Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10248

Projektin nimi: SYKKÄYS

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Raahen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0210287-9

Osoite: PL 7, Tervahovinkatu 2

Puhelinnumero: 08-2105111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.raahenaol.fi

Projektin kotisivun osoite: sykkays.ning.com

Vastuuhenkilön nimi: Jukka Pekka Ansamaa

Asema: koulutuskuntayhtymän johtaja

Sähköposti: jukka.pekka.ansamaa(at)raahenao.fi

Puhelinnumero: 08-2105 218

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä: toisen asteen oppilaitosten aloittavat opiskelijat, valmistuvat opiskelijat, työssäoppimisjaksoilla olevat opiskelijat - siirtyminen työelämään. Opintonsa keskeyttävät ohjataan tarpeen mukaan työpajatoimintaan tai ohjaavaan ja valmentavaan koulutukseen ellei keskeyttävän opiskelijan tarpeita paremmin vastaa kuntoutus tai jokin toinen oppilaitos.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä: ammatillisten oppilaitosten opettajat ja henkilökunta, perusopetuksen opettajat, kohderyhmänä olevien opiskelijoiden huoltajat, elinkeinoelämä ja työssäoppimispaikat. Yhteistyötä tehdään paikallisen moniammatillisen yhteistyöverkoston (mm. Nuorten talo, sosiaalitoimi, nuorisotoimi, työvoimapalvelut, ohjaava ja valmentava koulutus) kanssa. Valtakunnallista yhteistyötä tehdään muiden vastaavien hankkeiden kanssa, jolloin hyöty on todennäköisesti kaksisuuntaista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SYKKÄYS-hankkeen tarkoituksena on luoda malli, jolla tehostetaan varhaista puuttumista ja ammatillisen kasvun tukemista ja koordinoidaan tehokkaasti syrjäytymisenehkäisytyötä alueemme oppilaitoksissa. Yhteistyötä opettajien kanssa ja heidän sitouttamistaan syrjäytymisenehkäisyyn ja varhaiseen reagointiin täytyy lisätä. Erityisoppilaiden määrä on kasvussa, joten tuen saaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on erityisen tärkeää. Moniammatillinen yhteistyöverkosto on laajentunut aiempien projektien myötävaikutuksella ja yhteistyö eri toimijoiden välillä (esim. sos.toimi, päihdetyö) on luontevaa.
SYKKÄYS-projektissa pyritään vakiinnuttamaan moniammatillista verkostotyötä osaksi oppilaitosten arkea, tämä helpottaa oppilaiden ohjaamista heille sopivan tuen piiriin (esim. mielenterveys- tai päihdepalveluihin). Hankkeen kohderyhmänä ovat toisen asteen oppilaitosten aloittavat opiskelijat, valmistuvat opiskelijat, TOP-jaksoilla olevat opiskelijat - siirtyminen työelämään. Opintonsa keskeyttävät ohjataan tarpeen mukaan esim. Satelliitti-työpajatoimintaan tai Ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen. Välillisenä kohderyhmänä ammatillisten oppilaitosten opettajat ja henkilökunta, perusopetuksen opettajat, kohderyhmänä olevien opiskelijoiden huoltajat, elinkeinoelämä ja työssäoppimispaikat.
Hankkeen tavoitteet1) perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen 2) varhaisen puuttumisen ja verkostoitumisen tehostaminen 3) yksilöllisten tukitoimien kehittäminen 4) koulutustilaisuuksien / luentojen järjestäminen henkilökunnalle kyselyn ja tarpeen pohjalta. Edellä mainittujen toimintojen avulla luodaan työn kautta selkeä ja pysyvä toimintamalli toisen asteen opintojen läpiviemiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alussa tiedotetaan mukana olevia toimijoita, sidosryhmiä ja kohderyhmää. Laaditaan hanke-esite, järjestetään infotilaisuuksia. Yleisinfoilla on tärkeää saada opiskelijoille tieto, että he voivat myös itse hakeutua projektityöntekijöiden luokse, tieto siitä että on olemassa taho jonka puoleen kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa. Hanketta esitellään erilaisissa info- ja koulutustilaisuuksissa aina kun se on mahdollista ja perusteltua. Oppilaitosten vanhempainillat tavoittavat tehokkaasti opiskelijoiden vanhemmat, luokkainfoilla saadaan opiskelijoille tieto hankkeen olemassaolosta ja tärkeimmistä toimintamuodoista. Info- ja esittelytilanteissa käytetään hankkeelle tehtävää esitettä (esim. PowerPoint esitys ja kirjallinen esite), josta ilmenevät keskeiset toimintamuodot ym. olennaista. Projektityöntekijöiden näkyvyys ja suullinen esiintyminen on keskeistä kun hankkeelle luodaan profiilia. Mediaa käytetään tiedottamiseen aina kun siihen tulee mahdollisuuksia, lehdistöä kutsutaan tutustumaan toimintaan ja näin suuri yleisö saa ajankohtaista tietoa toiminnasta.
Hankkeen päättyessä tiedotetaan mukana olleita tahoja projektin vaikutuksista, kokemuksista, kehitetyistä ja uusista toiminnoista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen päättyessä kokemuksista, tuloksista ja vaikutuksista tiedotetaan mukana olleita tahoja ja puututaan myös hankkeen aikana havaittuihin mahdollisiin epäkohtiin. Moniammatillinen verkosto on hyvä kanava tiedon levittämiseen. Hankkeen päättyessä järjestetään tilaisuus, jossa käydään läpi hankkeen tavoitteet, tulokset ja haasteet jatkossa. Tilaisuuteen kutsutaan mukana olleet tahot ja lehdistö.
Tarvittaessa osallistutaan esittelemään hankkeen tuloksia/käytäntöjä valtakunnallisissa esr-projektien esittely/tiedotustilaisuuksissa. Ohjausryhmä seuraa ja valvoo hankkeen tavoitteiden ja rahoituksen toteutumisesta suunnitellun aikataulun mukaisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 202 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 187 152

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 273 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 252 005

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toteutettiin suunnitelman mukaisesti vaikkakin haasteita hankkeella oli useita. Puolivälissä hanketta tehtiin korjausliike suunnitelman ja raportoinnin suhteen: hankesuunnitelmassa painotettiin toimintamallin kehittämistyötä paremminkin kuin tiettyjen menetelmien kouluttamista henkilöstölle. Ryhmäyttämisen merkitys on näytetty toteen hankkeen toimintaoppilaitoksissa ja henkilökunta on sekä sitoutunut että innokas ryhmäyttämisen toteuttamiseen. Hankkeessa kehitetetyt toimintamalleista mm. varhaisen puuttumisen toimintaohjeistus ("Vipuvoimaa toisen asteen toimijoille"), opiskelijoille syksyisin järjestettävät Hyvinvointipäivät ja Pähkäviikko, tukikeskustelujen reseptit, sähköinen HOPS henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivittämiseen ja asiakkaan oman toiminnan ohjaukseen, oppilaskunta- ja tutortoiminta aktiivisina toimijoina (myös oppilaitoksen kehittämistyössä) sekä kasvatusohjaajan toimenkuva organisaation kehittämistyön sekä sosiaalisen nuorisotyön koordinaattorina ovat jäämässä seutukunnan toisen asteen pysyviksi käytänteiksi.