Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10247

Projektin nimi: Tietotekniikkaa liiketoiminnan tukena

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0855115-7

Osoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: 03-8114111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.lahtisbp.fi

Projektin kotisivun osoite: www.elive.fi/web/paijat-hame ja www.lahtisbp.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jari Turunen

Asema: Liiketoimintakehittäjä, ICT-palvelut

Sähköposti: jari.turunen(at)lahtisbp.fi

Puhelinnumero: 050-3828402

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Hartola, Heinola, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Hämeenkoski, Asikkala, Kärkölä, Sysmä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat Päijät-Hämeen alueelle sijoittuneet pk-yritykset ja niiden henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat Sähköisen Liiketoiminnan palveluntarjoajat, joille projekti tarjoaa areenan (www.elive.fi) tuotteiden ja palveluiden esittelyille. Areena toimii matching-palveluna pk-yritysten ja palveluntarjoajien välillä.
Projekti toimii kiinteässä yhteistyössä alueiden ja myös valtakunnallisten eLiiketoiminnan
veturiorganisaatioiden (kaupungit, kunnat, suuryritykset) kanssa. Näiden lisäksi toimijoilla on olemassa laajat asiantuntijaverkostot liittyen sähköisen liiketoiminnan eri teema-alueisiin (Tieke, PKT-Säätiö).
Pk-yritysten aktivointi ja toimintojen jalkauttaminen toteutetaan kumppaneiden; yrittäjäjärjestöjen,
kauppakamarien, elinkeinoyhtiöiden ja verkkoliiketoiminnan veturien kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on pitää pk-yritykset ajan tasalla siitä, mikä on sähköisen liiketoiminnan kehityksen suunta ja mitkä ovat suurten toimijoiden tarpeet alihankinta- ja yhteistyöverkostojen suuntaan. Tämän lisäksi projekti on yhteistyössä tutkimus- ja opetusorganisaatioiden kanssa. Näiltä saadaan uusinta tutkimustietoa pk-yritysten käyttöön ja toisaalta kentältä voidaan välittää tutkimusaineistoa tutkimuksen käyttöön.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 876, joista naisia 400

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 624, joista naisia 254

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 17, joista naisten työpaikkoja 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tietotekniikka liiketoiminnan tukena (TLT) on pk-yritysten ja yritysten henkilöstön kehittämisohjelma, jossa kehitetään ja tuetaan tietotekniikan käyttöä liiketoiminnan tukena.

Projektin tavoitteena on pk-yritysten liiketoimintaosaamisen parantaminen, yrittäjien ja päättävässä asemassa olevien ymmärryksen lisääminen sähköisten järjestelmien hyödyntämiseksi liiketoiminnassa sekä henkilöstön sähköisten liiketoimintajärjestelmien osaaminen parantaminen.

Projektin tuloksena tietotekniikan käyttö liiketoiminnan tukena laajenee ja vaikutuksena yritysten liiketoiminnan edellytykset sekä kilpailukyky paranee. Yritykset investoivat ja työllistävät.

Projektin toimenpiteet rakentuvat pääsääntöisesti neljästä palvelukonseptista, jotka ovat:

Neuvontapalvelu
on maksuton palvelu pk-yrityksille, joilla puuttuu tieto siitä, miten edetä oman liiketoiminnan
sähköistämisen polulla. Palvelu tarjoaa tietoa mm. sopivan ohjelmiston tai kumpppanin selvittämiseksi tai mistä löytyy asiantuntija-apua kartoittamaan tietotekniikan merkitys yrityksen liiketoiminnalle.

Talkkaripalvelu,
tietotekniikan perusasioiden ja osaamisen kehittämisen täsmäapu yrityksissä.
Palvelu tarjoaa käytännössä tietotekniikan ammattilaisten toteuttamaa vierihoito-opastusta, joka räätälöidään yrittäjän tarpeiden mukaisesti. Pääsääntöisesti opastus tapahtuu yrittäjän tiloissa. Palvelua voidaan käyttää mm. seuraaviin kohteisiiin: Tietoturva, verkkolaskutus ja mobiiliteetti

Treenit
tarjoaa tukea sähköisen liiketoiminnan ja verkkoliiketoiminnan järjestelmien ja palveluiden
käyttöönottoon ja koulutukseen. Koulutus on perinteisesti se alue ohjelmistohankinnassa, josta tingitään. Jotta järjestelmistä ja palveluista saadaan täysi hyöty irti, olisi osaaminen oltava hyvällä tasolla ja käyttöönoton vaiheet suoritettu niin, että ratkaisu tukee liiketoimintaa heti alusta alkaen.

Starttipalvelu, asiantuntija yrityksesi avuksi.
Palvelu, jossa asiantuntija keskustelee pk-yrittäjän kanssa tämän liiketoiminnan pullonkauloista ja laatii etenemissuunnitelman sekä selvittää julkisen tuen mahdollisuuden suunnitelmien toteuttamiseen.

Projekti hyödyntää ja edelleenkehittää www.elive.fi verkkopalvelua, josta rakentuu Suomen laajin sähköisen liiketoiminnan ja verkkoliiketoiminnan tietopalvelu, josta löytyy myös sähköisiä työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotuskanavana käytetään eLive Web-sivustoa. Sivusto sisältää valtakunnallisen osan, sekä alueelliset sivut.
Projektin toimintaa esitellään laajasti projektin kumppanuusverkostoa ja heidän tilaisuuksiaan hyödyntäen.
Sähköisen kanavan lisäksi projektin toimeksiannosta ja sen tuloksia hyväksikäyttäen voidaan teettää lopputöitä ja tutkimuspapereita. Projektin tuloksia voidaan esitellä seminaareissa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Projektin järjestämistä tapahtumista tiedotetaan alueellisesti eri medioita hyödyntäen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

eLiiketoiminta verkosto kokoontuu n. 4 kertaa vuodessa ja verkoston tarkoitus on levittää hyviä käytäntöjä ja jalkauttaa nitä valtakunnallisesti toimivan verkoston toimenpiteisiin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 605 446

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 508 014

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 640 446

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 539 201

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tämän hankkeen kautta tavoitteet tulivat mielestäni hyvin täytettyä.
Alkuperäisen projektihakemuksen tuloksiin ei aivan päästy, koska hankkeen aikana kävi selväksi, että useampi yritys halusi käyttää enemmän hankkeen tarjoamia kehittämispalveluita kuin oli ajateltu. Siksi tavoitellut yritysmäärät jäivät hieman alhaisemmaksi ja taas toimenpiteet ylittyivät. Näin muutamat luvut kuten aloittaneet ja henkilötyöpäivät jäivät alkuperäisestä. Tuloksia tarkennettiin uudelleen vuoden 2011 alussa ja niiden tavoitteiden mukaan tulokset nyt saavutettiin lähes 100%. Tärkeimmistä tuloksista mainittakoot hankkeeseen osallistuneet yritykset, joita oli 375 kpl, joihin tehtiin yhteensä 560 kpl erilaista kehittämistoimenpidettä. Myös projektissa aloittaneiden määrä oli positiivinen yhteensä 642 hlöä ja koulutus- ja hlötyöpäivät yhteensä1090 htp.
Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin hankkeen loppuvaiheessa (huhti-toukokuu 2011) hankkeeseen
osallistuneille yrityksille sekä palveluntarjoajille. Kyselyssä tiedusteltiin mm. uusien työpaikkojen
syntymistä sekä nykyisten säilyttämistä tämän hankkeen avulla. Kyselyn tuloksena selvisi mm., että
hankkeen avulla on synnytetty uusia työpaikkoja yhteensä 8 kpl ja nykyisiä saatu säilytettyä yhteensä 61 kpl.
Koska kysely (valitettavasti) toteutettiin nimettömänä, ei loppuraportin tietoihin voida listata yrityksiä ja näiden y-tunnuksia vahvistusta varten. Sama koskee myös töissä oleviin ja uusiin henkilöihin, joita ei myöskään pystytä nimeämään.
Hankeen avulla on myös synnytetty uusia yrityksiä yhteensä 2kpl. Hankkeen toimintaa kyselyssä arvosteltiin myös kouluarvosanoin ja sen tuloksena oli, että hankkeeseen osallistuvien ja toimenpiteiden kohteena olevien yritysten antama arvosana hankkeelle oli 8 ja hankkeessa mukana olevien palveluntarjoajien arvosana TLT -hankkeelle oli 8,4. Hanke on siis saanut kiitettävät arvosanat toiminnassa mukana olevilta tahoilta.
Loistava hanke, loistaviin tuloksiin, hyvässä yhteistyössä yrittäjien, palveluntarjoajien sekä yritystoimintaa tukevien organisaatioiden kanssa.