Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10226

Projektin nimi: Lysti - Luovaa toimintaa sosiaali- ja terveysalalle

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Osoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: 042 7438100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jamk.fi/lysti

Vastuuhenkilön nimi: Eila Latvala

Asema: yksikön johtaja

Sähköposti: eila.latvala(at)jamk.fi

Puhelinnumero: 040 744 1748

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Keuruun

Kunnat: Keuruu, Jyväskylä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektissa mukana oleva sosiaali- ja terveysalan henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Potilaat ja asiakkaat: Edistetään potilaiden ja asiakkaiden hyvinvointia
- Luovan alan toimijat: Edistetään luovan alan toimijoiden uusia palveluntuotanto- ja liiketoimintamahdollisuuksia
- Tulevat työntekijät/ opiskelijat: Turvataan sosiaali- ja terveysalan tulevien työntekijöiden osaaminen
- Päättäjät:Edistetään päätöksentekotason luovan alan asiantuntemusta ja strategista osaamista
- Muut sosiaali- ja terveysalan yritykset: jaetaan tietoa luovan alan toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 120, joista naisia 115

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tutkimukset ja työelämäselvitykset sosiaali- ja terveysalalta osoittavat, että kulttuurilla, taiteella ja luovuudella tulisi olla merkittävämpi rooli laadukkaiden hoito- ja kuntoutuspalveluiden tuottamisessa ja toteuttamisessa. Systemaattiselle kulttuuriosaamisen hyödyntämiselle on kuitenkin edelleen sekä asenteellisia, tiedollisia että taidollisia esteitä. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan luovan alan toiminnan avulla.

Projektin päätavoitteena on edistää luovan toiminnan menetelmien hyödyntämistä ikääntyneiden, psykiatristen potilaiden ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden hoito- ja kuntoutustyössä.
Konkreettisina tavoitteina on:
1. Edistää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön luovan toiminnan osaamista seminaarien, koulutustoiminnan, hoitolaitoskohtaisen kehittämistyön ja työnohjauksen avulla
2. Juurruttaa toimintamallit osaksi hoitolaitosten arjen toimintaa
3. Rakentaa henkilöstölle luovan toiminnan menetelmien koulutus- ja kehittämismalli
4. Kehittää luovan alan ja sosiaali- ja terveysalan rajapintoihin syntyviä työtapoja ja palvelumalleja
5. Lisätä tietoa luovien alojen mahdollisuuksista yritystoiminnan kehittäjille ja päättäjille
Tulokset:
1 ja 2. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö käyttää hoito- ja kuntoutustyössä systemaattisesti luovia menetelmiä
3. On luotu luovan menetelmän koulutus- ja kehittämismalli
4. On syntynyt julkiselle sektorille, yksityiselle sektorille ja kolmannelle sektorille toimivia työtapoja ja palvelumalleja
5. On avattu luovan toimialan ja yrittäjyyden avainkäsitteet päättäjille ja kehittäjille sekä lisätty luovan alan tietoa
Vaikutukset:
1. Työmarkkinoilla tarvittavan osaamisen paraneminen, 2. Luovan toiminnan systemaattinen hyödyntäminen hoitolaitoksissa , 3. Koulutuksen työelämävastaavuuden lisääntyminen, 4. Uudenlaisten työtapojen ja palvelumallien käyttöön ottaminen ja 5. Tiedon lisääntyminen kehittäjillä ja päättäjillä

Hankkeessa kehitettävät uudet tuotteet: henkilöstön kehittämisen koulutus- ja työnohjausmalli, luovia menetelmiä hyödyntävä asiakasryhmän ohjausmalli, henkilöstön luovan toiminnan menetelmien kokoelma, luovan ja sosiaali- ja terveysalan yhteinen aikuiskoulutuspaketti sekä julkaisu opetukseen ja tiedon lähteeksi kehittäjille ja päättäjille.

Hankkeen vaikutuksena on: työmarkkinoilla tarvittavan osaamisen paraneminen, koulutuksen työelämävastaavuuden lisääntyminen, toimintaympäristön uudenlaisten työtapojen ja palvelumallien käyttöön ottaminen, luovan alan tiedon lisääminen kehittäjillä ja päättäjillä sekä luovan toiminnan menetelmien pysyvä hyödyntäminen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin jatkuvasta toiminnasta tiedotetaan erillisen viestintäsuunnitelman mukaan projektin eri osapuolille ja asiakasryhmille, hankkeen hallinnointiorganisaation sisäisesti sekä muille sidosryhmille ja asiasta kiinnostuneille. Projektin alussa tiedotetaan projektista tarkemmin kunta-, kehittämis- ja hallintoorganisaatioiden edustajille, jotta heidän asiantuntemuksensa saadaan hyödynnettyä, joka tukee projektin pitkäkestoisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Viestinnän keinoina ja kanavina ovat käytössä:
- neuvottelutilaisuudet ja muu henkilöviestintä
- toimijatahojen sisäiset ja ulkoiset palaverit
- koulutustilaisuudet
- ulkoiset ja sisäiset lehtiartikkelit ja projektitiedotteet
- seminaarit
- mediatiedotteet
- projektin esite
- sähköposti
- projektin www-sivut Jyväskylän ammattikorkeakoulun www-sivuilla
- yhteistyöorganisaatioiden www-sivut
- rahoittajille tehtävä seurantakertomus

Kaikessa projektin tiedottamisessa noudatetaan EU:n viestintäohjeistusta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektiosapuolten keskinäistä verkostoitumista ja tiedonvaihtoa edistetään koko projektin ajan.
Projektihenkilöstö osallistuu aktiivisesti toimintaan alan verkostoissa ja tekee aktiivista yhteistyötä muiden projektien kanssa.

Innovatiivisia yhteistyömalleja ja projektin tuloksia levitetään varsinkin projektin väliseminaarissa alkuvuodesta 2010, laajassa seminaarissa keväällä 2011 ja sisäisessä loppuseminaarissa syksyllä 2011. Projektista julkaistavat artikkelit ja teos ovat myös keskeisiä projektin tulosten levittämisen kannalta.

Kohdeorganisaatioiden räätälöidystä toiminnasta syntyvä tieto ja työkalut pyritään jakamaan kaikkien mukana olevien käyttöön. Tätä edistävät myös yksittäiset koulutuspäivät. Koulutus- ja kehittämistoiminta jatkuu kevääseen 2011 asti.

Projektitoiminnasta syntyneistä ja syntyvistä opinnäytetöistä sekä muista tutkimuksista tiedotetaan aktiivisesti projektin hallinnoijan kanavien kautta. Tämä kulminoituu vuonna 2011.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 190 734

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 190 734

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 246 166

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 246 166

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin päätavoitteena oli edistää luovan toiminnan menetelmien hyödyntämistä ikääntyneiden, psykiatristen potilaiden ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden hoito- ja kuntoutustyössä.

Projektin oli seuraavat konkreettiset tavoitteet:
1. Edistää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön luovan toiminnan osaamista seminaarien, koulutustoiminnan,
hoitolaitoskohtaisen kehittämistyön ja työnohjauksen avulla
2. Juurruttaa toimintamallit osaksi hoitolaitosten arjen toimintaa
3. Rakentaa henkilöstölle luovan toiminnan menetelmien koulutus- ja kehittämismalli
4. Kehittää luovan alan ja sosiaali- ja terveysalan rajapintoihin syntyviä työtapoja ja palvelumalleja
5. Lisätä tietoa luovien alojen mahdollisuuksista yritystoiminnan kehittäjille ja päättäjille

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimi projektin hallinnoijana ja koordinaattorina. Asiantuntijatukea se sai toiminnalleen Eino Roiha -säätiöltä, jonka tarkoituksena on edistää taiteen, erityisesti musiikin, hyödyntämistä hyvinvoinnin tukena. Jyväskylän kaupungilta on projektissa ollut mukana monia pitkäaikaishoidon toimintayksiköitä sekä Väinönkadun ja Kyllikinkadun päiväkeskukset, jotka toimivat alueellisten palvelutalojen yhteydessä. Jyväskylän seudun kolmannen sektorin toimijoista ovat olleet mukana Telkänpesän palvelukeskus ja Viitakodit ry. Psykiatrisen hoidon näkökulmaa toi mukaan Keuruulla toiminut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Juurikkaniemen sairaala.

Projekti koulutus- ja kehittämistyön rungon muodosti Eilen, tänään, huomenna -koulutuskokonaisuus. Sen lisäksi on toteutettu yksittäisiä konsultointeja ja työpajoja eri teemoista. Projekti on kehittänyt myös uusia innovatiivisia toimintamalleja, kuten Käsien tanssi -menetelmä sekä lasten ja ikääntyneiden temaattiset työpajat. Lisäksi projekti on järjestänyt työnohjausta tukemaan luovien menetelmien soveltamista arkityössä.

Projektin toimintaan osallistui 120 sosiaali- ja terveysalan henkilöä. Toiminnasta kerätty palaute on ollut yleisesti ottaen hyvää, vaikka joitain yksittäisiä negatiivisia palautteita myös saatiin.

Projektin tavoitteena oli luovien menetelmien vieminen kiinteäksi osaksi strategioihin, rakenteisiin ja prosesseihin siten, että vahvistunut osaaminen ja uudet käytännöt jatkuvat hankkeen päätyttyä. Projekti on tehnyt useita kehittämisehdotuksia, joilla tämä juurtuminen pyritään varmistamaan. Tavoitteena on luovien menetelmien tulo yhä kiinteämmäksi osaksi arjen hoitotyötä, tietysti kunkin hoitolaitoksen omien ominaispiirteiden ja vahvuuksien pohjalta.

Projektissa rakennettiin luovan toiminnan menetelmien koulutus- ja kehittämismalli, joka sisältää peruskoulutusrungon, sitä tukevat työpajat ja konsultoinnit sekä toimintaa tukevan työnohjauksen.Projektissa on lisäksi kehitetty innovatiivisia toimintakonsepteja, kuten muun muassa Käsien tanssi -menetelmä sekä Ikääntyneiden ja lasten temaattiset työpajat -menetelmä. Projektissa mukana oleville hoitoyksiköille on myös annettu paljon taustamateriaalia ja erilaisia työkaluja.

Projekti on järjestänyt kolme laajaa seminaaria, joissa on ollut paljon myös hankkeen ulkopuolisia toimijoita: Luovuudesta hyvinvointia -seminaari tammikuussa 2010, Luovaa hoitoa -seminaari toukokuussa 2011 ja Mitä Lystin jälkeen? -seminaarin marraskuussa 2011. Lisäksi projekti on järjestänyt monia pienempiä tilaisuuksia.

Projektin asiantuntijat ovat esitelleet sen toimintaa ja tuloksia useissa seminaareissa ja tilaisuuksissa. Elokuussa 2010 Lysti esittäytyi laajalle luovien alojen asiantuntijaryhmälle, jossa oli osallistujia eri puolilta Eurooppaa. Lokakuussa 2011 olleessa kansallisen Vanhustyön vastuunkantajat -kongressin posterinäyttelyssä Lystin posteri valittiin parhaaksi posteriksi.

Alueellisesti verkostoituminen on tietysti mennyt vielä syvemmälle. Keskusteluja kehittämistyöstä on käyty Jyväskylän toimijoiden kanssa, mutta myös laajemmin Keski-Suomen maakunnassa. Keskusteluissa on ollut laajasti mukana aluekehittäjiä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä luovien alojen edustajia.

Projektin toiminnasta on julkaistu useita artikkeleita, lähinnä sosiaali- ja terveysalan ammattilehdissä sekä useita juttuja alueen lehdissä. Projektin toiminnasta ja tuloksista on lisäksi julkaistu Luovaa Lystiä. Luovat menetelmät osana hoitotyötä -teos. Tämä julkaisu on tietysti erittäin tärkeä tiedon levittämisen kannalta. Sitä onkin levitetty laajasti alueellisessa ja kansallisessa verkostossa.