Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10228

Projektin nimi: JOOP- Joustavat oppimisympäristöt projekti

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.5.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Koulutie

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Osoite: PL 412

Puhelinnumero: 020 124 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sedu.fi

Projektin kotisivun osoite: JOOP- hanke on linkitetty Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri, Koulutien sivuille.

Vastuuhenkilön nimi: Reija Lepola

Asema: Koulutuskeskus Sedun johtaja

Sähköposti: reija.lepola(at)sedu.fi

Puhelinnumero: 020 124 5500, 040 -830 4256

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Koulutien opettajat,asuntolan henkilöstö sekä opiskelijahuollon henkilöstö, Koulutuskekskus Sedu, Ähtäri, Tuomarniementien asuntolan ja opiskelijahuollon henkilöstö. Sedun opettajat ja opiskelijahuollon henkilöstö. Perusopetuksen opettajat ja oppilashuollon edustajat. Valtakunnallisen levityksen kohteena asuntoloiden henkilökunta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Koulutien opiskelijat
- Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri, Tuomarniementien opiskelijat
- Ähtärin perusopetuksen opettajat
- Ähtärin perusopetuksen opiskelijat
- Peruskoulun päättäneet ja ilman ammatillista koulutuspaikkaa olevat nuoret, jotka ohjataan
esim. opinto-ohjauksen jälkiohjauksessa tai ovat keskeyttäneet muualla aloittamansa opinnot.
- Paja66 nuoret sekä sosiaalitoimen kautta ohjatut nuoret, jotka tarvitsevat tukea opintojen
aloittamiseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 45, joista naisia 26

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 76, joista naisia 46

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

JOOP-joustavat oppimisympäristöt-projekti

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ylläpitämä Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Koulutie sijaitsee Etelä-Pohjanmaan, Hämeen ja Keski-Suomen rajamailla ja on alueensa merkittävä ammatillisen koulutuksen tarjoaja ja elinkeinoelämän kehittäjä.
Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Koulutien toimipisteessä on jo pitkään paneuduttu opiskelijahuollon ja oppimisympäristön kehittämiseen mm. opetussuunnitelmien ja joustavien luokattomien opintokokonaisuuksien sekä työssäoppimisen pitkäjänteisellä kehittämistyöllä.

JOOP-projektin tavoitteena on keskittyä Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri Koulutien ja Tuomarniementien opiskelija-asuntoloiden vapaa-ajantoiminnan ja harrastepohjaisten kurssien toteuttamiseen opiskelua tukevana ja opiskeluun kiinnittävänä toimintamuotona. Yhdessä muiden vastaavien hankkeiden kanssa muodostaa toimiva verkosto, missä voidaan tarjota koulutusta ja levittää hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti.

Tavoitteena on myös opiskelun tukitoimien mallintaminen ja juurruttaminen opintolinjojen käytäntöön vahvistamaan opiskelijoiden opintojen edistymistä ja ehkäisemään keskeyttämistä. Kehittää ja etsiä vaihtoehtoja opiskelijoiden henkilökohtaisten joustavien opiskelu mahdollisuuksien toteuttamiseen, koko opiskelijan opintopolun aikana, alkaen jo perusopetuksen nivelvaiheesta, jatkuen tuettuun työssäoppimiseen saakka.


Yhteistyössä Alavuden kaupungin hallinnoiman Paja66:n kanssa tavoitteena on toteuttaa yhteinen Starttipajajakso sekä yhteistyössä toteuttaa joustavia henkilökohtaisesti rakennettuja koulutus- ja työharjoittelujaksoja ja tukea elämänhallintaa niiden nuorten kohdalla, joilla on erityisiä vaikeuksia hakeutua työelämään tai koulutukseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille tehdään koulun sivuille oma linkki, joka liitetään Sedun sivustoille. Projektin alkamisesta ja projektin tavoitteista ja toiminnasta järjestetään lehdistötilaisuuksia. Olennaisille sidosryhmille informoidaan tiedotus- ja info-tilaisuuksissa. Projektissa järjestetään valtakunnallinen seminaari. Projektin toimintaa tuodaan toiminta-aikana esille erilaisissa tilaisuuksissa paikallisesti ja myös Sedun oppilaitosverkoston tilaisuuksissa. Valtakunnallisissa esim. OPH:n tilaisuuksissa sekä muissa laajemmissa koulutustilaisuuksissa ja hankeverkostoissa.
Asuntolapassi ja Harastepassi tuotteistetaan omiksi kokonaisuuksiksi ja niihin liittyvästä toiminnasta pyritään lehdistössä kertomaan eri tapahtumien yhteydessä. Tavoitteena on saada projektin tuotteet tulevaisuudessa myös sähköiseen muotoon.

VIESTINTÄSUUNNITELMA LIITTEENÄ

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti on alkanut 1.4.2008 ja osa toiminnoista käynnistyy kevään aikana. Lukuvuosina 2008-2009 ja 2009-2010 projektin toiminnat toteutuvat kokonaisuudessaan.Vuoden 2009 alusta lähtien projektin hallinnointi siirtyy Sedulle. Erityisesti uuden koulutuskuntayhtymän opiskelijahuollon ja erityisopetuksen toimintaa kehitettäessä ja yhteisiä käytäntöjä luotaessa projektin tulokset hyödyntävät koko laajenevaa Sedua.Kehitystyö jatkuu tiiviinä projektiajan päättymisen jälkeenkin Sedun oppilaitosverkostossa.

2009-2010 Tavoitteena on herättää mielenkiinto Joop- projektin toimintaa kohtaan ja saada sitä kautta näkyvyyttä sekä kiinnostusta projektin työhön mm. hankeverkostoissa.

Keväälle 2010 on tavoitteena järjestää seminaari tai asuntolahenkilökunnalle kohdennettu koulutus, missä voidaan tuoda esille projektin tuotoksia ja menetelmiä.

Koko hankekauden erilaiset OPH:n tilaisuudet käynnissä oleville hankkeille. Projektin tuotteita ja hyviä käytäntöjä tuodaan esille eri koulutuksen järjestäjien tilaisuuksissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 164 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 155 980

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 194 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 185 379

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

JOOP- joustavat oppimisympäristöt hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa toimintatapoja joilla voidaan edistää perusopetuksen päättävien nuorten joustavaa siirtymistä toisen asteen koulutukseen. Ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja syrjäytymistä ammatillisten opintojen aikana tehostamalla tukipalveluja, ohjausta sekä harrastus- ja vapaa-ajantoimintoja. Hanke on valtakunnallinen.
Toimintatavat:
1. Rakenteellisesti joustavien oppimisympäristöjen vakiinnuttaminen opiskeluvaihtoehtoina perusopetuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen ja ammatilliseen koulutukseen siirtymiseen:
- yhteistyön tiivistäminen koulun oppilashuollon, erityisopetuksen, kodin ja tukiverkoston kanssa oppilaan yksilöllistetyn opetussuunnitelman toteuttamiseksi ja perusopetuksen päättötodistuksen saamista tukevien opetusjärjestelyiden varmistamiseksi esim. perusopetuksen oppilaan sijoittaminen osittain tekemään opintojaan ammatti-oppilaitoksen tiloissa
- yhteistyö nivelvaiheessa opiskelijoiden tuen tarpeen ennakoimisessa, varhaisessa puuttumisessa ja erilaisten tukimuotojen toteuttamisessa vahvistamaan opiskelijan valmiuksia selviytyä ammatillisista opinnoista esim. pidennetyt tet-jaksot, tiedonsiirto ym.

2. Opiskelijalle tarjottavien tukimuotojen selkiyttäminen ja vakiinnuttaminen ammatillisen oppilaitoksen käytäntöihin opintojen pitkittymisen ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi:
- TUKIPAJA. Ohjata ja tukea opiskelijoita opintorästien purkamisessa henkilökohtaisesti. Tukipajan ohjaajan ja oman opettajansa kanssa opiskelija tekee suunnitelman opintorästien purkamisesta. Ohjaaja opettaa, neuvoo ja tukee rästien suorittamista yhdessä opiskelijan kanssa sovitulla oppimismenetelmällä.
- Tukipajassa valmistetaan opiskelua tukevaa opintomateriaalia esim. yleisaineiden läpäisyä helpottamaan. Moodle-pohjaista verkko- opiskelumateriaalia kaikkien opiskelijoiden hyödynnettäväksi.
- Tukipajan toiminta mallinnetaan siten, että opettajat voivat toteuttaa sitä jatkossa esim. erityisopetuksen käytäntönä.

3. Ohjatun harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan juurruttaminen osaksi opiskelija-asuntolan toimintaa. Tuotteet: Asuntolapassi ja Harrastepassi
- Järjestää asuntolaan opiskelua tukevaa vapaa-ajantoimintaa ja harrastustoimintaa Koulutuskeskus Sedu, Koulutien ja Tuomarniementien toimipisteissä
- Asuntolan vapaa-ajantoimintaan kehitetty kurssi, jossa opiskelijat keräävät Asuntolapassiin merkintöjä erilaisista asuntolatoimintaan liittyvistä vapaaehtoisista ja pakollisista aktiviteeteista. Aiheina mm. paloturvallisuus, poliisin luento, nuoret terveys ja seksi- luento, siivousinfo, jouluaskartelu, elokuvat, liikennekasvatustapahtumat jne.
- Asuntolapassi vastaa yhtä opintoviikkoa vapaasti valittavista opinnoista
- Asuntolatoiminnan kehittäminen ja juurruttaminen Sedun oppilaitosverkostossa ja hankkeen tulosten levittäminen valtakunnallisesti
- Harrastuskurssien kehittäminen ja toteuttaminen tukemaan opintoihin kiinnittymistä: bändi-, karaoke-, näytelmä-, käsityö-, mopo-,erä-, sekä useat urheilukurssit toteutettiin hankkeen aikana
-Harrastuspassiin opiskelija voi kerätä joko oppilaitoksen omasta harrastuskurssitarjonnasta, asuntolan vapaa-ajankurssitarjonnasta tai muun kuin oppilaitoksen järjestämästä ohjatusta kurssitoiminnasta itselleen suoritusmerkintöjä
- Harrastepassi vastaa yhtä opintoviikkoa vapaasti valittavista opinnoista

TULOKSET
Tukipajan kanssa yhteistyötä on tehnyt 35 opettajaa ja 215 opiskelijaa on ollut tukipajassa tekemässä rästiin jääneitä kurssejaan kahden vuoden aikana. Kursseja on suoritettu kaikkiaan 556 opintoviikon verran. Opinnäytetöitä on saatettu loppuun useita, kuusi oppilasta on saanut perusopetuksen päättötodistuksen hankkeen tukitoimien avulla.
Tukipajan työn tuloksena viisi erityistuettua ammatinopiskelijaa saivat opintonsa päätökseen yhdessä laajennetun työssäoppimisen hankkeen kanssa. Ilman hankkeiden panostusta heidän opintonsa olisivat keskeytyneet ja riski syrjäytymiseen heidän kohdallaan olisi ollut todellinen. Tukipajan on mahdollista toteuttaa minkä tahansa ammatillisen oppilaitoksen erityisopetuksen yhtenä toimintamuotona.

Asuntolatoiminnassa saatiin hankkeen kautta paljon aikaiseksi;
Vapaa-ajantoiminnan jäntevöityminen ja vakiintuminen osaksi opiskelijan kouluviikkoa. Asuntolan valvonnan ja turvallisuuden lisääntyminen ja mm. verkostoyhteistyönä toteutettu yhteinen säännöstö Sedun asuntoloille ja keskustelupohja toiminnan kehittämiseksi Etelä- Pohjanmaan asuntoloissa. Ohjattu harrastus- ja vapaa-ajantoiminta, joka tukee opintojen etenemistä Harrastuspassin ja Asuntolapassin muodossa toteutettiin ja ne ovat Koulutuskeskus Sedun opetussuunnitelmaan kirjattuina. Opiskelijat tekivät innokkaasti passeja, niitä valmistui 118 kpl. Tuloksena myös kaksi bändiä, lauluduoja, musiikkinäytelmä ja yksi kunnostettu Jawa- moottoripyörä ym. kurssisuorituksia. Passit ovat valtakunnallisessa jaossa saatavissa Saku ry:n Alpo- portaalissa Tyky- passeihin liitettynä.