Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10238

Projektin nimi: Pyhä-Luosto matkailualueen laadun kehittäminen, vaihe 2.

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemijärven kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191717-9

Osoite: Hallituskatu 4

Puhelinnumero: 0405329102

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kemijarvi.fi, www.lakelapland.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jari Luoma-aho

Asema: elinkeinojohtaja

Sähköposti: jari.luoma-aho(at)kemijarvi.fi

Puhelinnumero: 040 589 1340

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Pelkosenniemi, Kemijärvi, Sodankylä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät: Pyhä-Luosto alueen avainyritysten (7 - 10 kpl) henkilöstö ja muut Pyhä-Luosto matkailuyhdistys ry:n jäsenyritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät: Pyhä-Luosto alueen yritykset, kiinteistöjen omistajat ja toimintaympäristön kuntien elinkeinojen kehittämistyössä mukana olevat henkilöt ja yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 65, joista naisia 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 318, joista naisia 181

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pyhä-Luoston matkailualueen laadun kehittämishankkeeseen osallistuvat Pyhä-Luosto alueen avainyritysten (7-10 kpl) lisäksi alueorganisaation kautta kaikki matkailualueen yritykset. Tavoitteena on edesauttaa Pyhä-Luoston kehittymistä Lapin matkailukeskusten laatujohtajaksi ja luoda laadusta alueelle kilpailuetua. Toimenpiteet: laatukoulutus, laatutiimityö hankkeessa, yrityksien omien laaturyhmien työ ja benchmarking-matkat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alkamisesta tiedotetaan jäsenyrityksille ja hallitukselle.
Mittaustulosten valmistuttua kerrotaan tuloksista kahdesti vuodessa.
Laatutiimi tiedottaa sisäisesti toteutettavista toimenpiteistä alueen jäsenyrityksille.
Lopuksi järjestetään esim. tiedotustilaisuus.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Alustavan suunnitelman mukaan hankkeen päätyttyä kootaan kokonaisuus todetuista hyvistä käytännöistä ja huonoista kokemuksista.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 171 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 136 430

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 177 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 155 318

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pyhä-Luosto matkailualueen laadukehittämishanke, vaihe 2 tavoitteena oli hakea kilpailuetua laadusta keskisuurelle matkailualueelle suhteessa isoihin keskuksiin. Ihmisten ympäristötietoisuuden kasvaessa pienen alueen laaduntekijänä voisi toimia kestävä matkailu. Lisäksi hankkeen tarkoituksena oli auttaa palvelujen epätasaisen laadun korjaamisessa, toimintatapojen yhtenäistämisessä ja yritysyhteistyön lisäämisessä.

Hankkeen avainyrityksistä koostuvan laatutiimin tehtävänä on laadun nostaminen ja vieminen käytäntöön yhtenäisiksi toimintatavoiksi ensin omissa yrityksissään ja lopulta myös laajemmin aluetasolle. Laatutiimi kokoontuu säännöllisesti.

Hanketta hallinnoi Kemijärven kaupunki ja käytännön järjestelyjä matkailualueella koordinoi Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry. Hankkeen toteuttajaksi valikoitui tarjousten perusteella Haaga-Perho, jonka tuli tuottaa projektiin asiantuntijasisältö eli kaikki toimenpiteet (koulutus, tutkimus, kehitys).

Em. mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi projektin keskeiset toimenpiteet olivat säännölliset asiakastyytyväisyystutkimukset, joissa esiin nousevat asiat laatutiimi otti tarkastasteluun ja priorisoi niiden pohjalta alueelliset kehittämiskohteet. Laatutiimi kutsui tarvittaessa alueen henkilöt koolle. Lisäksi projetissa pyrittiin säännöllisillä koulutuksilla kehittämään alueen yritysjohdon ja henkilöstön tieto- ja osaamistasoa.

Projektissa onnistuttiin, erityisesti laatutiimiyrityksissä, nostamaan yritysjohdon ja henkilöstön tietämystä ympäristöasioiden hoitamisesta omalla työpaikalla. Henkilöstötasolla tämä tarkoittaa esim. kierrätyksen tehostamista, ja yritysmittakaavassa uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä lämmitysratkaisuissa. Aluetasolla laatutiimin aloitteesta alueelle saatiin kaksi yritysten pienmetallin keräyspistettä, joihin alueen yritykset voivat viedä pienmetallijätteensä. Aikaisemmin alueellista yritysten pienmetallikeräystä ei ollut.

Alueen ympäristöohjelman toteuttaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi oli haasteellista. Iso osa ympäristötyöstä tapahtuu yritystasolla, mutta aluetason ratkaisut tarvitsisivat veturin. Osaltaan toteutukseen vaikutti myös, se että biojätteelle ei ole alueellista ratkaisua. Pyhä-Luosto matkailualueella ( 4 hotellia+ mökkikapasiteetti) syntyy vuosittain huomattava määrä biojätettä. Alueella ei ole ilman kuntayhteistyötä resursseja järjestää biojätteen erilliskeräystä, sillä biojätteen loppukäsittelypaikkaa ei lähialueilta löydy.

Kokonaisuutena sekä yrityskohtaiset toimenpiteet että aluetason ratkaisut ovat vaikuttaneet Pyhä-Luosto matkailualueen positiivisen laatumielikuvan (puhtaus, koskemattomuus, luonto) syntymiseen.

Hankkeen aikana huomattiin, että viestinnällä on kestävässä matkailussa iso rooli, sillä kaikki tehty ympäristötyö ei välttämättä "näy" asiakkaalle. Viestimällä mihin pyritään tulevaisuudessa kiinnittämään huomiota kestävän matkailun edistämiseksi, voi olla asiakkaalle yhtä iso merkitys kuin toteutetuilla toimenpiteillä.

Hankesuunnitelmassa asetetusta opiskelijapäivätavoitteesta 725 (700 lähiopetuspäivää, 25 etäpäivää) jäätiin jonkin verran (toteutuneita opiskelijatyöpäiviä 641) . Tähän vaikutti mm. koulutusten yhtenä kohderyhmänä olevan sesonkihenkilöstön vähäinen määrä taloudellisesta taantumasta johtuen ja avainyritysten ajoittain vähäinen osallistuminen laatutiimityöskentelyyn.