Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10230

Projektin nimi: Voimaa vaihdolla

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Amisäätiö, Amiedu

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0213612-0

Osoite: Valimotie 8 (PL 151)

Puhelinnumero: 020 7461 200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.amiedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.amiedu.net

Vastuuhenkilön nimi: Auli Härkönen

Asema: toimialajohtaja

Sähköposti: auli.harkonen(at)amiedu.fi

Puhelinnumero: 020 7461 200

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Työpaikkaohjaajat (perus- ja täydennyskoulutus) ja heidän esimiehensä suurissa ja pk-sektorin organisaatioissa ja yrityksissä. Myös muu henkilöstö osallistumalla koulutus-/levitystilaisuuksiin.
- Kouluttajat: työpaikkaohjaajakoulutukseen ja muuhun koulutukseen/levitykseen osallistuminen

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Opiskelijat ja uudet työntekijät oppilaitoksessa ja työpaikoilla
- Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ja uudet työntekijät sekä työperäisen maahanmuuton kautta Suomeen muuttavat henkilöt
- Yritykset, organisaatiot ja työyhteisöt, joissa kouluttautuvat työpaikkaohjaajat toimivat
- Yritykset/organisaatiot, jotka ottavat työssäoppimisjaksolle / työllistävät maahanmuuttajataustaisia ja työperäisen maahanmuuton kautta saapuvia henkilöitä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 120, joista naisia 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 93, joista naisia 88

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Voimaa vaihdolla-projektin lähtökohta on osaamisen vaihto ja jakaminen työelämän ja oppilaitoksen kesken.

Projektin aikana suunnitellaan ja toteutetaan työpaikkaohjaajien koulutusta joustavasti siten, että koulutus voidaan toteuttaa eri laajuisena ja eri tavoin työelämälähtöisesti kohderyhmästä riippuen. Aiemmin koulutuksen laajuus (2 ov) on sulkenut ala- ja työpaikkakohtaisesti työpaikkaohjaajilta mahdollisuuden osallistua koulutukseen.

Peruskoulutuksen toteutuksen lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan työpaikkaohjaajille täydennyskoulutusta kunkin kohderyhmän tarpeen mukaan erilaisina toteutuksina. Koulutettujen työpaikkaohjaajien päivityskoulutus on tarpeen, syinä mm. kulttuuritietoisen näkökulman tarve, ammatillisen osaamisen näytöt, ohjaus- ja arviointiosaamisen tarve sekä tarve verkostoitua muiden työpaikkaohjaajien kanssa.

Projektin koulutusten painopiste on kulttuuritietoisuuden lisäksi aikuiskoulutuksessa. Koulutuksen ja työelämän yhteistyössä tuetaan näyttötutkintoa suorittavien opiskelijoiden työpaikkaohjaajia opintojen henkilökohtaistamisessa. Myös koulutusmateriaalissa nostetaan aikuisnäkökulma esiin, koska kentän runsas materiaali keskittyy nuorisoasteen opiskelijoiden ohjaamiseen. Tärkeää on kuitenkin perehdyttää työpaikkaohjaajat samoin kuin aikuiskouluttajat eri tapoihin suorittaa tutkintoja sekä erilaisiin arviointikäytäntöihin ja niiden eroihin (näyttötutkinnot, ammattiosaamisen näytöt)..

Kouluttajille ja työelämän edustajille järjestetään koulutus- /levitystilaisuuksia, joiden teemana esim. aikuisohjaus, aikuis- ja ammattipedagogiikka ja monikulttuurisuus.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- www-sivut
- kirjallinen materiaali (tuotekortti)
- asiakastapaamiset ja -tilaisuudet
- suoramarkkinointi ja yhteydenotot yrityksiin
- muiden projektien ja niiden markkinoinnin ja verkoston kautta
- mahdollisuuksien mukaan seminaarit ja muut tilaisuudet

Erillinen tiedotussuunnitelma liitteenä 2.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2008
- Tiedotus Amiedun henkilöstösivuilla ja www-sivuilla
2009
- Osallistuvien yritysten kanavat (mahd. esim. artikkelit henkilöstölehdissä toteutusten aikana ja/tai jälkeen)
- Nettiartikkelit (www-sivut)
- Käytäntöjä esittelevät teemapäivät sekä seminaarit mahdollisuuksien mukaan
- Ketju-verkoston kautta muut aikuiskoulutuskeskukset
- Muut verkostot
- Vuoropuhelu ja vaihto muiden projektien kanssa
2010
- Artikkelit (netti ja mahd. mukaan asiakaslehdet)
- Käytäntöjä esittelevät teemapäivät sekä seminaarit mahdollisuuksien mukaan
- Ketju-verkoston kautta muut aikuiskoulutuskeskukset
- Muut verkostot
- Vuoropuhelu ja vaihto muiden projektien kanssa

Levityksessä mukana projektitoimijoiden lisäksi ammattikouluttajien verkosto, eri alojen avainasiakas- ja kehittämispäälliköt ja muu johto, rinnakkaisprojektien toimijat sekä työelämäverkosto.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 118 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 101 656

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 137 216

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 137 756

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa on toteutettu neljä erilaista tpo -koulutusmallia:
a) Peruskoulutus
- rakenne 1 +1 päivää + ennakko- ja välitehtävät
- koulutuksen rakenne päivitetty olemassa olevasta koulutuksesta

Määrälliset: 8 toteutusta, joissa 94 työpaikkaohjaajaa 20 yrityksestä tai virastosta.

Laadulliset: Yhteistyöverkoston tiivistyminen, ohjauskäytänteiden levitttyminen ja sen merkityksen syveneminen.b) Perehdytyskoulutus työpaikkaohjaajille
- rakenne 1 päivä + laaja ennakkotehtävä

c) Täydennyskoulutus työpaikkaohjaajille
- rakenne 1 päivä
- sisältönä ohjaukseen liittyvät syventävät kysymykset ja ohjaustaitojen
harjoittelu

d) Syventävä työpaikkaohjaajien koulutus
- rakenne 4 päivää + ennakko- ja välitehtävät
- yhteisönäkökulma, jolloin teemoina työyhteisön yhteiset
ohjauskäytänteet ja niiden kehittäminen
- työote konsultatiivinen, prosessityöskentelyä, sisällöt rakentuivat
osallistujien tarpeista
- verkostonäkökulma, edellyttää työyhteisön yhteisiä käytänteitä