Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10245

Projektin nimi: Lapin Letka

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 31.3.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Toripuistikko 5-7, 3krs

Puhelinnumero: 0207984000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.redu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lapinletka.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jouko Holappa

Asema: Lapin ammattiopiston koulutuspäällikkö

Sähköposti: jouko.holappa(at)lao.fi

Puhelinnumero: 0207984814

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajat, opinto-ohjaajat, ammativalintapsykologit ja vanhemmat

Kuntien ja kuntayhtymien työntekijät, luottamushenkilöt ja nuoriso-ohjaajat.
Lappilainen media, työttömät työnhakijat, työttömyysuhan alaiset henkilöt, työntekijät, työnantajat, yrittäjäasemassa olevat, yrittäjäjärjestöt, neuvonta- ja ohjaushenkilöstö mm. työvoimatoimistoissa

Kuntien luottamushenkilöiden mukanaolo on välttämätöntä, koska etenkin pienillä paikkakunnilla he toimivat merkittävästi työnantajan asemassa tehden rekrytointivalintoja.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Media, maakunnallisten sanomalehtien lukijat, muun median kohdeyleisö sekä oppilaisten oppilaat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 2131, joista naisia 1066

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1791, joista naisia 1209

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TIIVISTELMÄ

Päämäärä

Hankkeen päämääränä on sukupuolten välisen horisontaalisen ja vertikaalisen segregaation vähentäminen suunnitelmallisesti Lapissa siten, että sukupuolinäkökulma otetaan osaksi asioiden valmistelua ja tasa-arvosta on tullut luonnollinen osa työyhteisöjä ja oppilaitoksia. Lisäksi edistetään sekä naisten että miesten kiinnostusta ja pääsyä vastakkaisen sukupuolen valloittamille aloille ja edistää sekä miesten että naisten samanarvoista asemaa työelämässä.

Tasa-arvosuunnitelmien tekeminen ja niiden kehittäminen lappilaisissa kunnissa, kuntayhtymissä, yrityksissä ja oppilaitoksissa.

Lappilaisten sosiaalisen pääoman kehittyminen, koska lappilaiset tiedostavat molempien sukupuolten osaamisen merkityksen työyhteisöjen menestyksessä.

Lappilaiset tiedotusvälineet välttävät stereotyyppisen mies- ja naiskuvan levittämistä.

Työhönoton kehittäminen tasa-arvoisemmaksi, jotta avoinna olevat työpaikat kiinnostavat molempia sukupuolia.

Toimenpiteet:

Koulutustoimenpiteet
Demonstraatiotoimenpiteet
Ohjauksen, neuvonnan ja opetuksen menetelmien ja materiaalien kehittäminen
Selvityksiä ja tutkimuksia
Tasa-arvosuunnitelmien tekemistä.
Markkinoinnin kehittäminen
Ohjeistusten kehittäminen
Kampanjointi, tiedottaminen ja seminaarit
Tuotekehitys olemassa olevien formaattien ja palveluntarjoajien kanssa


Tulokset

Toiminnalliset menetelmät tasa-arvon edistämiseen erityisesti teatterin keinoin.

Suvaus työkalu eli sukupuolivaikutusten arviointityökalu, joka on helposti käytettävä.

Riko Rajat: Perinteisesti vastakkaisen sukupuolen ammattialan valinneet opiskelijat yhdessä opettajien kanssa pitävät koulutusta työvoimaneuvojille, opinto-ohjaajille ja ammatinvalintapsykologeille. TET-harjoittelu, ohjaava ja valmentava koulutus sekä työkokeilut vastakkaisen sukupuolen valloittamalle alalle.

Equal Opportunities: avoinna olevaa tehtävää täytettäessä loppuehdokkaiden joukossa on aina mahdollisuuksien mukaan molempien sukupuolten edustajat

Uudet oppimateriaalit

Tasa-arvopelejä

Tietokanta segregaation mittaamiseksi

Sukupuolisensitiivisiä ohjauskäytäntöjä ja henkilöstökoulutuksia

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektiin liittyvistä asioista tiedotetaan osallistujaorganisaatioiden internet-sivuilla ja sisäisissä tiedotteissa säännöllisesti. Projektiin sisältyy kampanjointiosuus, jolle tehdään oma suunnitelman, ja systemaattista yhteistyötä tehdään lappilaisen median kanssa, jolloin aihepiiriin liittyviä uutisia ja reportaaseja julkaistaan niissä.

Liitteenä on hankkeen tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Aikataulutettu tiedotussuunnitelma, joka sisältää hyvien käytäntöjen levittämisen erillisenä liitteenä

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 394 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 354 702

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 681 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 638 779

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lapin Letkan toiminta on koko ajan perustunut aktiivisuuteen, innokkuuteen sekä uskoon siitä, että asioita voi ja kannattaa tehdä eri tavalla.

Tasa-arvonäkökulmasta tuotettiin yli 20 erilaista uutta ja toiminnallista oppimateriaalia ja hanke tavoitti henkilökohtaisesti yli 8000 ihmistä.

Yhdeksän eri organisaation yhteistyö hankkeen aikana ei ollut aina helppoa. Parasta on ollut se, että jokainen on saanut oppia uutta. Uuden oppimista tapahtui niin tasa-arvokäsityksessä kuin siinä, miten tasa-arvoa voi edistää.

Suurin osa hankkeen toteuttajista oli oppilaitoksia. Oli ilo huomata kuinka nuoret haluavat olla edistämässä tasa-arvoa, jos heidät vain pyydetään mukaan. Opiskelijat tekivät opinnäytetöitä, markkinoivat omaa alaansa, järjestivät muun muassa seminaareja, joilla luutuneita käsityksiä on ravisteltu tasa-arvosta.

Vuosikymmenten ajan niin Lapissa kuin muuallakin Suomessa naiset ovat hakeutuneet naisten aloille ja miehet miesten aloille. Lapin Letkan toteuttamilla kampanjoilla ja kokeiluilla avarrettiin lappilaisten nuorten asenteita siitä, että kaikki on mahdollista sukupuolesta riippumatta.

Kaikissa EU-hankkeissa, jotka saavat rahoituksen ESR:n kautta on järjestettävä koulutuksia. Lapin Letkan koulutukset olivat tyypillisimmin yhtenä teemana eri organisaatioiden henkilöstökoulutuspäivillä. Tasa-arvosta oli myös syytä puhua koulutettavien omien kokemusten ja työtehtäviin liittyvien teemojen kautta. Näin tarttumapinta oli suurempi ja tulokset parempia.

Tasa-arvoseminaarien kirous on näyttänyt olevan se, että yleisö kostuu vuodesta toiseen samoista kasvoista – pääasiassa koulutetuista naisista. Lapin Letkan tilaisuuksia järjestettiin myös virka-ajan ulkopuolella baarissa ja yökerhossa. Tasa-arvosta ei ole puhuttu nutturat kireällä vaan tosiasiat todeten toisia kunnioittaen. Nämä kokeilut ovat onnistuneet. Yleisöä on ollut, uusia kasvoja on nähty ja mukaan on saatu myös runsaasti miehiä. Erilaisia tapahtumia hankkeen aikana järjestettiin lähes 400.

Lapin Letkan toimijat ovat olleet aktiivisia, innokkaita ja rohkeita. Rohkeutta on tarvittu myös siinä, että hanketyöntekijät ovat määrätietoisesti istuneet sellaisissa kokouksissa, jonne heitä ei ole kutsuttu aina niin innokkaasti. Näin on saatu aikaan oppilaitoksiin monta virallista asiakirjaa, joissa tasa-arvonäkökulma on vahvasti mukana.

Hankkeessa tehty tasa-arvotyö on saanut erittäin hyvin näkyvyyttä lappilaisessa mediassa. Tämä on onnistunut vain kovan ja määrätietoisen työn ansioista. On laadittu kymmeniä lehdistötiedotteita, soitettu lukuisia puheluita toimittajille, laitettu sähköpostia sekä kutsuttu toimittajia taustatilaisuuksiin. On syytä muistaa, että uutisia ei tule, jos ei ole jotakin uutta kerrottavaa – siitä Lapin Letkassa ei ole ollut puutetta. Hankkeen aikana oli yli 120 juttua tasa-arvosta lappilaisessa mediassa.

Rohkeus on näkynyt Lapin Letkassa myös siinä, millä tavalla sosiaalisen median mahdollisuudet käytettiin. Facebook ja YouTube olivat tutuin juttu aluksi, mutta käyttöön tulivat myös SlideShare, Pinterest ja Flickr. Näiden kautta voitte olla varmoja, että Lapin Letka elää ja hengittää hyvin myös hankkeen päättymisen jälkeen. Lapin Letkan tasa-arvomateriaalit eivät jää pölyttymään jonnekin kellarin komeroihin vaan tasa-arvon ilosanomaan voi törmätä melkein missä vain.

Kaikesta tästä voit lukea tarkemmin www.lapinletka.fi