritys. Koulutuspäivistä 6 keskittyi laatuun, Laatutonni-valmennukseen, 6 ympäristökoulutuksiin, -kartoituksiin 12 päivän teemat sovitiin yrittäjien kanssa yhdessä hankkeen alussa, keväällä 2008. Teemat liittyivät kieliin, atk:hon ja ohjelmistoihin, henkilöstöjohtamiseen, työhyvinvointiin, asiakaspalveluun, myyntiin, markkinointiin, sosiaaliseen mediaan, turvallisuuteen, ensiapuun, yrittäjyyteen, matkailupalvelujen tuotteistamiseen, kieli- ja kulttuuriasioihin.

Hankkeen aikana neljä yritystä suoritti Laatutonni-valmennuksen ja sai käyttöönsä Laatutonni -käsikirjan ja yrityskohtaisesti räätälöidyn laatujärjestelmän, josta on toiminnallista, taloudellista ja imagollista hyötyä. Ympäristökoulutuksiin osallistuneet yritykset saivat ympäristökatselmuksiin liittyvän raportin, joka on ensimmäinen askel ympäristöohjelmia kohden. Täsmäkoulutusten kautta parannettiin henkilöstön erityisosaamisalueita kielissä, atk.-taidoissa, henkilöstöjohtamisessa, työhyvinvoinnissa, asiakaspalvelussa, matkailupalvelujen tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja myynnissä, turvallisuusasioissa ja ea-taidoissa. Lisäksi yrityksille toteutettiin viestinnän konseptointia, ympäristöaiheisten huonetaulujen suunnittelua, sisäänkäynteihin ja opasteisiin liittyviä visuaalisia katselmuksia, asiakastyytyväisyystutkimuksia, nettisivujen visuaalinen vertailu, lumi- ja jäärakentamista, energiansäästöön ja -kulutukseen liittyvät selvitykset. Koulutusyhteistyötä tehtiin Savon ammatti- ja aikuisopiston, Nilsiän kansalaisopiston, Haaga-Perhon ja Savonia-ammattikorkeakoulun eri osaamisalueiden kanssa (liiketalouden, muotoilun ja tekniikan yksiköt). Koulutusyhteistyötä tehtiin myös alueella toimivien eri matkailuhankkeiden kanssa esim. Outdoors Finland Pohjois-Savo ja Tapahtumamatkailuosaamisen uudet rakenteet -hanke.

Koulutusten ja osaamistason kohoamisen myötävaikutuksella viisi (5) henkilöä vahvisti työllistymistään alueelle ja Tahkolle perustettiin yksi uusi yritys. Lisäksi kehitettiin alueille uusia matkailutuotteita kuten lasikorukurssi ja ostosmatkailutuote Vesileppiksen venäläisille asiakkaille ja Runnilla perheille ja ryhmille Muistojen kierros. Hankkeen aikana toteutettujen koulutusten ja kehitystoimenpiteiden aikana muodostui yritysverkostoja, joissa benchmarking -ajatus muodostui keskeiseen rooliin.

Hankkeen myötävaikutuksella Vesileppiksen alueelle perustettiin yhteimarkkinointiryhmä ja Tahkolle ympäristötyöryhmä, jotka jatkavat toimintojaan yritysvetoisesti.