Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10225

Projektin nimi: Kulttuuriteollisuuden koulutuskokonaisuus

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: PL 122

Puhelinnumero: 016341341

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ulapland.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ulapland.fi / taiteiden tiedekunta

Vastuuhenkilön nimi: Timo Jokela

Asema: Taiteiden tiedekunnan dekaani

Sähköposti: timo.jokela(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 040-7396034

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Koulutettavat henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Suomen elinkeinoelämä ja matkailualan sekä luovien alojen yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 28, joista naisia 26

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten tutkintoja 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten tutkintoja 3

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kultuuriteollisuuden koulutusohjelmakokonaisuus on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan monitieteinen opetuskokonaisuus. Keskeinen tehtävä on kouluttaa monitieteisiä kulttuuriteollisuuden osaajia Lapin kehittyviin tarpeisiin. Ohjelmasta valmistuvilla on myös vahvat markkinatutkimuksen osaaminen. Koulutusohjelmakokonaisuus mahdollistaa taideteollisen alan liiketoiminnan juurtumisen pohjoiselle alueelle. Ohjelma tuottaa osaajia erityisesti matkailu-, vapaa-aika ja kulttuuripalveluiden aloille, joilla on yhä tärkeämpi merkitys Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kannalta.Ohjelman kautta osallistujat verkostoituvat osaksi kansallista ja kansainvälistä osaajaverkostoa. Ohjelma tarjoaa valmiudet jatkotutkintoihin taideteollisella ja yhteiskuntatieteellisellä koulutusaloilla.

Projektin kohderyhmänä ovat taiteiden tai yhteiskuntatieteiden maistereiksi koulutettavat. Projektin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa Pohjois-Suomen alueen kulttuuriteollisuuden osaamista, ja täten mahdollistaa aluekehitystä ja alueellisen identiteetin vahvistumista. Projekti toteutetaan kahden erillisen, toisiaan tukevan maisteriohjelman avulla. Tilan ilme -maisteriohjelman avulla jalostetaan koulutettavien taitoa tuottaa rakennetun ympäristön, erityisesti sisätilojen, esteettiseen, viestinnälliseen ja elämykselliseen toiminnallisuuteen ja ilmeeseen. Design, media and markets lähestyy kulturoitunutta taloutta muotoilun, median ja markkinoiden monitieteisestä näkökulmasta. Se kouluttaa markkinaorientoituneita osaajia kulturoituneen talouden tarpeisiin, erityisesti kulttuuriteollisuuden aloille (mm. mainos-, media-, design-toimistot, peliteollisuus, vapaa-aikateollisuus).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotuksessa noudatetaan rahoittajan antamia, hankkeiden tiedotusta koskevia ohjeita.
Sähköinen tiedottaminen Lapin yliopiston tiedotuksen sekä hankkeen omien www-sivujen kautta.
Muodostetaan hankkeen ydinryhmälle sekä muille sidosryhmille omat ajankohtaisten asioiden
sähköpostilistat. Projektiin laaditaan tiedotussuunnitelma, joka sisältää sisäisen ja ulkoisen
tiedotusstrategian. Tiedotuksessa käytetään perinteistä sekä digitaalista mediaa ja tarvittaessa erillisiä tiedostustilaisuuksia. Lisäksi alan seminaareissa tiedotetaan laajemmin kansallisesti alan toimijoille hankkeista ja sen tuloksista. Muita välineitä käytetään tarpeen mukaan, esim. julkaisut, julisteet, tiedotustilaisuudet, jne.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista ja hyvistä käytännöistä tiedotetaan projektille tehtävän aikataulutetun tiedotussuunnitelman mukaan. Tiedotuksessa tullaan käyttämään yliopiston omia kansallisia verkostoja alan toimijoille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 390 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 358 766

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 390 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 358 766

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kulttuuriteollisuuden koulutusohjelmakokonaisuus oli Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan monitieteinen opetuskokonaisuus, joka toteutettiin 7.5.2009- 31.3.2012 .
Kulttuuriteollisuuden koulutuskokonaisuudessa taide ja tiede yhdistyivät näkökulmia avartaviksi sisällöiksi, joiden kautta etsittiin uudenlaista asiantuntijuutta talouden ja kulttuurin kenttään. Muotoilu- ja kulttuurialat elävät voimakasta muutosta, mikä vaatii uudenlaisia sisältöjä koulutukseen. Talouden kentässä kulttuurin tunteminen on kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin rakentamisen pohja. Palvelumuotoilu on yksi osatekijä liiketoiminnan monialaisessa kehittämisessä ja se on yksi Lapin yliopiston strategista painopisteistä. Kahden tiedekunnan ja viiden oppiaineen yhteisillä maisteriohjelmilla on luotu pohjaa palvelumuotoilun monialaiselle osaamiselle ja käytännön toteutukselle.

Maisteriohjelmissa on toteutettu joustavaa mallia, jossa opetuksen aikataulutus ja menetelmät palvelevat aikuisopiskelijoiden tarpeita mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Maisteriohjelmilla testattiin koulutusohjelmien ja tiedekuntien rajat ylittävää yhteistyötä, jossa tavoiteltiin koulutusohjelmien horisontaalista rakenteen ja sisältöjen uudistamista. Opiskelijoille haluttiin tarjota monipuolisempi osaamispohja sekä tutkimuksen tekemiseen että työelämään.

Projektille varattiin rahoitusta enintään 630 900 euroa. 7.6.2011 pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa päätettiin palauttaa 240.000 € hankkeelle myönnetyistä varoista. Koulutuskokonaisuuden lopulliseksi budjetiksi jäi näin 390.900 €.

Projektin kohderyhmänä olivat taiteiden tai yhteiskuntatieteiden maistereiksi koulutettavat. Projekti toteutettiin kahden maisteriohjelman avulla. Tilan ilme -maisteriohjelman tavoitteena tuottaa osaajia rakennetun ympäristön, erityisesti sisätilojen, esteettisen, viestinnällisen ja elämyksellisen toiminnallisuuden ja ilmeen palvelujen tutkijoiksi, suunnittelijoiksi ja tuottajiksi. Design, Media & Markets lähestyi kulturoitunutta taloutta muotoilun, median ja markkinoiden monitieteisestä näkökulmasta kouluttaen markkinaorientoituneita osaajia elinkeinoelämän tarpeisiin sekä tutkijoiksi. Tilan ilme -maisteriohjelmaan hyväksyttiin 13 opiskelijaa ja Design, Media & Markets -ohjemaan 15, yhteensä 28 opiskelijaa. Opiskelupaikan otti vastaan 25 opiskelijaa.

Koulutuskokonaisuudessa tarjottiin 120 opintopisteen laajuiset syventävät opinnot molemmissa maisteriohjelmissa. Tilan ilmeen pääainevaihtoehtoja olivat tekstiiliala ja graafinen suunnittelu. Design, Media & Markets -ohjelman pääaineita olivat johtaminen, teollinen muotoilu ja audiovisuaalinen mediakulttuuri. Molemmissa ohjelmissa toteutettiin myös kunkin pääaineen kandidaattitasoa täydentäviä opintoja.

Kulttuuriteollisuuden koulutuskokonaisuuden maisteriohjelmien opetussuunnitelmat saatiin toteutettua sovitulla tavalla. Maisteriohjelmista on valmistunut 13.6.2012 mennessä 4 taiteen maisteria ja 1 yhteiskuntatieteiden maisteri (yhteensä 5 tutkintoa). Näiden lisäksi 7 opiskelijalla on realistiset mahdollisuudet saada maisterin tutkinto lukuvuoden 2012-13 aikana. Jos em tutkinnot toetutuvat on maisteritutkintojen kokonaismäärä 12. Kulttuuriteollisuuden koulutuskokonaisuuden opiskelijoilla on opinto-oikeus 31.7.2013 saakka.

Projektin tuloksia esitellään TAIDE. TALOUS. TILA. -julkaisulla. Se julkaistiin Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisusarjassa C. Julkaisuja ja puheenvuoroja, numero 37.