Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10233

Projektin nimi: UUDET OPPIMISYMPÄRISTÖT YRITYKSISSÄ 2

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0204964-1

Osoite: Ratakatu 36

Puhelinnumero: 03-5193618

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sasky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.sasky.fi/uudet_oppimisymparistot

Vastuuhenkilön nimi: Ilpo Moisio

Asema: Aikuiskoulutusjohtaja

Sähköposti: ilpo.moisio(at)sasky.fi

Puhelinnumero: 0505255255

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Satakunta

Seutukunnat: Porin, Lounais-Pirkanmaan

Kunnat: Harjavalta, Huittinen, Punkalaidun, Ulvila, Kokemäki, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ammatillisen opetuksen opettajat sekä työelämän edustajat (työpaikkaohjaajat/-kouluttajat).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Perusopetuksen opiskelijat ja opettajat, työvoimahallinto, elinkeinoelämä, työnhakijat sekä rekrytoivat työnantajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 78, joista naisia 23

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän eri toimintayksiköiden ja seutukunnan yritysten (yrityselämän) yhteistyötä uusien toimintatapojen kehittämisellä. Toimivalla ja jatkuvasti kehittyvällä yhteistyöllä voimme turvata seutukuntamme yritysten työvoimatarpeen ja tarjota seutukunnan asukkaille mahdollisuuden kouluttaa itseään toimivassa ja tehokkaassa oppimisympäristössä, jossa koulutukselle asetut tavoitteet voidaan saavuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja laaja-alaisesti. Seutukunnalle on jo rakennettu toimiva yhteistyöverkosto teknologiateollisuuden ( metallialan yritykset ) yritysten, Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy ja koulutuskuntayhtymän välille (mm. Camilla-hanke). Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat seutukuntamme keskeisiä alan yrityksiä ja ovat sitoutuneet kehittämään omia toimintatapojaan, henkilöstönsä osaamista ja oppimisympäristöjään niin, että koulutukselle seudullisesti asetetut määrälliset ja sisällölliset tavoitteet voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvin. Projektissa laajennetaa työpaikkaohjaajakoulutuksia ja valmistetaan yrityskohtaiset, työpaikkakohtaiset ja työtapakohtaiset koulutusohjelmat ja koulutusohjeet. Kartoituksen tuloksena syntyy oppilaitoksen käyttöön tietopankki, joka sisältää materiaalin opiskelijoiden henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ja näyttösuunnitelman perusteiksi. Tietopankki on rakennettu sähköiseen muotoon ja materiaali sisältää myös yritysesittelyt, joita voidaan hyödyntää keskitetysti myös esim. perusopetuksen oppilaanohjaustyön yhteydessä. Tietopankki ( kotisivut ) on myös yritysten tiedotusväylä, jonka avulla yritykset voivat helposti lähestyä opiskelijoita esimerkiksi tilapäisen työvoiman rekrytointitilanteissa ( esim. ilta- tai viikonlopputyöt ).Tietopankki on myös työllistymistä helpottava väylä, jonka avulla opiskelijat voivat esittäytyä yrityksille. Työpaikkakouluttaja ja -ohjaajakoulutukset laajennetaan niin, että myös yritysjohdolle järjestään tarvittavat koulutustilaisuudet, jotta ns. työpaikkaohjaajilla on todella mahdollisuudet toteuttaa tehokkaasti omaa työpaikkaohjaajan työtehtäväänsä. Yrityskartoituksen yhteydessä selvitetään myös yrityksen henkilöstörakenne ja autetaan yrityksiä rakentamaan oma henkilöstösuunnitelmansa ( varmistetaan koulutustarpeet ja ajankohdat ). Projektin tuloksena olemme luoneet yhdessä yritysten kanssa uuden toimintatavan, jolla voimme paremmin kouluttaa osaavaa henkilöstö yritysten tarpeisiin ja ennakoida seudulliset työvoimatarpeet vuosiksi eteenpäin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan paikallislehdissä, neuvottelukunnissa sekä muiden hankkeiden yhteistapaamisissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hanke rakentuu sähköiseen tietopankkiin, joka on koko hankkeen ajan kaikkien tahojen käytettävissä. Hankkeesta tiedotetaan oppilaitoksen kotisivuilla sekä valtakunnallisissa seminaareissa. Hankkeen loppuseminaarissa esitellään hankkeen laajemmat käyttömahdollisuudet eri toimiatahoille (elikeinoelämä, työhallinto, oppilaitokset).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 115 556

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 95 206

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 141 556

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 113 350

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin toteutus

Vuosi 2008, oppimisympäristöjen kartoitus, opetussuunnitelmien mukaisten oppimistehtävien suunnittelu yritysten oppimisympäristöön, tietopankin rakentaminen, työpaikkaohjaajakoulutus, tietopankin rakentaminen, testaus ja menetelmien arviointi sekä järjestelmän käyttöopastus ja neuvonta, tulosten levitys ja tiedottaminen sekä opetushenkilöstön koulutus eteni pääpiirteissään suunnitelman mukaisesti. Vanhojen ympäristöjen päivitys ja ylläpito työllisti odotettua enemmän.

Vuoden 2009 alussa Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymästä tuli Sastamalan koulutuskuntayhtymä, tämä vaikutti myös projektin toimintaan tuomalla lisää päivitystyötä. Muuten projektin toteutuksessa jatkettiin oppimisympäristöjen kartoituksia, opetussuunnitelman mukaisten oppimistehtävien suunnittelua yritysten oppimisympäristöihin, tietopankin rakentamista, testausta ja etenkin päivityksiä, jotka aiheutuivat mm. opetussuunnitelmien uudistumisesta. Menetelmien arviointia, käyttöopastusta ja neuvontaa sekä tulosten levittämistä sekä opetushenkilöstölle tiedottamista jatkettiin pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Työpaikkaohjaaja koulutukset poistettiin projektin piiristä syyskuussa 2009 (25.1.2010 ohjausryhmän suositus) päällekäisen toiminnan takia (Topias projekti kouluttaa työpaikkaohjaaajia). Tämän jälkeen keskityttiin sähköisen oppimisympäristön päivittämiseen ja laajentamiseen, sillä vuoden 2010 alusta Sastamalan koulutuskuntayhtymään oli liittymässä Mäntän seudun koulutuskeskus. Vuoden 2009 aikana uusittiin kokonaan sähköinen tietopankki toimivammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi sekä päivityksen kannalta helpommaksi ylläpitää sekä lisättiin sinne uusia toimintoja.

Vuoden 2010 alussa Mäntän seudun koulutuskeskus liittyi Sastamalan koulutuskuntayhtymään, tämä mahdollisti myös Mäntän koulutusten liittämisen sähköiseen tietokantaan. Ohjausryhmän suosituksella otimme Mäntän mukaan toimenpiteisiin, painottaen kuitenkin Sastamalan ja Huittinen - Kokemäki akselia. Vuoden aikana saimme päätökseen keskeneräiset kartoitukset sekä uusia koulutusaloja, joita koulutuskuntayhtymään oli projektin aikana tullut. Sähköinen tietopankin ylläpitäminen ja päivittäminen (muun muassa yritystietojen ajantasalla pitäminen) sekä uusien kotisivujen suunnittelu ovat työllistäneet vuoden aikana. Hahmottelimme uutta ilmiasua sähköiselle tietopankille, joka soveltuisi uusille kotisivuille, jotka otetaan käyttöön vuoden 2011 alkuvuodesta.

Projektihenkilöstö on tehnyt yhteistyötä Sastamalan koulutuskuntayhtymän opetushenkilöstön kanssa. Opetushenkilöstö on vastannut lähes kokonaan yrityskartoituksista. Yritysten osalta yhteistyö on keskittynyt työssäoppimispaikkojen yhteyshenkilöiden ja työpaikkaohjaajien väliseen yhteistyöhön.

Projektien osalta yhteistyötä on tehty muun muassa OpinOvi hankkeiden kanssa. Etenkin OpinOvi Pirkanmaa ja Etelä-Pirkanmaa ovat olleet kiinnostuneita luodusta sähköisestä tietopankista.

Sastamalan koulutuskuntayhtymän opinto-ohjaajat ovat välittäneet tietoa sähköisestä tietopankista.

Lisäksi Sastamalan yrityspalvelun henkilökunnan ja Sastamalan TE-toimiston väen kanssa ollaan olut säännöllisesti yhteydessä.

Merkittävin tulos on monipuolinen sähköinen tietopankki, joka sisältää ajankohtaista tietoa niin tutkinnoista kuin seutukunnan yrityksistä ja heidän toiminnoista. Sivuston käyttötarkoitus on monitahoinen ja sitä pystytään hyödyntämään eri tarkoituksiin. Näitä ovat seuraavat toiminnot:
- Pirkamaalaiset opiskelijat saavat tietoa seutukunnan työssäoppimispaikoista, yrityksistä sekä myöhemmin mahdollisista vapaista työpaikoista, joita yritykset tarjoavat omien sivujen kautta,
- kouluttajat saavat yhdestä paikasta tiedon koulutuskuntayhtymän työssäoppimispaikoista ja yhdyshenkilöistä eri aloilta,
- perusopetuksen opinto-ohjaajat saavat yhdestä paikasta tiedon alueen työnantajista, jotka tekevät kiinteää yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Mahdollisuus tutustua myös eri alojen työpaikkoihin ja työn sisältöihin kuvien välityksellä. Minkälainen on esimerkiksi koneistajan työympäristö, mitä kuluu datanomin koulutusohjelmaan,
- työvoimahallinto voi ohjata asiakkaitaan sivuston kautta tutustumaan alueen työnantajiin alakohtaisesti,
- seudun elinkeinoelämä voi tiedottaa muun muassa rekrytointitarpeesta sivuston välityksellä, lisäksi sivusto toimii elinkeinoelämän muuna markkinointi ja esittelykanavana,
- ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat voivat hyödyntää sivustojen tietoja neuvonnassaan,
- muut toimijat kuten ESR-hankkeet (OpinOvi), voivat hyödyntää seudullista tietoa neuvonnassaan.