Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10246

Projektin nimi: Välityömarkkinoiden kehittäminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Viestikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 010 191450

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.te-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/valityomarkkinat

Vastuuhenkilön nimi: Mari Tuomikoski

Asema: ryhmäpäällikkö

Sähköposti: mari.tuomikoski(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 436 8211

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Pohjanmaan alueella käynnistyneet ja käynnistyvät välityömarkkinahankkeet sekä muut välityömarkkinoilla toimivat tahot kuten työvoimatoimistot, yhdistykset, TE-keskus, ESR- ja työllisyyspoliittiset välityömarkkinahankkeet, koulutusorganisaatiot, kunnat, yritykset yms. Em. tahojen välistä verkostoitumista ja yhteistyön tiivistymistä pyritään edistämään hankkeen kautta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueella toimivien välityömarkkinaprojektien kohderyhmät kuten työnantajat, työllistettävät henkilöt ja yhteistyökumppanit.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Välityömarkkinoiden koordinaatiohankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Pohjanmaan välityömarkkinoiden toimivuutta ja vaikuttavuutta. Hanke koordinoi alueen muita välityömarkkinahankkeita hankkeiden keskinäisen yhteistyön, verkostoitumisen ja tiedonkulun lisääntymiseksi sekä vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palveluohjauksen tehostumiseksi. Välityömarkkinatoimijat laajasti kokoavan verkostotyöskentelyn avulla kehitetään välityömarkkinoiden toimivuutta ja vaikuttavuutta. Projektin aikana luodaan pysyviä toimintamalleja ja foorumeita hankkeiden välisen yhteistyön lisäämiseksi.

Kokonaistavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan alueen välityömarkkinoiden toimivuuden, toimijaverkoston kattavuuden ja verkostoyhteistyön suunnitelmallinen, pitkäjänteinen ja monipuolinen kehittäminen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alussa tiedotetaan hankkeesta mm. pienimuotoisissa tiedotustilaisuuksissa sekä emo-organisaation sisäisten tiedotuskanavien kautta. Hankkeen alussa ja hankkeen aikana tehdään tarpeen mukaan tiedotteita ja etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti keskeisiä yhteistyötahoja mm. kertomalla hankkeesta erilaisissa tilaisuuksissa ja kokouksissa. Hankkeessa koottavia internet-sivuja käytetään myös hankkeesta tiedottamisen kanavana.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa tuotetuista hyvistä käytännöistä tiedotetaan hankkeen perustamilla internet-sivuilla, tiedotteissa sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja kokouksissa. Tiedotustyötä tehdään pääasiassa hankkeen loppupuolella.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 690 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 678 653

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 735 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 678 653

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Välityömarkkinoiden kehittäminen -hanke on toiminut aktiivisena kehittämisvälineenä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa vuosina 2008-2011. Hanke on muotoutunut toteutusaikanaan syntyneiden tarpeiden mukana. Välityömarkkinoiden kehittäminen -projektin päätavoitteena oli Pohjois-Pohjanmaan alueen välityömarkkinoiden suunnitelmallinen kehittäminen ja koordinointi. Kehittämistyötä tehtiin pääasiassa yritysyhteistyön kehittämiseen keskittyvien työryhmien avulla. Hankkeen tavoitteena oli myös muiden välityömarkkinahankkeiden koordinoiminen. Koordinoinnin avulla tavoiteltiin hankkeiden keskinäisen yhteistyön, tiedonkulun ja verkostoitumisen lisääntymistä.

Yhteistyökumppaneiden kehittämistarpeita ja yhteisiä toimintamuotoja on kehitetty koko hankkeen ajan. Yhteistyökumppaneita työvoimapoliittisten toimenpiteiden toteuttamisessa on ollut yksitoista: Pudasjärven Perhekeskusyhdistys ry hallinnoima Elämäntapa -projekti, Haapajärven kaupungin hallinnoima PATE -Pitkäaikaistyöttömien aktivointi työelämään -projekti, Kalajoen kaupunki hallinnoima Työkyky- ja työtaitopassi -projekti, ODL:n hallinnoima Sihti -projekti, Nuorten Ystävät ry:n hallinnoima Työelämä tutuksi ja töihin -projekti, Koillis-Suomen Aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoima TakuuPooli -projekti, Pudasjärven kaupungin hallinnoima Kerttu ja Kauko -projekti, Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PPOTTY ry hallinnoima Uranoste -projekti, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän/Oulun seudun ammattiopiston hallinnoima Pirilän Porras -projekti, Oulun Työllistämis- ja kierrätysverkko -Oulun Tyki ry:n hallinnoima Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti, SPR:n Kontti kierrätystavarataloketjun hallinnoima SPR:n Kontti -väylä tulevaisuuteen -projekti. Rinnakkaishankkeiden työvoimapoliittisten toimenpiteiden (palkkatuen ja koulutuksen) koordinoinnilla ELY-keskuksessa on saatu alueelle kilpailutettua laadukasta koulutusta ja kehitetty uutta TOPPIS-koulutusmallia, jossa yhdistyvät koulutus ja palkkatukityö.

Hanke on tiedottanut ajankohtaisista välityömarkkina-asioista ELY-keskuksen nettisivuille laaditun oman sivuston kautta sekä yhteistyökumppaneille toimitetulla sähköisellä tiedotteella. Sivustoilla on esitelty myös muiden välityömarkkinatoimijoiden hankkeita ja toimintaa. Tärkeimpänä tiedonvälittäjänä ja verkoston rakentamisen välineenä hankkeen aikana ovat toimineet erilaiset ajankohtaisiin teemoihin liittyvät työkokoukset ja koulutukset ja seminaarit sekä hanketori -tapahtumat TE-toimistoissa. Erilaisia verkostoitumista edistäviä tilaisuuksia on hankkeen aikana järjestetty yli 80 ja niihin on osallistunut yli1600 henkilöä.

Hankkeessa on panostettu pitkällä tähtäimellä yritysyhteistyön kehittämiseen ja työn tuloksena on toteutunut käsikirja oppaaksi välityömarkkinatoimijoiden työhön kesällä 2011. Käsikirjan tavoitteena on levittää tietoa yritysyhteistyöhön liittyvistä toimintatavoista ja hyvistä käytännöistä sekä sitä kautta kohentaa välityömarkkinatoimijoiden tekemän yritysyhteistyön laatua ja tuloksellisuutta alueella.

Tehdyn kehittämistyön tulokset on huomioitu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa laaditussa suunnitelmassa rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Suunnitelmassa huomioidaan välityömarkkinatoimijoiden verkostoitumistarpeet toteutettavan toimijakartan muodossa. TE-toimistojen henkilöstön sitouttamisella ja hankkeille nimettävien yhteyshenkilöiden kautta haetaan tuloksellisempaa ja asiakaslähtöisempää toimintatapaa.