Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10224

Projektin nimi: From Gdansk to Turku: Rekrytointi- ja koulutusverkoston luominen Gdanskin ja Turun välille

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.9.2008 ja päättyy 31.3.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun Aikuiskoulutussäätiö / Turun Aikuiskoulutuskeskus

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0142247-5

Osoite: Kärsämäentie 11

Puhelinnumero: 02070129200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tuakk.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Marja-Liisa Pentti

Asema: Toimialajohtaja

Sähköposti: marja-liisa.pentti(at)tuakk.fi

Puhelinnumero: 0207129380

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ulkomaalaisia/puolalaisia työntekijöitä rekytoivat yritykset Turun seudulla tai sellaiset maahanmuuttajat, joilla on vakituinen tai jatkuva oleskelulupa Suomessa heidän alkuperäisestä kotimaastaan riippumatta
Työperäisestä maahanmuutosta kiinnostuneet tahot Turussa ja Gdanskissa
Työvoimaviranomaiset tai vastaavat organisaatiot Turussa ja Gdanskissa
Työperäisestä maahanmuutosta kiinnostuneet henkilöt Gdanskissa, ja heidän perheen jäsenensä Henkilöstövuokrausyritys Suomessa
Ammatillinen opplaitos Gdanskissa ja Turussa
Puolan konsulaatti Turussa

3.3 Välilliset kohderyhmät

Valmisteluprojektin jälkeisessä jatkoprojektissa, varsinaisen toiminnan käynnistyttyä kohderymiä ovat 6.2. kohdassa mainittujen lisäksi:

Mukaan tulevien yritysten henkilöstöt
Ammatillisten oppilaitosten opettajat ja opiskelijat Turussa ja Gdanskissa
Turun kaupungin eri hallintokunnat (esim. asuminen, päivähoito)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 12, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

From Gdansk to Turku: Rekrytointi- ja koulutusyhteistyön luominen Gdanskin ja Turun välille.

Projektin ideana on luoda pysyvä rekrytointikanava ammattitaitoista työvoimaa kaipaaville yrityksille Turun seudulla. Projektin tavoitteena on laatia kone- ja metallialalle ammatillisen koulutuksen valmennusmalli, jossa puolalaisia koulutetaan jo kotimaassaan suomalaisten ammattitaitovaatimusten ja työelämän pelisääntöjen mukaan. Näin pyritään takaamaan rekrytoiville yrityksille ns. valmiimpia työntekijöitä, joiden perehdyttäminen työtehtäviin Suomessa käy joustavammin.

Laadittavan valmennusmallin sisältö suunnitellaan yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa. Valmennusmallin sisältö voi liittyä esim seuraaviin aiheisiin: ammattitaidon arvionti, ammatilliset vaatimukset Suomessa, pätevyyskorttikoulutus + suoritukset (esim.tulityö- ja/tai työturvakortti) tms.

Verkostoon valitaan kumppaneita Turun seudun yrityksistä ja julkiselta sektorilta. Rekrytointi - ja koulutusyhteistyön pitkän tähtäimen tavoitteena on osaavan työvoiman saannin varmistaminen suomalaisille työnantajille myös jatkossa.

Puolassa yhteistyön kehittämiseen ja valmennusmallin pilotointiin ja käytännön toteutukseen etsitään yhteistyökumppaneita Gdanskista ja Pommerin alueelta. Projektiin valitaan sellaisia kumppaneita (esim. ammatillinen oppilaitos, rekrytointia tekevä organisaatio), jotka ovat valmiita sitoutumaan yhteistyöhön pidemmäksi aikaa, eritoten valmennusmallin varsinaiseen toteutukseen myöhemmin.

Gdanskissa markkinoidaan Turun seudun vetovoimaisuutta ja tarkoituksena on tavoittaa työperusteisesta muutosta kiinnostunteita työtekijöitä perheineen. Turun palvelujen markkinointiin tehdään vastaanottopaketti ja opastusjärjestelmä, jotka molemmat palvelevat muuttopäätöksen tehneitä perheitä Suomeen saavuttaessa. Opastusjärjestelmää kehitetään sähköiseen muotoon niin, että Turkuun saapuva perhe saa helposti tietoa asumisesta, päivähoidosta ja muista sopeutumista helpottavista asioista puolaksi. Projektin aikana tehdään myös suunnitelma, jossa työtekijöiden puolisoille tarjotaan urasuunnitteluohjausta, ammattitaidon arviointia, ohjataan kielikoulutukseen ja avustetaan työpaikan hankkimisessa.

Projektin keskeisiä tuloksia:
1) Perustetaan yhteistyöverkosto Turun seudulle, jonka intressi on puolalaisen työvoiman rekrytointikäytäntöjen kehittäminen.
2) Kehitetään työperäistä maahanmuuttoa edistävä sähköinen, puolankielinen opastusjärjestelmä Turkuun saapuville puolalaisille (TTP) sekä markkinoidaan Turkua Pommerin seudulla.
3) Etsitään tekniikan/kone- ja metallialan oppilaitos Gdanskista ja sovitaan valmennusmallin toteutuksesta ja muuhun koulutukseen liittyvän käytännön yhteistyöstä.
4) Luodaan ammatillinen valmennusmalli kone- ja metallialalle, jossa pilottiryhmä valmennetaan Gdanskissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotuksen perusperiaatteet ovat seuraavat: avoimuus ja rehellisyys, nopeus, ajantasaisuus sekä vuorovaikutteisuus. Tiedotus jakaantuu kahteen osaan: sisäiseen eli yhteistyökumppanien väliseen ja ulkoiseen eli välittömiin ja välillisiin kohderyhmiin kohdistuvaa. Sisäinen ja ulkoinen tiedotus ovat toisiaan tukevia ja molempien tarkoitus on edesauttaa ja tukea hankkeen onnistumista sekä projektissa syntyvien hyvien käytäntöjen levittämistä.
Tiedotuksen keinoiksi valitaan aina tiedotettavan asian ja kohderyhmän mukaan. Tiedotuksessa käytetään muun muassa seuraavia tiedotuskanavia: Internet, erilaiset tilaisuudet ja seminaarit sekä erilaiset yhteistyöverkostot.
Vastuu tiedotuksen toimeenpanosta on Turun AKK:lla. Kehittämiskeskus osallistuu myös tiedotukseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen.
Projektin kulkua seurataan laadittavan työ- ja tiedotussuunnitelman avulla. Suunnitelma on aina ajantasainen ja päivitetty projektin edetessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tavoitteena on levittää informaatiota projetktin suunnittelun kohteena olevasta valmennusmallista. Heti projektin alussa tapahtuva tiedottaminen on tärkeää, koska valmennusmalliin on hyvä saada madollisimman monen tahon mielipide jo suunnitteluvaiheessa.
Tietoa levitetään koko projektin ajan, sillä käytännössä yhteistyöstä kiinostuneita tahoja kartoitetaan jatkuvasti ja samalla kerrotaan projektin ideasta.
On myös tärkeää, että projektissa syntyviä hyviä käytäntöjä levitetään vielä projektin päättymisen jälkeenkin. Näin syntynyttä mallia voi hyödyntää niin projektissa mukana olleet organisaatiot kuin muutkin maahanmuuttajatyövoiman kanssa työskentelevät tahot. Syntyvien hyvien käytäntöjen levittämisessä käytettävät keinot valitaan aina levitettävän asian ja kohderyhmän mukaan.
Levittämisen kohderyhmät ovat yritykset, työvoimaviranomaiset, rekrytointi- ja henkilöstövuokrausyritykset, maahanmuuttajien kanssa työskentelevät organisaatiot, konsulaatit, suurlähetystöt ja ulkomaiset työvoimaviranomaiset sekä suuri yleisö, poliittiset päättäjät ja tiedotusvälineet.
Levittämistä tapahtuu em. mukaisesti koko projektin ajan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 55 212

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 85 972

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 489

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

From Gdansk to Turku -projektin päätavoitteena oli löytää puolalaisen työvoiman rekrytoinnista ja kouluttamisesta kiinnostuneita tahoja sekä Gdanskin että Turun seuduilta. Näistä toimijoista on mahdollisuus myöhemmin muodostaa molempiin maihin verkostot, jotka pystyvät tarvittaessa omilla tahoillaan suunnittelemaan, toimeenpanemaan ja hakemaan rahoitusta toiminnalleen. Projektin muita tavoitteita olivat mm: opastusjärjestelmän kehittäminen Turkuun saapuville perheille, Turun seudun vetovoimaisuuden markkinointi Pommerin alueella, koulutusmallin kehittäminen työvoiman kouluttamiseksi jo lähtömaassa, koulutuspilotti sekä Selvitys (opas rekrytointiin) suomalaisille työnantajille tiettyjen, tärkeiksi katsottujen ammattien koulutuksesta ja pätetyyksistä Puolassa (laivanrakennus- ja rakennusaloilta). Kootusti projektin idea oli, että tulevaisuudessa työvoimaa kaipaava yritys Turun seudulla saa jo lähtömaassaan koulutettuja ns. "valmiimpia" työntekijöitä palvelukseensa ja että heidän perheenjäsenensäkin ovat tervetulleita Turkuun.

FGT:n aikana koottiin rekrytointi- ja koulutusmallin kehittämisestä alustavasti kiinnostuneiden toimijoiden verkostot sekä Turkuun että Gdanskiin.
Puolasta tapahtuvaa rektytointia ja Suomeen sopeutumista helpottamaan suunniteltiin koulutusmalli, jossa puolalaisia koulutetaan yleisten suomalaisten vaatimusten (tai yrityksen omien lähtökohtien) mukaisesti. Varsinainen pilottikoulutus valmisteltiin suomalaisen yrityksen tarpeisiin (tulityökorttikoulutus) puolalaisessa oppilaitoksessa ja se toteutettiin auktorisoidun suomalaisen opettajan sekä tulkin avulla. Asiakkaan toivomuksesta pilotti toteutettiin Turussa.

Projektissa teetettiin "Selvitys ammatillisen koulutuksen järjestelmästä, laivanrakennus- ja rakennusalojen ammattilaisten koulutuksesta Puolassa". Tämä selvitys nähdään höydyllisenä manuaalina suomalaisille yrityksille, jotka tulevaisuudessa ovat rekrytoimassa ko. ammattiryhmiin luettavaa työvoimaa Puolasta. Tutkintojen ja pätevyyksien vertailu helpottuu. Selvitys on suomenkielinen.

Markkinoinnissa kokeiltiin uudenlaista kanavaa, unkarilaisen Wizzairin lentokoneissa oleva lehti. Wizzair lentää mm. Turun ja Gdanskin välillä sekä muualla Euroopassa. Vaikka levinnäisyys olikin valtava, tuloksia on suoranaisesti vaikea mitata. Mikäli työvoimapula tulevaisuudessa uhkaa, toivotaan, että Turun seutu muistetaan houkuttelevana.

Turun Seudun Kehittämiskeskuksen Internetsivuilla on puolankielistä materiaalia avuksi puolankielisille sekä englanninkielinen opastusjärjestelmä. Opas on tarkoitettu Turun seudulle muuttoa harkitseville työntekijöille, heidän perheilleen ja opiskelijoille. Oppaan teksti on myös käännetty puolaksi. Työntekijöiden puolisoilla on mahdollisuus hakeutua uraohjauksen pariin.