Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10223

Projektin nimi: Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 31.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: PL 86 (Viestikatu 1)

Puhelinnumero: 020 636 0020

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite: www.te-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/protek

Vastuuhenkilön nimi: Mari Tuomikoski

Asema: Ryhmäpäällikkö

Sähköposti: mari.tuomikoski(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 436 8211

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke kohdistuu pk-yrityksiin, mutta myös suuret yritykset voivat olla mukana verkostoissa, kun ne tukevat pk-yritysten henkilöstövoimavarojen kehittämistä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

PK-yrityksissä työssäoleva työvoima ja erityisesti työvoimapoliittiset riskiryhmät: ikääntyvät, epätyypillisissä työsuhteissa olevat, maahanmuuttajat, alhaisen koulutuksen tai vanhentuneen ammattitaidon omaavat ja yksinyrittäjät, aikuiskoulutusorganisaatiot, kehittäjäorganisaatiot, yrityspalvelu, työhallinto, työmarkkinaosapuolet.

Jos lomautuksia ja irtisanomisia ei onnistuta välttämään työvoimakoulutuksella edistetään lomautettujen ammattitaidon kohottamista lomautuksen jälkeisen ajan vaatimuksiin ja tuetaan työttömiksi joutuvien työllistymistä muihin ammatteihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan sisältyvän Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki (PROTEK:Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan) ESR -projektin tavoitteena on kehittää ennakoivasti työvoiman osaamista. PROTEK -ohjelma on työssäolevan työvoiman kehittämishanke ja se kohdistuu työelämän muutostilanteissa oleviin yrityksiin.

Hanke kohdistuu pk-yrityksiin, mutta myös suuret yritykset voivat olla mukana verkostoissa, kun se tukee pk-yritysten henkilöstövoimavarojen kehittämistä. PROTEK pyrkii vaikuttamaan työntekijöiden työurien pidentämiseen ja edistää henkilöstön kehittymistä. Erityisesti vaikutetaan työvoimapoliittisten riskiryhmien osaamistason nostoon. Hanke valmistelee ja hankkii yritysverkostoille työvoimapoliittista koulutusta. Sen hallinnointiin hankkeella on rinnakkaisprojekti.

Hanke toteutetaan alueella käynnistyvien hankeverkostojen avulla. Verkostot voivat olla toimialakohtaisia tai teemaverkostoja. Hanketta koordinoi projektikoordinaattori, jonka tehtävänä on seurata verkostotyön etenemistä ja tukea sekä ohjata hankeverkostoja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistymisestä tiedotetaan yhteistyötahoille. Projekti laatii tavoitteitaan tukevan tiedotussuunnitelman. Tiedottamisessa hyödynnetään sähköistä viestintää.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä jaetaan projektin aikana järjestettävissä verkostotapaamisissa ja lisäksi hyödynnetään sähköistä viestintää tiedottamisessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 502 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 498 847

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 502 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 498 847

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

ProtekTuki -projektilla vaikutettiin osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen Pohjois-Pohjanmaalla. Projekti kohdistui muutos-tilanteessa oleviin yrityksiin ja työssäolevan työvoiman kehittämiseen. Tavoitteena oli pk-yritysten henkilöstön kehittäminen ja työelämässä jatkamisen edistäminen. Tavoitteen toteuttamiseksi projekti suunnitteli ja hankki työvoimapoliittista koulutusta yritysverkostoille. Työvoima-poliittista koulutusta hallinnoitiin rinnakkaisprojektissa. Työvoimapoliittista koulutusta kohdennettiin muutostilanteessa olevien yritysten henkilöstöön, lomautettuihin, työttömyysuhan alaisiin ja työttömiksi joutuneisiin. Koulutuksella edistettiin lomautettujen ammattitaidon kohottamista lomautuksen jälkeisen ajan vaatimuksiin ja tuettiin työttömiksi joutuvien työvoiman työllistymistä muihin ammatteihin. Koulutuksia toteutettiin Haukiputaalla, Oulussa, Raahessa, Ylivieskassa, Haapajärvellä, ja Pulkkilassa.

Projektissa koordinoitiin aikuiskoulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden sekä yritysten muodostamia kolmea protek-hankketta. Pohjois-Pohjanmaalla toimi Oulun seudun yrityspalveluiden Muutosvoimaa-hanke, Raahen osaamiskeskus Oy:n Metka -hanke ja Ylivieskan seutukunnan PPverkko-hanke. Hankkeita tuettiin järjestämällä säännöllisiä työkokouksia, tapaamisia ja asiantuntija-seminaareja. Hankkeiden tarpeita palveltiin hankkimalla selvityksiä osaamistarpeista, asiantuntijapalveluita ja täsmäkoulutus-suunnitelmia. ProtekTuki-hanke on järjestänyt Pohjois-Suomen suuralueen protek- hankkeiden vuosittaiset tapaamiset. Projektin henkilöstö on osallistunut aktiivisesti valtakunnalliseen protek-hankkeiden yhteistyöhön. Projektikoordinaattori oli jäsenenä valtakunnallisessa osaamiskartoituksia kehittävässä protek-hankkeiden työryhmässä. Projekti esitteli Pohjois-Pohjanmaan itsetoteutettujen hankkeiden yhteistyötä valtakunnallisessa protek-seminaarissa. Valtakunnallisen protek-koordinaatiohankkeen hankepäällikkö on vieraillut alueella tutustuen toimintaan Raahessa ja Oulussa.

Projekti on toteuttanut kaksi liikkeenjohdon koulutusta kuljetusalan pk-yrityksille. Koulutukseen osallistui 20 yritystä ja 31 osanottajaa. Projektissa on järjestetty työvoimapoliittisia koulutuksia.

Yritysten kanssa yhteistyössä järjestettyjen täsmäkoulutusten tuloksena on syntynyt 75 uutta työpaikkaa. Yritysten kanssa yhteishankintana järjestettiin 20 koulutusta 17 yrityksen kanssa. Kaikkiaan työvoimapoliittisen koulutuksen aloitti 277 henkilöä, joista 241 suoritti koulutuksen loppuun. Koulutuksen keskeyttäneistä 19 henkilöä työllistyi, 15 henkilöä jäi työttömäksi ja 2 henkilöä siirtyi työvoiman ulkopuolelle. Koulutuksen loppuun suorittaneista 151 henkilöä työllistyi, 82 henkilöä jäi työttömäksi ja 8 henkilöä siirtyi työvoiman ulkopuolelle. Yhteensä projektin aloittaneista työllistyi koulutuksen jälkeen siis 170 henkilöä, joista 40 oli naisia.

Hanke osallistui nuorten tulevia työmarkkinoita käsitteleviin tilaisuuksiin edistääkseen työvoiman saatavuuden varmistamista. Samoin hanke on osallistunut asiantuntijana Raahen seutukunnan työvoimatoimiston metallialan ennakointiprosessiin, jossa on selvitetty metallialan yritysten tilannetta, työvoiman saatavuutta ja osaamistarpeita. Ennakointiprosessi tuki METKA -hankkeen toteutusta. Projekti järjesti Raahessa metallialan yrityksille suunnatun asiantuntija seminaarin ja yritystapaamisen uusiutuvan energian tarjoamista mahdollisuuksista metalliyrityksille.

Projektin tilaamaa selvitystä ohjelmistoalan pk-yritysten henkilöstön koulutustarpeista on hyödynnetty ICT-yritysten täsmäkoulutusten suunnittelussa. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman valtakunnallisen ESR -hankkeen, Yritysharavan, Oulun seudun TE -toimiston ja ProtekTuki-projektin toimesta toteutettiin yhdessä kohdennettu yritysharavakysely Pohjois-Pohjanmaan voimakkaassa rakennemuutoksessa olevan ICT -toimialan yrityksiin. Projektin tuloksia on hyödynnetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimenpiteissä ICT-toimialan rakennemuutoksen hallitsemiseksi.